Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Ubytovanie utečencov, informácie a pomoc NARKS

Vážená realitná obec,
ako asociácia spájajúca realitných profesionálov chceme pomôcť a dovoľujeme si obrátiť sa na vás s výzvou o možné zapojenie sa do pomoci. V súčasnej dobe je dôležité poskytnúť ukrajinským rodinám – matkám a deťom, starším osobám útočisko a prístrešie, keďže mnohí sa presúvajú na Slovensku bez prechádzajúcich plánov a cieľa. Pomôžme im spoločne nájsť miesto, kde môžu v pokoji a bezpečí zostať so svojimi deťmi, kým sa situácia nevyrieši.

Ako sme nedávno priniesli na našej FB stránke, poslanci pred vyše týždňom schválili v parlamente zákon Lex Ukrajina v súvislosti s ubytovaním utečencov z Ukrajiny.

Tento zákon legislatívne upravuje viaceré aspekty pobytu občanov Ukrajiny na Slovensku. Zaoberá sa riešením tejto situácie u ľudí, ktorí buď cez Slovensko prechádzajú, ale najmä sa venuje tým, ktorí na Slovensku zostávajú.

LEGISLATÍVNY RÁMEC:

Včera bol Zákon z 22. marca 2022 zverejnený v Zbierke zákonov pod číslom 92/2022 Z.z.Zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine a stal sa tak účinným od 30.3.2022 – dôležitý najmä Článok V.

Dňa 31.3.2022 pribudlo v zbierke aj NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky č. 100/2022 Z.z. o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine.

Ďalej uvádzame informácie, ktoré Vám pomôžu, ak riešite takéto ubytovanie so svojimi klientami

UBYTOVANIE:

Ak prenajímateľ poskytuje ubytovanie utečencom z Ukrajiny, má nárok na kompenzáciu (príspevok) od štátu. VZOR ZMLUVY

A. Ak sa jedná o Fyzickú osobu:

 

BYTOVÝ PRIESTOR

 • Príspevok dostane od obce, v ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza
 • Je potrebné nahlásiť ubytovanie na mestskom/obecnom úrade
 • Príspevok sa poskytuje na byt, rodinný dom alebo na izbu
 • Počíta sa na osobu/ 1 noc (viď nižšie)
 • Boli stanovené stropy príspevku na základe počtu osôb a zohľadnením počtu poskytnutých izieb (1-4-izbové byty)
 • Príspevok poskytne obec majiteľovi, na základe predloženého výkazu a uvoľnenia vykázanej schválenej sumy po načerpaní prostriedkov od Ministerstva vnútra SR

 

NEBYTOVÝ PRIESTOR

 • Jedná sa o poskytnutú nehnuteľnosť – nebytový priestor vhodný na ubytovanie – napr. chata

Majiteľ by mal ihneď oznámiť kapacitu a jej využívanie obci, na ktorej území sa nachádza. Mal by to urobiť vopred pred ubytovaním najneskôr však do 10 dní od 30.3.2022, kedy sa stal zákon účinným.

 • Potom požiada o príspevok ako pri bytovom priestore.
 • Je dôležité rozlišovať, či sa jedná o nebytový priestor s podnikateľským oprávnením alebo objekt na súkromné využitie.

Ak je objekt podnikateľský a slúži na komerčnú rekreáciu príspevok v rovnakej výške sa nežiada u obce, ale na Ministerstve dopravy a výstavby SR, Sekcia Cestovného ruchu

 

B. Ak sa jedná o Právnickú osobu:

Platia všetky usmernenia ako v bode A.

Dôležité je rozlíšiť to, či sa jedná o nehnuteľnosť, ktorá slúži podnikateľsky na poskytovanie ubytovacích služieb.

Ak ÁNO, je to komerčne využívané ubytovacie zariadenie (chata, hotel, penzión,…) príslušné dokumenty a výkazy sa dokladujú cez Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekciu Cestovného ruchu.  V najbližších dňoch bude vydané presnejšie usmernenie.

 

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI

 • Základným predpokladom na poskytnutie pomoci ukrajinským občanom je ich registrácia a získanie štatútu „Dočasného útočiska – ODÍDENEC“ (Pôvodne ju vybavovala Cudzinecká  polícia, aktuálne sa registruje už aj v spolupráci so samosprávami – mestami a obcami).
 • Zmluvný vzťah medzi majiteľom a odídencom musí byť bezodplatný
 • Nájomná zmluva nie je možná bez uvedenia odplaty, t.j. nemôže byť za 0 eur, preto nie je vhodná na použitie (ani podľa Obč. zákonníka, ani podľa Krátkodobého nájmu)

Preto sa v prípade žiadania o príspevok Nájomná zmluva neodporúča!

 • Vzor vhodnej zmluvy zverejnenej Ministerstvom vnútra nájdete tu:

https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=ministerstvo-vnutra-zverejnilo-vzory-dokladov-v-suvislosti-s-prispevkom-za-ubytovanie-odidencov

 • Je potrebné predložiť všetky potrebné doklady a výkazy v stanovenej lehote

Potrebné vzory dokumentov nájdete na stránke https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=ministerstvo-vnutra-zverejnilo-vzory-dokladov-v-suvislosti-s-prispevkom-za-ubytovanie-odidencov

 

Dňa 22.3.2022 prijal parlament zákon, ktorý upravuje aj základné podmienky ubytovania a pobytu Ukrajincov na Slovensku.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A VÝŠKA PRÍSPEVKU:

📌 Ten, kto ubytuje “odídencov” (ktorí požiadali o dočasné útočisko) má nárok na finančný príspevok

📌 Príspevok bude 7 eur na osobu nad 15 rokov a 3,50 eur na dieťa do 15 rokov na deň

📌 Možnosť uplatniť príspevok aj spätne od 26. februára, avšak *najviac 7 dní pred dátumom priznania štatútu odídenca!!

📌 Maximálne mesačné stropy príspevku: Jednoizbový byt – 500 eur, 2-izbový – 750 eur, 3-izbový – 1000 eur a 4-izbový – 1250 eur.

📌 Poskytovateľ a odídenec musia mať spísanú zmluvu o ubytovaní. Na bezplatné ubytovanie nie je vhodná Nájomná zmluva. (Zmluva o výpožičke, Zmluva podľa §51 Obč. zákonníka – na upresnenie)

📌 Odídenec je povinný obci oznámiť, kto mu poskytuje ubytovanie – prvýkrát v apríli (pravdepodobne do 5.4.)

📌 Výkaz musí poskytovateľ predložiť obci do 5 dní po skončení mesiaca

📌 Potom informáciu o ubytovaní potvrdzuje odídenec opakovane.  Odídenec obci každý mesiac potvrdí, že mu je nocľah stále poskytovaný a tiež musí obci hlásiť zmenu adresy pobytu, keď sa presťahuje.

📌 Za ubytovanie v marci by tak mal poskytovateľ dostať príspevok najneskôr do polovice mája

📌 Nárokovateľné obdobie je zatiaľ od 26.2. /resp. *7dní pred… do 30.6.2022 Vzorové tlačivá budú zverejnené.

 

V prípade pochybností alebo podnetov sa neváhajte na nás obrátiť.

 

Pomoc s ubytovaním sa nachádza aj na týchto webstránkach:

 

Verejne dostupné bezplatné zdroje ubytovania – Google play aplikácia Rebbid,

https://www.ukrainetakeshelter.com/, https://www.shelter4ua.com/ua,

www.pomocpreukrajinu.sk, www.ktopomozeukrajine.sk


POMOC

1. Pokiaľ viete pomôcť, akákoľvek pomoc môže byť zaregistrovaná na https://ktopomozeukrajine.sk vrátane koordinovaného ubytovania.

Na stránke nájdete aj humanitárnych partnerov tejto iniciatívy.
Pomoc prebieha aj prostredníctvom organizácií:
Človek v ohrozeníhttps://clovekvohrozeni.sk/pomoc-ukrajina/
Červený krížhttps://redcross.sk/ukrajina/

Možné voľné ubytovacie kapacity je možné oznámiť aj samosprávam.
Tieto humanitárne organizácie vedia presne určiť typ aktuálne žiadanej a potrebnej pomoci. Koordinujú sa s viacerými združeniami a neziskovými organizáciami, aby sa zabezpečila efektívna logistika toho, čo je práve potrebné (materiálna pomoc, finančná pomoc, lieky a medicínske potreby,…)

 

2. UBYTOVANIE – bude kľúčovou otázkou.

Ďakujeme, že sa členské realitné kancelárie NARKS už teraz zapájajú do rôznych foriem pomoci spojenej s ubytovaním.
NARKS poskytne všetkým záujemcom komplexné informácie k otázkam ubytovania, nájmov a pomoc k bývaniu. Vyzývame všetkých ľudí s dobrým srdcom a vôľou, v prípade, že potrebujú poradiť ohľadom ubytovania osôb vo svojej nehnuteľnosti alebo nemajú dostatok informácií a vedomostí, aby sa NEVÁHALI OBRÁTIŤ NA NARKS!

Aktuálne prebieha koordinované ubytovanie formou riadenej pomoci zo strany obcí, ubytovacích zariadení, školských a internátnych zariadení a podobne. Zo zverejnených informácií smeruje 80% osôb ďalej mimo územia Slovenska, resp. za príbuznými a známymi. Pri predlžujúcom sa konflikte, sa môže počet osôb, ktoré budú potrebovať pomoc a ubytovanie zvyšovať.

Tu sú odporúčania mimovládnych organizácii ako komunikovať s utečencami a uľahčiť im ich situáciu, keďže sa ocitli bez domova.

Veríme, že čím skôr skončí tento vojnový konflikt, tým skôr sa budú môcť vrátiť do svojho domova. Bohužiaľ, nie vlastným zavinením museli opustiť svoje domovy.

Kontakt

NARKS
email: narks@narks.sk, telefón: +421 902 952 391, +421 902 952 454

Možnosťou, kde môžu vlastníci nehnuteľností a realitní makléri ponúknuť svoju pomoc sú aj online weby a mobilné aplikácie.

3. Ponuka a dopyt na ubytovanie na stránke www.rebbid.com

 

Jednou z možností je aj Rebbid. Túto aplikáciu môžete využiť na zadanie svojho dopytu alebo ponuky ubytovania –  www.rebbid.com.
V médiách uvádzané vyjadrenia ministra financií SR o preplatení alebo príspevku za ubytovanie nebolo zatiaľ schválené.
Ďakujeme vám, že ponúknete ubytovanie aj bezplatne alebo s prispením v tejto urgentnej situácii!
Dúfame v skoré ukončenie tohto vojnového konfliktu a mier pre Ukrajinu.
Foto, zdroj: TASR – František Iván

 

Prijaté uznesenie vlády SR k ubytovaniu a pobytu cudzincov v stave mimoriadnej situácie.

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Uznesenie vlády SR číslo 144/2022 strana 1
UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. 144
z 28. februára 2022
k návrhu na vyhlásenie poskytovania dočasného útočiska podľa § 29 ods. 2
zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným
príslušníkom
Číslo materiálu: 6340/2022
Predkladateľ: minister vnútra
Vláda
A. schvaľuje
A.1. návrh na vyhlásenie poskytovania dočasného útočiska podľa § 29 ods. 2
zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o azyle“) štátnym občanom
Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom;
B. vyhlasuje
B.1. podľa § 29 ods. 2 zákona o azyle poskytovanie dočasného útočiska štátnym
občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom, pričom za rodinného
príslušníka štátneho občana Ukrajiny sa považuje:
1. manžel štátneho občana Ukrajiny,
2. maloleté dieťa štátneho občana Ukrajiny alebo maloleté dieťa manžela
štátneho občana Ukrajiny,
3. rodič maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny;
C. určuje
C.1. začiatok poskytovania dočasného útočiska od 1. marca 2022,
C.2. použitie § 31 ods. 1 písm. c) zákona o azyle na osoby, ktoré hodnoverným
spôsobom preukážu svoju totožnosť a štátnu príslušnosť Ukrajiny, a ak nejde
o štátnych občanov Ukrajiny, svoju totožnosť, štátnu príslušnosť a rodinný
vzťah podľa bodu B.1 tohto uznesenia k štátnemu občanovi Ukrajiny,

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Uznesenie vlády SR číslo 144/2022 strana 2
C.3. oprávnenie osôb žiadajúcich o poskytnutie dočasného útočiska a odídencov na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v rozsahu podľa § 22 ods. 5 zákona o azyle, a to aj v prípade, ak sa tieto osoby preukážu iba preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytovanie dočasného útočiska alebo dokladom o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „ODÍDENEC”,
C.4. skončenie poskytovania dočasného útočiska 31. decembra 2022, ak vláda nerozhodne o jeho predčasnom skončení alebo predĺžení;
D. ukladá
ministrovi vnútra
D.1. zabezpečovať poskytovanie dočasného útočiska podľa bodu B.1 tohto uznesenia vlády
priebežne
D.2. predložiť na rokovanie vlády návrh na predčasné skončenie poskytovania dočasného útočiska v prípade, keď pominú dôvody na jeho poskytovanie
ihneď
D.3. predložiť na rokovanie vlády návrh na predĺženie poskytovania dočasného útočiska v prípade, ak budú pretrvávať dôvody na jeho poskytovanie
do 15. decembra 2022
ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny
D.4. zabezpečiť bezodkladné prevzatie maloletých osôb prichádzajúcich z Ukrajiny bez sprievodu a následne zabezpečovať starostlivosť o nich
priebežne
ministrovi zdravotníctva
D.5. zabezpečiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobám podľa bodu C.3 tohto uznesenia
priebežne
D.6. zabezpečiť informovanie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o podmienkach poskytovania zdravotnej starostlivosti osobám podľa bodu C.3 tohto uznesenia
priebežne
ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu
D.7. prijať opatrenia na uľahčenie prístupu detí, ktorým sa poskytuje dočasné útočisko, k výchove a vzdelávaniu
priebežne

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Uznesenie vlády SR číslo 144/2022 strana 3
podpredsedovi vlády a ministrovi financií
D.8. vyčleniť finančné prostriedky na úhradu výdavkov spojených s poskytovaním dočasného útočiska a zabezpečovaním zdravotnej starostlivosti
ihneď
E. odporúča
starostom obcí primátorom miest predsedom samosprávnych krajov predsedovi Združenia miest a obcí Slovenska prezidentovi Únie miest Slovenska
E.1. spolupracovať s príslušnými štátnymi orgánmi a prijímať v rámci svojich kompetencií potrebné opatrenia pri poskytovaní dočasného útočiska vyhlásenom podľa bodu B.1 tohto uznesenia
priebežne.
Vykonajú: podpredseda vlády a minister financií
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
minister zdravotníctva
minister školstva, vedy, výskumu a športu
minister vnútra
Na vedomie: prezidentka SR
predseda Národnej rady SR
starostovia obcí
primátori miest
predsedovia samosprávnych krajov
predseda Združenia miest a obcí Slovenska
prezident Únie miest Slovenska