Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Živnostníci nájdu podporu v cechoch

PODNIKANIE

Práve v týchto časoch korony je výhodné združovať sa, čo slúži na vzájomnú podporu živnostníkov, ktorí podnikajú v určitej profesii. Ako dokážu cechy a profesijné združenia zabezpečiť šírenie odborných informácií, informujú šéfovia niektorých združení.

Odpovedá Ján Palenčár, viceprezident Slovenského živnostenského zväzu

1. Pomoc štátu

Živnostníkov koronakríza zasiahla najviac. Považujete podporu štátu za dostatočnú?

Považujem ju za nedostatočnú, a to predovšetkým podporu určenú malým podnikateľom a živnostníkom. V mnohých prípadoch sa prepadávajú cez záchrannú sieť, a to z dôvodu zle nastavených podmienok pomoci. Napriek prezentovanému záujmu o použitie „helicopter money“ sa nič podobné neudialo.

2. Združovanie podnikateľov

Je lepšie podnikať na vlastnú päsť alebo v rámci cechu?

Práve v týchto časoch je výhodné združovať sa, čo slúži na vzájomnú podporu. Dôležité je šírenie odborných informácií a tie vedia zabezpečiť aj naše jednotlivé živnostenské cechy. Ak ide o podnikanie s realitami, Národná asociácia realitných kancelárií v súčasnosti, keď nie je možné organizovať odborné podujatia prezenčne, prináša projekt 1. realitného podcastu. Tento nový odborný podcast sa venuje aktuálnym témam na trhu s nehnuteľnosťami a v realitnej činnosti. Doplnil tak ďalšie komunikačné platformy asociácie. Jeho cieľom je odborná príprava, informácie pre profesionálov a tiež verejnosť, ktoré rozoberajú aktuálnu situáciu v realitách na Slovensku. Je to jedinečný projekt, ktorý sa zameriava na bývanie. NARKS pripravil sériu podporných webinárov pre svojich členov.

3. Informovanosť o opatreniach

Sú podnikatelia jasne informovaní o opatreniach, ktoré ich obmedzujú?

Informácie sa rýchlo menia a sú dosť všeobecné. Snažíme sa podať pomocnú ruku. NARKS zastupuje profesiu pred orgánmi štátnej správy a prináša návrhy alebo vyjadrenia k pripravovaným riešeniam pre živnostníkov. Okrem toho svojim členom poskytujeme benefitný program so zľavovým systémom, garančný fond, možnosť výhodného vzdelávania a systém právnych informácií a dokumentov. Realitné kancelárie zastupujeme aj na európskej úrovni v združujúcej európskej asociácii, kde sa riešia dôležité témy týkajúce sa rea litného trhu v štátoch Európy. Tá spolupracuje priamo s Európskou komisiou v Bruseli.

4. Dve zásadné zlepšenia

V čom sa zmenili podmienky podnikania realitným maklérom?

Realitnú činnosť môžu vykonávať iba fyzické osoby s úplným stredným vzdelaním s maturitou a vyšším, čo platilo aj doteraz. Od minulého roka sa už nepreukazujú päťročnou praxou, ale osvedčením o úspešnom absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu a potvrdením o dvojročnej praxi. Osvedčenie vydáva vzdelávacia inštitúcia akreditovaná ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu. Táto zmena priniesla dve zásadné zlepšenia – zjednodušenie časovej náročnosti a zvýšenie odbornosti.

5. Využívanie online nástrojov

Ako koronakríza zasiahla podnikanie s nehnuteľnosťami?

Komplikácie nám spôsobili protipandemické opatrenia, na základe ktorých boli realitné kancelárie uzavreté a činnosť realitných sprostredkovateľov sa mohla vykonávať mimo prevádzok. V súčasnosti pracujú v obmedzenom režime, keďže je obmedzená možnosť vykonávania obhliadok nehnuteľností s klientmi. S touto situáciou sa snažia vyrovnať využívaním online nástrojov, ako sú virtuálne obhliadky či komentované videoobhliadky, ktoré do veľkej miery nahrádzajú klientovi prvé fyzické obhliadky.

Odpovedá Marek Holeš, predseda Cechu profesionálov DDD

6. Dezinfekcie bez oprávnenia

Ste jediní, ktorí majú mimo zdravotníckych pracovníkov oprávnenie vykonávať profesionálnu dezinfekciu verejných priestorov, vo firmách, v obchodoch, vo fabrikách. Aká je situácia v tejto oblasti podnikania?

Snahu poskytovať službu malo a má čoraz viac neprofesionálov bez akýchkoľvek skúseností. Vzniká preto množstvo situácií ohrozujúcich život a zdravie, či už u samotných výkonných pracovníkov, alebo osôb, ktoré potom priestor užívajú. Tieto neodborné zásahy majú tiež veľký vplyv na povrchy a materiály, na ktoré sa aplikujú veľmi často korodujú. Obzvlášť dôležitý je tiež vplyv na životné prostredie. Množstvo upratovacích spoločností vykonáva profesionálnu dezinfekciu bez oprávnenia a na to chceme upozorniť. V tejto profesii napríklad nesmieme poskytovať svoje služby v zahraničí bez odbornej spôsobilosti udelenej v danej krajine a platí to aj naopak.

7. Výhody z členstva

Aké výhody prináša profesionálom, ktorí podnikajú vo vašej oblasti, členstvo v cechu?

Možnosť registrácie na webovej stránke cechu a posielať tak nahlášky na príslušný úrad verejného zdravotníctva priamo zo stránky prostredníctvom pár klikov. Využívanie loga cechu vo svojich oficiálnych dokumentoch. Certifikát. Časopis, ktorý dostanú štyrikrát ročne. Možnosť inzercie na stránke cechu. Zvýhodnené ceny na všetkých našich organizovaných podujatiach. Legislatívna podpora pracovnej skupiny, legislatíva v prípade požiadavky nášho člena o prešetrenie.

8. Nahlasovanie podnetov

Boli v posledných obdobiach nejako sankcionované osoby, ktoré nemali živnosť vo vašom odbore a podnikali tak neoprávnene? Ako majú postupovať poškodení?

Každý podnet treba hlásiť na príslušný úrad verejného zdravotníctva. Ak ide o nášho člena, treba podnet poslať na e-mail alebo vyplniť formulár v sekcii poradňa na našej webovej stránke. Zoznam našich členov sa nachádza na našej webovej stránke. Každý člen postupuje podľa etického kódexu, ktorý máme verejne dostupný. Po našom podnete v minulom roku sa živnostenské úrady zamerali na kontroly subjektov bez oprávnenia. V najbližšom období cech plánuje ďalšie podnety na osoby a subjekty bez oprávnenia.

Odpovedá Marek Nepela, Cech strechárov Slovenska

9. Prepad investícií

Objem investícií do stavebníctva sa znížil, ako to pociťujete?

V súčasnosti má slovenské stavebníctvo najväčší prepad produkcie v porovnaní s krajinami V4. Mal by sa zvýšiť objem investícií do stavebných projektov. V medzinárodnom porovnaní sme na chvoste, keďže ostatné krajiny práve v tomto období zvýšili objem investícií do stavebníctva. U nás sa paradoxne znížili verejné investície aj produkcia v stavebníctve. Druhým zásahom do podnikania sú ochranné opatrenia proti covidu, ktoré znižujú živnostníkom a firmám účinnosť práce, čo v praxi znamená, že sa zvyšujú náklady na prácu a predlžuje sa čas realizácie na stavbách. Na každej stavbe sú, samozrejme, rešpektované opatrenia a odporúčania. Je však vítané v tomto období, ak investori a stavebníci tolerujú dlhšie trvanie realizácie a finančné náklady, ktoré opatrenia prinášajú. Vďaka skúsenostiam a ohľaduplnosti väčšiny investorov a stavebníkov sú tolerované náročnejšie podmienky v stavebných firmách. Ohľaduplná spolupráca vždy prináša plynulú a kvalitnejšiu realizáciu stavby.

10. Náklady na dane a odvody

Považujete podporu štátu za dostatočnú?

Živnostníkov a firmy trápi, že štátna pomoc neposkytne pokrytie osobných nákladov, ale z väčšej miery pokryjú len náklady na dane a odvody. Navyše s čerpaním príspevkov sú spojené nové záväzky, ktoré živnostníkov a firmy môžu zaťažiť v budúcnosti. Uvítali by sme plošnú a najmä nepodmienenú finančnú pomoc. Štát má dostatok dát a môže monitorovať neľahkú situáciu v jednotlivých odvetviach. Živnostníci a firmy citlivo vnímajú nedôverčivosť od štátu a vyhlásenia typu, že plošná finančná pomoc sa dostane do zlých rúk alebo bude neefektívna. Bez výnimky všetci zažívame neľahké časy a množstvo obmedzení. Živnostníci a firmy potrebujú nepodmienenú štátnu pomoc. Plošná a nepodmienená finančná podpora je malou náplasťou na starosti, ktoré im priniesli tieto covidové časy.

11. Digitalizácia a technické normy

Mohli by ste upozorniť na novinky, ktoré sa začali uplatňovať alebo sa pripravuje v rámci cechu?

Novinky prichádzajú najmä z oblasti digitalizácie a technických noriem. Cech strechárov inovuje aj svoje vnútorné procesy, organizuje webináre, on line konferencie, vydáva zborníky v digitálnej forme. Dlhodobo pracuje na aktualizovaní noriem a zapracovaní súčasných poznatkov do montážnych predpisov. Ide o časovo náročný proces, keďže na spracovaní noriem sa podieľajú združenia, znalci a odborníci z praxe zo Slovenska aj z Česka. Na to nadväzujú aj výhody členstva. Profesionálna odborná podpora, konferencie, semináre, na ktorých sú prezentované aktuálne štandardy, sú výhody pre každého člena, ktorý chce držať krok s dobou a rozvíjať kvalitu služieb a svoju odbornosť.

12. Objednávanie prác

Ako aktuálne vybavujete objednávky?

Rozhodujúce je, či ide o nadviazanie novej spolupráce alebo ide o objednávku od zaregistrovaného investora, s ktorým už firmy mali v minulosti spoluprácu. U zaregistrovaných je možné dohodnúť celú objednávku strechy aj elektronicky alebo e-mailom. Forma a úroveň digitalizácie záleží na konkrétnej firme. Ale vo väčšine prípadov objednávke strechy predchádza obhliadka a viaceré konzultácie, ktoré však môžu byť aj telefonické. Pri nadväzovaní novej spolupráce je to zložitejší proces, keďže firmy konajú obozretne, potrebujú zazmluvniť finančné krytie a vyhodnotiť riziká, ktoré môžu nastať pri realizácii. Predsa len realizácia strechy sa vykonáva niekoľko týždňov alebo mesiacov. Počas realizácie sa žiadna firma nechce dostať do slepej uličky z dôvodu nedôslednej prípravy stavby.

13. Reklamácie služieb

Ako vybavujete reklamácie?

V prvom rade odporúčame spoluprácu s overenými a renomovanými firmami, akými sú členovia Cechu strechárov. Ide o kvalifikovaných odborníkov, ktorí vykonávajú svoju činnosť s odbornou starostlivosťou. Základom dobrej spolupráce sú vopred dohodnuté zmluvné podmienky a zohľadnené vzájomné požiadavky spolupráce. Teda základom je písomná zmluva o diele, vopred dohodnutá cena a vopred dohodnuté zmluvné podmienky, ak by nastali zmeny pri realizácii. Nikdy neodporúčame spoluprácu len na ústne dohody, ktoré môžu ľahko priniesť nepredvídané situácie. Ak aj nastane počas realizácie neočakávaný problém, je potrebné spísať vaše požiadavky s danou firmou, zapísať záznam do stavebného denníka a dohodnutý postup, ktorý investor alebo stavebník žiada. Ak ide o člena Cechu strechárov, môže sa investor obrátiť aj na kanceláriu cechu.

14. Príprava žiakov

Podporuje Cech strechárov a stará sa aj o prípravu žiakov na toto povolenie?

Cech pomáha odborným školám pri vzdelávaní žiakov poskytovaním odbornej literatúry, materiálmi, vzdelávacími aktivitami pre pedagógov a organizovaním súťaží. Prezentujeme svojich členov na konferenciách, výstavách, v online prostredí a členovia majú možnosť prezentácie v spravodajoch s názvom Strechár. Cech sa usiluje o zlepšenie podmienok na pracovnom trhu a lepšie postavenie svojich členov v spoločnosti, celoslovensky zjednocuje strechárske remeslo.

15. Flexibilné vzdelávanie

Sú podmienky podnikania vo vašom odbore prijateľné? Prípadne čo navrhujete?

Mala by sa zmeniť registrácia voľných živností v stavebníctve na remeselné a viazané živnosti, ktoré budú udeľované len kvalifikovaným alebo odborne spôsobilým osobám. Malo by sa posilniť flexibilné dištančné vzdelávanie živnostníkov a na pracoviskách zamestnávateľov.

16. Odbúravanie byrokracie

Odbúrala sa v porovnaní s minulosťou byrokracia na úradoch po tom, ako sa prijal takzvaný protibyrokratický zákon a takzvané kilečká?

V našej strechárskej profesii sme nezaznamenali zatiaľ výrazné zmeny. Množstvo protibyrokratických opatrení bolo zameraných na nestavebné odvetvia či občanov. V stavebníctve by výrazne pomohla elektronizácia stavebných úradov a najmä skrátenie času vydávania stavebných povolení, čo je aktuálne predmetom nového stavebného zákona. Veríme, že nový stavebný zákon prinesie zjednotenie postupov v stavebných konaniach a vyššiu atraktivitu pre investorov a stavebníkov. Očakávame od nového stavebného zákona najmä naštartovanie vyššieho objemu investícií do stavebníctva.

Odpovedá Jozef Jasenák, predseda Cechu zváračských odborníkov

17. Minimálny prepad produkcie

Ako zasiahla aktuálna situácia podnikanie vo vašom odbore?

Zaznamenali sme minimálny prepad produkcie. Dopyt po kvalifikovaných zváračoch kovov a plastov neutícha. Významná je tiež kategória spájkovač – inštalácie vyhradených technických zariadení. Zváračské profesie sa uplatňujú v rôznych oblastiach a odvetviach hospodárstva. Napríklad vo výrobe kovových konštrukcií, strojov a zariadení, ale aj motorových vozidiel, návesov a ostatných dopravných prostriedkov. Samostatné pôsobenie je pri opravách, inštalácii strojov a prístrojov, pri zváraní výstuží v stavebníctve, rôznych typov produktovodov v plynárstve a energetike. Na ilustráciu širokospektrálneho pôsobenia zváračských profesií poslúži tento príklad: zvárač plastov zabezpečuje prípravu zvarových spojov a ich následné opracovanie, zváranie spoja s použitím príslušných strojov a zariadení – zváranie horúcim plynom a extrúderom, ultrazvukom, zváranie plastov horúcim telesom na tupo, elektrofúzne zváranie plastov, zváranie utesňovacích pásov (fólií, nádrží a podobne) a zároveň zabezpečuje neustálu kontrolu po zhotovení.

18. Bez podpory

Ako hodnotíte podporu štátu, je dostatočná?

Niektorí členovia s poklesom produkcie získali podporu, podstatná časť funguje bez akejkoľvek podpory, nežiada ju a nespolieha sa na podporu.

19. Dopyt po absolventoch

Aká je situácia v príprave žiakov na toto špecifické povolanie? Rozbehlo sa v tejto oblasti už duálne vzdelávanie?

Dopyt po absolventoch všetkých typov zváračských kvalifikácií je z roka na rok väčší. Od roku 2013 pôsobí unikátne Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre zváranie a nedeštruktívne technológie pri Strednej odbornej škole technickej v Tlmačoch. V spolupráci s naším cechom sa na strojárskej škole vytvorilo špičkové odborné zváracie centrum, v ktorom sa všetci žiaci školy majú možnosť oboznámiť s modernými metódami zvárania, modernou zváračskou technológiou, princípmi, postupom zvárania a všetkým, čo je pre dobre fungujúceho odborníka z tejto oblasti potrebné.

20. Cezhraničné služby

Aká je aktuálna situácia v poskytovaní cezhraničných služieb?

Jednou z nosných aktivít cechu bolo vybudovanie certifikačného orgánu pre personál vo zváraní. Tento výstup bol akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou ešte koncom roku 2006. Umožňuje vydávanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti – certifikátov v cezhraničnom priestore. Tento systém je v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady o službách na vnútornom trhu. Táto smernica ustanovuje všeobecný právny rámec, ktorý poskytuje prospech širokému spektru služieb, pričom zohľadňuje rozdielne charakteristiky jednotlivých druhov činností alebo povolaní a ich systémy regulácie. Zvárači s našimi certifikátmi úspešne pôsobia prakticky vo všetkých krajinách EÚ.

Prílohu pripravila Helena Kokolová

Zdroj: Hospodárske noviny

Autor: Helena Kokolová