Archív kategorií: Media monitoring

POZOR ZMENA: O dva týždne sa zmenia poplatky na katastri!

Od 1. apríla budú za úkony na katastri vyberané správne poplatky v novej výške. Viete ako sa zmenia?

V tabuľke nižšie uvádzame nové ceny za jednotlivé úkony:

Nové sumy správnych poplatkov – od 1. apríla 2024

Správny úkon – služba Úkon Poplatok

OD

1.4.2024

1. Vydanie výpisu z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu 8,00 € 12,00 €
2.  Vydanie údajov o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách, za každých aj začatých 20 parciel v rámci jedného katastrálneho územia 8,00 € 12,00 €
3. Vydanie písomnej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel v rámci jedného katastrálneho územia 8,00 € 12,00 €
4. Vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra, za každých aj začatých parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov 8,00 € 12,00 €
5. Výpis kópie z katastrálnej mapy 8,00 € 12,00 €
6. Druhý a ďalší rovnopis verejných listín 3,00 € 5,00 €
7. Vydanie geografickej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel v rámci jedného katastrálneho územia 15,00 € 22,00 €
8.  Poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností, aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného katastrálneho územia 3,00 € 5,00 €
9. Poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného katastrálneho územia 17,00 € 25,00 €
10. Poskytnutie informácií z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov pre likvidáciu obchodných spoločností, dražby, bankové subjekty, v rámci jedného katastrálneho územia 7,00 € 10,00 €
11.  Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií 27,00 € 40,00 €
12.  Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu 7,00 € 10,00 €
13.  Vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých 5 strán formátu A4 8,00 € 12,00 €
14.  Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností v lehote 30 dní 66,00 € 100,00 €
15.  Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností v lehote 15 dní 266,00 € 300,00 €
16. Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky v lehote 30 dní 33,00 € 50,00 €
17.  Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky v lehote 15 dní 133,00 € 150,00 €
Správny orgán vyberie poplatok v položkách 14 až 17 znížený o 15 €, ak účastník konania o vklade práva podal oznámenie podľa §30 ods.3 zákona NR SR č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov bez ohľadu na počet právnych úkonov, ktoré sú uvedené v oznámení.

 

Novinka pre realitné kancelárie NARKS: Poistenie nájmu od Rentodo prináša garanciu dobrých vzťahov medzi prenajímateľmi a nájomcami

RENTODO: Riešenie bezstarostného prenájmu

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska informuje o novinke pri prenájmoch, ktorá určite zaujme klientov realitných kancelárií. A to prenajímateľov, ako aj nájomcov.

Obavy prenajímateľov z nezaplateného nájmu, či škôd na byte, ktoré by mohol nájomca spôsobiť, často nevyriešia iba kvalitné nájomné zmluvy. Prenajímatelia ponúkajú na prenájom často nadštandardne vybavené byty, ktorých hodnota je skutočne vysoká. Samotná cena prenájmu je v porovnaní s ňou až nepomerná. To si často neuvedomujú nájomcovia, ktorých vzťah k prenajatej nehnuteľnosti nemusí byť vždy ukážkový, teda čo sa týka starostlivosti a zaobchádzania s jej zariadením a vybavením. Preto prenajímatelia pristupujú k uplatňovaniu vopred vyplatených kaucií, aby sa chránili pred prípadnými škodami.

V každom prípade sa vždy odporúča, aby sa prenajímatelia aj nájomcovia zodpovedne starali o nehnuteľnosť a predchádzali akýmkoľvek škodám alebo nezhodám zodpovedným prístupom.

Veľa nájomcov má strach z toho, že po ukončení nájmu mu jeho/jej kaucia nebude vrátená. Nevedia, či im prenajímateľ pri prevzatí bytu nezapočíta medzi spôsobené škody aj bežné opotrebenie, ku ktorému nevyhnutne časom dochádza. Alebo nastane prípad, keď mu práceneschopnosť alebo iná nepredvídaná udalosť spôsobí výpadok vo finančnom príjme a nemá prostriedky na zaplatenie nájmu…

Nový nájom s nižšími počiatočnými nákladmi

Poistenie nájmu, ktorý je na Slovensku novinkou je poistením pre prípad, keby žiaľ nastala práve tá iná situácia. A v tom je jeho veľká výhoda – dokáže obe strany odbremeniť od problémov a zjednodušiť nielen vzájomné vzťahy, ale tiež pomôcť nájomníkovi zaobstarať si nový nájom s nižšími počiatočnými nákladmi. Tie môžu byť až vo výške trojnásobku nájomného a nie je vždy jednoduché dať dokopy taký objem peňazí a viazať ich sčasti aj do kaucie.

Ako poistenie prišlo na Slovensko. Prečo ho môžu realitné kancelárie NARKS využívať

Jedná sa o unikátny produkt v Českej republike a na Slovensku, ktorý vďaka poisteniu nájmu a súhrnu asistenčných služieb na online platforme ponúka podporu ako prenajímateľom, tak nájomcom. Výhody prináša obom. Vďaka širokej škále služieb pre prenajímateľov sa poskytovanie bývania stáva oveľa bezpečnejším, pohodlnejším a bezstarostnejším.

Rentodo je nová online platforma, ktorá má za cieľ zefektívniť a zjednodušiť celý proces prenájmu, ktorý je plne automatizovaný. Základom je preverenie bonity nájomcu v registroch, automatické stráženie platieb, garancia zaplatenia nájomného vrátane služieb, technická a právna asistencia 24/7 na zabezpečenie opráv v spolupráci s najväčším celosvetovým poskytovateľom asistenčných služieb. Táto služba už úspešne funguje v zahraničí niekoľko rokov.

Rentodo si dáva za cieľ byť prenajímateľovi a nájomcami garantom poskytnutých služieb pre celú dobu trvania nájomného vzťahu a riešiť všetky neočakávané situácie súvisiace s prenájmom nehnuteľnosti. Za cieľ si dáva minimalizovať všetky starosti.

Výhody pre prenajímateľa

Medzi hlavné ciele Rentodo patrí najmä okamžitý prevod platby nájomného na účet prenajímateľa, efektívne riešenie oneskorenej platby a reportovanie do registrov, ktoré využívajú banky, poisťovne a ďalšie. To znamená, že Rentodo reportuje ako pozitívne, tak negatívne referencie o platobnej morálke nájomcu do registra. Takto funguje napríklad Schufa scoring v Nemecku. Produkt Rentodo prichádza v čase, keď dochádza k nárastu oneskorených platieb nájmu. Napríklad v tomto roku nezaplatilo včas nájom 7,7 % nájomníkov, čo oproti minulému roku predstavuje trojnásobný nárast. V prípade škôd Rentodo zaplatí škody spôsobené nájomcom až do výšky 10 000 €. Rentodo potom v prípade potreby uhradí vzniknuté škody prenajímateľovi.

Výhody pre nájomcu

Rentodo ako jediný produkt na trhu ponúka poistenie zaplatenia až 12 nájmov vrátane služieb až do výšky 25 200 € prenajímateľovi. Nájomca, ktorý nemôže platiť – napríklad z dôvodu straty zamestnania alebo pracovnej neschopnosti, má istotu nájmu, bez nutnosti vysťahovania. Pokiaľ nájomca z nejakého iného dôvodu neplatí a nekomunikuje, Rentodo vďaka našej právnej asistencii 24/7 pomôže s výpoveďou a odkúpi pohľadávky, garantuje tak platby nájomného prenajímateľovi. Pre nájomcu s kladným skóringom potom Rentodo ponúka službu Nulová kaucia v spolupráci s poisťovňou Axa. Táto služba významne znižuje počiatočné náklady na bývanie tým, že nájomca nemusí skladať kauciu.

Opravy a závady

Užívatelia si tiež veľmi obľúbili službu opráv a zaplatenie závad 24/7 po celej republike.

Ako sme uviedli v úvode, prenajímatelia aj nájomcovia by mali byť zodpovední a predchádzať nepríjemným situáciám počas užívania nehnuteľnosti. Dobrou správou je, že dostupné poistenie nájmu rentodo je navyše „plánom B“, ktorý vás zabezpečí, keď to nevyjde celkom podľa predstáv.

Informujte sa v Národnej asociácii realitných kancelárií Slovenska ako si poistiť nájom cez spoločnosť rentodo už teraz. Viac informácií poskytneme členom NARKS aj na regionálnych kluboch v dňoch 6. decembra v Bratislave a 7. decembra 2023 v Liptovskom Mikuláši.

Web spoločnosti rentodo – rentodo.sk

Tretina Slovákov žije v preplnenom bývaní

Tretina Slovákov žije v preplnenom bývaní. Vyplýva to z aktuálnych dát Európskeho štatistického úradu Eurostat. Zaujímavosťou je, že v posledných dvoch rokoch sa tento počet ľudí znižoval, nakoľko ceste za vlastným bývaním pomáhali priaznivé úrokové sadzby na hypotékach.

“Posledné dáta z roku 2021 hovoria o tom, že počet ľudí v preplnených domácnostiach poklesol medziročne o viac ako 10 percent. Súvisí to s priaznivým obdobím lacných peňazí, kedy sa viac ľudí dostalo k hypotéke a mohlo si dovoliť kúpiť vlastnú nehnuteľnosť. Mnohí ešte vlani využili historicky najnižšie úrokové sadzby, ktoré sme tu mali,” vysvetlil Martin Lazík, analytik Národnej asociácie realitných kancelárií SR (NARKS).

Situácia sa v posledných mesiacoch zmenila. Úrokové sadzby sa dostali z úrovne pod jedným percentom k aktuálnej sadzbe nad štyri percentá. Apetít Slovákov to mierne pribrzdilo. Realitný trh tak zaznamenal pokles cien z dôvodu menšieho dopytu. Tieto faktory sa zrejme odrazia aj v ďalšom vývoji preplnenosti domácností na Slovensku.

“Niektoré typy nehnuteľností, najmä staršie byty či domy, zaznamenali pokles cien. Pri novostavbách je situácia iná. Developeri nemajú taký veľký priestor, aby mohli zásadne meniť cenovú politiku a znižovať ceny nehnuteľností. Predovšetkým vysoké energií, cena práce, stavebných materiálov, či  pozemkov neumožňujú znižovanie cien. Tu vidíme, že dochádza k stagnácii cien, ale nie k poklesu,” povedal Marián Patak, viceprezident Národnej asociácie realitných kancelárií SR.

Túžba vlastniť nehnuteľnosť u Slovákov pretrváva. Záujem ľudí o bývanie podporuje aj rast miezd. Po zohľadnení vývoja cien nehnuteľností voči príjmom a úroveň úrokových sadzieb, dostupnosť bývania na Slovensku sa v posledných rokoch zvyšovala. Slovák s priemerným platom si aktuálne dokáže prefinancovať cez hypotéku byt s najväčšou rozlohou v histórii.

“Ak si kupujeme nehnuteľnosť na svoju spotrebu a nie ako investíciu, rozhodne by som neodporúčala čakať. Klienti si aktuálne môžu vyberať zo širšej ponuky a za lepších podmienok, ako tomu bolo pred rokom. Obzvlášť ak si kupujú staršiu nehnuteľnosť,” povedala Adriena Litomerická, členka predsedníctva NARKS.

 

Problém aj u mladých

Problém preplneného bývania sa týka aj mladých ľudí. Európskej únii tak žije viac ako štvrtina ľudí vo veku 15 až 29 rokov. “Problém preľudnenosti bývania sa týka 26 percent mladých ľudí, zatiaľ čo priemer v celkovej populácii je 17 percent. Na Slovensku je to číslo dramaticky vyššie, ide o viac ako 45 percent mladých ľudí,” skonštatoval Lazík.

Medzi členskými štátmi Európskej únie panujú z hľadiska miery preplnenosti domácností u mladých značné rozdiely. Najväčší podiel týchto osôb vykazuje Rumunsko (60 percent), Bulharsko (57 percent) a Lotyšsko (54 percent), najnižšia miera je naopak na Cypre a Malte (v oboch prípadoch štyri percentá) a v Írsku (päť percent).

Eurostat považuje za preľudnené také bývanie, kde sa nenachádza aspoň jedna miestnosť pre jednu domácnosť, jeden pár osôb, každú osobu staršiu ako 18 rokov, dvojicu slobodných osôb rovnakého pohlavia vo veku 12 až 17 rokov alebo pre dvojicu detí mladších ako 12 rokov.

 

 

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava

narks@narks.sk, tel. 0902 952 391

www.narks.sk

 

Odborná diskusia “Zlacnejú rekonštrukcie bytov?” Sledujte 28.4. od 13,00 online naživo

Zajtra 28. apríla 2023, od 13,00 hod.
WEBEX Meeting + živý prenos na Facebooku – kliknite tu

Vážená realitná kancelária,

pripravili sme pre Vás ďalšiu odbornú diskusiu z realitného trhu. Ako je to so stavebnými materiálmi na rekonštrukcie bytov, aká je situácia v stavebníctve, bude vplývať na trh nová legislatíva k výstavbe?

Ceny niektorých stavebnín sa na pohľad stabilizujú alebo aj vracajú na predcovidové úrovne. Zlacnejú rekonštrukcie bytov?
– Niektoré stavebné materiály, ale najmä elektronika, však budú chýbať.
– Treba rátať s aj termínom dodania na úrovni niekoľko týždňov.
– Ako vidia tento rok stavebníci?
– Musia teda Slováci rátať s tým, že bude na trhu naďalej panovať nedostatok?
– Na čo by sa mali pripraviť ľudia, ale aj firmy, ktorí budú v tomto roku stavať?

Dozviete sa zajtra v pripravovanej odbornej realitnej diskusii.
Online prístup je bezplatný.

Pripojte sa k nám online ZAJTRA, začíname o 13,00 hod.
Trvanie: 13,00 – 14,00 hod.

Diskusia bude dostupná online cez platformu Webex Meeting. Prenos podujatia bude prebiehať aj na Facebooku NARKS. Tešíme sa na vašu spoločnosť.
Príjemný deň,
NARKS

Pripojenie cez Facebook
>>>>

Diskutujúci a moderátorka

Moderuje
Lenka Buchláková

Diskutujú:

Ján Palenčár
prezident NARKS

Martin Mihál
predseda Združenia výrobcov murovacích materiálov

Pavol Kováčik
prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska

Viktor Obtulovič
realitný analytik Fingo.sk

Témy diskusie

Pandémiu koronavírusu nahradil vojenský konflikt na Ukrajine a s tým súvisiaca energetická kríza, rekordná inflácia a nedostupnosť stavebných materiálov. Tieto okolnosti výrazne sťažili podnikanie v stavebníctve. Ako to bude v najbližšom období?

Do fungovania úradov a tvorby projektov prinesie zmeny dvojica nových zákonov – zákon o územnom plánovaní a zákon o výstavbe, ktorých účinnosť je od 1. apríla 2024.

Podľa Združenia výrobcov murovacích materiálov (ZVMM) badať na trhu v dôsledku energetickej krízy pokles pripravovaných projektov rodinných domov. Potvrdili to aj údaje o počte stavebných povolení z prvých troch kvartálov roku 2022.

Väčšina developerov sa rozhodla dokončovať rozostavané novostavby, keďže na kolaudáciu a odovzdanie nehnuteľností je spravidla naviazané dofinancovanie zvyšnej časti kúpnej ceny. No ak sa stúpajúci vývoj cien nezastaví, podľa odhadov môžu novostavby zdražieť.

Miesto: Online živý prenos zo Slovak Business Agency,
NPC, Twin City, Karadžičova 2, Bratislava

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

AKADÉMIA NARKS

Otvárame ďalší akreditovaný kurz Realitný maklér.
Viac informácií tu.

Využite možnosť preplatenia profesijného kurzu cez nový EÚ projekt na podporu zamestnanosti! Žiadosť o preplatenie možno podávať na kurz s ukončením v októbri 2023!

Informujte sa už teraz! Podrobnejšie informácie Vám poskytne v Akadémii NARKS Mgr. Ingrid Škriňová, vzdelavanie@narks.sk, tel. 0902 952 454.
Už 30 rokov spájame profesionálov v realitách

ONLINE LIVE Hrozí v Európe bankový kolaps? – odborná diskusia NARKS

Odborná realitná diskusia, 31. marca 2023, od 13,00 hod.
WEBEX Meeting + živý prenos na Facebooku

 

Pripojenie cez Webex TU

Pripojenie cez Facebook TU

Ako aktuálna situácia na trhu ovplyvní trh s realitami? Ľudia v obave z nasledujúcich mesiacov vyberajú vklady z bánk, rušia investičné sporenia, hľadajú alternatívne uloženia peňazí. Je dôvod na paniku? Ako vidia aktuálnu situáciu renomovaní odborníci a ako v týchto časoch komunikovať s klientmi?

Termín: 31. marec 2023, od 13,00 do 14:00 hod.

Miesto: Online, prístup je bezplatne

Moderuje
Lenka Buchláková

Diskutujú
Ján Palenčár
prezident NARKS

Marian Paták
1. viceprezident NARKS / realitná sieť Directreal Slovensko

Stanislav Pánis
analytik J&T Banky

Peter Gurecka
odborník na financie, Partners Group

 

Témy diskusie

Bankový sektor sa otriasa. Neistota preplávala Atlantik a po americkej Silicon Valley Bank sa na pokraj kolapsu dostal švajčiarsky gigant Credit Suisse. Záchrana v podobe zlúčenia s odvekým rivalom prišla na poslednú chvíľu. Burzy aj napriek tomu začali nový týždeň v červených číslach. Hrozba, že banková kríza naberie globálne rozmery, tak stále nie je zažehnaná. Obavy cítiť aj na Slovensku. Národná banka však ubezpečuje, že nie je dôvod na paniku.
• Čo sa deje na trhu a ako to ovplyvní ďalší vývoj úrokov na hypotéky?
• ECB v zvyšovaní úrokov podľa ekonómov už dosiahne v máji strop. Budeme svedkami zlacňovania?
• Pribúda hotovostných klientov pri kúpe nehnuteľnosti (štatistiky ECB) – ako je to u nás?

Vplyv na trh nehnuteľností

Obavy ľudí stúpajú a hľadajú bezpečné uloženie peňazí mimo bánk – jednou nielen z investičných možností sú aj nehnuteľnosti.
• Aké má aktuálne možnosti klient pri hypotéke?
• Na čo si dávať pozor pri kúpe nehnuteľnosti?
• Ako dramaticky sa zmenila situácia na realitnom trhu?
• Ako reagujú developeri na slabý dopyt po nehnuteľnostiach?
• Čo radíte predávajúcim?
• Budú sa ceny nehnuteľností upravovať počas roka 2023?

Zmeny úrokových sadzieb

Rok 2022 bol mimoriadne bohatý nielen na politické, ale aj ekonomické udalosti. Jedna z najvýznamnejších zmien pre bežných ľudí prišla s rozhodnutím Európskej centrálnej banky po 11 rokoch zvýšiť základnú úrokovú sadzbu. Po dlhých mesiacoch tak aj na Slovensku skončila éra lacných peňazí. Bývanie sa tento rok kvôli drahším hypotékam stalo najnedostupnejšie za poslednú dekádu.
• Banky majú rekordné zisky, napriek tomu začali s tvrdým navyšovaním úrokových sadzieb.
• Po zdražení hypoték z jedného na vyše štyri percentá sú banky ochotné ľuďom požičiavať o 20 percent menej, ako bolo bežné predtým
• Menšie úvery ovplyvňujú kúpyschopnosť na realitnom trhu, kde už ceny začali koncom vlaňajška klesať
• Nárast úrokov o jeden percentuálny bod sa zvykne do dvoch rokov prejaviť poklesom cien o dve až štyri percentá, vypočítali českí ekonómovia
• Úrokové príjmy totiž tvoria väčšinu zisku bánk. Čistý úrokový výnos v minulom roku presiahol 1,74 miliardy eur, kým v roku 2021 sa dostal na necelých 1,64 miliardy eur. Čistý neúrokový výnos, ktorý tvoria najmä poplatky za služby, taktiež rástol a presiahol hranicu 938 miliónov eur. V roku 2021 sa tento druh výnosu vyšplhal na 814,8 milióna eur.
Predchádzajúce maximum bankový trh dosiahol v roku 2016, vtedy banky zarobili necelých 742 miliónov eur. K novému rekordu bankám okrem iného pomohlo aj to, že počas pandémie štát zrušil bankový odvod. V roku 2017 banky v rámci tohto odvodu poslali štátu viac ako 127 miliónov eur. Na druhej strane, k rekordnému výsledku vtedy sektoru pomohli jednorazové príjmy.

 

Už 30 rokov
Spájame profesionálov v realitách

Historicky prvé štátne skúšky kvalifikácie Realitný maklér

Historický okamih v dejinách profesionálneho realitného maklérstva nastal 7. 2. 2023

Dňa 7. februára 2023 sa konala v Trnave prvá štátna skúška na overenie kvalifikácie Realitný maklér v Slovenskej republike. 

Autorizovaná inštitúcia Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska zorganizovala prvý proces overovania kvalifikácie pre realitnú profesiu, ktorá sa objavila u nás prvýkrát v 90-tych rokoch a následne si našla svoje nezameniteľné miesto na pracovnom trhu v oblasti služieb.  V zásade sa táto kvalifikácia nezačlenila do klasického vzdelávacieho systému v školách a zostáva tak špecificky viac súčasťou neformálneho vzdelávania. Nový koncept získania štátneho osvedčenia predstavila NARKS na regionálnych kluboch už koncom uplynulého roka. Vo februári ročná príprava hodnotenia realitných maklérov vyústila do vykonania skúšky vôbec prvých uchádzačov o overenie tejto kvalifikácie u nás.

Medzi prvých úspešných absolventov sa zaradili realitní makléri, ktorí pracujú na realitnom trhu už desaťročia a vedú úspešné realitné kancelárie. V realitnom maklérstve našli dôležité životné uplatnenie. Získanie osvedčenia je ocenením ich dlhoročnej práce, času a energie, ktoré venovali realitnej činnosti a vlastnému vzdelávaniu.

Overenie kvalifikácie

Uchádzači počas procesu overovania kvalifikácie museli preukázať svoje znalosti v oblasti realitných služieb a maklérstva, realitných obchodov, marketingu a obchodných stratégií, cenotvorby, realitného práva, zákonných povinností makléra, procesov financovania a daní súvisiacich s nehnuteľnosťami a zároveň dostatočnú technickú zdatnosť a znalosť dokumentácie stavieb, pozemkov a katastra, ako aj digitálne zručnosti pri využívaní moderných technológií pri prezentácii nehnuteľností a realitnom sprostredkovaní.

V deň skúšky Národný garant pre kvalifikáciu Realitný maklér JUDr. Ľubomír Kardoš ako predseda odbornej skúšobnej komisie slávnostne vyhlásil prvých siedmich úspešných absolventov spolu s ďalšími dvomi členmi komisie Mgr. Gabrielou Pintérovou a Bc. Tomášom Púčekom.

 

 

Gratulujeme prvým siedmim absolventom, že úspešné zvládli skúšku a získali výnimočné, nové, štátom udeľované osvedčenie!

 

Nový systém overovania kvalifikácií v oblasti celoživotného vzdelávania na Slovensku zastrešuje Štátny inštitút odborného vzdelávania, poverený touto úlohou Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu SR.

 

Jeho cieľom je potvrdenie kvalifikácie, získanej väčšinou mimo školskej prípravy, teda neformálnym spôsobom vzdelávania – napríklad ďalším vzdelávaním (špecializované odborné kurzy, tréningy, školenia, koučingy a  pod.) alebo informálnym učením sa.

 

V praxi je jednotlivec schopný získavať nové vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré mu môžu byť aj oficiálne uznané a potvrdené priebežne, počas celého života (overenie kvalifikácie). Tedá získať novú kvalifikáciu. Štatistiky ukazujú, že až 60% pracujúcich sa uplatní v inej profesii než akú vyštudovali alebo sa vyučili. Dôvodom na zmenu kvalifikácie môžu byť aj inovácie, ktoré ovplyvňujú potreby a množstvo profesií na trhu práce. Oblasť celoživotného vzdelávania reaguje tiež touto formou na nové podmienky.

 

Preto aj realitní makléri, ktorí vykonávajú túto profesiu si odteraz môžu dať svoju kvalifikáciu overiť štátom.
Využite túto jedinečnú príležitosť overenia vašej kvalifikácie v rámci celoživotného vzdelávania 📖V pilotnom období do konca apríla 2023 je overenie kvalifikácie Realitný maklér úplne bezplatné.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o možnostiach získania osvedčenia, kontaktujte nás na narks@narks.sk alebo telefonicky 0902 952 391. Radi Vám pomôžeme, celý proces vysvetlíme a prevedieme Vás ním až do konca overenia kvalifikácie.

NARKS

Autorizovaná inštitúcia pre kvalifikáciu Realitný maklér

Sektor bankovníctva, finančných služieb a poisťovníctva

Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava

kontakt: narks@narks.sk, +421 902 952 391

Vzdelávanie v Akadémii NARKS

NARKS oslávila 25. výročie na Slovensku

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS) už 25 rokov spája profesionálov v realitách.  NARKS vznikla splynutím dvoch subjektov – Asociácie realitných kancelárií Slovenska (ARKS) registrovanej dňa 1.12.1992 a Združenia realitných kancelárií Slovenskej republiky (ZRK SR) registrovanom dňa 29.8.1992. 

25 rokov  je  dlhé obdobie, počas ktorého vzniká a zaniká množstvo podnikateľských subjektov. A práve štvrťstoročnicu oslavuje tento rok naša  Národná asociácia realitných kancelárii Slovenska (NARKS).  Pri tejto príležitosti by som sa rád poohliadol za týmto obdobím. Náš vznik datujeme v roku 1992, kedy vznikali mnohé významné stavovské organizácie. Základnými cieľmi pri vzniku bola profesionalizácia, kooperácia a konsolidácia realitného trhu. Tieto ciele vytrvali dodnes. Prvé roky našej existencie  boli podriadené potrebou vzdelávať sa v oblasti realitnej činnosti. Prostredníctvom našich partnerov zo zahraničia (predovšetkým organizácii ako NAR, FIABCI)  sme získavali vzácne informácie o fungovaní realitných kancelárií vo vyspelých ekonomikách. Znalosti a skúsenosti našich kolegov nám pomohli  formulovať  činnosti realitných kancelárií, na základe čoho sme mohli pripraviť prvé vzdelávacie programy v realitách na Slovensku. Od tohto obdobia NARKS vyškolil viac ako osemnásťtisíc realitných odborníkov, čo pozitívne prispelo k formovaniu realitného trhu.

Dôležitým medzníkom v našej histórii  bola aj nami iniciovaná zmena živnostenského zákona, kedy sa dovtedy voľná živnosť sprostredkovania kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností zmenila na viazanú živnosť. Táto legislatívna zmena prispela k profesionalizácii realitného trhu. Súvisiacim krokom bola NARKS-om zabezpečená implementácia európskej normy (STN 15733) služby realitných maklérov.

V roku 2001 sme ako spoluautori a spolumajitelia priniesli na trh prvý relevantný realitný portál Reality.sk, ktorý sa stal na niekoľko rokov jednotkou na slovenskom realitnom trhu. Práve s týmto portálom súviseli ďalšie naše projekty ako Cenové mapy nehnuteľností (www.cmn.sk), z ktorých do dnešného dňa získava informácie Národná banka Slovenska, ale aj množstvo ďalších subjektov, prípadne Index realitného zdravia www.realitnyindex.sk).

Nedá mi nespomenúť naše ďalšie projekty ako je Garančný fond, či organizovanie prvej a opakovane najväčšej odbornej konferencie realitných sprostredkovateľov. V minulosti sme organizovali aj veľtrh SlovReal INVEST.

Naša bohatá história sprevádzaná úspešnými projektami je dôkazom, že našu prácu vykonávame zodpovedne. Utvrdzuje ma v názore, že naša snaha o profesionalizáciu a konsolidáciu trhu má veľký zmysel a zároveň  naše leadersvo na trhu realitných sprostredkovateľov nám ukladá veľkú zodpovednosť voči spoločnosti, verejnosti či klientom, aby sme v nej pokračovali odborne a s plným nasadením.  Zároveň prijímali nové výzvy a ďalej sa vyvíjali, tak ako napreduje aj celá spoločnosť.

Ján Palenčár, prezident NARKS

 

Prezidenti NARKS počas jej histórie:

1992 – 1997 ARKS – JUDr. Eva Marianyiová
1992 – 1997 ZRKSR – Dr. Ivan Svetlík
1997 – 1998 ARKS – Ing. Martin Holec
1997 – 1998 ZRKSR – Ing. Jozef Somoláni

1998 – 2000 prezident NARKS – Ing. Martin Holec
2000 – 2002 prezident NARKS – Ing. Jozef Somoláni
2002 – 2004 prezident NARKS – Ing. Vladimír Guttek
2004 – 2013 prezident NARKS – JUDr. Ľubomír Kardoš
2013 – súčasnosť – prezident NARKS – Ján Palenčár

 

Ciele NARKS

Základným cieľom NARKS je integrácia realitných kancelárií Slovenska v rámci trhu s nehnuteľnosťami, ich prosperita a presadzovanie ich záujmov.

Dôležitým faktorom je vzájomná spolupráca členov vo všetkých oblastiach obchodovania s nehnuteľnosťami, využívanie nových poznatkov v súvisiacich odboroch pre potreby členov asociácie a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb.

Medzi najdôležitejšie úlohy patrí novelizácia legislatívnych podmienok súvisiacich s realitnou činnosťou a zvyšovanie profesnej úrovne pracovníkov realitných kancelárií, členov NARKS.

WWW.NARKS.SK

Kontakt: narks@narks.sk, tel. 0902 952 391

 

Akadémia NARKS

Od svojich počiatkov sa NARKS zaoberá vzdelávacími aktivitami v oblasti realitného sprostredkovania. Unikátnosťou vzdelávania NARKS je to, že jej školitelia a lektori sú profesionáli priamo z praxe s cennými dlhoročnými skúsenosťami v realitom svete, ktoré takto odovzdávajú ďalším generáciám realitných maklérov.

Vzdelávacia činnosť má svoje stále a dôležité miesto v každodennej práci asociácie. V súčasnosti je spojená tiež s ponukou odbornej príravy a skúšok pre profesiu realitného makléra – licencovanie NARKS a e-learning.

NARKS má ako jediná inštitúcia akreditovaný Ministerstvom školstva  SR rozsiahly 150-hodinový kurz”Realitý maklér” od roku 2017.

AKADEMIA.NARKS.SK

Kontakt: vzdelavanie@narks.sk, tel. 0902 952 454