Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Predsedníctvo NARKS

Členovia predsedníctva pre roky 2022 – 2025

Ján Palenčár, prezident NARKS
Marian Paták,  1. viceprezident NARKS
Lucia Talianová,  2. viceprezidentka NARKS
Ing. Ivan Krištof,  člen predsedníctva NARKS
Ing. Adriena Litomerická,  členka predsedníctva NARKS
Mgr. Mário Glos, C.I.P.S., člen predsedníctva NARKS
Bc. Tomáš Púček, člen predsedníctva NARKS
Ing. Zsolt Szabó, člen predsedníctva NARKS
Richard Stanislavský, člen predsedníctva NARKS
Ing. Martin Karchňák, člen predsedníctva NARKS

 

Dozorná rada pre roky 2022 – 2025

JUDr. Ľubomír Kardoš, predseda dozornej rady
JUDr. Eva Marianyiová, člen dozornej rady
Mgr. Gabriela Pinterová, člen dozornej rady

 

Konferencia

Najvyšším orgánom asociácie je konferencia zložená zo všetkých jej členov. Konferencia má právo rozhodovať o všetkých veciach asociácie, pokiaľ stanovy nevyhradzujú v niektorých veciach právo rozhodovania iným orgánom asociácie. Predsedníctvo je štatutárnym orgánom NARKS. Zastupuje asociáciu voči tretím osobám a riadi činnosť asociácie v období medzi konferenciami. Predsedníctvo volí zo svojich členov prezidenta, ktorý je predstaviteľom NARKS a viceprezidentov, ktorí ho v jeho neprítomnosti zastupujú. Prezident je predstaviteľom asociácie v období medzi zasadnutiami predsedníctva. Funkčné obdobie predsedníctva, prezidenta a viceprezidenta je trojročné.
Dozorná rada je kontrolným orgánom NARKS. Dohliada nad celou činnosťou, skladá sa z troch členov volených konferenciou na funkčné obdobie tri roky. Výkonným orgánom NARKS je generálny sekretár.

Komisie NARKS

Hlavná úloha pri postupnom napĺňaní programových cieľov NARKS je zverená komisiám, ktoré sa skladajú zo zástupcov členských spoločností. Náplňou ich činnosti je identifikácia kolektívnych záujmov v príslušnej oblasti, definícia cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť a stanovenie rámcového postupu.

Medzi hlavné úlohy Legislatívnej komisie NARKS patrí príprava návrhu všeobecne záväzného predpisu upravujúceho založenie a vznik Komory realitných kancelárií a vypracovávanie právnych stanovísk a pripomienok k podaniam adresovaným NARKS. Komisia pre interné vzťahy NARKS uskutočňuje rokovania o spolupráci s profesnými organizáciami podobného zamerania a so strešnými zamestnávateľskými organizáciami na Slovensku. Zabezpečuje taktiež rokovania s príslušnými štátnymi orgánmi na úrovni ministerstiev. Vzdelávacia komisia NARKS pripravuje model profesného vzdelávania a školení a seminárov za účelom zabezpečenia vysokej kvality odbornosti a informovania o aktuálnych zmenách v legislatívno – ekonomickej oblasti. Zahraničná komisia NARKS spolupracuje so zahraničnými partnerskými organizáciami na bilaterálnej a multilaterálnej úrovni – s európskou asociáciou realitných profesií (CEPI) so sídlom v Bruseli, americkou Národnou asociáciou obchodníkov s nehnuteľnosťami (NAR), americkou Nadáciou pre rozvoj trhu s nehnuteľnosťami vo východnej Európe (EERPF) a Asociáciou realitných kancelárií Čiech, Moravy a Sliezska.

Základné dokumenty

Základné dokumenty NARKS sú STANOVY ASOCIÁCIE a ETICKÝ KÓDEX NARKS.

Stanovy NARKS ustanovujú všetky právne náležitosti pôsobenia NARKS. Vymedzujú predmet činnosti, ciele asociácie, orgány asociácie a ich pôsobnosť, členstvo, práva a povinnosti členov, majetok asociácie a hospodárenie s ním, spoločné a záverečné ustanovenia.

Etický kódex NARKS upravuje vzťahy medzi členmi NARKS ako efektívne slúžiť verejnosti a etablovať činnosť realitných kancelárií ako rešpektovanej profesie. Akceptovanie etického kódexu a jeho dodržiavanie je jednou z podmienok členstva v NARKS. Len na základe tohto akceptovania možno dosiahnuť predpoklady na spoluprácu, vzdelávanie, uznanie a účinnosť NARKS.