Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Výhody členstva v NARKS

Staňte sa členom NARKS a získajte viaceré výhody! 

NARKS spája profesionálov v realitách a poskytuje komplexné kontinuálne vzdelávanie pre realitných maklérov a manažérov realitných kancelárií. Medzi viaceré výhody, ktoré svojim vstupom do asociácie získate, patrí najmä a nielen:

 1. Získanie kontaktov na profesionálne realitné kancelárie z celého Slovenska, s možnosťou spolupráce a vzájomných osobných kontaktov na podujatiach organizovaných NARKS (konferencie, školenia, regionálne kluby, spoločenské stretnutia).
 2. Prezentácia RK v zoznamoch členov NARKS (web stránka, zahraničné a domáce podujatia a výstavy).
 3. Možnosť používania loga NARKS v styku s verejnosťou, Corporate design manuál, príslušnosť k veľkej tradičnej značke bez franšízových poplatkov.
 4. Možnosť používať vzorové zmluvy s logom NARKS (Sprostredkovateľská zmluva, Dohoda o zložení zálohy, Návrh na vklad, Odovzdávací protokol, Súhlas so spracovaním osobných údajov, Záznam o obhliadke a ďalšie súvisiace s GDPR a AML) na predtlačených tlačivách.
 5. Zvýhodnené ceny inzercie na vlastnom realitnom portáli.
 6. Odporúčanie Vašej RK klientom v rámci regiónu, v ktorom pôsobí.
 7. Výhodné poistenie realitnej činnosti proti rizikám vyplývajúcim z tohto povolania vo vybranej poisťovni (povinné postenie zvyšuje mieru dôvery zo strany klientov).
 8. Garanciu pre vašich klientov prostredníctvom exkluzívneho Garančného fondu NARKS vo výške 50 000 eur, ktorý slúži na ochranu práv a právom chránených záujmov klientov a poskytuje záruku a komfort pri využívaní vašich služieb. Viac informácií.
 9. Množstvo zliav u partnerov, ktoré vám budú poskytnuté  v rámci zmluvnej spolupráce. Partnerské spoločnosti v našom benefitnom programe zahŕňajú – napr. nákup nových vozidiel vybranej značky,  výhodný operatívny leasing, zľavy u dodávateľov tovarov a služieb využívaných realitnými maklérmi, kurzy a školenia NARKS na aktuálne témy a iné.
 10. Prístup do medzinárodných organizácií – CEPI (EÚ) zastupujúca realitných profesionálov v Európskej komisii, NAR (USA)združujúca realtorov  v Severnej Amerike + možnosť medzinárodného členstva (za extra poplatok), poskytnutie informácií k európskemu profesijnému preukazu (EPC) pre realitných maklérov
 11. Investori (individuálni a firemní – kontaktujú sekretariát), organizácie domáce a zahraničné.
 12. Účasť na tvorbe legislatívy, pripomienkovanie a predkladanie návrhov. NARKS je členom RÚZ a SŽZ. NARKS je prizývaná do odborných komisií a výborov štátnej správy napr. nájomné bývanie a pod.  V realitných oblastiach mala možnosť pripomienkovať napríklad katastrálny a stavebný zákon, daňovú oblasť, paušálne výdavky, pomoc pre živnostníkov v období pandémie Covid-19 a iné živnostenské témy atď.
 13. Komunikácia s bankami a vytváranie produktov pre členov a klientov (generálne zmluvy, veľkostný obrat pri sprostredkovaní hypoték, poistenie a iné)
 14. Podpora vzájomnej spolupráce medzi členmi pre zvýšenie predaja (MLS, štandardizácia vzťahov, dozor nad spoluprácou)

Prijímanie nových členov

Členom NARKS sa môže stať fyzická alebo právnická osoba, ktorá splní kvalitatívne kritériá a podmienky prijatia pre členov definované v internej smernici o prijímaní členov NARKS, úspešne absolvuje  Licenčný test základnej odbornej spôsobilosti pre vykonávanie realitnej profesie organizovaný NARKS, uznáva a aktívne presadzuje ciele a záujmy v NARKS, plní jej stanovy a zaviaže sa riadiť rozhodnutím orgánov NARKS. Vykonáva nezávislú realitnú činnosť so sídlom, miestom prevádzky (realitnej kancelárie), či bydliskom, nachádzajúcim sa na území Slovenskej republiky. Má realitnú živnosť.

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska je združenie podporujúce profesijné záujmy odborníkov v oblasti nehnuteľností, ktoré má nezastupiteľnú úlohu od úrovne obce až po najvyššie štátne orgány. NARKS zastupuje profesijné záujmy svojich členov voči štátnym a iným orgánom Slovenskej republiky.

Dobrovoľné rešpektovanie etických princípov členmi NARKS dáva pred verejnosťou záruky obchodnej poctivosti a profesionality.

Záujemca o členstvo v NARKS vyplní „Žiadosť o prijatie za riadneho člena NARKS“ a čestné prehlásenie o pravdivosti údajov uvedených v prihláške ( podľa Internej smernice o prijímaní nových členov). Spolu so žiadosťou zašle záujmca o členstvo aj výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra. K žiadosti pripojí profesijný životopis žiadateľa (majiteľ spoločnosti, konateľ, riaditeľ realitnej kancelárie, teda zodpovednej osoby za realitnú činnosť v spoločnosti). Podklady sú prezentované členom NARKS na Regionálnom klube (podľa príslušnosti sídla spoločnosti – Bratislava, Západ, Stred, Východ). Predsedníctvo NARKS schvaľuje záujemcu o členstvo najskôr za čakateľského člena spravidla na dobu šesť mesiacov. Po jej uplynutí a splnení kritérií stanovených internou smernicou je člen prijatý za člena v zmysle platných Stanov NARKS.

Členovia asociácie získavajú pravidelné informácie prostredníctvom newsletterov NARKS. Sekretariát asociácie pravidelne aktualizuje zoznam členov a poskytuje záujemcom informácie o členských realitných kanceláriách.
Viac informácií o členstve získate prostredníctvom sekretariátu NARKS.

  Staňte sa členom