Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Sledujte pohyb na vašej nehnuteľnosti

V mapách katastra sú zmeny na nehnuteľnostiach aktualizované na dennej báze. Zistenie vlastníka parcely je jednoduché. Mapky poskytujú podrobné údaje. Na novinky upozorňuje Úrad geodézie, kartografie a katastra.

 1. Sledovanie zmien

Posledná novela katastrálneho zákona počíta aj s tým, že žiadatelia si môžu aktivovať službu sledovanie zmien. Na aké zmeny ich kataster upozorní?

Aktivovaná služba žiadateľa automaticky informuje o tom, že na predmete služby došlo k zmene v katastri nehnuteľností, či už to bude vyznačenie plomby v liste vlastníctva, povolenie vkladu, vykonanie záznamu alebo zápis poznámky. Služba je určená akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, stačí vyplniť registračný formulár a vytvoriť si zákaznícky účet. Predmet sledovania si potom žiadateľ určuje prostredníctvom zasielania jednotlivých objednávok zo zákazníckeho účtu. Aktiváciou tejto služby môže včas zabrániť neoprávnenému nakladaniu s nehnuteľnosťami a predísť tak prípadným súdnym sporom, čo v konečnom dôsledku ušetrí jeho čas aj peniaze.

 1. Výška poplatku

Ako je spoplatnená služba, ktorá žiadateľov upozorní na sledovanie zmien?

Výška poplatku za sledovanie jednej nehnuteľnosti, napríklad bytu či rodinného domu, predstavuje 2 eurá mesačne. Registrácia a vytvorenie zákazníckeho účtu sú bez poplatku a zákaznícky účet trvá dovtedy, kým o jeho zrušenie žiadateľ sám nepožiada. Niektoré osoby sú od poplatku oslobodené, napríklad štátne orgány, obec či Sociálna poisťovňa.

 1. Aktivácia služby

Chcem si ako vlastník nehnuteľností aktivovať novú službu, a to sledovanie zmien na mojich nehnuteľnostiach. Čo k tomu potrebujem?

Službu si môžete aktivovať s elektronickým občianskym preukazom s aktivovaným čipom a čítačkou. Prihlásite sa a vyplníte zverejnený formulár. V takom prípade služba spoplatnená nie je. Ak máte občiansky preukaz s aktivovaným čipom a čítačku, môžete podávať návrh na vklad do katastra elektronicky. Ušetríte, keďže v takom prípade sa správny poplatok znižuje o polovicu. Môžete využiť nielen spomínanú službu sledovanie zmien na mojich nehnuteľnostiach, ale môžete využívať všetky elektronické služby, na ktoré je potrebné prihlásenie sa preukazom s aktivovaným čipom.

 1. Overenie vlastníka

Mám záujem o kúpu pozemku alebo rodinného domu v určitej lokalite. Ako si môžem overiť vlastníka, rozlohu pozemku, prípadne aj parametre stavby?

Mapy katastra portálu ESKN sú zamerané na zobrazovanie a interaktívnu prácu s digitálnymi údajmi katastra nehnuteľností. Aktualizované sú na dennej báze. Zistenie vlastníka je s touto službou veľmi jednoduché, pričom podrobné informácie o parcelnom čísle, výmere pozemku, vlastníkovi, ako aj o čísle listu vlastníctva, stavbách a iné informácie je možné zistiť jednoduchým kliknutím na parcelu priamo v mape. Pokiaľ však používateľovi služby nestačí získavať tieto informácie len vizuálne, môže si ich uložiť vo forme zostavy listov vlastníctva v rôznych formátoch. Výhoda použitia máp v portáli ESKN spočíva aj v tom, že používateľovi taktiež umožní po vyhľadaní akejkoľvek parcely zo súboru popisných informácií jej okamžité zobrazenie tvaru a polohy priamo v mape doslova na jeden klik.

 1. Prístup k cenovým mapám

Rád by som získal orientačné ceny, za ktoré sa pozemky v určitej lokalite predávajú. Vie mi ich kataster poskytnúť?

Táto informácia nie je dostupná verejnosti. Kataster ju poskytuje len vybraným subjektom definovaným v katastrálnom zákone. Tento údaj môže dostať aj samotný vlastník nehnuteľnosti, ak o to požiada. Na účely plnenia úloh podľa osobitných predpisov aj štátne orgány, Národná banka Slovenska, súd, prokuratúra, polícia, notár, exekútor, daňový úrad a tiež znalci z odboru stavebníctvo – odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, z odboru poľnohospodárstvo odvetvie odhad poľnohospodárskej pôdy, z odboru lesníctvo odvetvie odhad hodnoty lesov a osoby, ktoré vyhotovujú cenové mapy.

 1. Oprava chýb

Pokiaľ ide o opravy chýb, v akých prípadoch môžu vlastníci podať jednoduchý podnet na opravu?

Ak sa má napríklad opraviť nesprávne zapísané meno alebo priezvisko, či adresa v rozpore s listinou, ktorá bola doručená na zápis do katastra. Teda ak ide o opravu, ktorá sa má vykonať neformálnym spôsobom. Z návrhu musí byť však zrejmé, ktorých údajov sa žiadosť o opravu týka v zmysle katastrálneho zákona.

 1. Kompletný návrh

Ako sa podáva kompletný návrh na opravu chyby v katastrálnom operáte, čo má obsahovať?

Obsahovať má označenie navrhovateľa a okresného úradu, ktorému je určený, čo navrhujete, teda označenie predmetu návrhu a špecifikáciu nehnuteľnosti, ktorej sa návrh týka, a tiež označenie príloh. Návrh na opravu chyby je možné podať v papierovej alebo v elektronickej podobe a tiež ústne do zápisnice.

 1. Označenie nehnuteľnosti

Ako mám označiť nehnuteľnosť, ktorej sa oprava týka?

Uvediete katastrálne územie, parcelné číslo pozemku, či ide o parcelu registra C alebo E, uvediete druh pozemku a výmeru. Pri stavbe uvediete jej súpisné číslo a parcelné číslo pozemku alebo pozemkov, na ktorých je stavba postavená, a katastrálne územie. Pri byte katastrálne územie, súpisné číslo stavby a parcelné číslo pozemku, kde dom stojí, číslo bytu alebo nebytového priestoru, poschodie, číslo vchodu a podiel priestoru na spoločných častiach a zariadeniach domu; a na zastavanom pozemku, prípadne na priľahlom pozemku. Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých, uvádza sa ich podiel vyjadrený zlomkom k celku.

 1. Geometrický plán

V akých prípadoch sa ešte k návrhu prikladá aj geometrický plán?

Potrebné je priložiť ho k návrhu na zápis, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje, alebo pri zriadení vecného bremena k časti pozemku alebo pri zápise údajov o stavbách. To platí vtedy, ak bol geometrický plán úradne overený do 30. 9. 2018. Ak bol úradne overený po tomto dátume, neprikladá sa. Uvedie sa iba číslo úradne overeného geometrického plánu. Úrad geodézie, kartografie a katastra zaviedol totiž novú metodiku na overovanie geometrických plánov.

 1. Prechod cez pozemok

Vlastník nehnuteľnosti si chce zriadiť právo prechodu cez cudzí pozemok alebo, čo sa aj bežne stáva, rodičia si chcú zabezpečiť právo doživotného užívania bytu, ktorý darovali. Ako majú postupovať, ak si chcú dať zapísať vecné bremeno do katastra?

Vecné bremeno vznikne až povolením jeho vkladu do katastra nehnuteľností. Je preto potrebné po uzatvorení dohody o zriadení vecného bremena podať návrh na vklad. V návrhu musí byť jednoznačné, že žiadate o povolenie vkladu vecného bremena.

 1. Správne poplatky na katastroch

Aký poplatok sa platí za návrh na vklad vecného bremena?

Rovnaký ako v prípade návrhu na vklad vlastníckeho práva. Jeho výška závisí od toho, v akej podobe sa návrh podá a či navrhovateľ žiada rozhodnúť urýchlene. V lehote 30 dní sa platí 66 eur a pri elektronickom podaní 33 eur, v lehote 15 dní 266 eur, pri elektronickom podaní 133 eur. Ak podáte oznámenie o návrhu na vklad a bez ohľadu na počet právnych úkonov, ktoré sú uvedené v oznámení, poplatok sa znižuje o 15 eur.

 1. Doručovanie do cudziny

Akým spôsobom sa doručujú písomnosti z katastra nehnuteľností osobám, ktoré sa zdržiavajú v cudzine?

Ak adresu doručenia v tuzemsku neuviedli v návrhu na vklad alebo ju nemajú evidovanú v registri obyvateľov, rozhodnutie sa doručuje oznámením na úradnej tabuli okresného úradu a na jeho webovom sídle. Vyvesí sa aj oznámenie o uložení zásielky (rozhodnutia) na katastrálnom odbore okresného úradu a prílohou bude samotné rozhodnutie, pričom rozhodnutie nie je potrebné anonymizovať.

 1. Súpis nehnuteľností

Vlastník si už môže vyžiadať výpis všetkých svojich nehnuteľností. V čom je táto služba pre vlastníka prínosom?

Dostane jeden dokument, na ktorom je súpis jeho nehnuteľností, namiesto viacerých samostatných výpisov z listov vlastníctva. Súpisom nehnuteľností za celé územie Slovenska bude môcť deklarovať, že je vlastníkom daných nehnuteľností na našom území. Ak predloží určitej osobe “len” výpis z určitého listu vlastníctva alebo z určitých listov vlastníctva, táto nemá istotu, či daný vlastník vlastní len nehnuteľnosti uvedené na predložených výpisoch z listov vlastníctva, alebo má na Slovensku aj nejaké ďalšie nehnuteľnosti.

 1. Časť územia

Dá sa súpis nehnuteľností jedného majiteľa vyhotoviť len pre časť územia?

Súpis nehnuteľností je možné vyhotoviť nielen za celé územie Slovenska, ale tiež z územia kraja, okresu či jedného katastrálneho územia. Pre vlastníka je veľmi užitočný napríklad v obchodných vzťahoch. Ďalším prínosom je napríklad aj to, že nebude musieť žiadať rôzne katastrálne odbory o vyhotovenie jednotlivých výpisov z listov vlastníctva, v ktorých sú jeho nehnuteľnosti zapísané. Takto môže získať prehľad o všetkých nehnuteľnostiach, ktoré vlastní.

 1. Nezistení vlastníci

Kataster eviduje veľký počet vlastníkov, ktorí sa k nehnuteľnostiam doteraz neprihlásili. Z akého dôvodu máme na Slovensku nezistených vlastníkov?

Súvisí to s historickým vývojom a s tým súvisiacou rôznorodosťou pri evidovaní nehnuteľností a práv k nim. Najprv sa evidovali v pozemkovej knihe a neskôr v katastri nehnuteľností. Nie všetky zmeny vlastníctva sa zapisovali do katastra. Keď sa aj zapísali, uvádzalo sa len meno a priezvisko bez ďalších identifikačných údajov, na základe ktorých by sa dalo presne určiť, ktorú nehnuteľnosť, ktorá osoba vlastní.

 1. Milióny záznamov

Poznáme aspoň približný počet nehnuteľností, ktorých sa problém nezisteného vlastníctva týka?

V katastri nehnuteľností evidujeme v súčasnosti okolo 5 miliónov záznamov nezistených vlastníkov z celkového počtu 29 miliónov záznamov všetkých evidovaných vlastníkov na Slovensku, teda okolo 17,2 percenta. Vzhľadom na to, že nezistení vlastníci nie sú jednoznačne určení, nie je možné presne určiť, koľko je aktuálne nezistených vlastníkov evidovaných v katastri nehnuteľností. V prevažnej miere ide o pozemky, ktoré sa nachádzajú v extraviláne.

 1. Potrebné listiny

Aké doklady kataster akceptuje na identifikovanie vlastníka?

Je potrebné, aby identifikačné údaje o vlastníkoch boli do katastra nehnuteľností zapisované na základe relevantných listín, ide napríklad o listiny preukazujúce vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo vlastnícke právo právnych predchodcov, ale tiež rodný alebo úmrtný list. Aby sa vylúčila možnosť chybného zapísania vlastníckych práv, v prípade pochybností si okresný úrad, katastrálny odbor môže zadovážiť aj iné dôkazy. Najmä pokiaľ nie je možné s absolútnou určitosťou zistiť, že ide práve o toho vlastníka, ktorého identifikačné údaje sa žiadajú doplniť, napríklad zo štátneho archívu, zo súdu. Zápisom údajov o poručiteľovi (dátum narodenia, adresa, dátum úmrtia) nedochádza k zmene z neznámeho vlastníka na známeho vlastníka. Aj po doplnení údajov o poručiteľovi do listu vlastníctva naďalej ide o neznámeho vlastníka a s jeho pozemkami nakladá Slovenský pozemkový fond alebo správca lesných pozemkov. Toto oprávnenie zaniká až doručením výpisu z katastra nehnuteľností, ktorým vlastník preukáže vlastníctvo.

 1. Preukázanie vlastníctva

Je ešte šanca, aby sa k vlastníctvu prihlásili tieto osoby alebo ich dedičia? Tu treba tiež poznamenať, že proces dedenia je pomerne náročný.

Pri nezistených vlastníkoch je potrebné najskôr doplniť údaje o tomto vlastníkovi a až potom je možné s nehnuteľnosťou nakladať. Ak vychádzame z účelu katastra nehnuteľností, ktorým je čo najpresnejšia evidencia nehnuteľností, vlastníkov a iných oprávnených z práv k nehnuteľnostiam v súlade so skutočným stavom, tak aby sa tieto údaje stali hodnovernými a záväznými, identifikátory o vlastníkovi môže doplniť ktokoľvek. Musí však disponovať listinou, ktorá preukazuje, že skutočne ide o tú osobu, ktorej údaje sa majú zapísať. Ak je vlastník známy, ale miesto jeho trvalého pobytu alebo sídla nie sú známe, alebo ak pri vlastníkovi nie sú evidované iné osobné údaje ako meno a priezvisko, príslušný okresný úrad, jeho katastrálny odbor, zapíše tieto údaje na základe žiadosti a po predložení príslušných dokladov – verejných a iných hodnoverných listín.

 1. Vyhľadávanie na portáloch

Na akých portáloch možno vyhľadať informácie o vlastníkoch nehnuteľností?

Na internetových portáloch autorizovaných Úradom geodézie, kartografie a katastra, a to na portáli elektronických služieb katastra nehnuteľností kataster. skgeodesy.sk/eskn-portal, na portáli CICA – https://cica. vugk.sk/, Mapový klient ZBGIS – https://zbgis.skgeodesy.sk/ mkzbgis/). Autorizované internetové portály tak zverejňujú rozsah údajov katastra nehnuteľností v súlade so zákonnými ustanoveniami katastrálneho zákona. Preto sa v prípade zverejnených osobných údajov neuplatňuje právo na výmaz osobných údajov, tak ako to umožňuje nové nariadenie Európskej únie o ochrane osobných údajov.

 1. Návrh na vklad

Menil sa aj obsah návrhu na vklad, ktorý sa doručuje so zmluvou a s prílohami na kataster, jeho katastrálny odbor. Z akého dôvodu?

Obsah návrhu na vklad sa menil z viacerých dôvodov. Bolo potrebné precizovať právnu úpravu vymedzenia predmetu návrhu na vklad, keďže právna úprava účinná do 30. septembra 2018 nebola dostatočne jednoznačná. Novela upustila od povinnosti prikladať k návrhu na vklad geometrický plán. Ide o prípady, ak bol geometrický plán úradne overený po 1. októbri 2018, teda po nadobudnutí účinnosti novely katastrálneho zákona. V takom prípade stačí v návrhu na vklad uviesť len číslo úradného overenia geometrického plánu. Zmeny v právnej úprave obsahu návrhu na vklad súvisia aj s elektronizáciou služieb katastra. Prílohu pripravila

Vlastník dostane jeden dokument, na ktorom je súpis jeho nehnuteľností, namiesto viacerých samostatných listov vlastníctva.

Úrad geodézie, kartografie a katastra

[HN; 101/2020; 28/05/2020; s.: 15; Helena Kokolová ; Zaradenie: 20 OTÁZOK A ODPOVEDÍ]