Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Spaľujete odpad? Porušujete minimálne jeden zákon

Rýchle, pohodlné a lacné riešenie. Spaľovanie bolo tradičným spôsobom zbavenia sa odpadu z domácnosti. Takéto “tradície” však nie je dnes už možné udržiavať najmä kvôli ľudskému zdraviu a životnému prostrediu.

Horšie škodliviny ako kedysi. Odpadky sú viac toxické

Jedným z dôvodov, prečo sa pristupuje k zbavovaniu odpadov inak je aj fakt, že chemické zloženie smetia je iné. Viac plastov, viac chémie. Spaľovanie odpadov na Slovensku je zakázané. Povolené je len v na to určených zariadeniach. “Z pohľadu legislatívy sú to spaľovne odpadov a zariadenia na ich spoluspaľovanie,” vysvetľuje Radoslav Virgovič, špecialista na ovzdušie a zmenu klímu z odboru analýz a hodnotenia životného prostredia zo Slovenskej agentúry životného prostredia.

Spaľujete napriek zákonom? Na krku máte pokutu, možno páchate trestný čin

Prevádzky, ktoré môžu spaľovať odpad, musia splniť prísne kritériá. “Emisné limity, technické a prevádzkové požiadavky, ktoré určuje vyhláška ministerstva životného prostredia č.410/2012 Z.z.,” spresnila Beáta Pokorná, vedúca oddelenia kontroly na Slovenskej inšpekcii životného prostredia. Akékoľvek iné spaľovanie odpadu je prísne zakázané. Vyplýva to zo Zákona o odpadoch, Zákona o ochrane pred požiarmi a Občianskeho zákonníka.

Domáci odpad či odpad zo záhrady nie je možné spaľovať ani v kotolniach na tuhé palivá či v spaľovacích zariadeniach v rodinných domoch, už vôbec nie na priestranstvách pod holým nebom, z ktorých sa oheň môže rozšíriť. Zákonom zakázané je aj vypaľovanie porastov tráv, bylín, kríkov či stromov. Občiansky zákonník zas zakazuje nad prístupnú mieru obťažovať susedov dymom, popolčekom, plynom, parami, prachom či hlukom.

Naša legislatíva kopíruje Európu. Zákony sú dobré, problém je v ľuďoch

Napriek platnej legislatíve, často zneškodňujeme odpad tak, ako sa to nemá. Presné čísla porušení zákonov v tejto oblasti nikto na Slovensku neeviduje. Slovenská inšpekcia životného prostredia má vlastnú databázu vypracovanú na základe kontrolnej činnosti. “Ide o konanie fyzických aj právnických osôb. Používa sa iba pre interné účely,” informuje Martin Jakuš, špecialista na odpadové hospodárstvo z Regionálneho centra Bazilejského dohovoru, z odboru environmentálneho manažérstva.

Policajný zbor zas eviduje len počty trestných činov neoprávneného nakladania s odpadmi a porušovania ochrany vôd a ovzdušia. “Spaľovanie odpadov je špecifická oblasť. Štatistiky tak nie sú nastavené,” potvrdil Slivka.

Legislatívny rámec v tejto oblasti je podľa odborníkov nastavený dobre. “Požiadavky sú transportované z legislatívy Európskej únie. Problematickejšie je to s vymáhaním práva a dokazovaním,” spresňuje Jakuš. Mnohí však apelujú, že kontroly nie sú dostatočné a najmä, z kontrol sa vymykajú najmä fyzické osoby – nepodnikatelia.

Zákony chránia aj pred poleptaním pľúc či oslabením imunity

Pri spaľovaní odpadu vznikajú nebezpečné škodliviny a jedy. Čím je horenie nedokonalejšie, tým viac sa ich vyprodukuje. Nedostávajú sa do atmosféry, ale zostávajú v mieste spaľovania a môžu spôsobiť zdravotné problémy. Najviac ohrozené sú deti, tehotné a starší ľudia.

Pri spaľovaní sa uvoľňujú látky, ktoré sú jedovaté či narkotické, leptajú dýchacie cesty, vplývajú na nervovú či kardiovaskulárnu sústavu. Škodliviny spôsobujú závraty, bolesti hlavy, hučanie v ušiach, sú rakovinotvorné, ovplyvňujú imunitu, poškodzujú plod v lone matky alebo človeka môžu na mieste zabiť. Obrovské sú aj dopady na životné prostredie.

Mnohí kompetentní sa zhodujú, že je potrebné minimalizovať dopady tejto ľudskej činnosti na prírodu. “Úspešne sa to dá dosiahnuť iba súhrou legislatívnych, ekonomických, výchovnovzdelávacích a informačných nástrojov,” tvrdí Virgovič.

Inšpektori majú zviazané ruky, po zmene legislatívy sa možno objavia aj u vás doma

Pre súčasnú legislatívu majú inšpektori tak trochu zviazané ruky. “Nemajú oprávnenie vstúpiť do súkromného rodinného domu a preto podnety, ktoré inšpekcia dostáva, postupuje obciam, ktoré sú oprávnené vykonať stavebný dozor podľa stavebného zákona,” vysvetľuje Pokorná.

Fyzickú osobu doma môžu skontrolovať iba v prípade, keď ide o podnikateľa, respektíve prevádzkovateľa malého stacionárneho zdroja na spaľovanie (tepelný príkon do 0,3 MW). V opačnom prípade všetko rieši obec.

Ak ide o fyzickú a právnickú osobu, ktoré prevádzkujú stredné a veľké zdroje (tepelný príkon od 50 MW), skontrolujú ich orgány štátnej správy ochrany ovzdušia. V zmysle zákonov sú to tiež obce, ale aj inšpekcia, pri stredných a veľkých zdrojoch okresné úrady – odbory životného prostredia a inšpekcia.

Za porušenie zistené pri kontrolách ukladajú obce, okresné úrady a inšpekcia pokuty a žiadajú nápravu. Pokuta sa môže vyšplhať od 3300 eur do 170 000 eur. Ak nedôjde k náprave, sankciu môžu zdvojnásobiť a obmedziť, respektíve úplne zastaviť prevádzku zdroja.

Pálite napriek zákonom? Hrozí vám pokuta, možno páchate trestný čin

V prípade, že sa jedná o spáchanie trestného činu, je potrebné obrátiť sa na políciu. Trestnou činnosťou tohto charakteru sa na úseku životného prostredia zaoberá enviropolícia. “Likvidácia odpadu spaľovaním v rozsahu väčšom ako 266 eur je trestným činom. Týka sa to aj pálenia konárov či iného odpadu zo záhrad,” spresnil Slivka.

Prácu kontrolórom z inšpekcie v budúcnosti možno uľahčí rezort životného prostredia. V súčasnosti pracuje na úprave legislatívy, ktorá sa týka kontroly fyzických osôb na základe podnetu. Ten by mal byť “vstupenkou” kontrolného orgánu na súkromný pozemok.

Zmeny v legislatíve môžu priniesť aj pravidelné kontroly emisného a technického stavu vykurovacích zariadení na tuhé palivo v domácnostiach. “Cieľom by bolo zabezpečiť prevádzkovanie vykurovacích zariadení v domácnostiach v súlade s legislatívou a odhalenie porušenia zákazu spaľovania odpadov v domácnostiach,” avizuje Jakuš.

Čo s otravným nepoučiteľným susedom?

Za spaľovaním odpadov je často iba zvyk pevnejší ako železná košeľa. “Mnohokrát ide aj o nevedomosť. Ľudia sú na niečo naučení z minulosti a nevedia, že dnes je to porušením legislatívnej normy. Doba sa mení, musíme sa prispôsobiť,” apeluje Jaroslav Brezina, mediátor.

Často sú za takýmito problémami aj nezáujem, lenivosť, zvyk či povaha “a just ti urobím zle”. Každý problém má však podľa neho riešenie. Dôležité je nájsť príčinu. “Právny problém má riešenie v zmieri, dohode či návrhu na súd. Psychický problém v terapii u psychológa alebo psychiatra, finančný napríklad v sociálnej pomoci,” vysvetlil.

Aj polícia potvrdila, že problém je často iba v ľuďoch. “Je to skôr o občianskom spolunažívaní. V závislosti od okolností a rozsahu pálenia odpadov odporúčame sa obrátiť na obec, ktorá je, okrem iného, aj orgánom odpadového hospodárstva,” vysvetlil Slivka.

Akútny problém môžu pomôcť vyriešiť hasiči či policajti, no v prípade podozrenia na rozsiahlejšie porušovanie zákonov fyzickou či právnickou osobou, alebo v prípade podozrenia, že spaľovňa či zariadenie na spoluspaľovanie odpadov konajú niečo nekalé, môže občan podať písomne podnet na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, respektíve príslušný inšpektorát životného prostredia v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach, alebo na okresný úrad – odbor starostlivosti o životné prostredie podľa územnej príslušnosti. Inak už ostáva iba súd.

[hnonline.sk; 18/06/2020; Lucia Páchniková ; Zaradenie: Praktické HN]