Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Zabudli ste zaplatiť daň z nehnuteľnosti? Hrozí vám pokuta

Ak ste v uplynulom kúpili nehnuteľnosť, nejakú ste skolaudovali alebo zdedili, musíte najneskôr do februára podať priznanie k dani z nehnuteľností. Do rovnakého termínu sa podáva aj žiadosť o zníženie alebo oslobodenie od dane.

– Kto musí podať daňové priznanie k nehnuteľnosti

– Daňová povinnosť vzniká na základe

– Vyrubenie správnej výške dane

Daň z nehnuteľností je považovaná za miestnu daň a je upravená zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len “zákon o miestnych daniach”). Osobitosťou tejto dane je, že sa platí vopred. Daň z nehnuteľností, zaplatená v roku 2020 je daň, ktorá sa vzťahuje na rok 2020. Posledným termínom na podanie daňového priznania k nehnuteľnosti bol 31. január 2021. Ak ste to nestihli, čakajú vás sankcie.

Daň z nehnuteľnosti v skratke

– daňové priznanie za nehnuteľnosť podáva každý, kto v roku 2020 kúpil alebo získal do správy dom či byt,

– pozemok musí priznať aj jeho nový nájomca či užívateľ,

– rozhodujúce obdobie získania alebo predaja nehnuteľnosti je od 2. januára 2020 do 1. januára 2021 (vrátane),

– pri získaní nehnuteľnosti cez dražbu alebo dedením sa podáva daňové priznanie do 30 dní od získania (tzn. že aj v priebehu roka),

– daňové priznanie sa podáva obci či mestu, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza,

– vlastník si daň nepočíta, určuje ju obec alebo mesto podľa svojho vlastného cenníka,

– daň sa neplatí za predchádzajúci rok, ale za rok dopredu,

– pokuta za nepodanie je od 5 až do 3 000 eur,

– daňové priznanie za daň z nehnuteľnosti podávate osobne alebo elektronicky,

– ak sa pri nehnuteľnosti nič nezmení, daňové priznanie sa podáva len raz

Ak ste teda uplynulý rok získali nehnuteľnosť, napríklad pozemok, či byt, musíte ich zdaniť. Do 1. februára ste mali podať daňové priznanie. Daň potom vypočíta obec či magistrát a pošle vám o nej výmer.

Zdroj: Shutterstock

Kto musí podať daňové priznanie k nehnuteľnosti

Daňové priznanie sa podáva ak nastala zmena vlastníctva na základe kúpnej, predajnej zmluvy, darovacej zmluvy, pričom v tomto prípade je rozhodujúci dátum povolenia vkladu katastrom nehnuteľností.

Podať ho musia fyzické osoby (občan, podnikateľ) alebo právnické osoby, ak v priebehu roku 2020:

– nadobudli nehnuteľnosť, pričom k 1. januáru 2021 sú zapísaní v katastri nehnuteľností,

– predali nehnuteľnosť a k 1. januáru 2021 už nie sú zapísaní v katastri nehnuteľností,

– nastali také zmeny oproti minulému roku, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane (napríklad sa zmenila výmera pozemkov).

Pôvodný vlastník podáva priznanie označené ako čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti a nový vlastník podáva priznanie označené ako priznanie alebo čiastkové priznanie daňovej povinnosti.

To neplatí pre prípady, ak nehnuteľnosť nadobudli daňovníci dedičským konaním, v tom prípade priznanie k dani z nehnuteľnosti mali podať do 30 dní po právoplatnosti dedičského konania.

Súvisiace články:

– Všetko, čo potrebujete vedieť o dani z nehnuteľnosti

– Kedy sa platí daň pri prevode nehnuteľnosti

Daňová povinnosť vzniká na základe:

– povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe kúpnej alebo darovacej zmluvy,

– nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o dedení nehnuteľnosti,

– nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením na základe právoplatnosti dražby alebo na základe schválenia príklepu súdom,

– vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov,

– vydania právoplatného stavebného povolenia,

– na základe právoplatného rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred dokončením,

– dodatočného povolenia stavby,

– právoplatného kolaudačného rozhodnutia,

– ukončenia výstavby drobnej stavby; oznámením ukončenia drobnej stavby,

– povolenia zmeny užívania stavby alebo zmeny užívania stavby alebo bytu,

– zmenou užívania stavby na iné účely ako sa stavba užívala,

– podpísania nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so SPF,

– podpísania dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti zapísaného v katastri nehnuteľností,

– zmeny druhu pôdy v katastri nehnuteľnosti,

– zmeny výmery nehnuteľnosti, rozdelenia parcely, prečíslovania parcely.

Daňová povinnosť zaniká napríklad na základe:

– povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe predajnej, darovacej zmluvy,

– vydraženia nehnuteľnosti,

– zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov,

– zmeny výmery nehnuteľnosti,povolenia zmeny užívania stavby, bytu alebo časti bytu,

– zrušenia nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so SPF,

– zrušenia dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností,

– zbúrania alebo odstránenia stavby na základe povolenia búracích prác stavby a následným výmazom stavby z listu vlastníctva.

Vyrubenie správnej výšky dane

Možno poslať priznanie k dani z nehnuteľností aj elektronicky? Kto vypočíta daň a kedy ju treba zaplatiť?

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností možno poslať poštou, odovzdať osobne v podateľni oddelenia miestnych daní a poplatkov, zaslať e-mailom bez zaručeného elektronického podpisu alebo cez elektronickú podateľňu, ak ju má mesto či obec zriadenú.

V prípade, ak daňovník posiela priznanie e-mailom, musí ho doručiť aj v listinnej forme, a to do piatich dní od odoslania elektronickými prostriedkami, inak sa priznanie považuje za nedoručené. Správca dane priznania k dani z nehnuteľností spracuje a daňovníkom pošle rozhodnutie o vyrubení dane. Najprv sa posiela platobný výmer právnickým osobám, následne fyzickým.

V rozhodnutí správca dane vyrubí daň, ktorú musí občan zaplatiť.

 

Zdroj: finance.sk; finance.sk

Autor: Roland Regely