Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Logá NARKS

Neoprávnené používanie ochrannej známky NARKS

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska so sídlom Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 792 332 (ďalej ako “NARKS”) a jej členovia majú oprávnenie používať logo NARKS a ochrannú známku “NARKS NÁRODNÁ ASOCIÁCIA REALITNÝCH KANCELÁRIÍ SLOVENSKA”, ktorá je zapísaná v Registri ochranných známok vedenom Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Zároveň po úspešnom absolvovaní licenčných skúšok v NARKS, môžu realitní makléri a realitné kancelárie používať kombinovanú ochrannú známku “LRM LICENCOVANÝ REALITNÝ MAKLÉR” alebo “LRK LICENCOVANÁ REALITNÁ KANCELÁRIA” na základe typu vykonanej skúšky (maklérska alebo pre realitnú kanceláriu), ktoré sú zapísané v Registri ochranných známok vedenom Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky a ich vlastníkom je NARKS.

UPOZORNENIE!
Neoprávnené použitie ochranných známok NARKS inou osobou, a to právnickou alebo fyzickou, ktorá nie je riadnym, podriadeným, seniorským alebo čestným členom NARKS bez súhlasu NARKS je nezákonné a NARKS bude uplatňovať zaplatenie pokuty vo výške 5000 eur (slovom päťtisíc eur) od  osoby, ktorá sa protiprávneho konania dopustila.
V prípade, že jej nebolo udelené akékoľvek oprávnenie používať ochranné známky NARKS v rámci výkonu jej podnikateľskej alebo inej činnosti, došlo k nasledovnému protiprávnemu konaniu:

Podľa ust. § 8 ods. 2 zákona o ochranných známkach „ Ak tento zákon neustanovuje inak, bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nesmú tretie osoby v obchodnom styku používať označenie

 1. zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná,
 2. ak z dôvodu jeho zhodnosti alebo podobnosti s ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti; za pravdepodobnosť zámeny sa považuje aj pravdepodobnosť asociácie medzi ochrannou známkou a označením,
 3. zhodné alebo podobné s ochrannou známkou, ktorá má na území Slovenskej republiky dobré meno a ktorá nie je zapísaná pre zhodné alebo podobné tovary alebo služby, ak by používanie tohto označenia bez náležitého dôvodu neoprávnene ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky alebo by bolo na ujmu rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky alebo jej dobrému menu.“

Podľa ust. § 8 ods. 4 zákona o ochranných známkach „ak došlo k neoprávnenému zásahu do práv z ochrannej známky, majiteľ ochrannej známky má právo domáhať sa, aby porušenie alebo ohrozenie práva bolo zakázané a následky tohto zásahu boli odstránené; môže sa domáhať primeraného zadosťučinenia, ktorým môže byť aj peňažné plnenie. Právo na vydanie bezdôvodného obohatenia a právo na náhradu škody tým nie sú dotknuté.

Podľa ust. § 42 od 1 Obchodného zákonníka „Zneužitím účasti na hospodárskej súťaži je nekalé súťažné konanie (ďalej len „nekalá súťaž“) a nedovolené obmedzovanie hospodárskej súťaže.

Podľa ust. § 44 ods. 1 Obchodného zákonníka „Nekalou súťažou je konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. Nekalá súťaž sa zakazuje.

Podľa ust. § 44 ods. 2 Obchodného zákonníka „Nekalou súťažou podľa odseku 1 je najmä:

 1. klamlivá reklama,
 2. klamlivé označovanie tovaru a služieb,
 3. vyvolávanie nebezpečenstva zámeny,
 4. parazitovanie na povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa,
 5. podplácanie,
 6. zľahčovanie,
 7. porušovanie obchodného tajomstva,
 8. ohrozovanie zdravia spotrebiteľov a životného prostredia.“

Podľa ust. § 48 Obchodného zákonníka „Parazitovaním je využívanie povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa s cieľom získať pre výsledky vlastného alebo cudzieho podnikania prospech, ktorý by súťažiteľ inak nedosiahol.

Podľa ust. § 53 Obchodného zákonníka „Osoby, ktorých práva boli nekalou súťažou porušené alebo ohrozené, môžu sa proti rušiteľovi domáhať, aby sa tohto konania zdržal a odstránil závadný stav. Ďalej môžu požadovať primerané zadosťučinenie, ktoré sa môže poskytnúť aj v peniazoch, náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia.“

Podľa ust. § 281 ods. 1 Trestného zákona „Kto uvedie do obehu tovar alebo poskytne služby neoprávnene označené označením zhodným alebo zameniteľnými s ochrannou známkou, ku ktorej právo používať ju patrí inému, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.“

K základným princípom NARKS patrí združovanie realitných kancelárií na celom území Slovenska. NARKS je asociácia otvorená pre spoluprácu so všetkými subjektami pôsobiacimi na trhu s nehnuteľnosťami, ktoré kladú dôraz na vysokú profesionálnu úroveň a etické zásady pri svojej činnosti, ako aj na dodržiavanie zásad poctivého obchodného styku jej členmi. Protiprávnym konaním zneužitím ochranných známok NARKS vzniká tiež reálna hrozba ohrozenia dobrého mena a povesti NARKS podľa ustanovenia § 19b ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Preto je nevyhnutné, aby sa ochranné známky a logo NARKS používali iba v súlade so Stanovami NARKS a príslušnými zákonmi SR.