Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Zľavy pre seniorov: na aké výhody budú mať dôchodcovia nárok aj v roku 2022

1. Koncesionárske poplatky

Ľudia, ktorí poberajú starobný, invalidný, vdovský, vdovecký alebo sirotský dôchodok, sú oslobodení od platieb pre verejnoprávne médiá. Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený aj platiteľ, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo je osobou spoločne posudzovanou s poberateľom dávky v hmotnej núdzi a vznik skutočnosti oznámi vyberateľovi úhrady. Nárok na oslobodenie vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ oznámil vznik skutočnosti. Dovtedy platí úhradu 4,64 eura za každý začatý kalendárny mesiac.

2. Bezplatné cestovanie

Nárok na bezplatnú prepravu majú ľudia do 62 rokov, ak patria medzi predčasných alebo invalidných dôchodcov, ak poberajú výsluhový invalidný dôchodok, vdovský a vdovecký či výsluhový dôchodok. Na registráciu je nutné priniesť fotografiu s rozmerom 2 x 3 centimetre, doklad totožnosti, najlepšie občiansky preukaz a potvrdenie o výplate dôchodkových dávok nie staršie ako 30 dní. Pri kontrole vo vlaku sa preukážete týmto preukazom a bezplatným lístkom. Cestovanie vlakom zadarmo si ľudia nad 62 rokov vybavujú rovnako, v tomto prípade už stačí iba fotografia a doklad totožnosti. Po registrácii získate preukaz potrebný pri kontrolách vo vlaku.

3. Doplatky za lieky

Od januára budúceho roka vstúpi do platnosti novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, ktorá zavádza nulové doplatky na lieky pre dôchodcov. Nárok na ne však nebude mať každý. Nulové doplatky sa budú týkať dôchodcov s príjmom nižším ako 2 039,40 eura za štvrťrok. Ostatní dôchodcovia budú naďalej využívať limit spoluúčasti ako doteraz. Limit spoluúčasti je pritom maximálna suma doplatkov, ktorú môžu zaplatiť konkrétne skupiny poistencov za kalendárny štvrťrok. Všetko, čo zaplatia navyše, im vráti ich zdravotná poisťovňa na bankový účet.

4. Daň z nehnuteľnosti

Od konca roka 2020 môžu mestá a obce na základe schváleného zákona prijať všeobecné záväzné nariadenia, ktorým sa pre vybrané skupiny občanov – vrátane seniorov nad 62 rokov – môžu znížiť alebo úplne odpustiť dane zo stavieb alebo z bytov. Ak obec takéto nariadenie prijme, podmienkou zníženia je uplatnenie si nároku zo strany daňovníka. V praxi to znamená, že daňovník, ktorému takýto nárok vznikol, musí preukázať splnenie podmienok na zníženie dane.

 

Zdroj: Hospodárske noviny

Autor: Juraj Pivarči