Výhody členstva v NARKS

Staňte sa členom NARKS a získajte viaceré výhody! 

NARKS spája profesionálov v realitách  a poskytuje stantesakomplexné kontinuálne vzdelávanie pre realitných maklérov a manažérov realitných kancelárií. Medzi viaceré výhody, ktoré svojim vstupom do asociácie získate, patrí najmä a nielen:

 1. Získanie kontaktov na profesionálne kancelárie z celého Slovenska,
  s možnosťou spolupráce a vzájomných osobných kontaktov na podujatiach organizovaných NARKS (konferencie, školenia, regionálne rady, spoločenské stretnutia).
 2. Prezentácia RK v zoznamoch členov NARKS (web stránka, zahraničné a domáce podujatia a výstavy, napr. CONECO Bratislava).
 3. Možnosť používania loga NARKS v styku s verejnosťou ( len riadni členovia ), Corporate design manuál, príslušnosť k veľkej tradičnej značke bez franchisových poplatkov.
 4. Možnosť používať vzorové zmluvy s logom NARKS (Sprostredkovateľská zmluva, Dohoda o zložení zálohy, Návrh na vklad, Odovzdávací protokol, Súhlas so spracovaním osobných údajov, Záznam o obhliadke) na predtlačených tlačivách.
 5. Odporúčanie Vašej RK klientom, v rámci regiónu, v ktorom pôsobí.
 6. Výhodné poistenie realitnej činnosti proti rizikám vyplývajúcim z tohto povolania vo vybranej poisťovni (povinné postenie zvyšuje mieru dôvery zo strany klientov).
 7. Garanciu pre vašich klientov prostredníctvom exkluzívneho Garančného fondu NARKS vo výške 50 000 eur, ktorý slúži na ochranu práv a právom chránených záujmov klientov a poskytuje záruku a komfort pri využívaní vašich služieb. Viac informácií.
 8. Množstvo zliav u partnerov, ktoré vám budú poskytnuté  v rámci zmluvnej spolupráce: napr.  www.reality.sk, odborný dvojtýždenník RealitySK, Coneco – SlovReal Invset, kurzy a školenia NARKS na aktuálne témy, ubytovanie v rámci siete hotelov, nákup nových vozidiel vybranej značky a iné
 9. Prístup do medzinárodných organizácií – CEPI- C.E.I. (EÚ), NAR (USA) + možnosť medzinárodného členstva (za extra poplatok)
 10. Prístup na interné webové fórum narks.sk (zdieľanie názorov, upozornení, stanovísk a iné)
 11. Investori (individuálni a firemní – kontaktujú sekretariát), organizácie (domáce a zahraničné)
 12. Účasť na tvorbe legislatívy, pripomienkovanie a predkladanie návrhov (NARKS je členom RÚZ, SŽZ, je prizývaná do odborných komisií a pod.) v realitných oblastiach ako napríklad kataster, stavebný zákon, dane, mestá a obce
 13. Komunikácia s bankami a vytváranie produktov pre členov a klientov (generálne zmluvy, veľkostný obrat pri sprostredkovaní hypoték, poistenie a iné)
 14. Podpora vzájomnej spolupráce medzi členmi pre zvýšenie predaja (MLS, štandardizácia vzťahov, dozor nad spoluprácou)

 

Prijímanie nových členov

Členom NARKS môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá má absolvovaný Test základnej odbornej spôsobilosti pre vykonávanie realitnej činnosti (Certifikát) organizovaný NARKS, uznáva a aktívne presadzuje ciele a záujmy v NARKS, plní jej stanovy a zaviaže sa riadiť rozhodnutím orgánov NARKS. Riadny člen vykonáva nezávislú realitnú činnosť so sídlom, miestom prevádzky (realitnej kancelárie), či bydliskom, nachádzajúcim sa na území Slovenskej republiky.

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska je spoločenstvo podporujúce profesné záujmy odborníkov v oblasti nehnuteľností, ktoré má nezastupiteľnú úlohu od úrovne obce až po najvyššie štátne orgány. NARKS zastupuje profesné záujmy svojich členov voči štátnym a iným orgánom Slovenskej republiky.

Dobrovoľné rešpektovanie etických princípov členmi NARKS dáva pred verejnosťou záruky obchodnej poctivosti a profesionality. Riadni členovia sú oprávnení uvádzať vedľa svojho loga značku Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska ako aj logo európskej asociácie CEPI-C.E.I., ktorej je NARKS členom.

Záujemca o členstvo v NARKS vyplní „Žiadosť o prijatie za riadneho člena NARKS“ a čestné prehlásenie o pravdivosti údajov uvedených v prihláške ( podľa Internej smernice o prijímaní nových členov). Spolu so žiadosťou zašle záujmeca o členstvo aj výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra. K žiadosti pripojí aj profesijný životopis žiadateľa ( majiteľ spoločnosti, konateľ, riaditeľ realitnej kancelárie, čiže zodpovednej osoby za realitnú činnosť v spoločnosti). Podklady sú prezentované členom NARKS na regionálnej rade (podľa príslušnosti sídla spoločnosti má NARKS 4 regionálne rady – Bratislava, Západ, Stred, Východ). Predsedníctvo NARKS schvaľuje záujemcu o členstvo najskôr za čakateľského člena na dobu šesť mesiacov. Po jej uplynutí a splnení kritérií stanovených internou smernicou je člen prijatý za riadneho člena v zmysle platných stanov NARKS.

Makléri riadneho člena majú možnosť získať preukaz realitného makléra, na základe vyplnenia formulára a splnenia podmienok pre držiteľov preukazu.

Členovia asociácie získavajú pravidelné informácie prostredníctvom mailu a fóre NARKS. NARKS organizuje kurzy a semináre na aktuálné témy. Pre členov asociácie sú poskytované zľavy v rámci zmluvných partnerstiev a benefitného programu pre členov NARKS. Členovia NARKS získavajú zľavy aj pre účasť na veľtrhu nehnuteľností SlovReal Invest v Bratislave a na podujatiach organizovaných európskou konfederáciou obchodníkov s nehnuteľnosťami CEPI-C.E.I.. Získavajú taktiež zľavy až do výšky 50% pri inzercii na www.reality.sk a v časopise RealitySK. Sekretariát asociácie pravidelne aktualizuje zoznam členov a poskytuje záujemcom informácie o členských realitných kanceláriách. Riadni členovia majú možnosť získať výhodné poistenie realitnej kancelárie (Profesijné poistenie voči zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone realitnej činnosti).