Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

POZOR ZMENA: O dva týždne sa zmenia poplatky na katastri!

Od 1. apríla budú za úkony na katastri vyberané správne poplatky v novej výške. Viete ako sa zmenia?

V tabuľke nižšie uvádzame nové ceny za jednotlivé úkony:

Nové sumy správnych poplatkov – od 1. apríla 2024

Správny úkon – služba Úkon Poplatok

OD

1.4.2024

1. Vydanie výpisu z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu 8,00 € 12,00 €
2.  Vydanie údajov o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách, za každých aj začatých 20 parciel v rámci jedného katastrálneho územia 8,00 € 12,00 €
3. Vydanie písomnej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel v rámci jedného katastrálneho územia 8,00 € 12,00 €
4. Vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra, za každých aj začatých parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov 8,00 € 12,00 €
5. Výpis kópie z katastrálnej mapy 8,00 € 12,00 €
6. Druhý a ďalší rovnopis verejných listín 3,00 € 5,00 €
7. Vydanie geografickej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel v rámci jedného katastrálneho územia 15,00 € 22,00 €
8.  Poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností, aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného katastrálneho územia 3,00 € 5,00 €
9. Poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného katastrálneho územia 17,00 € 25,00 €
10. Poskytnutie informácií z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov pre likvidáciu obchodných spoločností, dražby, bankové subjekty, v rámci jedného katastrálneho územia 7,00 € 10,00 €
11.  Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií 27,00 € 40,00 €
12.  Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu 7,00 € 10,00 €
13.  Vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých 5 strán formátu A4 8,00 € 12,00 €
14.  Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností v lehote 30 dní 66,00 € 100,00 €
15.  Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností v lehote 15 dní 266,00 € 300,00 €
16. Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky v lehote 30 dní 33,00 € 50,00 €
17.  Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky v lehote 15 dní 133,00 € 150,00 €
Správny orgán vyberie poplatok v položkách 14 až 17 znížený o 15 €, ak účastník konania o vklade práva podal oznámenie podľa §30 ods.3 zákona NR SR č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov bez ohľadu na počet právnych úkonov, ktoré sú uvedené v oznámení.