Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Spísat závet je najlepšie u notára

Majetkové pomery bývajú po smrti rodinných príslušníkov predmetom mnohých sporov. Ak viete, že vaše deti spolu dobre nevychádzajú alebo sa niektoré z nich nesprávajú pod?a vašich predstáv, môžete už počas života určiť, kto dostane aký podiel majetku.

Odpovedá Katarína Valová, Prezídium Notárskej komory

1. Tri druhy

Akým spôsobom sa dá spísať testament? Najvhodnejšou formou je závet spísaný formou notárskej zápisnice. V dedičských konaniach sa často stáva, že predložený závet, ktorý nie je spísaný vo forme notárskej zápisnice, je neplatný z rôznych dôvodov, najčastejšie chýba dátum závetu, obsah je nečitateľný, vlastnoručný závet nepísala osoba závetcu, ale iná osoba a závetca ho len podpísal, a podobne. Cena za spísanie závetu vo forme notárskej zápisnice závisí od rozsiahlosti a zložitosti závetu, približne môže klient počítať s cenou okolo 50 až 80 eur.

2. Zmena situácie

Čo ak sa po čase situácia v rodine zmení a ten, kto si takto dal zriadiť závet, bude mať časom inú predstavu o tom, ako naložiť s majetkom? Závet môže závetca kedykoľvek zrušiť alebo zmeniť. Ak je spísaný vo forme notárskej zápisnice, je to najbezpečnejšia forma jeho zriadenia, a to z viacerých dôvodov. Ručí za to, že závet bude mať všetky zákonom vyžadované formálne aj obsahové náležitosti a za právnu kvalitu ním vyhotovených listín. Taktiež, že bude korešpondovať s právnym poriadkom. Konštatuje, že osoba je spôsobilá na právne úkony, garantuje to, že sa presvedčil, že je miestne a časovo orientovaná, úkon pochopila a schválila ho a následne osobne podpísala. Závet ostane nemenný a k jeho obsahu sa nedostanú nepovolané osoby ani sa nestratí, pretože je registrovaný v Notárskom centrálnom registri závetov.

Odpovedá Barbora Sláviková, právnička advokátskej kancelárie Puchalla, Slávik & partners

3. Posledná vôľa

Prečo sa obyčajne ľudia rozhodnú pre spísanie testamentu? Závet je jednostranný právny úkon poručiteľa pre prípad smrti. Podstatné náležitosti, ktoré musí obsahovať, sú definované v Občianskom zákonníku. Dôvodom spísania závetu býva vôľa poručiteľa, aby sa dedilo inak ako podľa zákona. Často ide o prípady, keď závetca nemá priamych potomkov, teda dedičov prvej dedičskej skupiny, alebo nemá žiadnych zákonných dedičov. Rozhodnutím pre spísanie závetu môže byť aj vôľa odkázať konkrétnu vec osobe, ktorá nie je dedičom zo zákona.

4. Podiely z dedičstva

Aké náležitosti musí závet obsahovať a čo sa ním dá odkázať? Obsahovými náležitosťami sú určenia dedičov a majetku, ktorý sa má dediť. Ak nie sú určené podiely dedičov, platí, že sú rovnaké. Testamentom je možné odkázať majetok fyzickej alebo právnickej osobe, prípadne štátu. Môže sa týkať celého majetku, ako aj konkrétnej veci. Poručiteľ môže odkázať napríklad auto určitej osobe a zvyšok majetku sa bude dediť podľa zákona. To znamená, že dané auto zdedí závetný dedič a zvyšok dedičstva nadobudnú dedičia zo zákona.

5. Určenie dedičov

Čo je potrebné v listine uviesť, aby boli dedičia riadne označení? Dedičia musia byť v závete označení takým spôsobom, aby nemohli byť zameniteľní s inou osobou. Nestačí uviesť napríklad len Ján. Osoba by mala byť určená presným spôsobom, čiže menom, priezviskom, dátumom narodenia, prípadne bydliskom.

6. Typy závetov

Akými spôsobmi môže byť závet napísaný? Holografný závet je doklad napísaný rukou. Alografná listina je napísaná na počítači či na stroji a musí byť podpísaná poručiteľom a dvomi svedkami, ktorí sú prítomní pri prejave poslednej vôle. Poslednou možnosťou je závet spísaný do notárskej zápisnice. Osobitnými druhmi testamentov sú závety, ktoré sú zriadené osobami, ktoré nemôžu čítať alebo písať, osobami nevidomými a osobami nepočujúcimi, ktoré nemôžu čítať alebo písať.

7. Formálna prísnosť

Môže opomenutie nejakej náležitosti ovplyvniť platnosť testamentu? Áno. Podpis závetcu musí byť uvedený pod textom. Pre závet platí zásada formálnej prísnosti, čo znamená, že zákon stanovuje základné náležitosti tohto právneho úkonu, ktorých nedodržanie robí listinu neplatnú v celom rozsahu. Ide napríklad o dátum spísania. Ak dátum chýba, závet je neplatný.

8. Testament viacerých osôb

Je možné, aby poslednú vôľu spolu napísali dvaja ľudia, napríklad manželia? Spoločný závet viacerých poručiteľov je neplatný. Poručiteľom môže byť vždy len jedna osoba.

9. Nevidomé osoby

Čo robiť, ako je závetcom osoba, ktorá nemôže pre svoj zdravotný stav písať alebo čítať? Poručiteľ, ktorý nemôže čítať alebo písať, prejaví svoju poslednú vôľu pred tromi súčasne prítomnými svedkami. Listina musí byť prečítaná a prítomnými svedkami podpísaná. Pisateľom a predčitateľom môže byť aj svedok. Pisateľ však nesmie byť zároveň predčitateľom. V závete musí byť uvedené, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, kto listinu napísal a kto ju nahlas prečítal. Zároveň musí posledná vôľa obsahovať aj informáciu o tom, akým spôsobom poručiteľ potvrdil, že listina obsahuje jeho pravú vôľu. Napokon svedkovia závet podpíšu. To isté platí pre nevidomé osoby.

10. Hluchonemý poručiteľ

Ako postupovať pri závete, keď je odkazujúca osoba hluchá? Nepočujúce osoby, ktoré nemôžu čítať alebo písať, môžu prejaviť poslednú vôľu formou notárskej zápisnice alebo pred tromi súčasne prítomnými svedkami ovládajúcimi znakovú reč. Listinu je nutné pretlmočiť do znakovej reči a musí v nej byť uvedené, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, kto ju napísal a kto nahlas prečítal a akým spôsobom poručiteľ potvrdil, že testament obsahuje jeho pravú vôľu. Zároveň v ňom nesmie chýbať informácia o tom, že závet bol pretlmočený do znakovej reči. Na záver musia svedkovia listinu podpísať.

11. Vhodný čas

Kedy je možné napísať poslednú vôľu? Závet je možné pripraviť a podpísať kedykoľvek počas života. Každý si môže napísať, respektíve pripraviť vlastný platný závet, ak dodrží jeho zákonné náležitosti. Výnimkou sú maloletí. Tí, ktorí dovŕšili 15. rok života, si môžu zriadiť závet, avšak iba do notárskej zápisnice.

12. Najčastejšie chyby

Čoho sa vyvarovať, ak chcete odkázať majetok? K častým chybám pri spisovaní závetu patrí nedodržanie jeho formálnych náležitostí. Ide napríklad o dátum spísania, podpis poručiteľa a podobne. Vzhľadom na to by sme odporučili vyhľadať pri spisovaní závetu právnu pomoc. Ďalšou chybou je, že v mnohých prípadoch ľudia uvažujú nad závetom až v čase, keď je neskoro. Stáva sa totiž, že závetcov zdravotný stav je už natoľko vážny, že nie je schopný prejaviť svoju poslednú vôľu. Jeho príbuzní požiadajú napríklad notára o spísanie závetu vo forme notárskej zápisnice, avšak ak daná osoba nie je schopná prejaviť svoju vôľu, nie je možné závet napísať.

13. Neplatnosť dokumentu

Ktorí dedičia sú podľa zákona neopomenuteľní a čo ak sa v závete vynechajú? Neopomenuteľnými dedičmi sú potomkovia závetcu. Maloletí potomkovia musia dostať aspoň toľko, aký je ich dedičský podiel zo zákona. Plnoletí potomkovia majú nárok minimálne na jednu polovicu svojho dedičského podielu. Ak tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný. Ide len o takzvané opomenutie, čo znamená, že neopomenuteľní dediči dostanú svoj zákonný podiel.

14. Vydedenie potomkov

Môže človek vydediť svojich potomkov, ak by chcel svoj majetok zanechať niekomu inému? Pre vydedenie platia rovnaké zákonné podmienky ako pre závet. Čo sa dôvodov vydedenia týka, platí, že poručiteľ môže vydediť potomka, ak: a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch, b) o poručiteľa trvalo neprejavuje skutočný záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať, c) bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka alebo d) trvalo vedie neusporiadaný život. Listinu o vydedení však nestačí len zriadiť. Dôvody vydedenia musia reálne existovať.

15. Darovanie nehnuteľnosti

Pandémia mnohé rodiny zrazila na kolená. Akým spôsobom môžu rodičia pomôcť finančne už počas svojho života? V súčasnej pandemickej situácii sa objavujú finančné ťažkosti rodín, či už v súvislosti s problémami so splácaním úverov, so záchranou podniku alebo s vykrytím absolútnej straty príjmu. Rodičia a starí rodičia majú vôľu svojim dospelým deťom pomôcť. Zaužívaným nástrojom sa stala darovacia zmluva, ktorou na svoje deti často prevedú svoj jediný nehnuteľný majetok.

16. Prevod majetku

Je darovanie nehnuteľnosti najlepším riešením pri snahe pomôcť? Aké riziká z tohto kroku vyplývajú? Vo všeobecnosti je zložité povedať, či je tento spôsob vhodným a bezpečným riešením. To závisí od uhla pohľadu. Konečné rozhodnutie je vždy na samotnom rodičovi. Keďže však ide o podstatný zásah, je viac než vhodné sa o tom poradiť s právnikom. Nemožno opomenúť možné budúce zhoršenie rodinných vzťahov. Možnú exekúciu darovaného majetku. Alebo hrozbu budúceho sporu dedičov, ktorí sa budú cítiť ukrátení. Tieto eventuality a ich možné právne dôsledky by mali byť známe každému, kto sa za svojho života rozhodne rozdať svoj majetok.

17. Dedičstvo podľa zákona

V prípade, že sa rodičia chcú vyhnúť konfliktom v rodine alebo si ponechať majetky až do smrti, aké majú možnosti? Je dedenie podľa zákona spravodlivejšie? Najúčinnejšou ochranou majetku rodičov je spoľahnúť sa na dedičské právo, ktoré zabezpečuje spravodlivé prerozdelenie majetku po ich smrti. Či už podľa zákonných pravidiel, alebo na základe ich poslednej vôle – závetu. Takto však nie je možné poskytnúť potrebnú finančnú pomoc deťom v čase, keď ju najviac potrebujú. Preto je na individuálnom posúdení, ktoré riešenie je pre ktorú rodinu vhodnejšie. No je potrebné mať na pamäti, že nejde o voľbu iba medzi dvoma alternatívami darovanie alebo závet.

18. Dar s podmienkou

Ako by mali rodičia postupovať v prípade, že chcú deti zabezpečiť ešte počas života, no chcú sa vyhnúť hádkam o podiel majetku, prípadne potrebujú istotu, že o nich bude postarané? Vo svojej praxi sa často stretávame s problémom, keď rodičia majú záujem deťom pomôcť, zachovať si majetkovú istotu a neukrátiť žiadne z detí. Na druhej strane sa to stretáva so záujmom detí využiť výhody predčasného dedičstva a poskytnúť doopatrovanie svojim rodičom v starobe. Riešením môže byť napríklad odplatný prevod nehnuteľnosti na deti s odloženou splatnosťou kúpnej ceny a so zriadením vecného bremena doživotného užívania, pričom v zmluve môžu byť špecifikované ďalšie podmienky, napríklad podmienky doopatrovania a dožitia, odstúpenia od zmluvy, právo na spätný prevod a je aj mnoho ďalších možností.

Odpovedá Miriam Imrich Breznoščáková, Prezídium Notárskej komory

19. Darovanie alebo závet

Najmä rodičia sa zamýšľajú nad tým, či potomkom darovať nehnuteľnosti alebo zanechať ich závetom. Čo by ste im odporúčali? Základným rozdielom medzi závetom a darovaním je, že pri závete závetca ostáva naďalej vlastníkom majetku. Počas života majetkom môže akokoľvek právne disponovať, keďže závet je úkonom pre prípad smrti. Pri darovacej zmluve dochádza k zmene vlastníka podpísaním samotnej darovacej zmluvy, ktorej účinky prevodu sa zavŕšia vkladom do katastra nehnuteľností. Hoci síce nemožno celkom povedať, že tento dvojstranný právny úkon darovacej zmluvy je nezvratný, v každom prípade už nezávisí len od vôle darcu, či ho po čase zmení alebo nie, teda či sa stane späť vlastníkom.Darca sa totiž môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy.

20. Vecné bremeno

S manželom sme sa rozhodli, že darovacou zmluvou prevedieme svoj dom na syna. Môžeme si zriadiť doživotné právo užívania, aby sa o nás syn postaral? Vecné bremeno doživotného práva bývania negarantuje pre darujúcu osobu fakt, že potomok neskôr neprevedie dom či byt aj bez súhlasu rodiča. Rodičia sa neraz mylne domnievajú, že toto vecné bremeno im zaručí aj morálnu povinnosť dieťaťa doopatrovať rodičov a postarať sa o nich v chorobe či starobe. Toto je totiž predmetom osobného záväzku medzi nimi, nie predmetom vecného bremena. Ak si chcete zabezpečiť záväzok doopatrovania, treba urobiť aj zaopatrovaciu alebo inú inominátnu zmluvu.

 

Zdroj:  Hospodárske noviny; Firmy & Financie

Autor: Monika Hladíková; Helena Kokolová; Zuzana Dzvoníková