Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Vy sa pýtate, odborníci vám radia

Aké povinnosti sú spojené s tým, ak sa vyskytne technický problém pri blokovaní nákupu v predajni, kedy sa vám pri ukončení vášho podnikania vrátia preplatky na dani, ako si uplatniť daňový bonus na vychovávané dieťa, kedy máte nárok na príspevok na stravu preň a ako postupovať pri predaji nehnuteľnosti voči daňovému úradu vysvetľujú experti z Finančnej správy.

 

1. Blokovanie nákupu

Aký je správny postup, ak sa vyskytne technický problém pri blokovaní nákupu a nevytlačí sa celý pokladničný doklad? Chýba koniec bloku UID, OKP, QR kód. Napríklad skončí papierová páska v tlačiarni, a tak nie sú posledné údaje na bločku. A teraz problém nastáva, ak by chcel prísť zákazník vrátiť tovar. Na vrátenie tovaru je potrebný tento údaj, ktorý nemáme k dispozícii. Ako treba postupovať v takejto situácii? Máte dve možnosti postupu. Buď zákazníkovi dáte paragón, ale tento sa nedohrá do pokladnice eKasa klient. Alebo vystornujete pokladničný doklad cez funkciu oprava s pôvodným UID pri online doklade alebo OKP pri offline doklade. A vytvoríte nový doklad, ktorý odovzdáte zákazníkovi.

2. Ukončená likvidácia

V spoločnosti s ručením obmedzeným bola ukončená likvidácia k 10. augustu 2021 a spoločnosť bola vymazaná z Obchodného registra k 28. augustu 2021. Dá sa v takomto prípade žiadať o vrátenie preplatkov na dani z motorových vozidiel? Podľa zákona o dani z motorových vozidiel, predpokladaná daň je súčet ročnej sadzby dane upravenej za každé vozidlo, ktoré je predmetom dane k 1. januáru zdaňovacieho obdobia a nie je oslobodené od dane. Podľa zákona o dani z motorových vozidiel, ak sa zmení skutočnosť, na základe ktorej bola predpokladaná daň vypočítaná, správca dane môže určiť platenie preddavkov na daň inak, ako je ustanovené v odsekoch tri až päť na základe žiadosti daňovníka. Proti rozhodnutiu správcu dane o určení platenia preddavkov na daň inak na základe žiadosti daňovníka sa nemožno odvolať. Ak sa zmení skutočnosť, na základe ktorej bola predpokladaná daň vypočítaná, správca dane môže určiť platenie preddavkov na daň inak, na základe žiadosti daňovníka.

3. Zdanenie príjmov

Zamestnankyňa pracujúca v našom úrade od roku 2018 dňa 30. novembra 2021 spolu s dochádzkou doručila osobe zodpovednej za mzdovú agendu nové Vyhlásenie k zdaneniu príjmov, s dátumom podpisu 2. novembra 2021, v ktorom žiada o daňový bonus na deti. V časti Uplatňujem si daňový bonus na deti dopísala dátum od 1. novembra 2021. Doklady, teda rodné listy, doručila zoskenované mailom až na dožiadanie zamestnávateľa tiež 30. novembra 2021. V časti uplatnenia nezdaniteľnej časti na daňovníka nezaškrtla, že si uplatňuje, v maile napísala, že políčko je zaškrtnuté v pôvodnom Vyhlásení, a teda ostáva naďalej v platnosti. V zmysle zákona o dani som oznámila zamestnankyni, že daňový bonus bude mať vyplatený pri vyúčtovaní mzdy za mesiac december 2021. Dotknutá zamestnankyňa, ako aj moja nadriadená ma žiadajú o vyplatenie daňového bonusu už za mesiac november 2021, keďže ich tak mali informovať na Úrade vlády a iných daňových úradoch. Je možné si v takejto situácii vyžiadať písomné stanovisko z daňového úradu o tom, ako treba postupovať v takomto prípade? Ak zamestnankyňa má podpísané vyhlásenie, ktorým si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a chce si uplatniť nárok na daňový bonus, dopíše deti do vyhlásenia na prednej strane a na druhej strane hore dopíše, že si chce uplatniť nárok na daňový bonus. V tomto konkrétnom prípade, ak zamestnankyňa uviedla na druhej strane zmenu, že si uplatňuje nárok od 1. novembra s podpisom 2. novembra 2021 a predložením 30. novembra 2021, zamestnávateľ daňový bonus uplatní od nasledujúceho mesiaca, teda v decembri 2021 v súlade so zákonom o dani z príjmov. Zamestnankyňa musí ešte dopísať dieťa aj na prednú stranu. Zamestnankyňa si nárok za mesiace november 2021, prípadne aj ďalšie mesiace roka, môže uplatniť spätne v žiadosti o ročné zúčtovanie za rok 2021, respektíve v podanom daňovom priznaní za rok 2021 za splnenia podmienky dosiahnutia úhrnu zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti za rok 2021 vo výške aspoň 3 738 eur. Podľa zákona o dani z príjmov sa postupuje v prípade, ak si zamestnanec nárok na daňový bonus už uplatňuje a nahlasuje zmenu, napríklad ukončenie štúdia.

4. Dve deti

Mám dve deti, ktoré dosiahli vek 15 rokov v novembri 2021 a sú žiakmi základnej školy. Mám nárok od decembra 2021 na základný daňový bonus 23,22 eura a zároveň aj na dotáciu na stravu tak, aby nenastala situácia, že budem musieť prostriedky vrátiť? Neuplatnenie daňového bonusu v prípade, že rodič poberá dotáciu na stravu podľa zákona o dotáciách, sa vzťahuje na deti od šesť do 15 rokov veku vrátane. To znamená, že rodič dieťaťa nad 15 rokov má nárok na daňový bonus vo výške 23,22 eura bez ohľadu na poberanie dotácie na stravu.

5. Predaj nehnuteľnosti

V roku 2021 sme s manželkou predali byt, ktorý sme nadobudli do bezpodielového spoluvlastníctva v roku 2018 kúpou za 50-tisíc eur. Byt sme predali za 95-tisíc eur, pričom kúpna cena nám bola zaplatená v roku 2021. Môže prijatý príjem priznať v daňovom priznaní iba manželka, alebo musíme obidvaja podávať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021? Ak sa s manželkou tak dohodnete a byt nebol zaradený v obchodnom majetku, môže celý príjem z predaja bytu zahrnúť do základu dane len manželka. Ide o príjem plynúci manželom z ich bezpodielového spoluvlastníctva. To znamená, že v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2021 zahrnie manželka do základu dane, teda čiastkového základu dane, príjmy z predaja bytu vo výške 95-tisíc eur a uplatní si výdavky v sume 50-tisíc eur, teda celú kúpnu cenu, ktorú ste za byt zaplatili.

6. Bezpodielové spoluvlastníctvo

S manželom vlastníme nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov od roku 2017. Manžel vykonáva podnikateľskú činnosť a v roku 2018 zaradil predmetnú nehnuteľnosť do obchodného majetku v súvislosti s vykonávaním živnostenského oprávnenia. V roku 2021 predmetnú nehnuteľnosť vyradil z obchodného majetku a následne sme nehnuteľnosť predali. Môžeme si príjem z predaja nehnuteľnosti rozdeliť s manželom? Keďže neuplynulo päť rokov od vyradenia nehnuteľnosti z obchodného majetku manžela, tento príjem nie je od dane z príjmov oslobodený a považuje sa za zdaniteľný príjem z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti podľa zákona o dani z príjmov. Tento príjem nie je možné rozdeliť medzi manželov a celý príjem z predaja nehnuteľnosti patriacej do bezpodielového spoluvlastníctva manželov musí zdaniť manžel, ktorý mal túto nehnuteľnosť zaradenú v obchodnom majetku pred jej vyradením z obchodného majetku a jej následným predajom.

7. Obchodný register

Spoločnosť bola zapísaná do Obchodného registra dňa 14. marca 2021. V zdaňovacom období od 14. marca 2021 do 31. decembra 2021 vykázala zdaniteľné príjmy vo výške 35-tisíc eur. Môže byť daňovník v tomto zdaňovacom období považovaný za mikrodaňovníka? Nie. Mikrodaňovníkom podľa zákona o dani z príjmov nie je daňovník, ktorého zdaňovacie obdobie je kratšie ako 12 za sebou nasledujúcich kalendárnych mesiacov, okrem daňovníka, ktorý má kratšie zdaňovacie obdobie z dôvodu úmrtia.

8. Platiteľ dane z pridanej hodnoty

Sme slovenská firma a sme platiteľom dane z pridanej hodnoty. Kúpili sme ojazdené auto od poľského platiteľa dane z pridanej hodnoty do majetku firmy, ktoré chceme používať v rámci našej podnikateľskej činnosti. Chceli by sme sa opýtať, či sa nás týka povinnosť viesť záznamy o kúpených motorových vozidlách podľa zákona o dani z pridanej hodnoty? Nie, v danom prípade nemáte povinnosť viesť záznamy o kúpenom motorovom vozidle podľa zákona o dani z pridanej hodnoty. Táto povinnosť by sa na vás vzťahovala v prípade, ak by ste predmetné auto kúpili s cieľom ďalšieho predaja.

9. Trojstranný obchod

Som platiteľ dane z pridanej hodnoty a zúčastnil som sa na trojstrannom obchode podľa zákona o dani z pridanej hodnoty ako prvý odberateľ. Uvádzam toto dodanie tovaru v daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty, v kontrolnom výkaze a v súhrnnom výkaze? Údaje o dodaní tovaru druhému odberateľovi do iného členského štátu neuvádzate v daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty ani v kontrolnom výkaze. Dodanie tovaru uvediete v súhrnnom výkaze, s kódom trojstranného obchodu jeden.

10. Registrácia pre daň

Podnikateľ registrovaný pre daň podľa zákona o dani z pridanej hodnoty si pod slovenským IČ DPH objednal u nás, teda u slovenského platiteľa dane, stavebné práce patriace do kapitoly F Štatistickej klasifikácie produktov podľa činností. Budeme fakturovať podnikateľovi tieto práce s prenosom daňovej povinnosti podľa zákona o dani z pridanej hodnoty? Nie. Prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác podľa zákona o dani z pridanej hodnoty sa uplatňuje len medzi platiteľmi dane, ktorí sú registrovaní podľa zákona o dani z pridanej hodnoty. To znamená, že ak je odberateľom osoba registrovaná podľa zákona o dani z pridanej hodnoty, stavebné práce fakturujete s uplatnením 20-percentnej dane z pridanej hodnoty.

11. Firma v Rakúsku

Sme rakúska firma, platiteľ dane z pridanej hodnoty registrovaný na Slovensku podľa zákona o dani z pridanej hodnoty. Na území Slovenska sme kúpili nehnuteľnosť. Ide o výrobnú halu a kancelárske priestory. Kancelárske priestory ideme dať do prenájmu na základe zmluvy o nájme slovenskému podnikateľovi, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Môžeme fakturovať prenájom týchto priestorov slovenskému podnikateľovi s daňou z pridanej hodnoty? Áno. Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty platiteľ dane z pridanej hodnoty, ktorý prenajíma nehnuteľnosť alebo jej časť zdaniteľnej osobe, sa môže rozhodnúť, že nájom nebude oslobodený okrem nájmu bytu, rodinného domu a nájmu apartmánu v bytovom dome alebo ich časti. V prípade, že sa rozhodnete prenájom zdaňovať, uplatníte prenesenie daňovej povinnosti na odberateľa, teda slovenského podnikateľa, podľa zákona o dani z pridanej hodnoty.

12. Podanie daňového priznania

Mám povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za zosnulého daňovníka, pričom som zmeškala zákonom stanovenú lehotu do troch mesiacov od úmrtia daňovníka. Môžem ešte podať žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania? Nie, keďže žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zosnulého daňovníka je potrebné podať na daňový úrad najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania a nie je možné ju podať po uplynutí zákonnej lehoty.

13. Uplatnenie paušálnych výdavkov

Som živnostník a v októbri 2021 som sa zaregistroval za platiteľa dane z pridanej hodnoty. Môžem si ešte za rok 2021 uplatniť paušálne výdavky? Áno, za rok 2021 si môžete uplatniť paušálne výdavky, keďže ste platiteľom dane z pridanej hodnoty iba časť zdaňovacieho obdobia 2021.

14. Dosiahnutý dôchodkový vek

Zamestnanec dosiahol dôchodkový vek v roku 2020, poberá invalidný dôchodok, o starobný dôchodok zatiaľ nepožiadal. Má takýto zamestnanec nárok na odpočítateľnú položku, teda nezdaniteľnú časť základu dane zo mzdy zo závislej činnosti? Poberateľ invalidného dôchodku má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka za rok 2021 v plnej sume 4 511,43 eura, respektíve v nadväznosti na základ dane. Nejde o poberateľa dôchodku uvedeného v zákone o dani z príjmov. V prípade mesačného uplatňovania nezdaniteľnej časti základu dane u zamestnávateľa je potrebné podpísať tlačivo Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti… Ak by v roku 2021 mal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, môže zamestnávateľa požiadať o ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021 v termíne do 15. februára 2022, v ktorom zamestnávateľ túto nezdaniteľnú časť základu dane uplatní. Vyplatená suma invalidného dôchodku sa do ročného zúčtovania nepočíta, ide o príjem, ktorý je ako dávka sociálneho poistenia od dane oslobodený podľa zákona o dani z príjmov. Doklad o jeho poberaní či výške sa zamestnávateľovi nepredkladá. Ak by uvedenému zamestnancovi v roku 2021 priznali starobný dôchodok spätne k 1. januáru 2021 a skôr, ako výhodnejší oproti invalidnému dôchodku, túto zmenu je povinný zamestnávateľovi oznámiť jej zapísaním vo Vyhlásení na uplatnenie… Je to na druhej strane tlačiva hore – Zmeny… Ak si zamestnanec uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane aj v priebehu roka 2021, vy ako zamestnávateľ prepočítate jeho preddavky bez uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane a rozdiel medzi zrazenými preddavkami a preddavkami, ktoré mali byť zrazené (nedoplatok na preddavkoch), zrazíte pri nasledujúcej výplate najneskôr v ročnom zúčtovaní za rok 2021, pričom tento nedoplatok preddavkov bude započítaný v riadku 1 prehľadu za mesiac, v ktorom ho zrazíte.

15. Nové povinnosti pri zálohovaní

V súvislosti s novými povinnosťami pri zálohovaní PET fliaš a plechoviek podľa zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od 1. januára 2022 žiadame o stanovisko, ako sa majú uvedené zálohované jednorazové obaly uvádzať na pokladničných dokladoch vyhotovených pokladnicou eKasa klient. Od 1. januára 2022 pri predaji tovaru v jednorazových obaloch vymedzených v zákone bude podnikateľ v pokladnici eKasa klient evidovať záloh na jednorazový obal na nápoje, čiže na PET fľaše a plechovky, a pri vrátení tohto obalu bude záloh považovať za zápornú položku podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o správe daní a poplatkov, teda uplatní rovnaký postup ako v súčasnosti pri opakovane používaných zálohovaných obaloch.

16. Zlučovanie dvoch spoločností

Spoločnosť A sa k 1. decembru 2021 zlučuje so spoločnosťou B, pričom spoločnosť B bude právnym nástupcom spoločnosti A a spoločnosť A k 1. decembru 2021 zanikne bez likvidácie. Spoločnosť B ako právny nástupca spoločnosti A je povinná do troch dní od ukončenia používania pokladnice eKasa spoločnosťou A, v dôsledku zániku bez likvidácie, túto skutočnosť správcovi dane oznámiť a požiadať o ukončenie používania pokladnice eKasa klient? Postup pri ukončení používania pokladnice eKasa klient pri zániku podnikateľa, ktorý bol zrušený bez likvidácie, upravuje zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o správe daní a poplatkov. Právny nástupca je povinný ukončiť používanie pokladnice eKasa klient najneskôr v lehote podľa zákona o správe daní, čiže podľa daňového poriadku, teda do 30 dní od zániku podnikateľa zrušeného bez likvidácie.

17. Vykázaná daňová strata

Spoločnosť s ručením obmedzeným za rok 2020 vykázala daňovú stratu 8-tisíc eur. V roku 2021 vykáže základ dane 12-tisíc eur. Nie je mikrodaňovníkom. Môže si v daňovom priznaní za rok 2021 uplatniť odpočet daňovej straty z roku 2020 v plnej výške? Nie. V daňovom priznaní za rok 2021 si môže daňovník, ktorý nie je považovaný za mikrodaňovníka, uplatniť odpočet daňovej straty vykázanej za rok 2020 len do výšky 50 percent základu dane, čo predstavuje sumu 6-tisíc eur. Ak by táto spoločnosť bola mikrodaňovníkom, mohla by od základu dane odpočítať svoju daňovú stratu počas najviac piatich bezprostredne za sebou nasledujúcich zdaňovacích období, počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná.

 

Zdroj: Hospodárske noviny

Autor: Zuzana Dzvoníková