Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

10 štandardov RK

Základné štandardy práce pre realitné kancelárie

ZÁKLADNÉ ŠTANDARDY PRÁCE
PRE REALITNÉ KANCELÁRIE

prijaté Národnou asociáciou realitných kancelárií Slovenska

Bratislava – Práca realitného makléra, to je veľmi úzky kontakt so zákazníkom a vyžaduje si neustále zlepšovanie sa. Práve preto sa Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS), ktorá v tomto roku oslavuje 25. výročie, rozhodla prispieť k ďalšej profesionalizácií tohto povolania a pripravila minimálne, resp. základné štandardy práce pre realitné kancelárie. Po zavedení Licencií pre realitné kancelárie a maklérov a Garančného fondu NARKS je tento dokument ďalším krokom k zvyšovaniu kvality práce realitných maklérov.

Štandardy boli predložené a diskutované na nedávnej XXIV. realitnej konferencii NARKS, konajúcej sa 7. apríla na Sliači na Strednom Slovensku. Ide o desať bodov, ktoré musia pri svojej práci realitné kancelárie dodržiavať, aby si zachovali štandard poskytovaných realitných služieb. Ich klientom tak poslúžia ako návod, aby vedeli, čo majú od realitných kancelárií požadovať. „Snažíme sa, aby práca realitných maklérov bola odvádzaná tak, ako je v Európe štandardom. Je dôležité aby verejnosť vedela, aký minimálny rozsah služieb má očakávať od realitnej kancelárie za vynaložené prostriedky na sprostredkovateľskú províziu,“ uviedol Ján Palenčár, prezident NARKS.

Po fyzickej obhliadke nehnuteľnosti tak má podľa nových štandardov nasledovať aj analýza a popis stavu nehnuteľnosti či vyhotovenie fotografií na inzertné účely; NARKS rovnako tak odporúča vykonať záznam o obhliadke. Nutnou je aj kontrola vlastníckych vzťahov, preverenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti či overenie pravosti údajov. Ďalej štandardy stanovujú, čo musí obsahovať sprostredkovateľská zmluva, čo všetko prináša rezervačná dohoda, ako má byť zabezpečená kúpna zmluva či iné dôležité pravidlá.

Asociácia vychádzala pri formulácii štandardov zo základných požiadaviek slovenskej verzie prevzatej európskej normy EN 15733:2009 Služby realitných maklérov. Požiadavky na poskytovanie služieb realitných maklérov. (NARKS iniciovala prijatie slovenskej verzie tejto európskej normy na Slovensku a tiež zabezpečila jej komplexné spracovanie ako spracovateľ v roku 2010).

 

Štandardy práce pre realitné kancelárie:  
1. Fyzická obhliadka nehnuteľnosti maklérom
 • osobná obhliadka nehnuteľnosti maklérom pred sprostredkovaním predaja, kúpy, prenájmu a pod.
 • analýza a popis stavu nehnuteľnosti
 • vyhotovenie fotografií na inzertné účely
 • odporúčame vykonať záznam o obhliadke (v prípade spolupráce s inou realitnou kanceláriou, ak bol vyhotovený predtým, nie je nutné opätovné vyhotovenie)

 

2. Kontrola vlastníckych vzťahov
 • kontrola uvádzaného so skutočným právnym stavom nehnuteľnosti
 • preverenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti, tiarch a iné dôležité informácie k nehnuteľnosti
 • overenie pravosti, správnosti a aktuálnosti údajov

 

3. Uzatvorenie sprostredkovateľskej zmluvy, buď:
 • Exkluzívnej
 • Neexkluzívnej

     Zmluva musí obsahovať: 

 • presné vymedzenie nehnuteľnosti, vlastníckych práv
 • vybavenie / zariadenie nehnuteľnosti
 • cieľ sprostredkovania (predaj, kúpa, prenájom a pod.)
 • stanovenie ceny nehnuteľnosti
 • výšku provízie za poskytované služby a ich špecifikáciu
 • všetky obchodné podmienky vrátane platobných podmienok
 • určenie postupu, akým sa bude služba realizovať (pri predaji, reklama, obhliadky)
 • doba trvania sprostredkovania, resp. exkluzivity pri exkluzívnej  zmluve

 

4. Obhliadky nehnuteľnosti so záujemcami
 • profesionálna prezentácia nehnuteľnosti záujemcom
 • vyhotovenie záznamu o vykonaní obhliadky

 

5. Podpis rezervačnej dohody
 • dohoda je trojstranná (kupujúci, predávajúci, sprostredkovateľ)
 • dojednanie podstatných podmienok napr. kúpnej zmluvy
 • zúčastnené strany vyjadrujú záväzok alebo prísľub, že sa predaj – kúpa uskutoční

 

6. Zabezpečenie kúpnej zmluvy
 • musí byť vyhotovená právnikom prípadne notárom
 • kontrola všetkých dokumentov a overenie pravosti
 • podpis zmluvy na notárskom úrade
 • pri kúpe zaťaženej nehnuteľnosti komunikácia so zmluvnými stranami súvisiaca s výmazom/zriadením záložného práva
 • realitný maklér aktívne koordinuje procesy a komunikuje so zmluvnými stranami
 • maklér bezodkladne podá návrh na vklad na zmenu vlastníckych práv po splnení podmienok kúpnej zmluvy

 

7. Prevod finančných prostriedkov
 • využitie bezpečného prevodu cez notársku úschovu alebo vinkulovaný účet v banke

 

8. Protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti
 • odpis stavov meračov tepla, elektriny, plynomerov, vodomerov
 • záznam o počte odovzdaných kľúčov
 • asistencia realitného makléra

 

Ďalšie požiadavky  súvisiace s činnosťou realitnej kancelárie:

9. Reklamačný poriadok

 • vypracovaný štandardný postup spracovania sťažností a reklamácií

10. Poistenie realitnej činnosti

Dokument Základné štandardy práce pre realitné kancelárie bol vypracovaný Národnou asociáciou realitných kancelárii Slovenska (NARKS), realitnými kanceláriami a overený renomovanými právnickými kanceláriami s dlhoročnou praxou v realitnom práve za účelom poskytnutia pracovného rámca pre realitné kancelárie a ich klientov na Slovensku.

Celá verzia dokumentu na stiahnutie: