Všetky príspevky NARKS

Ceny nehnuteľností budú naďalej rásť / Jednoduchý a zložený úrok / Stavebníci navyšujú ceny

Cesta k vlastnému bývaniu dnes nie je jednoduchá. Banky síce ponúkajú hypotéky s veľmi nízkymi úrokmi, ceny nehnuteľností sú však vyššie než kedykoľvek predtým. Najviac si za vlastné bývanie priplatia podľa posledných údajov Národnej banky Slovenska záujemcovia v Bratislavskom kraji. Bližšie sme sa o tom rozprávali s prezidentom Národnej asociácie realitných kancelárií Jánom Palenčárom a s odborníkom na reality Viktorom Obtulovičom z FinGO.sk. O úrokoch sme sa rozprávali s Renátou Domčekovou z Proxenta Broker.

Zdroj: TA3

URL: https://www.ta3.com/relacia/22861/ceny-nehnutelnosti-budu-nadalej-rast-jednoduchy-a-zlozeny-urok-stavebnici-navysuju-ceny

Zľavy pre seniorov: na aké výhody budú mať dôchodcovia nárok aj v roku 2022

1. Koncesionárske poplatky

Ľudia, ktorí poberajú starobný, invalidný, vdovský, vdovecký alebo sirotský dôchodok, sú oslobodení od platieb pre verejnoprávne médiá. Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený aj platiteľ, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo je osobou spoločne posudzovanou s poberateľom dávky v hmotnej núdzi a vznik skutočnosti oznámi vyberateľovi úhrady. Nárok na oslobodenie vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ oznámil vznik skutočnosti. Dovtedy platí úhradu 4,64 eura za každý začatý kalendárny mesiac.

2. Bezplatné cestovanie

Nárok na bezplatnú prepravu majú ľudia do 62 rokov, ak patria medzi predčasných alebo invalidných dôchodcov, ak poberajú výsluhový invalidný dôchodok, vdovský a vdovecký či výsluhový dôchodok. Na registráciu je nutné priniesť fotografiu s rozmerom 2 x 3 centimetre, doklad totožnosti, najlepšie občiansky preukaz a potvrdenie o výplate dôchodkových dávok nie staršie ako 30 dní. Pri kontrole vo vlaku sa preukážete týmto preukazom a bezplatným lístkom. Cestovanie vlakom zadarmo si ľudia nad 62 rokov vybavujú rovnako, v tomto prípade už stačí iba fotografia a doklad totožnosti. Po registrácii získate preukaz potrebný pri kontrolách vo vlaku.

3. Doplatky za lieky

Od januára budúceho roka vstúpi do platnosti novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, ktorá zavádza nulové doplatky na lieky pre dôchodcov. Nárok na ne však nebude mať každý. Nulové doplatky sa budú týkať dôchodcov s príjmom nižším ako 2 039,40 eura za štvrťrok. Ostatní dôchodcovia budú naďalej využívať limit spoluúčasti ako doteraz. Limit spoluúčasti je pritom maximálna suma doplatkov, ktorú môžu zaplatiť konkrétne skupiny poistencov za kalendárny štvrťrok. Všetko, čo zaplatia navyše, im vráti ich zdravotná poisťovňa na bankový účet.

4. Daň z nehnuteľnosti

Od konca roka 2020 môžu mestá a obce na základe schváleného zákona prijať všeobecné záväzné nariadenia, ktorým sa pre vybrané skupiny občanov – vrátane seniorov nad 62 rokov – môžu znížiť alebo úplne odpustiť dane zo stavieb alebo z bytov. Ak obec takéto nariadenie prijme, podmienkou zníženia je uplatnenie si nároku zo strany daňovníka. V praxi to znamená, že daňovník, ktorému takýto nárok vznikol, musí preukázať splnenie podmienok na zníženie dane.

 

Zdroj: Hospodárske noviny

Autor: Juraj Pivarči

Vy sa pýtate, odborníci vám radia

Aké povinnosti sú spojené s tým, ak sa vyskytne technický problém pri blokovaní nákupu v predajni, kedy sa vám pri ukončení vášho podnikania vrátia preplatky na dani, ako si uplatniť daňový bonus na vychovávané dieťa, kedy máte nárok na príspevok na stravu preň a ako postupovať pri predaji nehnuteľnosti voči daňovému úradu vysvetľujú experti z Finančnej správy.

 

1. Blokovanie nákupu

Aký je správny postup, ak sa vyskytne technický problém pri blokovaní nákupu a nevytlačí sa celý pokladničný doklad? Chýba koniec bloku UID, OKP, QR kód. Napríklad skončí papierová páska v tlačiarni, a tak nie sú posledné údaje na bločku. A teraz problém nastáva, ak by chcel prísť zákazník vrátiť tovar. Na vrátenie tovaru je potrebný tento údaj, ktorý nemáme k dispozícii. Ako treba postupovať v takejto situácii? Máte dve možnosti postupu. Buď zákazníkovi dáte paragón, ale tento sa nedohrá do pokladnice eKasa klient. Alebo vystornujete pokladničný doklad cez funkciu oprava s pôvodným UID pri online doklade alebo OKP pri offline doklade. A vytvoríte nový doklad, ktorý odovzdáte zákazníkovi.

2. Ukončená likvidácia

V spoločnosti s ručením obmedzeným bola ukončená likvidácia k 10. augustu 2021 a spoločnosť bola vymazaná z Obchodného registra k 28. augustu 2021. Dá sa v takomto prípade žiadať o vrátenie preplatkov na dani z motorových vozidiel? Podľa zákona o dani z motorových vozidiel, predpokladaná daň je súčet ročnej sadzby dane upravenej za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru zdaňovacieho obdobia a nie je oslobodené od dane. Podľa zákona o dani z motorových vozidiel, ak sa zmení skutočnosť, na základe ktorej bola predpokladaná daň vypočítaná, správca dane môže určiť platenie preddavkov na daň inak, ako je ustanovené v odsekoch tri až päť na základe žiadosti daňovníka. Proti rozhodnutiu správcu dane o určení platenia preddavkov na daň inak na základe žiadosti daňovníka sa nemožno odvolať. Ak sa zmení skutočnosť, na základe ktorej bola predpokladaná daň vypočítaná, správca dane môže určiť platenie preddavkov na daň inak, na základe žiadosti daňovníka.

3. Zdanenie príjmov

Zamestnankyňa pracujúca v našom úrade od roku 2018 dňa 30. novembra 2021 spolu s dochádzkou doručila osobe zodpovednej za mzdovú agendu nové Vyhlásenie k zdaneniu príjmov, s dátumom podpisu 2. novembra 2021, v ktorom žiada o daňový bonus na deti. V časti Uplatňujem si daňový bonus na deti dopísala dátum od 1. novembra 2021. Doklady, teda rodné listy, doručila zoskenované mailom až na dožiadanie zamestnávateľa tiež 30. novembra 2021. V časti uplatnenia nezdaniteľnej časti na daňovníka nezaškrtla, že si uplatňuje, v maile napísala, že políčko je zaškrtnuté v pôvodnom Vyhlásení, a teda ostáva naďalej v platnosti. V zmysle zákona o dani som oznámila zamestnankyni, že daňový bonus bude mať vyplatený pri vyúčtovaní mzdy za mesiac december 2021. Dotknutá zamestnankyňa, ako aj moja nadriadená ma žiadajú o vyplatenie daňového bonusu už za mesiac november 2021, keďže ich tak mali informovať na Úrade vlády a iných daňových úradoch. Je možné si v takejto situácii vyžiadať písomné stanovisko z daňového úradu o tom, ako treba postupovať v takomto prípade? Ak zamestnankyňa má podpísané vyhlásenie, ktorým si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a chce si uplatniť nárok na daňový bonus, dopíše deti do vyhlásenia na prednej strane a na druhej strane hore dopíše, že si chce uplatniť nárok na daňový bonus. V tomto konkrétnom prípade, ak zamestnankyňa uviedla na druhej strane zmenu, že si uplatňuje nárok od 1. novembra s podpisom 2. novembra 2021 a predložením 30. novembra 2021, zamestnávateľ daňový bonus uplatní od nasledujúceho mesiaca, teda v decembri 2021 v súlade so zákonom o dani z príjmov. Zamestnankyňa musí ešte dopísať dieťa aj na prednú stranu. Zamestnankyňa si nárok za mesiace november 2021, prípadne aj ďalšie mesiace roka, môže uplatniť spätne v žiadosti o ročné zúčtovanie za rok 2021, respektíve v podanom daňovom priznaní za rok 2021 za splnenia podmienky dosiahnutia úhrnu zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti za rok 2021 vo výške aspoň 3 738 eur. Podľa zákona o dani z príjmov sa postupuje v prípade, ak si zamestnanec nárok na daňový bonus už uplatňuje a nahlasuje zmenu, napríklad ukončenie štúdia.

4. Dve deti

Mám dve deti, ktoré dosiahli vek 15 rokov v novembri 2021 a sú žiakmi základnej školy. Mám nárok od decembra 2021 na základný daňový bonus 23,22 eura a zároveň aj na dotáciu na stravu tak, aby nenastala situácia, že budem musieť prostriedky vrátiť? Neuplatnenie daňového bonusu v prípade, že rodič poberá dotáciu na stravu podľa zákona o dotáciách, sa vzťahuje na deti od šesť do 15 rokov veku vrátane. To znamená, že rodič dieťaťa nad 15 rokov má nárok na daňový bonus vo výške 23,22 eura bez ohľadu na poberanie dotácie na stravu.

5. Predaj nehnuteľnosti

V roku 2021 sme s manželkou predali byt, ktorý sme nadobudli do bezpodielového spoluvlastníctva v roku 2018 kúpou za 50-tisíc eur. Byt sme predali za 95-tisíc eur, pričom kúpna cena nám bola zaplatená v roku 2021. Môže prijatý príjem priznať v daňovom priznaní iba manželka, alebo musíme obidvaja podávať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021? Ak sa s manželkou tak dohodnete a byt nebol zaradený v obchodnom majetku, môže celý príjem z predaja bytu zahrnúť do základu dane len manželka. Ide o príjem plynúci manželom z ich bezpodielového spoluvlastníctva. To znamená, že v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2021 zahrnie manželka do základu dane, teda čiastkového základu dane, príjmy z predaja bytu vo výške 95-tisíc eur a uplatní si výdavky v sume 50-tisíc eur, teda celú kúpnu cenu, ktorú ste za byt zaplatili.

6. Bezpodielové spoluvlastníctvo

S manželom vlastníme nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov od roku 2017. Manžel vykonáva podnikateľskú činnosť a v roku 2018 zaradil predmetnú nehnuteľnosť do obchodného majetku v súvislosti s vykonávaním živnostenského oprávnenia. V roku 2021 predmetnú nehnuteľnosť vyradil z obchodného majetku a následne sme nehnuteľnosť predali. Môžeme si príjem z predaja nehnuteľnosti rozdeliť s manželom? Keďže neuplynulo päť rokov od vyradenia nehnuteľnosti z obchodného majetku manžela, tento príjem nie je od dane z príjmov oslobodený a považuje sa za zdaniteľný príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti podľa zákona o dani z príjmov. Tento príjem nie je možné rozdeliť medzi manželov a celý príjem z predaja nehnuteľnosti patriacej do bezpodielového spoluvlastníctva manželov musí zdaniť manžel, ktorý mal túto nehnuteľnosť zaradenú v obchodnom majetku pred jej vyradením z obchodného majetku a jej následným predajom.

7. Obchodný register

Spoločnosť bola zapísaná do Obchodného registra dňa 14. marca 2021. V zdaňovacom období od 14. marca 2021 do 31. decembra 2021 vykázala zdaniteľné príjmy vo výške 35-tisíc eur. Môže byť daňovník v tomto zdaňovacom období považovaný za mikrodaňovníka? Nie. Mikrodaňovníkom podľa zákona o dani z príjmov nie je daňovník, ktorého zdaňovacie obdobie je kratšie ako 12 za sebou nasledujúcich kalendárnych mesiacov, okrem daňovníka, ktorý má kratšie zdaňovacie obdobie z dôvodu úmrtia.

8. Platiteľ dane z pridanej hodnoty

Sme slovenská firma a sme platiteľom dane z pridanej hodnoty. Kúpili sme ojazdené auto od poľského platiteľa dane z pridanej hodnoty do majetku firmy, ktoré chceme používať v rámci našej podnikateľskej činnosti. Chceli by sme sa opýtať, či sa nás týka povinnosť viesť záznamy o kúpených motorových vozidlách podľa zákona o dani z pridanej hodnoty? Nie, v danom prípade nemáte povinnosť viesť záznamy o kúpenom motorovom vozidle podľa zákona o dani z pridanej hodnoty. Táto povinnosť by sa na vás vzťahovala v prípade, ak by ste predmetné auto kúpili s cieľom ďalšieho predaja.

9. Trojstranný obchod

Som platiteľ dane z pridanej hodnoty a zúčastnil som sa na trojstrannom obchode podľa zákona o dani z pridanej hodnoty ako prvý odberateľ. Uvádzam toto dodanie tovaru v daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty, v kontrolnom výkaze a v súhrnnom výkaze? Údaje o dodaní tovaru druhému odberateľovi do iného členského štátu neuvádzate v daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty ani v kontrolnom výkaze. Dodanie tovaru uvediete v súhrnnom výkaze, s kódom trojstranného obchodu jeden.

10. Registrácia pre daň

Podnikateľ registrovaný pre daň podľa zákona o dani z pridanej hodnoty si pod slovenským IČ DPH objednal u nás, teda u slovenského platiteľa dane, stavebné práce patriace do kapitoly F Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností. Budeme fakturovať podnikateľovi tieto práce s prenosom daňovej povinnosti podľa zákona o dani z pridanej hodnoty? Nie. Prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác podľa zákona o dani z pridanej hodnoty sa uplatňuje len medzi platiteľmi dane, ktorí sú registrovaní podľa zákona o dani z pridanej hodnoty. To znamená, že ak je odberateľom osoba registrovaná podľa zákona o dani z pridanej hodnoty, stavebné práce fakturujete s uplatnením 20-percentnej dane z pridanej hodnoty.

11. Firma v Rakúsku

Sme rakúska firma, platiteľ dane z pridanej hodnoty registrovaný na Slovensku podľa zákona o dani z pridanej hodnoty. Na území Slovenska sme kúpili nehnuteľnosť. Ide o výrobnú halu a kancelárske priestory. Kancelárske priestory ideme dať do prenájmu na základe zmluvy o nájme slovenskému podnikateľovi, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Môžeme fakturovať prenájom týchto priestorov slovenskému podnikateľovi s daňou z pridanej hodnoty? Áno. Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty platiteľ dane z pridanej hodnoty, ktorý prenajíma nehnuteľnosť alebo jej časť zdaniteľnej osobe, sa môže rozhodnúť, že nájom nebude oslobodený okrem nájmu bytu, rodinného domu a nájmu apartmánu v bytovom dome alebo ich časti. V prípade, že sa rozhodnete prenájom zdaňovať, uplatníte prenesenie daňovej povinnosti na odberateľa, teda slovenského podnikateľa, podľa zákona o dani z pridanej hodnoty.

12. Podanie daňového priznania

Mám povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za zosnulého daňovníka, pričom som zmeškala zákonom stanovenú lehotu do troch mesiacov od úmrtia daňovníka. Môžem ešte podať žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania? Nie, keďže žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zosnulého daňovníka je potrebné podať na daňový úrad najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania a nie je možné ju podať po uplynutí zákonnej lehoty.

13. Uplatnenie paušálnych výdavkov

Som živnostník a v októbri 2021 som sa zaregistroval za platiteľa dane z pridanej hodnoty. Môžem si ešte za rok 2021 uplatniť paušálne výdavky? Áno, za rok 2021 si môžete uplatniť paušálne výdavky, keďže ste platiteľom dane z pridanej hodnoty iba časť zdaňovacieho obdobia 2021.

14. Dosiahnutý dôchodkový vek

Zamestnanec dosiahol dôchodkový vek v roku 2020, poberá invalidný dôchodok, o starobný dôchodok zatiaľ nepožiadal. Má takýto zamestnanec nárok na odpočítateľnú položku, teda nezdaniteľnú časť základu dane zo mzdy zo závislej činnosti? Poberateľ invalidného dôchodku má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka za rok 2021 v plnej sume 4 511,43 eura, respektíve v nadväznosti na základ dane. Nejde o poberateľa dôchodku uvedeného v zákone o dani z príjmov. V prípade mesačného uplatňovania nezdaniteľnej časti základu dane u zamestnávateľa je potrebné podpísať tlačivo Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti… Ak by v roku 2021 mal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, môže zamestnávateľa požiadať o ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021 v termíne do 15. februára 2022, v ktorom zamestnávateľ túto nezdaniteľnú časť základu dane uplatní. Vyplatená suma invalidného dôchodku sa do ročného zúčtovania nepočíta, ide o príjem, ktorý je ako dávka sociálneho poistenia od dane oslobodený podľa zákona o dani z príjmov. Doklad o jeho poberaní či výške sa zamestnávateľovi nepredkladá. Ak by uvedenému zamestnancovi v roku 2021 priznali starobný dôchodok spätne k 1. januáru 2021 a skôr, ako výhodnejší oproti invalidnému dôchodku, túto zmenu je povinný zamestnávateľovi oznámiť jej zapísaním vo Vyhlásení na uplatnenie… Je to na druhej strane tlačiva hore – Zmeny… Ak si zamestnanec uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane aj v priebehu roka 2021, vy ako zamestnávateľ prepočítate jeho preddavky bez uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane a rozdiel medzi zrazenými preddavkami a preddavkami, ktoré mali byť zrazené (nedoplatok na preddavkoch), zrazíte pri nasledujúcej výplate najneskôr v ročnom zúčtovaní za rok 2021, pričom tento nedoplatok preddavkov bude započítaný v riadku 1 prehľadu za mesiac, v ktorom ho zrazíte.

15. Nové povinnosti pri zálohovaní

V súvislosti s novými povinnosťami pri zálohovaní PET fliaš a plechoviek podľa zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od 1. januára 2022 žiadame o stanovisko, ako sa majú uvedené zálohované jednorazové obaly uvádzať na pokladničných dokladoch vyhotovených pokladnicou eKasa klient. Od 1. januára 2022 pri predaji tovaru v jednorazových obaloch vymedzených v zákone bude podnikateľ v pokladnici eKasa klient evidovať záloh na jednorazový obal na nápoje, čiže na PET fľaše a plechovky, a pri vrátení tohto obalu bude záloh považovať za zápornú položku podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o správe daní a poplatkov, teda uplatní rovnaký postup ako v súčasnosti pri opakovane používaných zálohovaných obaloch.

16. Zlučovanie dvoch spoločností

Spoločnosť A sa k 1. decembru 2021 zlučuje so spoločnosťou B, pričom spoločnosť B bude právnym nástupcom spoločnosti A a spoločnosť A k 1. decembru 2021 zanikne bez likvidácie. Spoločnosť B ako právny nástupca spoločnosti A je povinná do troch dní od ukončenia používania pokladnice eKasa spoločnosťou A, v dôsledku zániku bez likvidácie, túto skutočnosť správcovi dane oznámiť a požiadať o ukončenie používania pokladnice eKasa klient? Postup pri ukončení používania pokladnice eKasa klient pri zániku podnikateľa, ktorý bol zrušený bez likvidácie, upravuje zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o správe daní a poplatkov. Právny nástupca je povinný ukončiť používanie pokladnice eKasa klient najneskôr v lehote podľa zákona o správe daní, čiže podľa daňového poriadku, teda do 30 dní od zániku podnikateľa zrušeného bez likvidácie.

17. Vykázaná daňová strata

Spoločnosť s ručením obmedzeným za rok 2020 vykázala daňovú stratu 8-tisíc eur. V roku 2021 vykáže základ dane 12-tisíc eur. Nie je mikrodaňovníkom. Môže si v daňovom priznaní za rok 2021 uplatniť odpočet daňovej straty z roku 2020 v plnej výške? Nie. V daňovom priznaní za rok 2021 si môže daňovník, ktorý nie je považovaný za mikrodaňovníka, uplatniť odpočet daňovej straty vykázanej za rok 2020 len do výšky 50 percent základu dane, čo predstavuje sumu 6-tisíc eur. Ak by táto spoločnosť bola mikrodaňovníkom, mohla by od základu dane odpočítať svoju daňovú stratu počas najviac piatich bezprostredne za sebou nasledujúcich zdaňovacích období, počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná.

 

Zdroj: Hospodárske noviny

Autor: Zuzana Dzvoníková

Bývanie si treba dobre premyslieť

To, či máte šancu dostať úver podľa svojich predstáv, záleží na viacerých faktoroch. Jedným z nich je posúdenie vašej schopnosti ho splácať, tvrdí riaditeľka pre úvery vo FinGO.sk Eva Šablová.

Komu sa oplatí bývať v podnájme a komu rozmýšľať nad vlastným bývaním?

Ak človek premýšľa nad alternatívou, že by sa z podnájmu presťahoval do vlastného bytu, mal by zvážiť viacero vecí. Úrokové sadzby na hypotékach sú dnes síce nízke a hypotéky atraktívne, na druhej strane ceny nehnuteľností neustále rastú a je ich nedostatok. Preto je po nich veľký dopyt a ponuka nemusí zodpovedať vašim predstavám. Je teda možné, že pri hľadaní vlastného bývania budete musieť robiť väčšie kompromisy ako pri výbere bytu v podnájme. Zároveň by mal mať človek vyjasnené, či chce v danej lokalite alebo v danom štandarde bytu „zapustiť korene“. Nájsť ideálne bývanie nie je jednoduché obzvlášť vtedy, ak si nie ste istý, kde sa usadíte a kde chcete niekoľko rokov fungovať. Pokiaľ len hľadáte pracovné príležitosti a kvôli tomu napríklad zmeníte miesto svojho bydliska, je na zvážení s kúpou vhodnej nehnuteľnosti počkať až do momentu, keď sa v práci či v novom prostredí adaptujete.

Na čo myslieť, keď sa už predsa len rozhodneme pre vlastné bývanie?

Ak sa rozhodnete pre vlastné bývanie a hypotéku, najdôležitejšie je vopred si overiť svoje finančné možnosti. Treba myslieť nielen na porovnanie predpokladanej splátky úveru za vlastné bývanie so sumou nájomného, ale podstatné je preveriť si, či vám banka vôbec požičia potrebnú sumu. Zároveň či budete mať ako dofinancovať kúpu nehnuteľnosti, keďže 100 percent z ceny nehnuteľnosti vám už v žiadnej banke v rámci hypotéky neprefinancujú. Keď budete mať k dispozícii relevantnú informáciu o tom, či a ako môže financovanie vášho bývania vyzerať, môžete začať porovnávať náklady na úver na vlastné bývanie s tým, koľko vás dnes stojí podnájom. Nezabudnite zvážiť aj to, akú investíciu si ešte bude vyžadovať zariadenie nového bývania, napríklad základné vybavenie kuchyne, nábytok, elektronika, mesačné náklady za energie, internet či káblovku.

S čím má dnes človek rátať pri vybavovaní hypotéky?

Záujemcovia o úver sú dnes v bankách preverovaní v zmysle pravidiel Národnej banky Slovenska, ktoré obmedzujú nadmerné zadlžovanie obyvateľstva. To, či máte šancu dostať úver podľa svojich predstáv, záleží na viacerých faktoroch. Jedným z nich je posúdenie vašej bonity, teda schopnosti dlžníka splácať úver. Podľa spomínaných limitov Národnej banky Slovenska musí banka žiadateľovi o úver odrátať z príjmu povinnú finančnú rezervu vo výške 40 percent. Teda splátky úverov nesmú prekročiť 60 percent čistého príjmu zníženého o životné minimum. Pri výpočte maximálnej možnej splátky úveru musia banky okrem toho zohľadniť aj simuláciu stres testu vášho splácania hypotéky. To znamená, že sa musíte kvalifikovať na splátku hypotéky s úrokovou sadzbou navýšenou o dve percentá, aby ste boli schopný splácať úver aj po prípadnom zvýšení úrokov v nasledujúcich obdobiach fixácie. V praxi to znamená, že napríklad na splátku 120-tisícovej hypotéky, ktorá vychádza 386 eur, sa musíte kvalifikovať aj po stres teste a ten navýši vašu splátku až o 120 eur. Čiže banka musí do vašich výdavkov počítať s navýšenou úrokovou sadzbou, ako keby ste splácali namiesto 386 eur až 506 eur. Navyše je váš úverový strop obmedzený hodnotou osemnásobku vášho ročného príjmu.

Čo nasleduje potom, keď sa kvalifikujeme výškou svojho príjmu na požadovaný úver?

Potom by ste mali myslieť aj na vhodnú formu dofinancovania úveru. Hypotéku dnes totiž dostanete maximálne vo výške 80 percent hodnoty nehnuteľnosti, v ojedinelých prípadoch na výnimku 90 percent. Musíte tak mať 20 percent vlastných zdrojov alebo počítať s ďalším úverom, ktorým chýbajúcu časť kúpnej ceny uhradíte. Pomôcť ešte môže aj ručenie ďalšou, napríklad rodičovskou nehnuteľnosťou. Vyššia hodnota zabezpečenia umožní čerpať potrebnú sumu úveru na pokrytie celej výšky kúpnej ceny.

Má ešte niečo vplyv na posúdenie úveru?

Pravidlá Národnej banky Slovenska sú len jedna vec, veľký vplyv na samotné posúdenie úveru má aj typ a výška vášho príjmu, úverová história, ale aj váš vek, vzdelanie, existujúce výdavky a tiež to, či idete do úveru sám alebo s ďalšou osobou. Rovnako tak sa rozlične banky pozerajú na typ nehnuteľnosti, ktorou chcete ručiť. Iný pohľad je na byt v krajskom meste ako na dom v malej obci. Môže sa to prejaviť v schválenej výške percenta financovania – napríklad starší dom na dedine môžu banky financovať len do 70 percent jeho hodnoty.

Na koho sa pri financovaní bývania môžete obrátiť?

Všetky tieto prepočty a úvahy o tom, ako môže financovanie vášho bývania vyzerať, sú pomerne zložité a určite odporúčame poradiť sa pri nich s odborníkom. Skúsení a nezávislí finanční sprostredkovania vám pomôžu nielen s výberom vhodného riešenia, ale vopred vám prepočítajú, či sa do kúpy môžete pustiť.

 

Zdroj: Hospodárske noviny

Bratislava chce aktuálne od developerov sto nájomných bytov. K splneniu sľubu však chýba ešte 900

Magistrát hlavného mesta plánuje verejné obstarávanie na kúpu bytov, samo ich budovať nestíha. Slovensko je v rámci Európskej únie v tejto otázke značne pod priemerom.

Britský denník The Guardian priniesol ešte na konci októbra príbeh vysokoškolskej učiteľky Aimée L, ktorá dva roky žila v Londýne v stane. Nemohla si totiž dovoliť byt prenajať. Situácia v Bratislave našťastie takáto vyhrotená nie je a čerství absolventi sa zvyčajne delia o prenájom s niekým ďalším.

Ak by však chceli žiť sami, pravdepodobne by pri dnešných cenách mali problém. Môžu síce požiadať magistrát o regulované nájomné bývanie, no skôr ako o šesť rokov sa ho pri dnešnom nedostatku nedočkajú.

Dopyt po týchto bytoch tu totiž ďaleko prevyšuje ponuku. Mesto ich vlastní len 877 a ďalších 1 073 je v rukách jednotlivých mestských častí. Tie užívania schopné sú plne obsadené a mnohé potrebujú rekonštrukciu, aj keď sa v rokoch 2016 až 2020 do nich sumárne investovalo viac ako 6,9 milióna eur.

Domáca ekonomika

Zdražovanie zasiahlo aj developerov. Časť z nich sťahuje voľné byty z ponuky

Logickým krokom je tak postupné rozšírenie bytového fondu. Bratislava aktuálne pripravuje budúcoročné verejné obstarávanie na nákup sto bytov od developerov, ktoré už sú alebo budú vo výstavbe.

„V rámci prípravy realizujeme aj prípravné trhové konzultácie, kde máme v tejto chvíli prihlásených osem najväčších developerských firiem,“ približuje situáciu hovorkyňa mesta Katarína Rajčanová.

Ako uvádza Ján Krnáč, výkonný riaditeľ Cresco Real Estate, plánovaná diskusia sa bude niesť v duchu vzájomných predstáv a možností verejného obstarávania.

„Verím, že sa iniciatívy, ktoré aktuálne prebiehajú na úrovni štátu a municipality, pretavia do reálnych legislatívnych zmien a podporia tak súkromný sektor vo výstavbe obecných nájomných bytov,“ dodáva. Okrem tejto spoločnosti potvrdili pre HN participáciu zatiaľ aj J&T Real Estate a Penta Real Estate.

Pokrok v Petržalke

Hlavné mesto navyše prednedávnom v snahe zmierniť počty chýbajúcich nájomných jednotiek vyhlásilo dve verejné obchodné súťaže. Komunikovalo pritom aj s realitnými kanceláriami.

Slovensko

Holý: NBS už k zákonu o nájomnom bývaní nemá zásadné pripomienky

„Magistrát nás v tejto veci oslovil, realizovali sa aj obhliadky, ale bez bližšieho záujmu danú nehnuteľnosť kúpiť. V tom čase sme nemali pre mesto vyhovujúce ponuky, no ak nás opäť osloví, poskytneme ďalšie,“ uvádza pre HN Martin Marsina z realitnej kancelárie HARRYS.

Koncom novembra mestskí poslanci odsúhlasili kúpu len jedného dvojizbového bytu na Pražskej ulici za 195-tisíc eur, ktorý ponúkla iná realitka.

„Primárne máme záujem o jedno- a dvojizbové byty,“ vysvetľuje Rajčanová. Okrem toho sú rozpracované viaceré projekty výstavby mestských nájomných nehnuteľností. Ich pretavenie do praxe však závisí od množstva faktorov. Nádejne to zatiaľ vyzerá v prípade bytov na Muchovom námestí v Petržalke.

Právoplatne územné rozhodnutie už bolo vydané a zároveň mesto podalo žiadosť o stavebné povolenie. „Tu plánujeme využiť dotáciu od rezortu dopravy na náhradné nájomné bývanie a dofinancovať ho prostredníctvom komerčného úveru,“ dopĺňa hovorkyňa. Dokončenie sa odhaduje na koniec roka 2023.

V Európe zaostávame

Vlastná výstavba sa síce môže na prvý pohľad javiť ako najvýhodnejšia, no Juraj Suchánek, výkonný riaditeľ Inštitútu urbárneho rozvoja, upozorňuje na presný opak.

Domáca ekonomika

Spor o Petržalku: Developer pripravoval projekt roky, ľudia žiadajú stavebnú uzáveru

Rozsiahle architektonické štúdie, participácia obyvateľov, obmedzené možnosti pozemkov vo vlastníctve mesta a potrebné zmeny územného plánu sa podpisujú nielen na konečnej cene, ale aj na dĺžke celého procesu.

„Nákup priamo od developerov tak môže byť cestou, ako získať potrebné byty v kratšom čase a možno aj za priaznivejšiu sumu,“ dopĺňa Suchánek.

Masová privatizácia počas minulého storočia v našej krajine navyše zapríčinila veľmi nízky podiel nájomného bývania.

V Bratislave prevažujú súkromní prenajímatelia. Mesto vlastní necelé percento tohto typu nehnuteľností na svojom území a celkovo len o niečo viac ako jeden a pol percenta Slovákov býva v bytoch s regulovaným nájmom.

„S týmto podielom výrazne zaostávame, dokonca sa nachádzame na chvoste Európskej únie, kde je priemer na úrovni desiatich percent. Z tohto dôvodu 90 percent obyvateľov býva ‘vo vlastnom’, keďže alternatíva nájomného bývania od súkromných osôb nie je pre klientov dostatočne atraktívna,“ uvádza Viktor Obtulovič, odborník na reality zo spoločnosti FinGo.sk.

Mesačné náklady za hypotéku a správu bytu sa totiž často vyrovnajú alebo sú aj nižšie ako cena komerčného prenájmu.

Súčasní predstavitelia Bratislavy hovorili podľa Suchánka v úvode volebného obdobia o tom, že do konca roku 2022 budú mať pripravenych alebo rozpracovanych priblizne tisíc bytovych jednotiek. Je teda otázne, či sa podarí túto ambíciu naplniť.

 

Zdroj: finweb.hnonline.sk; Domáca ekonomika

Autor: Veronika Hubinská

Domácnosti sa opäť prudko zadlžujú

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Slovenské domácnosti sa opäť výrazne zadlžujú. Ako vidno na grafe po zavedení prísnejších pravidiel na hypotéky sa v uplynulých rokoch tempo spomaľovalo. Zlom nastal na začiatku tohto roka, v porovnaní s vlaňajškom je aktuálny rast opäť dvojciferný. Národná banka varuje. Po veľkom tlaku na zdražovanie nehnuteľností môže nastať výrazný prepad.“

Vladimír Amrich, redaktor: „Slovenské domácnosti dnes v pomere k svojim príjmom dlžia o takmer štvrtinu viac ako pred piatimi rokmi. Takýto nárast nezaznamenala žiadna z európskych krajín. Poľsko či Maďarsko v rovnakom období dokonca zaznamenali mierny pokles zadlženosti.“

Vladimír Dvořáček, výkonný riaditeľ úseku dohľadu a finančnej stability NBS: „Aktuálne tempo rastu úverov na bývanie, ale aj rast cien nehnuteľností patrí medzi najvyššie v Európskej únii.

Vladimír Amrich: „Na rozdiel od finančnej krízy pred viac ako desiatimi rokmi, pandémia vo všeobecnosti domácnostiam nespôsobila ekonomické problémy.

Marek Ličák, riaditeľ odboru finančnej stability NBS: „Prišla podpora zo strany štátu. Výrazne nám stúpli príjmy domácností. Trh práce sa nám takisto vrátil na predošlé úrovni, čiže domácnosti sú v pomerne silnej finančnej pozícii.“

Vladimír Amrich: „Dopyt po nehnuteľnostiach preto vlani ešte zosilnel. Ceny domov a bytov prudko stúpajú a teda aj domácnosti si musia brať čoraz vyššie hypotéky.“

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií: „Pokiaľ sa pozrieme na vývoj ponuky a možnosti výstavby, developeri dnes nie sú schopní na trh prinášať dostatočné množstvo bytov a to z dôvodu, že máme tu zlé územné plány.

Vladimír Amrich: „Ekonóm varuje. Domnienka, že v čase vysokej inflácie je vhodné brať si hypotekárne úvery nie je vždy pravdivá.“

Pavel Škriniar, Katedra podnikových financií, Ekonomická univerzita Bratislava: „Koncept myšlienky, že zadlž sa a inflácia ti zmaže dlh celkom nefunguje pri bežných ľuďoch. Bežný človek pri stabilnom príjme a stabilnej výške splátky nemá ako dospieť práve k tomuto statusu, pretože ten princíp, že zmaže ten dlh je iba vtedy možný, ak príjem rastie a podiel splátky na bežnom príjme postupom času klesá.“

Vladimír Amrich: „Národná banka zatiaľ nehovorí o bubline, ale o vznikajúcich rizikách. Ak budú ceny nehnuteľností rásť rýchlejšie ako príjmy obyvateľstva, skôr či neskôr dôjde k prudkému poklesu cien.“

Vladimír Dvořáček: „V krátkodobom horizonte k nejakej korekcii nepríde, že ešte budeme chvíľu vidieť ten rast. My upozorňujeme akurát na to, že ak sa to bude vymykať spod fundamentov, tak zo strednodobého hľadiska potom takýto vývoj nemusí byť udržateľný a môže dôjsť ku korekcii.“

Vladimír Amrich: „V uplynulých rokoch NBS postupne obmedzila úverovanie. Vlani sa pravidlá ešte sprísnili. Ďalšie sprísňovanie podmienok nateraz neplánuje.“

 

Zdroj: RTVS Jednotka; Správy RTVS

Moderátor: Vladimír Amrich / Ľubomír Bajaní

Pre koho je výhodnejší prenájom nehnuteľnosti?

Moderátorka:

„Až 90 percent Slovákov býva vo vlastnom. Prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska Ján Palenčár.“

Ján Palenčár, prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska:

„Tento pomer je oproti priemeru Európskej únie veľmi špecifický. Ten priemer Európskej únie je zhruba 30 percent ľudí býva v nájme a 70 percent vo vlastnom.“

Moderátorka:

„Tak naše čísla vyzerajú naozaj veľmi zaujímavo, no a ako povedal Márii Petríkovej odborník, realita by mala byť predsa len trošku iná.“

Mária Petríková, redaktorka:

„Pri 90-tich percentách nie je priestor na trh s nájmami, ktorý by mal tvoriť aspoň 20, alebo 30 percent.“

Ján Palenčár:

„A to práve z dôvodu, aby mladí ľudia boli flexibilnejší, čo sa týka pracovnej mobility, nejakého rozhodovania, kde teda budem žiť. Ale zároveň je dôležité, aby ekonomicky bolo vhodnejšie bývať v nájme, ako si platiť hypotéku.“

Mária Petríková:

„U nás je to ale presne naopak.“

Ján Palenčár:

„Dnes je ekonomicky výhodnejšie si byt kúpiť, pretože splátka hypotéky je porovnateľná s cenou nájmu. Klienti sa vo väčšine prípadov rozhodujú pre vlastné bývanie úplne logicky.“

Mária Petríková:

„Čo potvrdzuje aj finančný analytik Marián Búlik.“

Marián Búlik, finančný analytik:

„Na porovnanie, nájom aj splátka hypotéky na 200-tisícový byt v Bratislave dnes stojí rovnakú sumu. Avšak aj po rokoch v nájme zaplatených v tisícoch eur vám byt nepatrí, kdežto byt na úver bude po nejakom čase váš. Alebo ho môžete kedykoľvek predať, vyplatiť hypotéku a zvyšné peniaze sú vaše.“

Mária Petríková:

„Nevýhodou bytu na prenájom je teda hlavne jeho cena, ale tiež nevyspytateľnosť majiteľa.“

Marián Búlik:

„Mnoho ľudí už zažilo situáciu, keď sa museli sťahovať z bytu, napríklad preto, že sa ho majiteľ rozhodol predať.“

Mária Petríková:

„Ale nie vždy je problémový iba majiteľ. Ako dodáva Martin Marsina, partner jednej z bratislavských realitných kancelárií, nepríjemnosti vie narobiť i platobná neschopnosť nájomníkov.“

Martin Marsina:

„To znamená situácia, kedy nájomník sa dostane do momentu, že nevie splácať ten nájom, takže toto je samozrejme určité riziko toho podnikania pri prenajímaní nehnuteľnosti. Na druhej strane z našej skúsenosti je to čo sa týka platobnej insolvencie iba niekoľko percent z celkového počtu.“

Mária Petríková:

„Byt na prenájom je vhodnou alternatívou skôr pre mladých, ktorí sa chcú osamostatniť.“

Ján Palenčár:

„To znamená, či už idú za prácou, nie sú si istí, či v danom meste ostanú. V prípade prenájmu im ostáva veľká flexibilita. Určite jednoduchšie je rozviazať nájomný vzťah, ako riešiť problém povedzme s vlastným bytom a ešte pokiaľ je zobraný na hypotéku.“

Mária Petríková:

„Mladí ľudia často ešte nemajú predstavu, čo môžu od vlastného bývania očakávať.“

Ján Palenčár:

„A práve to prvé bývanie ich môže utvrdiť, či je pre nich vhodná lokalita mesto, či radšej sú v blízkosti prírody, či potrebujú 2-izbový byt, alebo inú izbovosť atď. Čiže ten nájom tou flexibilitou je fajn, lebo práve tam mladí ľudia spoznajú to, čo naozaj od vlastného bývania by chceli a následne si vybrať to vlastné bývanie je jednoduchšie.“

Mária Petríková:

„A ľahšia je aj údržba prenajatého bytu. Väčšie opravy či poruchy sú totiž starosťou majiteľa nehnuteľnosti.“

 

Zdroj: Rádio Slovensko

Autor: Mária Petríková

Kedy mi musí sused povoliť cestu cez jeho pozemok?

Potrebujete sa dostať k svojmu pozemku či stavbe a najjednoduchšie je využiť parcelu vášho suseda? Za akých podmienok ju môžete použiť ako prístupovú cestu, kedy za to musíte platiť a kedy naopak nie?

Odpoveď na otázku, či vám sused musí umožniť prístup na jeho pozemok a do akej miery ho môžete svojimi aktivitami obmedzovať, záleží od viacerých okolností. V prvom rade je rozhodujúce, kvôli čomu ho vlastne potrebujete využiť. Ak medzi vami neexistujú nijaké predchádzajúce dohody či iné dôvody zakladajúce právo prechodu a prejazdu cez jeho parcelu, máte v zásade dve možnosti:

1. Prístup kvôli nevyhnutnej údržbe

Podľa ustanovenia § 127 ods. 3 Občianskeho zákonníka sú vlastníci susediacich pozemkov povinní umožniť na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a stavieb.

Umožnenie vstupu na susedný pozemok zahŕňa aj pobyt na ňom potrebný na vykonanie údržby či obhospodarovania vašej parcely. Na druhej strane však nezodpovedá trvalému právu na prechod či prejazd (bližšie rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, sp.zn. 22 Cdo 2019/2000).

Príklad: Podľa ustanovenia § 127 ods. 3 Občianskeho zákonníka možno postupovať napr. vtedy, ak potrebujete využiť cudzí pozemok na to, aby ste sa cezeň dostali na svoj pozemok, ktorý je potrebné pokosiť. Ak však kosenie nie je nevyhnutné, nemôžete na cudzí pozemok vstupovať.

Na cudzí pozemok môžete za vyššie uvedenými účelmi vstupovať len za predpokladu, že nemáte možnosť vykonať údržbu či obhospodarovanie tak, aby ste susedný pozemok nemuseli využívať. Prístup potrebný na údržbu a obhospodarovanie sa poskytuje bezodplatne.

Tento záver vyplýva najmä z judikatúry, ktorá vyslovila názor, že ak by sa obmedzenie suseda blížilo rozsahu zaťaženia klasickým vecným bremenom, ktoré možno zriadiť len za náhradu, nemožno žalobe na uplatnenie práva na vstup na susedný pozemok za účelom údržby či obhospodarovania vyhovieť (bližšie rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, sp.zn. 22 Cdo 1281/2002).

2. Prístup na pravidelné využívanie

Ak chcete svoju nehnuteľnosť, ku ktorej vedie prístup len cez cudzí pozemok, využívať aj nad rámec jej nevyhnutnej údržby a obhospodarovania, môžete naraziť na problém. Zákon síce v uvedenom prípade umožňuje uplatniť nárok na zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve cesty cez priľahlý pozemok, tento nárok si však môže podľa ustanovenia § 151o ods. 3 Občianskeho zákonníka uplatniť len vlastník stavby (rovnako napr. rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, sp.zn. 22 Cdo 2317/2004).

Inými slovami platí, že ak sa nedokážete so susedom dohodnúť na povolení cesty cez jeho pozemok k vašej stavbe, ku ktorej sa nemôžete dostať inak, máte takpovediac navrch. Pokiaľ sa však cez jeho parcelu potrebujete dostať na pozemok, na ktorom nijaká stavba nestojí, ťaháte za kratší koniec.

Nárok na zriadenie vecného bremena cesty si môžete uplatniť žalobou na súde. Obmedzenie vlastníckeho práva vášho suseda spočívajúce v nutnosti znášať prechod a prejazd cez jeho pozemok musí byť finančne kompenzované. Stanovenie konkrétnej výšky náhrady ovplyvňujú viaceré faktory; okrem obvyklej ceny zaťaženého pozemku by mal súd zvážiť aj okolnosti, za ktorých stavba zostala bez prístupu k verejnej komunikácii, ale tiež negatívne dopady, ktoré bude mať povolenie cesty na vášho suseda (rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, sp.zn. 22 Cdo 3103/2007).

Podmienky pre zriadenie vecného bremena cesty nie sú splnené, ak:

– máte zabezpečený prístup k vašej nehnuteľnosti inými spôsobmi – skutočnosť, že vecné bremeno by pre vás bolo pohodlnejšie či výhodnejšie, resp. by ste v takom prípade nemuseli realizovať dodatočné stavebné úpravy, nie je podstatná (rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, sp.zn. 22 Cdo 38/2005),

– máte zabezpečený prístup z verejnej komunikácie, ale problémom je, že občas nebýva zjazdná alebo je prístup sťažený kvôli jej opraviteľnej vade (rozhodnutie Najvyššieho súdu ČR, sp.zn. 22 Cdo 2085/2008).

K žalobe by ste mali priložiť geometrický plán, v ktorom bude zakreslená časť pozemku, cez ktorú prechod či prejazd navrhujete. Návrh trasy by mal pokiaľ možno čo najmenej zasahovať do súkromia vášho suseda a zároveň ho čo najmenej obmedzovať v užívaní jeho pozemku (cesta by napr. ideálne nemala viesť v tesnej blízkosti vchodu a okien rodinného domu, bližšie rozhodnutie Krajského súdu Prešov, sp.zn. 22Co/68/2018).

Iné možnosti vzniku vecného bremena cesty

Okrem už spomenutých alternatív možno k vecnému bremenu cesty cez cudzí pozemok dospieť tiež:

a) Písomnou dohodou

Ak má mať právo cesty povahu vecného bremena (t.j. garantovať zachovanie možnosti prechodu a prejazdu cez susedný pozemok, aj keď sa zmení jeho majiteľ), nestačí zmluvu len spísať. Právo treba formulovať ako zriadenie vecného bremena a žiadať o jeho zápis do katastra nehnuteľností.

b) Vyporiadaním podielového spoluvlastníctva súdom

V prípade vyporiadania spoluvlastníctva rozdelením veci môže súd zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti.

c) Vydržaním

Vecné bremeno cesty možno vydržať, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

– právo zodpovedajúce vecnému bremenu ste vykonávali tak, že ste boli so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný, že vám toto právo patrí,

– uvedené právo ste vykonávali nepretržite aspoň po dobu 10 rokov (do tejto doby sa započítava aj doba, počas ktorej právo vykonával aj váš právny predchodca – typicky ak vaši rodičia využívali chodník cez susedný pozemok tzv. „od nepamäti“).

 

Zdroj: finance.sk

Autor: Barbora Magočová

Developeri zamierili na okrajové časti

V Devínskej Novej Vsi by mal do roku 2024 vyrásť projekt Stockerka. Mestskej časti sa podarilo od roku 2019 presadiť viac zmien.

Veronika Hubinská

Bratislava – Vápenec na území Devínskej Kobyly bol taký kvalitný, že vápno, ktoré z neho vyrábali, sa vyvážalo do Rakúska a dokonca aj do Talianska. Najväčším kameňolomom tu bola Štokeravská vápenka, tá je od roku 1993 súčasťou rovnomennej prírodnej rezervácie so štvrtým stupňom ochrany. Práve v jej blízkosti avizuje developer Proxenta do roku 2024 postaviť 275 bytov a apar tmánov. Rezidenčný projekt Stockerka by mal ponúknuť dvoj- až štvorizbové jednotky, cena za štvorcový meter zatiaľ nie je známa. „Tú stanovíme až pri začatí predaja a, samozrejme, bude reflektovať aktuálnu trhovú situáciu,“ tvrdí Monika Balgová, riaditeľka marketingu a PR skupiny Proxenta. Podľa realitného barometra, ktorý je zverejnený na webovej stránke Realitnej únie Slovenskej republiky, stál štvorcový meter novších jednoizbových bytov a garsónok v Devínskej Novej Vsi v septembri 2021 priemerne 3 893 eur, zatiaľ čo pri dvojizbových nehnuteľnostiach sa cena za rovnakú výmeru pohybovala na úrovni 2 941 eur.

Les za rohom

Spomínaná spoločnosť pritom zámer projektu predložila na portáli EIA už v roku 2019, vtedy ešte pod názvom Pod srdcom. Pred dvomi rokmi odhadla celkové orientačné náklady na výstavbu na 28,9 milióna eur a financovať ho chce z vlastných i bankových zdrojov. Súčasťou Stockerky by malo byť päť objektov, z toho štyri rezidenčné. V posudzovaní vplyvov na životné prostredie podľa Jany Martanovičovej, referentky mediálneho oddelenia Devínskej Novej Vsi, však presadila mestská časť zníženie ich podlažnosti. „Taktiež sme predložili požiadavky týkajúce sa dopravnej infraštruktúry či občianskej vybavenosti,“ dopĺňa Martanovičová. K takmer 300 bytom sa tak pripojí aj škôlka, reštaurácia a obchodné priestory, ktoré budú práve vo zvyšnej budove. Budúci obyvatelia budú môcť v exteriéri využívať multifunkčné a detské ihrisko, ale aj niekoľko oddychových zón s lavičkami a grilom. Pridanou hodnotou lokality je najmä neďaleký les. Nové úpravy projektu hodnotí pozitívne aj urbanista Adrian Gubčo. „Hoci Pod Srdcom nebude ani po redizajne zázrakom, v Devínskej Novej Vsi vznikne obytný súbor reprezentujúci súčasný štandard v tvorbe danej typológie developmentu. Domy nevynikajú invenčnosťou, ale nebudú ani strašiakom. Nový verejný priestor bude slúžiť najmä rezidentom, nová vybavenosť však môže pritiahnuť aj návštevníkov z blízkych sídlisk,“ dopĺňa.

Prepojenie s Dúbravkou

Investorský trend rozširovania okrajových častí Bratislavy potvrdzuje aj Stockerka. „Devínska Nová Ves bola doteraz mimo hľadáčika developerov, myslíme si, že nezaslúžene,“ hovorí Balgová. V tejto lokalite je pritom zvýšený záujem o nové možnosti bývania. Podľa Jána Pálenčára, prezidenta Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska, má spomínaný projekt potenciál, a to aj pre pretrvávajúci nedostatok nehnuteľností, ktorých v hlavnom meste chýbajú desaťtisíce. Pri kapacite trhu absorbovať približne sedemtisíc bytov ročne je však potrebné zrýchliť výstavbu vo všetkých mestských častiach. Rezidencie z dielne Proxenta navyše zabezpečia priblíženie sa k susednej Dúbravke. V blízkosti Stockerky totiž čoskoro vzniknú Agáty, za ktorými stojí Cresco Real Estate, a o kúsok ďalej sa rozširuje multifunkčná zóna Bory od spoločnosti Penta Real Estate.

Devínska Nová Ves bola doteraz mimo hľadáčika developerov, myslíme si, že nezaslúžene.

Monika Balgová, Proxenta

 

Zdroj: Hospodárske noviny; Firmy & Financie

Autor: Veronika Hubinská

Toto nie je sen. Kúpte si dom za 1 E len 1,5 hodiny od Ríma a 30 minút od mora

O talianskych dedinách a mestečkách, ktoré sa vyľudnili a teraz sa usilujú prilákať nových obyvateľov tak, že predávajú svoje domy za symbolické ceny, napríklad jedno euro, počuť už dlhšie. Vždy doposiaľ to však boli odľahlé miesta, niekde uprostred šírych polí, pahorkov, lesov. Ponúkajú síce dokonalý pokoj, no sú tak trochu od ruky.

Najnovšia ponuka túto šablónu ruší. Dedina, ktorá sa najnovšie rozhodla pridať k trendu, sa totiž nachádza čo by kameňom dohodil od samotného slávneho Ríma a svoje domy predáva z trocha iných dôvodov, píše CNN.

Romantické mestečko Maenza sa stalo prvým v rímskom regióne Latium, ktoré začalo predávať domy po eure. Jeho poloha je viac než výborná, leží len 95 kilometrov juho-východne od Ríma a cesta do hlavného mesta trvá len približne jeden a pol hodiny. Ani k moru to nie je z Maenzy ďaleko – k vlnám sa dostanete už po 35 minútach jazdy autom.

Maenza rozprestierajúca sa vysoko v divokých kopcoch Lepini južne od hlavného mesta, kde kedysi žili pastieri a divoké kmene, dáva do predaja desiatky opustených kamenných obydlí v nádeji, že priláka nových obyvateľov.

Starosta Claudio Sperduti hovorí, že rozbieha ambiciózny projekt znovuzrodenia svojho rodného mesta s úmyslom vdýchnuť jeho až príliš pokojným uličkám nový život.

Cieľom podľa neho je obnoviť všetky nepoužívané rozpadajúce sa nehnuteľnosti prostredníctvom kontaktov medzi starými vlastníkmi a potenciálnymi kupcami, ktorých majú prilákať smiešne nízke ceny.

Záujemcovia z radov kupujúcich sa majú obrátiť na radnicu s konkrétnymi požiadavkami na nehnuteľnosť a miestni úradníci sa pokúsia splniť ich požiadavky.

Mesto dúfa, že do rúk nových nadšených majiteľov sa dostane asi 100 zanedbaných nehnuteľností, z ktorých niektoré sa kvôli svojmu schátranému stavu stali potenciálnym nebezpečenstvom pre okoloidúcich.

Prihlášky na kúpu prvých niekoľkých domov bolo treba podať do konca augusta, no starosta ubezpečuje ľudí, ktorí tento termín zmeškali, že na trh budú prichádzať postupne ďalšie ponuky, pretože stále prebiehajú rokovania s ich pôvodnými vlastníkmi.

Tí, ktorým sa podarí kúpiť nehnuteľnosť v Maenze, sa musia zaviazať, že ju do troch rokov zrekonštruujú a záruka 5 000 eur, ktorú musia pri kúpe zložiť, sa im po dokončení prác vráti.

Noví majitelia musia tiež mestu predložiť podrobný plán prestavby budovy a ozrejmiť, aký úmysel s ňou majú – či už pôjde o dom, penzión, obchod alebo reštauráciu.

Prihlásenie trvalého pobytu v Maenze nie je podmienkou, no mesto vyzýva rodiny s deťmi a mladé páry, aby si ho tu zriadili.

Ak bude chcieť rovnaký dom niekoľko žiadateľov, budú mať prednosť tí, ktorí sa tu plánujú usadiť, a tí, ktorí budú vedieť zabezpečiť najrýchlejšiu obnovu. Tá by pritom podľa odhadov nemala vyjsť na viac ako niekoľko tisícok, keďže staré domy sú pomerne malometrážne.

Sperduti tvrdí, že jeho mesto na rozdiel od ostatných neponúka domy v hodnote jedného eura, aby zastavilo odliv obyvateľov – aj keď za posledných 20 rokov sotva prekročilo počet 3 000. Maenze ide o zablokovanie realitných kancelárií a špekulantov, ktorí chcú staré domy odkúpiť a speňažiť vo svoj prospech.

„Rodiny a mládež často odchádzajú z nášho mesta do väčších domovov v okolitých mestách na vidieku, ale vždy sa nájde nejaký nováčik, ktorý zaujme ich miesto, takže je to vyvážené,“ hovorí Sperduti.

“Toto nie je umierajúce mesto, ľudia stále obývajú starú štvrť, ale potrebuje obnovu, čerstvý kyslík.“

Je to dlhodobý projekt obnovy, ktorý ponúka kupujúcim, ktorí majú záujem, aby mohli prísť a sami sa presvedčiť, čo Maenza ponúka, vrátane ďalších lákavých príležitostí, doplnil.

 

Zdroj: pravda.sk; Cestovanie