Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Zatepľujete rodinný dom? Od nového roku môžete ušetriť

Z celkového počtu okolo 800-tisíc rodinných domov na Slovensku je doteraz obnovených len 34 percent. Od budúceho roka ich môže byť viac, a to za podpory štátu. Ten doteraz finančne podporoval najmä bytovky cez úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Vďaka štátnej dotácii na zateplenie môžu od januára 2016 získať peniaze už aj rodinné domy.

Zdroj: Reality.sk

Až do výšky 30 percent oprávnených nákladov, najviac 6 000 eur, môže každý od januára 2016 dostať od štátu na zateplenie rodinného domu. Príspevok sa môže zvýšiť o ďalších 500 eur na náklady za projektovú dokumentáciu zateplenia a taktiež za vypracovanie energetického certifikátu o sumu do 500 eur.  Výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok na zateplenie zverejní rezort výstavby v januári 2016. Podávať sa budú cez elektronický formulár, ktorý bude treba odoslať ministerstvu spolu s prílohami v papierovej podobe. O príspevok bude možné požiadať po ukončení zateplenia rodinného domu, ale aj pred jeho realizáciou. Vzťahovať sa bude aj na práce začaté po 31. decembri 2014.

Dotácie pomôžu, ale nie všetkým

Ako hovorí Peter Robl, predseda predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy, podpora zvyšovania energetickej hospodárnosti rodinných domov formou príspevku vo výške 30 % nákladov znamená pre domácnosti jednu zásadnú vec. „Pri rovnakých výdavkoch získajú oproti bežnému postupu podstatne kvalitnejšie „zateplenie“, vyhnú sa typickým nedostatkom a chybám, a na kúrení vďaka tomu usporia viac prostriedkov, a to počas nasledujúcich 30 rokov.“

Podľa architektky Zuzany Kierulfovej, špecializujúcej sa na architektúru z prírodných materiálov, tradičné staré domy môžu na tieto novinky doplatiť. „Ľudia sa môžu riadiť hlavne cenou, a v nevedomosti si vyberú nevhodné izolačné materiály. Teda také, čo neprepúšťajú pary a môžu dlhodobo zle vplývať na konštrukciu domu.“  Okrem toho podľa nej sa izolovanie domu oplatí aj bez dotácie. Teda ľudia, ak si zoberú pôžičku a poriadne zateplia, mesačne ušetria na kúrení, z čoho môžu pôžičku vracať. „Podporu by bolo vhodné nasmerovať skôr do vzdelávania a osvety, aby si ľudia zvolili správne riešenia. Prínosom pre našu stavebnú kultúru by bolo celú podporu zrušiť a vytvoriť nezávislé povinné školenia pre investorov, možno aj pre stavebné firmy, ktoré by upozornili na problematiku stavebnej fyziky, ekológie, zdravého vnútorného prostredia aj estetiky,“ tvrdí Zuzana Kierulfová.

Prísnejšie podmienky tlačia na kvalitu

Štát nastavil podmienky na získanie štátnej dotácie na zateplenie pre rodinné domy pomerne prísne. Žiadateľ musí predložiť až 19 dokladov vrátane faktúr za zatepľovacie práce, ktoré môžu vykonávať len licencované firmy. Na podporu bytovej politiky, v ktorej sú zahrnuté aj financie na program zatepľovania, je pripravených predbežne 40 mil. eur.

Podľa Petra Robla obnovu rodinného domu, respektíve akejkoľvek budovy, vykonáva vlastník raz za 30 až 40 rokov. Preto má význam urobiť ju kvalitne. „Veľké množstvo príloh súvisí práve s touto snahou. Ďalšie sú viac zamerané na zaistenie hospodárneho nakladania s verejnými prostriedkami. Zdá sa nám preto, že požadované prílohy k žiadosti o príspevok sú v prevažnej miere opodstatnené. Myslíme si tiež, že ich zabezpečenie je časovo zvládnuteľné a nepredĺži neúmerne proces zateplenia domu,“ tvrdí Peter Robl.

Zatepľovanie patrí podľa slov Eduarda Jambora, riaditeľa odboru komunikácie a medzinárodnej spolupráce zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry medzi finančne veľmi náročné investície, a preto je ich návratnosť  podstatne dlhšia ako pri iných opatreniach. „Pri bytových domoch môže byť aj viac ako 20 rokov, často býva aj nad 30 rokov. Prínos zateplenia však nie je iba v znížení potreby tepla na vykurovanie, ale aj v celkovej obnove a predĺžení životnosti stavebných konštrukcií. Napríklad panelové domy sú v dôsledku popraskania vonkajších panelových vrstiev vystavené poveternostným vplyvom, čo znižuje ich životnosť. Rovnako sa pri zatepľovaní obnovujú zábradlia balkónov a lodžií, ktoré sú po 20 rokoch často v havarijnom stave.“

Kde a ako ešte možno ušetriť

Aby bola investícia do zateplenia efektívna, treba podľa Eduarda Jambora pamätať na to, že pri znižovaní energetickej náročnosti budov a ich komplexnej obnove je zateplenie iba prvým zo súboru opatrení. „Ak chce bytový dom skutočne ušetriť, nasledovať by mala kontrola hydraulického vyregulovania rozvodov tepla. V rodinných i v bytových domov, ktoré majú vlastný zdroj tepla, či už kotol alebo iné zariadenie, treba jeho výmenu a modernizáciu zvážiť až po zateplení. Hlavne preto, že v dome bude treba podstatne menej tepla a staré zariadenia zvyčajne pracujú neefektívne a nevedia sa prispôsobiť menšej potrebe tepla.“ Preto v praxi platí: najskôr treba znížiť spotrebu tepla, či už výmenou okien alebo aj zateplením, a až nový stav prispôsobiť výkonu zariadenia na zabezpečenie tepla. „Pokiaľ to spravíte naopak, môže prísť k predimenzovaniu zdroja. Ako majiteľ rodinného domu tak zbytočne zaplatíte viac za zdroj s vyšším výkonom, ktorý nepotrebujete,“ konštatuje riaditeľ odboru komunikácie SIEA.

Trendy zo zahraničia

Moderné trendy v oblasti zatepľovania k nám mieria aj zo zahraničia. Peter Robl tvrdí, že dôležité je klásť dôraz na kvalitu stavebných prác a na výsledný efekt. „V podstate každý dom možno obnoviť na úroveň pasívneho energetického štandardu. S tým súvisí i druhá vec: technológie na zaistenie  kvalitného vnútorného prostredia. Čerstvý vzduch, vhodné osvetlenie a akustická pohoda majú zásadný vplyv na možnosť kvalitnej regenerácie a na produktivitu v práci či pri štúdiu.“

Je zatepľovanie vždy prínosné pre bytový či rodinný dom, alebo sú aj iné možnosti? Zníženie energetických strát cez „obálku“ budovy je podľa Petra Robla prvým a nevyhnutným krokom na zníženie prevádzkových nákladov a na zvýšenie užívateľského pohodlia, ktoré budova poskytuje. „Zabudovanie napríklad mechanického vetrania s rekuperáciou tepla alebo obnoviteľných zdrojov, ktoré pokrývajú časť spotreby energie po zateplení sú typické príklady toho, čo sa zatiaľ vo veľkom nerobí. Na druhej strane napríklad inštalácia obnoviteľných zdrojov pred zateplením bude vlastníka stáť zbytočne veľa, pretože po zateplení či výmene okien, k čomu na budove v priebehu niekoľkých rokov určite príde, budú tieto zariadenia predimenzované.“

Na čom sa dá ešte ušetriť

Zateplenie tvorí teda súčasť komplexu opatrení, ktoré spolu dosahujú synergický efekt a navzájom sa ovplyvňujú. Ich postupnosť podľa Eduarda Jambora môže mať zásadný vplyv nielen na náklady realizácie, ale aj na návratnosť investície. „Rodinné a bytové domy budú mať niekoľko možností ako využiť podporu pri obnove. Pokračovať budú zvýhodnené úvery na zatepľovanie bytových domov, čo je dlhodobý a osvedčený systém podpory, ktorú poskytuje Štátny fond rozvoja bývania. Rodinné domy majú taktiež možnosť čerpať zvýhodnené úvery na zatepľovanie zo ŠFRB, ale viac ich zaujíma priama aktuálna podpora – dotácie na zatepľovanie, ktorú zabezpečuje rezort dopravy zo štátnych zdrojov.“

K dispozícii bude aj podpora na ďalšie kroky, ktoré by mali logicky nasledovať po zateplení. Novinkou pre bytové domy by mala byť od budúceho roku možnosť využiť zvýhodnené úvery zo ŠFRB aj na inštaláciu slnečných kolektorov a tepelných čerpadiel. Priame príspevky vo forme poukážok na inštaláciu zariadení využívajúcich OZE pre bytové a hlavne rodinné domy bude poskytovať SIEA prostredníctvom projektu Zelená domácnostiam.

Zuzana Voštenáková

 

Čo treba predložiť na získanie dotácie na zatepľovanie

 1. Projektovú dokumentáciu zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia.
 2. Zhrnutie výsledkov energetického hodnotenia.
 3. Doklad o odovzdaní rodinného domu do užívania.
 4. Čestné vyhlásenie vás ako žiadateľa, že rodinný dom je využívaný výlučne na bývanie.
 5. Čestné vyhlásenie, že ste občanom členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie.
 6. Plnomocenstvo na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku, prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania a na vyplatenie poskytnutého príspevku s úradne overenými podpismi spoluvlastníkov pri podielovom spoluvlastníctve.
 7. Úradne overený písomný súhlas manžela či manželky s predložením žiadosti, ak je dom v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.
 8. Čestné vyhlásenie žiadateľa, že práce na zateplení rodinného domu boli začaté po 31. decembri 2014.
 9. Energetický certifikát zatepleného rodinného domu.
 10. Vyhlásenie o parametroch tepelnoizolačného systému vydané výrobcom systému.
 11. Správu z inšpekcie na realizáciu tepelnoizolačného systému vydanú pre zhotoviteľa akreditovaným inšpekčným orgánom.
 12. Licenciu na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií.
 13. Položkový rozpočet zateplenia rodinného domu.
 14. Súpis faktúr.
 15. Doklady o úhrade preukazujúce:
  • realizáciu zateplenia rodinného domu,
  • vyregulovanie vykurovacieho systému po ukončení zateplenia rodinného domu,
  • spracovanie projektovej dokumentácie rodinného domu,
  • spracovanie energetického certifikátu na zateplený rodinný dom,
  • fotodokumentáciu zateplenia rodinného domu.

 

Aké podmienky musíte splniť , aby ste na príspevok mali nárok

 

Ako bude celý proces vybavenia dotácie prebiehať

 1. Ministerstvo dopravy zverejní výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok (január 2016).
 2. Vyplníte elektronický formulár žiadosti na webe ministerstva a odošlete ho na posúdenie.
 3. Systém automaticky vygeneruje žiadosť v papierovej podobe. Vytlačíte ju a spolu s potrebnými prílohami ju do 5 pracovných dní pošlete na ministerstvo.
 4. Vašej žiadosti pridelia identifikačného číslo v elektronickom systéme ministerstva.
 5. Ministerstvo rozhodne do 90 dní od doručenia listinnej podoby žiadosti.

 

Čo získate dodatočným zateplením bytového domu

 

Zdroj: zatepluj.sk, reality.sk, SIEA