Všetky príspevky GS

Dane z nehnuteľností 2021

Nehnuteľnosti treba priznať do konca januára, priznanie možno podať aj elektronickyDaň z nehnuteľností musí priznať každý, kto vlani nadobudol či napríklad predal pozemok či dom. Majitelia bytov, domov, pozemkov, nebytových priestorov či garáží vypĺňajú prvé daňové tlačivo už tento mesiac. Dane z nehnuteľností treba priznať do 31. januára.

1. Dokedy treba podať priznanie k dani z nehnuteľnosti?

Ak ste od 2. januára 2020 (vrátane) do 1. januára 2021 nadobudli byt, dom či pozemky, prípadne nebytový priestor alebo garáž, daňové priznanie podávate do konca januára 2021. Keďže však 31. január vychádza na nedeľu, priznanie môžete podať aj v pondelok 1. februára.

Tí, ktorí nehnuteľnosť nekupovali, ale zdedili, podávajú priznanie do tridsiatich dní od právoplatnosti osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. Rovnaká lehota, teda 30 dní, platí aj pre tých majiteľov, ktorí nehnuteľnosť nadobudli dražbou.

2. Kto musí podať priznanie?

Oznámiť nadobudnutie nehnuteľnosti a prihlásiť sa na platenie miestnych daní musí každý majiteľ nehnuteľnosti.

Vlastník sa však môže dohodnúť s nájomníkom či správcom nehnuteľnosti, že budú daň platiť zaňho. Dôležité je, aby nájomný vzťah bolo zapísaný v katastri nehnuteľností.

3. Musím priznanie podávať každý rok?

Nie. Priznanie k dani z nehnuteľnosti stačí vyplniť a podať raz.

Ak však v priebehu uplynulého roka došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo vám zanikne vlastníctvo k nehnuteľnosti, podávate do 31. januára tak-zvané čiastkové priznanie, v ktorom tieto okolnosti uvediete.

4. Komu a ako priznanie podám?

Priznanie sa podáva správcovi dane. Tým je obec, v katastri ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. V prípade Bratislavy je správcom magistrát, nie mestská časť.

Tlačivo priznania predávajú v papiernictvách. Dá sa tiež stiahnuť z webovej stránky ministerstva, kde nájdete aj formulár, do ktorého sa priznanie dá priamo písať.

Viaceré mestá a obce už umožňujú podanie priznania aj prostredníctvom elektronického formulára. Na to však budete potrebovať čipový občiansky preukazu s aktivovaným certifikátom na tvorbu kvalifikovaného elektronického podpisu.

Daňové priznanie má niekoľko strán. Je to však preto, že ide o spoločný formulár k viacerým miestnym daniam – dani z nehnuteľnosti, za psa a za predajné automaty. Sekcie pre jednotlivé dane sú odlíšené farebne.

Na prvej strane tlačiva zadávate základné údaje – meno, priezvisko, rodné číslo či e-mailový a telefonický kontakt.

Následne vypĺňate len tie časti priznania, ktoré sa vás týkajú. Ak ste vlani kúpili pozemky, vypĺňate II. oddiel, ak ste nadobudli dom, treba vyplniť III. oddiel, a ak byt, tak IV. oddiel.

V jednotlivých častiach daňovník znova vypíše osobné údaje, ale najmä údaje o nehnuteľnosti: katastrálne územie, číslo parcely a bytu, či existuje spoluvlastníctvo a aké (podielové alebo bezpodielové), počet spoluvlastníkov nehnuteľnosti ako aj informácie o výmere.

K daňovému priznaniu prikladáte kópiu alebo sken rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností či rozhodnutia o dedičstve.

Vyplnené tlačivo aj s prílohami podáva daňovník buď osobne na mestskom alebo obecnom úrade, alebo ho pošle klasickou poštou (ideálne doporučene) alebo prostredníctvom elektronickej služby.

Či sa dá priznanie podať elektronicky, zistíte buď na webe obce, alebo na portáli slovensko.sk (sekcia Občan, podkategória Bývanie, Daň z nehnuteľností).

5. Koľko budem platiť?

Každý správca dane určuje vlastné sadzby, preto sa dane z nehnuteľnosti naprieč Slovenskom líšia. Minulý rok viaceré mestá a obce sadzby dane zvyšovali, niekde aj dvojnásobne.

V tomto roku sa, naopak, dane takmer nikde nezmenili – napríklad na úrovni vlaňajška ostávajú vo všetkých krajských mestách.

Výška dane závisí nielen od lokality, ale aj od typu nehnuteľnosti.

Daňovník nemusí v priznaní počítať, akú vysokú daň bude platiť. Urobí to za neho obec.

Kto chce, môže si približný výpočet spraviť na základe sadzieb, ktoré obce zverejňujú na svojich stránkach vo všeobecne záväznom nariadení.

6. Mám nárok na nejaké zľavy?

Zákon o miestnych daniach určuje konkrétne kategórie nehnuteľností, ktoré sú od dane oslobodené. Patria medzi ne napríklad také, ktorých majiteľom je obec či niektoré štátne inštitúcie. Okrem týchto výnimiek umožňujú obce občanom daň z nehnuteľnosti znížiť, respektíve si uplatniť úľavu.

Napríklad v Bratislave majú seniori nad 65 rokov nárok na 50-percentnú zľavu na garáž a pozemky, ktoré využívajú na vlastnú potrebu (napríklad záhradu) a 60-percentnú zľavu na byt alebo dom, v ktorom bývajú. Rovnakú zľavu na daň za garáž a byt či dom majú v Bratislave aj zdravotne ťažko postihnutí.

Zľavu na pozemok a garáž si podľa zákona o miestnych daniach uplatníte v čiastkovom daňovom priznaní (treba ho podať do 1. februára 2021). Tohtoročnou novinkou je, že zľavu na byt, dom a garáž získava daňovník automaticky. Zákon pritom hovorí, že zľavy na daniach (automaticky) získavajú majitelia nehnuteľností nad 62 rokov, ale obec môže túto vekovú hranicu zvýšiť.

V prípade Bratislavy je teda 65 rokov, v Košiciach zasa 70 rokov. Informujte sa na webe obce, na čo máte nárok.

7. Kedy dostanem nový výmer?

Obce posielajú výmer dane z nehnuteľnosti spravidla do polovice mája. Špecifikom tejto dane je, že sa neplatí za uplynulý rok, ale za aktuálny (prebiehajúci) rok.

Daň treba zaplatiť do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia (výmeru).

8. Čo ak som sa v priznaní pomýlil?

Rovnako ako napríklad v prípade priznania k dani z príjmov aj v prípade dane z nehnuteľnosti môže daňovník podať opravné alebo dodatočné daňové priznanie.

Rozdiel je v tom, kedy priznanie podáva. Ak je to v termíne do konca januára, tak vyplní opravné priznanie, ak je to po tomto termíne, vypĺňa dodatočné daňové priznanie.

9. Kedy mi povinnosť platiť daň z nehnuteľností zaniká?

Povinnosť platiť daň z nehnuteľnosti zaniká, ak od 2. januára 2020 do 1. januára 2021 (vrátane) zaniklo vlastníctvo (alebo iný vzťah, napríklad nájom či správa nehnuteľnosti).

Zánik vlastníctva nehnuteľnosti – ak ste byt, dom alebo pozemok predali, prípadne darovali – treba správcovi dane nahlásiť v čiastkovom daňovom priznaní.

10. Môžu mi za nepodanie priznania vymerať pokutu?

Áno, správca dane, teda obec, môže za nepodané daňové priznanie v riadnom termíne vymerať pokutu do výšky vyrubenej dane, najviac však tritisíc eur.

Autor: Martina Raábová, Košický večer

Pozvánka na 7. realitnú konferenciu NARKS 2020 Online

26. november 2020 cez Zoom aplikáciu

Začiatok od 13:00 do 16:50

Vstup voľný po jednoduchej regsitrácii.

Registrovať tu: https://bit.ly/2UKQovH

V tomto roku zažíva realitný trh nebývalé obmedzenia, ktoré priniesla pandemická situácia v Európe a vo svete. Nikto si nevedel predstaviť situáciu vo svojom živote alebo v každodennej práci, keď sa základné práva a slobody obmedzia. Európu pandémie v tomto storočí našťastie nezasiahli. Až doteraz.

Život sa zmenil nielen u nás, ale aj v iných krajinách. Opatrenia na boj s Covidom zasahujú do ekonomiky a sú odvetvia, ktoré čelia nepredvídane ťažkému obdobiu. Ako je na tom realitný trh? Ceny nehnuteľností napriek aktuálnej situácii v ekonomike rastú, a to nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách.

Už 26. novembra o 13:00 sa začína 7. ročník Realitnej konferencie NARKS 2020 Online

“AKO SA PRIPRAVIŤ NA ROK 2021”.

Konferencia NARKS 2020 prináša aktuálne informácie a prispieva pomocnou rukou realitným kanceláriám a maklérom v prekonávaní prekážok, možných dopadov a zmien, ktoré čakajú realitný trh v najbližšom období. Konferencia sa tak orientuje na budúce možnosti a výzvy v realitách na Slovensku v horizonte nasledujúcich 6 mesiacov až 1 roka!

Je prístupná realitným profesionálom, odbornej ako aj širokej verejnosti so záujmom o dianie na slovenskom realitnom trhu. Online prístup na konferenciu je zadarmo, alebo cez exkluzívny VIP vstup, vrátane odbornej knihy O. Halamu: Pozemky – Stavby – Byty. Je potrebné spraviť len jednoduchú rezerváciu. Viac informácií na www.realitnakonferencia.sk

 

Aké informácie v odbornom programe počas dňa získate?

Vďaka partnerom sú súčasťou programu zaujímavé rozhovory, prednášky, novinky z realitného trhu a názory odborníkov k téme „Ako sa pripraviť na rok 2021“.

Okrem vývoja trhu, aktuálnej situácie vo financovaní kúpy nehnuteľností a odhadov k budúcemu vývoju ekonomiky sa účastníci dozvedia novinky, ktoré sa pripravujú na slovenských realitných portáloch, aké aplikácie možno využiť pri vyhodnocovení pozemkov, ďalej ako korona zmenila dopyt po realitách, s akou podporou od štátu môžu realitné kancelárie rátať, či aké zmeny v práve sú teraz aktuálne.

Náročnosť tohto obdobia kladie nové požiadavky na odolnosť maklérov pri práci s klientom, mení ich pracovné postupy ako aj pracovný priestor. Z tohto dôvodu konferenciu obohatia prednášky k téme práce s domu, vyváženia tzv. work-life balance a motivácie s uznávanými odborníkmi k týmto témam – Robertom Krausem a Marianom Jelínkom z Českej republiky. Rozhodne si netreba nechať ujsť príležitosť na ich cenné rady a odporúčania pre túto dobu.

 

Hlavné témy konferencie

 • Realitný trh verzus vývoj ekonomiky. Očakávania pre rok 2021
 • Vývoj financovania nehnuteľností
 • Ako sa zmenili služby pre klientov v dobe Covidu v prostredí realitných portálov a v online komunikácii
 • Korona zmenila dopyt po realitách
 • Ako byť efektívny pri práci z domu. Pozor na rovnováhu.
 • Finančná podpora pre realitné kancelárie a maklérov a právne novinky
 • Realitný duel Vlada Voštinára a Jána Palenčára o maklérstve, realitách a predaji z rôznych pohľadov
 • Marian Jelínek – prednáška o motivácii

 

Predstavenie PhDr. Mariana Jelínka Ph.D.

Jedným zo spíkrov tohtoročnej konferencie je aj Marian Jelínek. Je hokejovým trenérom, ale pôsobí tiež ako uznávaný mentálny kouč, manažér a je autorom viacerých kníh. Je garantom odboru Psychológie pre manažérov na Newton College. Jeho rady a taktiky pri svojom profesionálnom výkone využívajú manažéri firiem aj športoví olympionici. Počas kariéry koučoval také športové esá ako je Jaromír Jágr.

S Marianom Jelínkom sa tešíme na dávku novej energie do práce, ktorá sa v dnešnej dobe viac než hodí. Zažiť jeho prednášku naživo je skvelá príležitosť pre osobný rozvoj alebo skvalitnenie vedenia tímu. Účastníkom poskytne cenné inšpirácie a povzbudenie do ďalších pracovných a možno aj osobných aktivít.

Nepremeškajte 7. realitnú konferenciu NARKS vo štvrtok 26. novembra 2020!

Stačí sa jednoducho zaregistrovať.

 

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Viac info www.realitnakonferencia.sk

Povinnosti zamestnávateľa – ochrana zamestnacov pri Covid-19

Ak je pracovníkovi, ktorý je zamestnaný v pracovnoprávnom či štátnomzamestnaneckom pomere alebo obdobnom pomere (napr. SZČO) nariadená domáca izolácia podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR

OLP/6850/2020 zo dňa 28.08.2020 (PDF, 185 kB), prevádzkovateľ (zamestnávateľ) je povinný pri vstupe do prevádzky alebo na pracovisko požadovať od pracovníka:

 • preukázanie splnenia povinnosti absolvovať izoláciu v domácom prostredí ukončenú negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách na území Slovenskej republiky, alebo
 • potvrdenie o prekročení štátnej hranice Slovenskej republiky starším ako 10 dní.

Ak uvedeným pracovník nebude schopný uvedeným preukázať, prevádzkovateľ je povinný túto skutočnosť oznámiť príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v jeho územnom obvode a odoprieť tejto osobe vstup do všetkých priestorov pracoviska alebo prevádzky.

V Chorvátsku nemusíte mať strach z koronavírusu

Vlani navštívilo Chorvátsko rekordných 21 miliónov turistov, teraz sa krajina závislá od cestovného ruchu snaží zachrániť letnú sezónu. „Je veľká snaha ukázať, že na Jadrane naozaj nemusíte mať strach z koronavírusu,“ približuje v rozhovore Slovenka Monika Sunara, ktorá je v Zadare majiteľkou realitnej kancelárie Adria Team.

Od piatka sa majú uvoľniť hranice pre ľudí cestujúcich zo Slovenska a spúšťa sa aj online systém, ktorý má vďaka predbežnej registrácii umožniť rýchly vstup do krajiny.

Ako sa Chorvátsko pripravuje na letnú sezónu?

Je jasné, že turizmus bude iný, opatrnejší, ale nikto si nepripúšťa, že by počas leta turisti do krajiny neprišli. Všetci veria, že sa im hlavnú sezónu podarí zachrániť. Rozmýšľa sa aj o rôznych možnostiach príjazdu a situácia sa vyvíja každý deň. Vláda chce uzavrieť dohodu o príchode turistov bez testov a karantén s európskymi krajinami s podobnou epidemiologickou situáciou, medzi ktoré patria aj Slovensko a Česko. Pricestovať by mali predovšetkým autami a od júna má byť obnovená aj letecká doprava.

Dnes má Chorvátsko status „korona free zóna“, už v prvej polovici mája sa otvorili hranice a do krajiny môže prísť každý, kto tu vlastní nehnuteľnosť, plavidlo, firmu, ide na obchodné rokovanie či má zaplatenú rekreáciu. Musí sa však preukázať listom vlastníctva, výpisom z obchodného registra či potvrdeniami o obchodnom rokovaní alebo rezervácii ubytovania. Udať treba aj adresu, na ktorej sa budete nachádzať a telefonický kontakt. Na hraniciach vám tiež zmerajú teplotu, ale nevyžaduje sa negatívny test na Covid-19. Už teraz môže byť v Chorvátsku okolo 20-tisíc turistov.

Ponuka nehnuteľností v Chorvátsku

Ak sa k Jadranu vyberieme, na aké bezpečnostné opatrenia sa máme nachystať?

Pripravujú sa samozrejme obmedzenia na počet ľudí na plážach či pri bazénoch, majitelia a správcovia budú musieť zabezpečiť odstupy minimálne jeden a pol metra medzi slnečníkmi či ležadlami. Všade musia byť dostupné aj dezinfekčné prostriedky. Pre hotelové služby či súkromné ubytovania sú vypracované presné bezpečnostné nariadenia, ako majú vykonávať dezinfekciu či podávanie stravy. Nemalo by napríklad fungovať servírovanie jedál prostredníctvom švédskych stolov. Spúšťajú sa aj rôzne kampane a všetci sa snažia zahraničným turistom ukázať, že na dovolenke na Jadrane ozaj nemusia mať obavy z koronavírusu.

Čísla ukazujú, že Chorvátsko s vyše štyrmi miliónmi obyvateľov zvláda Covid-19 veľmi dobre, k 26. máju bolo 2 244 pozitívne testovaných a za ostatné dni nemalo žiadny nový prípad. Ako sa vy pozeráte na opatrenia vlády?

Myslím, že boli veľmi účinné, podobne ako na Slovensku. Čo sme však napríklad mali v Chorvátsku prísnejšie, bolo obmedzenie pohybu. Z miesta pobytu sme sa nemohli vzdialiť na viac ako osem kilometrov a na dlhší presun povedzme pri ťažších zdravotných prípadoch či nevyhnutnej ceste za prácou sa vydávali priepustky.

Najväčšie ohniská nákazy boli v Splite a v hlavnom meste Záhrebe a naposledy vyskočilo viac prípadov na ostrove Brač, ktorý aj na dva týždne izolovali do karantény. Dalmácia aj celé pobrežie a ostrovy však zvládli vlnu koronavírusu veľmi dobre a napriek stredomorskému naturelu boli obyvatelia veľmi disciplinovaní.

Krajina mala vlani z cestovného ruchu príjem okolo 12 miliárd eur, objavilo sa už aj nejaké vyčíslenie, nakoľko bolestivý bude ekonomický výpadok?

Konkrétne čísla ešte nepoznáme, akurát si môžeme vypočítať, že sme prišli o predsezónu, a to predstavuje stratu asi tretiny ročných príjmov. Nejaké bankroty hotelov či reštaurácií v mojom okolí však zatiaľ neregistrujem.

Môžu byť ceny za hotelovú izbu či za prenájom apartmánu počas leta nižšie?

Nemyslím si. Pokles cien by nastal, ak by turistická sezóna bola mimoriadne zlá, alebo nebola vôbec. Pokiaľ viem, väčšina klientov rezervácie na júl až september zatiaľ neruší a v Dalmácii panuje optimizmus, že tieto mesiace aj zostanú obsadené. Samozrejme uvidíme, ako sa bude vyvíjať situácia, no zatiaľ sa všade – aj v reštauráciách – držia ceny z vlaňajška. Možno v prípade potreby v niektorých hoteloch či pri súkromnom ubytovaní ponúknu nejaké bonusy, napríklad klientovi pridajú bezplatne pár nocí navyše, alebo aj eventuálnu zľavu a to najmä na privátnych apartmánoch. Zľavy však vnímajú až ako krajné riešenie.

Nehnuteľnosti sa tiež držia na hodnotách spred pandémie?

Áno. A tiež nepredpokladám, že by sa ich ceny v tomto roku nejako významne hýbali. Zmeny očakávam skôr až v budúcom roku a budú závisieť od toho, ako Európa zvládne hospodársku krízu súvisiacu s pandémiou. Teraz však môže byť viac prípadov, že ľudia pre ekonomické problémy z koronakrízy budú chcieť urýchlene predať svoju nehnuteľnosť pri mori či vo vnútrozemí a spustia z jej ceny.

Keď ľudia sedeli zatvorení doma, rástol u nich záujem o apartmán či dom pri mori?

Až som bola prekvapená, koľko potenciálnych klientov nás oslovilo. Samozrejme, v čase karantény zbierali len informácie a snažili sa zarezervovať čo najbližší možný termín príjazdu. Veľký záujem bol o samostatne stojace domy s vlastným pozemkom a menšie apartmány. Veľmi nás prekvapil veľký dopyt po investičných projektoch, hoteloch a veľkých apartmánových objektoch.

Bezplatný webinár NARKS k téme – Štátna podpora. Mám nárok? 6.5. o 17,00

Máte pochybnosti ako požiadať o podporu? Ktorý typ pomoci je vhodný pre vašu realitnú kanceláriu?

Sledujte webinár na YouTuba kanáli NARKS NAŽIVO!

STREDA 6.5.2020 o 17,00 hod. na YOUTUBE

https://www.youtube.com

 

TÉMY WEBINÁRA:

PODPORA PODNIKANIA V ČASE KORONAVÍRUSU
• Aktuálne možnosti získania podpory a úľav od štátu
• Ako o ňu požiadať?
• Pomoc a podpora z pohľadu realitnej kancelárie
• Pomoc a podpora z pohľadu realitného makléra (SZČO)
• Legislatívne opatrenia na podporu
• Nájomné
• Podpora – najčastejšie kladené otázky

Prednášajúci:

Ing. Mária Bruthansová, daňová poradkyňa (poradenstvo Ing. Igor Cibulka)
Mgr. Ján Kutan, advokátska kancelária (KUTAN & PARTNERS s.r.o.)
Moderátor: Ján Palenčár, prezident NARKS

WEBINÁR NAŽIVO dňa 6.5.2020 o 17,00 hod.! Sledujte nás na našom YouTube kanáli.

Zúčastnite sa aj vy ZDARMA webinára a zistite na akú pomoc a podporu máte nárok od štátu.

#realitný maklér #realitná kancelária #nehnuteľnosti

Realitné kancelárie môžu od 22.4.2020 otvoriť prevádzky

 

REALITNÉ KANCELÁRIE ako posyktovatelia realitných služieb, sa môžu opätovne venovať svojim klientom aj vo svojich prevádzkach. Uľahčí sa tým ich práca pri realitnom sprostredkovaní, najmä podpisovanie tých dokumentov a zmlúv, ktoré sa podpisovali v realitnej kancelárii. Niektoré zákony vyžadujú vykonávanie týchto úkonov v sídle prevádzky.

Aktualizácia od 3. júna 2020:

Čo sa mení: 5. fáza uvoľňovania opatrení:

 • Rúška – povinné v interiéri a vonku už pri rozstupoch do dvoch metrov, nie piatich.
 • Hranice – pri prekračovaní hraníc s Českom a Maďarskom nebude potrebný len trvalý alebo prechodný pobyt, stačia dva dokumenty, ktoré preukážu život v krajine. Môže to byť aj účet za elektrinu či telefón. Táto zmena platí už od utorka.
 • Športové súťažné podujatia povolia od 3. júna. Budú môcť byť prítomní aj diváci, celkovo však budú musieť dodržiavať počty osôb ako pri hromadných podujatiach.
 • Obmedzenia veľkosti predajní či reštaurácií sa znížia – z 15 štvorcových metrov na desať.
 • Taxislužba – fólia je odporúčaná, ale nie je povinná, povoľuje sa klimatizácia a zrušil sa 15-minútový interval medzi zákazníkmi.
 • Kultúrne podujatia – umelci už nemusia mať test, nebudú musieť dodržiavať rozstupy dva metre, bude šachovnicové sedenie. Rovnaké to bude v kostoloch.
 • Denné stacionáre sa otvoria pre ľudí do 62 rokov. Od 3. júna sa začína postupne uvoľňovať aj prijímanie nových klientov do zariadenia sociálnych služieb. Zmenia sa aj obmedzenia pri návštevách, povedal Jozef Šuvad z ministerstva zdravotníctva. V priebehu dvoch až troch týždňov „by malo dôjsť k prinavráteniu života v domovoch sociálnych služieb“. Detaily ešte neuviedli.
 • Hromadné podujatia – od 10. júna budú povolené do 500 ľudí, od 1. júla do konca roka budú povolené do tisíc ľudí.
 • Verejné stravovanie – ruší sa časové obmedzenie a limit počtu ľudí za stolom.
 • Otvárajú sa – všetky vnútorné športoviská, kúpaliská, wellness, kúpele, masáže, kasína, vnútorné priestory ZOO a botanických záhrad.
 • Otváracie hodiny pre seniorov sa rušia.
 • Ubytovanie – ruší sa 24-hodinový odstup a povinnosť samostatných sociálnych zariadení na izbe.
 • Letné tábory – budú pre ne platiť rovnaké pravidlá ako pre hromadné podujatia, budú sa teda postupne zvyšovať počty detí, ktoré tam budú môcť byť. Budú určené aj pre staršie deti, nielen pre deti, u ktorých je povolená škola. Tábory však budú musieť byť na jednom mieste, zakázané budú putovné tábory.
 • Dovolenka pri mori – premiér naznačil, že bude možné ísť cez leto k moru. „Budeme hľadať cestu, ako by sa mohli dostať k moru,“ povedal s tým, že Chorvátsko a Grécko sú na tom epidemiologicky veľmi dobre. „Je to však riziko, nevieme, ako na tom budú o mesiac alebo dva,“ povedal. Kto si chce kúpiť dovolenku pri mori, je to na vlastné riziko.
 • Návštevy v nemocniciach – od 3. júna by mali byť za špecifických podmienok znovu povolené aj návštevy v nemocniciach. Podmienky zverejnia v nasledujúcich dňoch.

 

 

Opatrenia platné od 22. apríla 2020 zahŕňajú :

 • Otvorenie pre verejnosť je povolené iba prevádzkam do 300 m2.
  Zatvorené musia zostať prevádzky realitných kancelárií, pokiaľ sa nachádzajú v priestoroch obchodného domu a  v nákupných centrách.
 • Realitné kancelárie budú v styku s klientom využívať všetky potrebné hygienické opatrenia, aby zabezpečili zdravotne nezávadné a bezpečné pracovné prostredie. Viac informácií k potrebným opatrenia na prevádzkach nájdete v nasledujúcej správe z ÚVZ SR.*
 • Prevádzky majú povinnosť dodržiavať protiepidemické opatrenia
 • Na vstupe do prevádzky musia viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov (1 osoba na 25 m2) v jednom okamihu
 • Každú nedeľu v mesiaci musí byť prevádzka uzavretá pre verejnosť a zároveň sa pre každú nedeľu v mesiaci nariaďuje prevádzkovateľom priestorov prevádzok vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov
 • S účinnosťou od 22. apríla 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom prevádzok (okrem výnimiek), teda aj  realitným kanceláriám, nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov. V sobotu a nedeľu majú zakázané tieto prevádzky navštevovať.
 • Zákaz vstupu osobám nad 65 rokov a ich obsluha v dňoch PONDELOK AŽ PIATOK v inom čase BOL ZRUŠENÝ od 24. 4.! Počas pracovného týždňa môžu navštíviť prevádzku kedykoľvek. Odporúča sa im však vyhradený čas.

Želáme veľa zdravia a bezpečnosť pri práci!

Na základe vydaného opatrenia ÚVZ SR môžu všetky prevádzky služieb s plochou do 300 m2 (okrem výnimiek) otvoriť pre klientov svoje prevádzky.

INFORMÁCIA K POSTUPNÉMU UVOĽŇOVANIU ČINNOSTI PREVÁDZOK – PRVÁ FÁZA (OPATRENIE ÚVZ SR)

OD 22.04.2020 OD 6.00 h JE UMOŽNENÁ ČINNOSŤ NASLEDUJÚCICH MALOOBCHODNÝCH PREVÁDZOK A PREVÁDZOK POSKYTUJÚCICH SLUŽBY:

• všetkých predajní potravín a nápojov, vrátane ambulantného predaja, bez možnosti konzumácie na mieste,
• predajní drogérie,
• lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,
• predajní novín a tlačovín,
• predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
• prevádzok telekomunikačných operátorov,
• prevádzok reštaurácií a stánkov s rýchlym občerstvením,
• prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb, vrátane sprostredkovania týchto služieb,
• prevádzok internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a donáškových služieb,
• práčovní a čistiarní odevov,
• čerpacích staníc pohonných hmôt a palív a autoumyvární,
• pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematória,
• autoservisov, pneuservisov a odťahových služieb, vrátane predajní náhradných dielov motorových vozidiel,
• služieb staníc technickej kontroly a emisnej kontroly, vrátane autorizovaných a registrovaných dielní na overovanie tachografov a obmedzovačov, pracovísk kontroly originality a pracovísk montáže plynových zariadení,
• servisov výpočtovej a telekomunikačnej techniky,
• taxi služieb vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru,
• advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov, a prekladateľov, geodetov, záhradníkov, inštalatérov, obkladačov, strechárov a iných poskytovateľov služieb poskytujúcich rôzne drobné stavebné či iné práce vykonávané jednotlivcom v exteriéri,
• prevádzok kľúčových služieb a opravy obuvi,
• zberných dvorov, výkupných miest a skládok,
• predajní metrového textilu a galantérie,
• predajní a servisov bicyklov a detských kočíkov,
• prevádzok kvetinárstiev, záhradníctva a záhradnej techniky, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2,
• prevádzok stavebnín, podlahových krytín, obkladov, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farieb, lakov a iného stavebného materiálu ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2,
• maloobchodné prevádzky nepatriace pod zákazy a výnimky tohto opatrenia, s rozlohou do 300 m2, v prevádzkach s textilom je zároveň zakázané skúšanie odevov,
• prevádzky služieb nepatriace pod zákazy a výnimky tohto opatrenia s rozlohou do 300 m2
• ubytovacie zariadenia, ktoré poskytujú služby dlhodobého ubytovania (minimálne 10 dní), bez poskytovania stravovacích služieb,
• karanténne ubytovacie zariadenia,
• vonkajšie trhoviská s predajom sadeníc, rezaných kvetov, potravín a nápojov, zeleniny a ovocia, so zabezpečeným jednosmerným pohybom zákazníkov, regulovaným vstupom a výstupom z trhoviska, s umiestnením predajných miest s minimálnou vzdialenosťou 2 m; Zakazuje sa konzumácia potravín a nápojov na mieste,
• predajní automobilov a vozidiel, vrátane autobazárov,
• cukrárne, vrátane predajní nebalenej zmrzliny, bistrá, kaviarne, bary a podobné zariadenia verejného stravovania,
• služieb čistenia a dekontaminácie cisternových vozidiel ADR,
• služieb colno-deklaračnej a špedičnej činnosti a s nimi spojených podporných služieb,
• služieb vydávania tachografových kariet (zberných miest pre príjem týchto žiadostí).

V OBCHODNÝCH CENTRÁCH SA POVOĽUJE ČINNOSŤ NASLEDOVNÝCH PREVÁDZOK:

• všetkých predajní potravín a nápojov, vrátane ambulantného predaja, bez možnosti konzumácie na mieste,
• predajní drogérie,
• lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne,
• predajní novín a tlačovín,
• predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
• prevádzok telekomunikačných operátorov,
• prevádzok reštaurácií a stánkov s rýchlym občerstvením,
• prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb, vrátane sprostredkovania týchto služieb,
• prevádzok internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru v prevádzke a donáškových služieb,
• práčovní a čistiarní odevov,
• prevádzok kľúčových služieb a opravy obuvi.

S účinnosťou od 22. apríla 2020 od 6:00 hod. sa do odvolania zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach reštaurácií a stánkov s rýchlym občerstvením, cukrární, vrátane predajní nebalenej zmrzliny, bistier, kaviarní, barov a podobných zariadení verejného stravovania. Tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (predaj bez vstupu do prevádzky). Otváracie hodiny týchto prevádzok spôsobom predaja mimo donáškovej služby sa obmedzujú na hodiny od 6:00 hod. do 20:00 hod. Zakazuje sa konzumácia pokrmov a nápojov na terasách prevádzok verejného stravovania.

VONKAJŠIE ŠPORTOVISKÁ
Naďalej ostávajú uzatvorené prírodné a umelé kúpaliská, zariadenia starostlivosti o ľudské telo, zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku, wellness centrá vrátane bazénov v ubytovacom zariadení, prevádzky zábavného charakteru, ktorými sú napríklad kasína, kiná a iné prevádzky voľnočasového charakteru; rekondičné pobyty.
Toto opatrenie neplatí pre:
• prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne na základe návrhu lekára,
• vonkajšie športoviská pre bezkontaktný šport, bez otvorených šatní, bazénov a hygienických zariadení, bez prítomnosti obecenstva,
• zariadenia sociálnych služieb, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a špeciálnych výchovných zariadení

* V OTVORENÝCH MALOOBCHODNÝCH PREVÁDZKACH A PREVÁDZKACH POSKYTUJÚCICH SLUŽBY SA NARIAĎUJE DODRŽIAVANIE NASLEDOVNÝCH HYGIENICKÝCH OPATRENÍ:

• vstup a pobyt v prevádzke (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),
• pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
• zachovávať odstupy osôb minimálne 2 m,
• počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky,
• na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia a oznam o maximálnom počte zákazníkov v jednom okamihu,
• vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov,
• zabezpečiť umývanie podláh každý deň na vlhko.

Pre každú nedeľu v mesiaci sa od 22.apríla 2020 nariaďuje uzatvoriť všetky prevádzky a zároveň sa pre každú nedeľu v mesiaci nariaďuje prevádzkovateľom priestorov prevádzok vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok (sanitárny deň). Tieto povinnosti sa nevzťahujú na:
1. prevádzky veterinárnych ambulancií,
2. „pohotovostné lekárne“
3. verejné lekárne a nemocnične lekárne s oddelením výdaja verejnosti s miestom výkonu činnosti v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby so schváleným prevádzkovým časom zahŕňajúcim nedeľu v prípade, ak v sídle tohto pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby nie je zabezpečený výkon lekárenskej pohotovostnej služby.
4. nemocničné lekárne,
5. čerpacie stanice pohonných hmôt a palív,
6. prevádzok telekomunikačných operátorov,
7. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
8. prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,
9. prevádzok donáškových služieb.

VYHRADENÝ NÁKUPNÝ ČAS PRE SENIOROV NAD 65 ROKOV
S účinnosťou od 22. apríla 2020 do odvolania sa prevádzkovateľom prevádzok okrem lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík, vrátane vyšetrenia a merania zraku, ak sú tieto súčasťou predajne a čerpacích staníc pohonných hmôt a palív a autoumyvární nariaďuje umožniť v dňoch pondelok až piatok v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov. V inom čase je osobám nad 65 rokov zakázané tieto prevádzky navštevovať a týmto prevádzkam osoby nad 65 rokov obsluhovať.

Naďalej platí pozastavenie poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto zariadeniach, ktorými sú:
1. denné stacionáre § 40 zákona,
2. zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby § 35,
3. zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby,
4. rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby,
5. špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby,
6. domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby,
7. denné centrá (bývalé “kluby dôchodcov”) a
8. zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (bývalé „detské jasle“).
Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim.

CELÉ ZNENIE OPATRENIA NÁJDETE TU:
http://www.uvzsr.sk/…/22_04_2020_otvorenie_prevadzok_rezimo…

Vyjednávame pre vás lepšie podmienky na realitných serveroch!

Cieľom NARKS je priniesť efektívne opatrenia na zmiernenie následkov dopadu aktuálnej situácie pre realitné kancelárie.

Jedným z ďalších opatrení NARKS je aj zlacnenie inzercie na inzertných portáloch. Konkrétne sa jedná o portály www.nehnutelnosti.sk, www.topreality.sk, www.reality.sk, ktoré zastrešuje spoločnosť United Classifieds.  Včera, dňa 25. 3. vedenie NARKS absolvovalo ďalšie rokovanie so spoločnosťou United Classifieds ohľadom vyjednania lepších podmienok inzercie pre realitné kancelárie. Viedlo sa formou online schôdze, na ktorej sa za NARKS zúčastnili členovia predsedníctva Ján Palenčár, Mário Glos, Jozef Sýkora, Marián Paták a za druhú stranu pán Michal Pružinský a konateľ pán Milan Konečný. Rokovanie trvalo takmer 2 hodiny. Stanovisko spoločnosti United Classifieds očakávame v priebehu týždňa.

Sme si vedomí, že realitné kancelárie čakajú ťažšie časy a práve preto hľadáme možnosti, akým spôsobom vieme našim členom pomôcť. Opatrení sme navrhli hneď niekoľko a nakoľko sme v procese vyjednávania, budeme ich konkretizovať, až keď budeme mať finálnu dohodu. Rámcovo sme hovorili o zavedení  inzertných prázdnin, predĺžení platnosti nevyčerpaných kreditov, ako aj zľavách z doplnkových služieb podľa vytýčených priorít zo schôdze predsedníctva.

Rokovania budú pokračovať a výsledok sa očakáva  začiatkom budúceho týždňa. Budeme vás informovať.

Zmeny v prevádzke realitných kancelárií od 16.3.2020

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA  o obmedzení činnosti realitných kancelárií.

Na základe včerajšieho opatrenia ÚVZ SR, ktorým sa s účinnosťou od 16. 03.2020 uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby, okrem prevádzok uvedených v opatrení a nariadení izolácie skupín osôb. Z tohto dôvodu budú aj prevádzky

 

REALITNÉ KANCELÁRIE ZATVORENÉ po dobu 14 dní!

(od 6,00 hod. dňa 16.3.2020 vrátane)

KONTAKTUJTE SVOJHO MAKLÉRA OHĽADOM ĎALŠIEHO POSTUPU V PRÍPADE POTREBY! (PODPIS ZMLÚV, PREVODY, DOKUMENTÁCIA A POD.)

Realitných maklérov môžete kontaktovať telefonicky  alebo emailom. V prípade záujmu o realitné sprostredkovanie pracujeme a komunikujeme online.  Ďakujeme!

Ako sa správať ako realitný maklér v období šírenia Corona vírusu

Ako sa správať ako realitný maklér v období šírenia Corona vírusu

I. Na začiatok stručné zhodnotenie situácie

(Ak sa ponáhľate a máte vo všetkom jasno, preskočte na Článok II.)

Ak sa snažíte získavať informácie o aktuálnej situácii, je veľmi dobré, ak to nie sú sociálne siete. Tie, podobne ako v prípade volieb, dávajú do popredia emóciami nabité správy, ktoré iba polarizujú názor. Viaceré a ideálne aj zahraničné a odbornejšie médiá, vám podajú komplexnejší a menej emotívny pohľad na celý problém.

Riziko Covid-19 nie je ani tak vo vysokej úmrtnosti (SARS mal vyššiu), ale v nebezpečnom, exponenciálnom šírení sa. Dlhá inkubačná doba (posledné čísla hovoria aj o 27 dňoch) znamená, že akýkoľvek nositeľ môže veľmi dlho chodiť medzi svojimi známymi, kolegami, klientmi a neznámymi na verejných miestach bez toho, aby vedel, že vírus šíri. Z toho vyplýva exponenciálny nárast postihnutých v čase.

Je teda jedno, či sme mladí alebo starí, všetci môžeme byť nositeľmi. Je nanajvýš hlúpe myslieť si, že toto je problém dôchodcov a chorých ľudí. Až to prepukne, bude zasiahnutá naša populácia tak široko ako na severe Talianska a bude to problém nás všetkých. Ak sa pozrieme na doterajší priebeh šírenia, môžeme povedať, že toto celé je iba hra o čas.

Čas je dôležitý, ako aj včasnosť opatrení!

Ako zabezpečiť, aby sa nakazilo čo najmenšie percento ľudí, kým sa:

a) zvýši teplota prostredia natoľko, že sa výrazne spomalí šírenie vírusu a následne b) sa stihla pripraviť vakcína, ktorá bude používaná pre oslabenie vírusu v nasledujúcich sezónach (túto jeseň sa to asi ešte nestihne, ale aspoň už budeme vedieť ako sa správať).

Situácia v Číne, ako v mieste vzniku a v Taliansku, ako v mieste vstupu vírusu do Európy, je výsledkom podcenenia rýchlosti šírenia tohto vírusu. Preto je namieste čo najskôr, a čo najširšie zabezpečiť karanténne opatrenia u nás ešte kým sa začnú zvyšovať počty nakazených. Z pohľadu času mám pocit, že reakcia našich úradov bola celkom promptná, je však na každom z nás individuálne a na firmách kolektívne, aby sme brali situáciu, čo najvážnejšie a dodržiavali karanténne opatrenia ešte dnes a v plnej miere.

Keďže môžeme predpokladať, že v tomto karanténnom stave budeme dlhšie ako 2 týždne
(s ohľadom na vývoj v Číne a Taliansku môžeme predpokladať skôr 2 až 3 mesiace, čiže do
leta), je dôležité zabezpečiť, aby sa naše karanténne opatrenia stali bežnou súčasťou
každodenného života a práce.

II. Odporúčania pre realitných maklérov.

Realitní makléri síce nie sú lekári, napriek tomu sú vysoko rizikovou a pomerne širokou skupinou, ktorá môže byť nositeľom vírusu, keďže sa každodenne stretáva s veľkým počtom ľudí z rôznych skupín. Čo znásobuje riziko je fakt, že makléri nie sú zamestnanci, ale podnikatelia, ktorých príjmy sú priamo závislé od množstva týchto stretnutí. Ak maklér nenáboruje a neobhliadkuje, nezarába. To vedie u mnohých z nich prirodzene k zľahčovaniu celkovej situácie a k podceňovaniu alebo ignorovaniu karanténnych opatrení. Nechápte ma zle. Je úplne jasné, že teraz nechceme zavesiť naše remeslo na klinec do leta. Je však potrebné, aby sme podobne ako iné podniky a firmy stanovili čo najjasnejšie pravidlá, s ktorými budeme pristupovať k našim klientom v najbližšom období tak, aby sme zabezpečili zdravie nás a aj všetkých v našom okolí.

1. Čo hovoríme a ako postujeme na sociálnych sieťach

Boj s Corona vírusom je aj informačná vojna. Je preto dôležité, aby sme boli hlasom rozvahy a rozumu, nie šíritelia hrôzostrašných alebo srdcervúcich príbehov. Nezdieľajme prosím všetko, čo nám pristane na stole. Ak, tak zdieľajme fakty. Buďme pokojní a pragmatickí. Hovorme o svojej práci a opatreniach, ktoré pri svojej práci robíme, ale nestrašme. Neprospieva to ani našej práci, ani našim klientom a ani celkovej situácii.

2. Všeobecné a veľmi jednoduché pravidlá

ktoré by mali fungovať aj mimo takejto krízovej situácie, v akej sa nachádzame dnes.

 • Dodržiavajme spoločenský odstup, nepodávajme si ruky, umývajme si pravidelne ruky (antiseptický gel, keď voda a mydlo nie je po ruke), nechytajme si tvár, vyhýbajme sa miestam a situáciám s väčším počtom ľudí (všetci vieme o čo ide).
 • Toto je ten čas zbaviť sa hlúpych zvykov (ide ma rozhodiť, keď po podaní ruky zistím, že človek s ktorým som sa stretol je vlastne chorý) a znovuobjavenia tých dobrých (pobyt v prírode, trošku súkromia pri knihe, life-work balance).

3.   Jednotlivé situácie, s ktorými sa ako makléri stretávame s odporúčaním ako k nim karanténne pristupovať.

 1. Nábor je to bez čoho sa pochopiteľne nezaobídeme. Skôr však než viesť niekoľkohodinový rozhovor na byte majiteľa je vhodné urobiť maximum telefonicky a následne mailom. Získanie informácií o nehnuteľnosti, poskytnutie informácií o našej službe, to všetko vieme urobiť aj s použitím dobre pripravených marketingových materiálov a nástrojov od stola (alebo homeofficu). Samotné náborové stretnutie by už malo byť iba potvrdením si skutočného stavu na nehnuteľnosti prípadne momentom podpisu zmluvy s klientom. Samozrejme, rukou si nepotriasame.
 2. Príprava nehnuteľnosti na predaj a podkladov na marketing sa môže udiať bez prítomnosti majiteľa. Pre staging a nakrúcanie 3D prehliadky alebo videa je prítomnosť majiteľa tak či tak prekážkou. Postačí ak nám nechá kľúče od nehnuteľnosti na potrebný čas. Pred začatím práce dôkladne vyvetráme. Pred aj po našej práci si nikdy nezabudneme vydezinfikovať ruky.
 3. Obhliadky sú hneď druhým najrizikovejším bodom našej práce. Podobne, ako pri nábore, príprava znamená veľa. Dobre pripravený inzerát so správnymi a úplnými informáciami a s 3D prehliadkou sprostredkuje 85% potrebnej informácie. Pri telefonickom kontakte so záujemcom si overme, či má všetky potrebné informácie, či videl 3D prehliadku a či je naozaj relevantným záujemcom o kúpu. Požiadajme ho, aby sa obhliadky zúčastnil maximálne so spolurozhodujúcim partnerom, bez detí a rôznych spolucestujúcich. Ide aj o ich zdravie. Obhliadka je, samozrejme, bez prítomnosti majiteľa a obmedzíme ju aj časovo. Dodatočné informácie si dokážeme vymeniť aj následne telefonicky alebo mailom. Ruku si nepodávame. Rúško na tvár je plus.
 1. Prichádzame k momentu riešenia zmlúv a dokumentov. Túto časť zhrniem do jedného, keďže tu platia rovnaké pravidlá. Tak RZ ako aj ZoBKZ a KZ dokážeme vyrokovať a pripraviť bez osobného stretnutia telefonicky a mailom. Kladieme dôraz na to, aby sme mali čo najmenej zložitých podmienok na splnenie a nechávame si čo najdlhšie lehoty. Podklady na prípravu nemusíme preberať od klienta osobne, postačia nám scany prípadne fotky. Podpisy zmlúv nerealizujeme naraz ale individuálne. Podpis RZ a ZoBKZ realizujeme v kancelárii a nie na verejných miestach. Podpis KZ u notára po predošlom dohovore tak, aby prebehol čo najefektívnejšie a ideálne bez prítomnosti iných ľudí. Opäť dodržiavame odstup, nepodávame ruky a dezinfikujeme.
 2. Nakoniec riešenie financovania a prevodu. Všetky zúčastnené strany upozorníme na to, aby boli trpezlivé čo sa týka priebehu riešenia transakcie. Snažíme sa minimalizovať tak počet osobných kontaktov ako aj počet ľudí pri kontakte. Dokumenty, ktoré je možné získať alebo podať elektronicky, neriešime osobne. Detailná znalosť procesu a čo najúplnejšie informovanie klientov je v tomto kľúčové. Vezmime to ako príležitosť pre vytunovanie našich postupov pre digitálnu realitnú budúcnosť.

Záver

Iba krátka poznámka. Boj s Corona vírusom bude hlavne o psychike. Teraz v tom, aby sme zachovali chladnú hlavu a zároveň ešte dnes prijali za fakt, že je na každom z nás, aby sa u nás vývoj šírenia ochorenia nezvrhol tak strašidelne ako v Taliansku. Potom to bude o týždňoch, v ktorých bude potrebné dôsledne dodržiavať disciplínu v karanténnych opatreniach a neprísť pritom o nervy pri pohľade na náš bankový účet alebo nenaplnené
očakávania našich klientov. Pochopiteľne, dotkne sa to nielen našej práce, ale aj rodiny.
Bude to jednoducho náročné. Ak však budeme brať našu rolu v tomto celom zodpovedne,
všetko sa bez väčšej ujmy môže dostať naspäť do bežného stavu a ak tomu dovolíme,
bude to zároveň veľmi dlho potrebné a prospešné spomalenie pre realitný trh, ako aj pre
každého z nás realitných profesionálov. Máme to v rukách :).

Autor: Martin Čapo

Využite efektívne nové daňové zmeny – seminár 11.3.2020


Seminár pre podnikateľov z Bratislavského kraja od Slovak Business Agency

Už 11. marca 2020 v Bratislave

Rok 2020 prináša viacero zaujímavých zmien v daňovej oblasti, ktoré po dlhšom čase obsahujú aj pozitívne stránky pre fungovanie firiem. Na seminári sa im budeme podrobne venovať. A poradíme vám, ako správne nastaviť vaše podnikanie podľa platnej legislatívy.

ČO SA DOZVIETE?
 • zmeny v Zákone č. 595/2003 Z.z. (Zákon o dani z príjmu) platné od roku 2020
 • praktické príklady, ako ich implementovať vo firme a efektívne využiť ich potenciál
 • ako porozumieť účtovným výkazom a čo si mám pýtať od účtovnej spoločnosti aby som vedel ako stojím s mojim podnikaním
 • pripočítateľné a odpočítateľné položky základu dane
KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Miroslava Vojteková LL.M. manažérka LeitnerLeitner v Bratislave, špecializuje sa predovšetkým na slovenské a medzinárodné daňové právo, priame dane spoločností a fyzických osôb, najmä v oblasti cezhraničných transakcií. Po štúdiu na Ekonomickej univerzite v Bratislave prišla do LeitnerLeitner ako čerstvá absolventka. V roku 2015 úspešne zložila skúšku ako certifikovaný daňový poradca a v roku 2017 promovala na Vysokej škole ekonómie a podnikania vo Viedni (LL.M.) v odbore medzinárodného daňového práva. Počas pôsobenia v LeitnerLeitner, Miroslava Vojteková pracovala na niekoľkých projektoch zameraných na zdaňovanie fyzických osôb, malých a stredných podnikov, korporácií a rodinných podnikov.

KEDY?

11.3. 2020

9:00 – 13:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2
Twin City Blok A
811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 10.3.2020 do 13:00

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Kontakt: rp@npc.sk

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU

Odborný seminár, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový program Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku
 • má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania
 • Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti)

Prečo iba Bratislavský kraj?

Tento odborný seminár sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 – Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránke www.npc.sk