Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Sledujte a chráňte svoj majetok

PORADŇA

Bývajú často dedičstvá zaťažené dlhmi? V súčasnej dobe pôžičiek, hypotekárnych úverov a odvodov sú už samozrejmou súčasťou života, a teda aj dedičstva. Rozhodujúce pre posúdenie existencie a výšky dlhu je skutočnosť, či existoval ku dňu smrti poručiteľa

Odpovedá Miriam Imrich Breznoščáková, notárka so sídlom Notárskeho úradu v Košiciach

1. Súpis majetku a dlhov

Ako sa pozostalí dozvedia o majetku, ktorý spadá do dedičstva, a o dlhoch, ktoré zosnulá osoba po sebe zanechala?

Urobiť súpis majetku a dlhov, vyčísliť všeobecnú hodnotu majetku a jeho čistú hodnotu je úlohou notára, ktorý bol poverený dedičskú vec prejednať. Dedičia sa o tom dozvedia tak, že je to obsiahnuté vo výroku uznesenia. O dlhoch sa dozvedáme jednak od dedičov, ktorí nám zväčša pri spísaní zápisnice o predbežnom šetrení predložia rôzne zmluvy o pôžičke, výzvy veriteľov, platobné výmery, úradné rozhodnutia, ktoré boli doručené veriteľmi poručiteľovi za jeho života alebo už po jeho smrti priamo dedičom.

2. Najčastejšie dlhy

Ktoré dlhy najčastejšie zaťažujú majetky poručiteľa, najmä živnostníka?

Najčastejšie ide o nezaplatené odvody na poistnom, nedoplatky na daniach, nedoplatky za byt, úverové zmluvy. Ale aj o také rozhodnutia, ktoré ukladajú zosnulému zaplatiť veriteľovi nesplatené sumy aj s príslušenstvom. Veľmi často si uplatňujú pohľadávky exekútori, ktorí už dlh poručiteľa riešia v exekučnom konaní. Notári, ktorí majú spis pridelený súdom, majú prístup do registra exekúcií, a tak si zistia, či sa voči poručiteľovi vedie exekúcia. Ak dlžník počas exekúcie zomrie, exekútor odloží exekúciu do skončenia dedičského konania. V exekúcii pokračuje na základe dodatku k povereniu na vykonanie exekúcie s dedičmi povinného alebo s orgánom spravujúcim dedičstvo, ktoré pripadlo štátu.

3. Lehoty na uplatnenie nárokov

Do akej doby si musia v dedičskom konaní uplatniť svoje pohľadávky veritelia?

Ak ide o lehotu na zisťovanie dlhov, zákon ju neurčuje. Samozrejme, notár má povinnosť na tento účel spoľahlivo zistiť skutočný stav veci a vykonať aj také dôkazy, ktoré dedičia nenavrhli. Veriteľom vo výzve určí lehotu, v ktorej majú prihlásiť svoje pohľadávky a ak ju nedodržia, nemá to vplyv na existenciu nároku veriteľa. Súvisí to len s tým, aby notár nemal zbytočné prieťahy v konaní a aby vedel zostaviť aj súpis dlhov, ich výšku a určiť tak čistú hodnotu dedičstva.

4. Výška zadlženia

Ako sa dedičia dozvedia o konečnom zadlžení osoby, po ktorej majú dediť?

Zo súpisu dlhov s určením veriteľa, výšky a právneho dôvodu s právnym titulom. Oboznámime ich o tom priamo na pojednávaní. Notár dedičov vyzve, aby sa vyjadrili, či považujú súpis majetku aj dlhov za úplný, teda či nenavrhujú niečo doplniť, rovnako či ho považujú za správny, teda či nie je prípadný dlh sporný. Iná situácia nastane, ak dedičia navrhnú notárovi vykonať takzvanú konvokáciu, teda výzvu, ktorá je adresovaná jednak známym veriteľom, a to doručením uznesenia, ale aj neznámym, o ktorej sa môžu dozvedieť z vyhlášky zverejnenej na úradnej tabuli.

5. Výzva adresovaná

veriteľom Aké postavenie majú počas konania o dedičstve veritelia a čo ak na výzvu nebudú reagovať?

Veritelia nie sú v bežnom konaní o dedičstve jeho účastníkmi. Preto ani nie sú predvolaní na prejednanie dedičstva. Nedoručujeme im zväčša žiadne procesné či konečné meritórne rozhodnutie. A v samotnej výzve je uvedené, aby prihlásili svoje pohľadávky v určenej lehote s poučením, že ak tak neučinia, ich pohľadávky síce nezaniknú, ale zanikne zodpovednosť dedičov za ich pohľadávky v tom prípade, ak cena nimi nadobudnutého dedičstva sa uspokojením ostatných veriteľov, hoci s nevýhodnejším poradím, vyčerpala.

6. Predlžené dedičstvo

Čo s predlženým dedičstvom? Ako sa vlastne určí výška dlhu zosnulého?

Výška predlženia sa zistí výpočtom rozdielu všeobecnej hodnoty majetku a výšky dlhov poručiteľa. Ak je táto veličina záporná, hovoríme o predlženom dedičstve. Notár poučí dedičov o možnosti vysporiadania predlženého dedičstva. Majú možnosť, ako pri nepredlženom majetok nadobudnúť. Môžu uzatvoriť dohodu o vysporiadaní dedičstva s poučením, že zodpovedajú za dlhy poručiteľa do výšky hodnoty nadobúdaného dedičstva. V dohode môžu zodpovednosť aj modifikovať. Teda, že zodpovedať za dlhy budú len niektorí, hoci dedičstvo nadobudli všetci alebo v iných pomeroch, ako je pomer hodnoty toho, čo z dedičstva nadobudli. V tomto prípade je už účastníkom konania, teda vysporiadania pohľadávky, aj veriteľ. Ďalšou z možností je aj uzatvorenie dohody dedičov a veriteľov o tom, že prenechajú svoje dedičstvo veriteľom na úhradu dlhov.

7. Poradie v exekučnom poriadku

Môže dohoda dedičov a veriteľov o splácaní dlhov naraziť aj na prekážky?

Notár dohodu schváli len vtedy, ak sú splnené podmienky: teda ide o predlženie dedičstva, má súhlas dedičov a veriteľov a majetok sa musí vydať veriteľom v takom poradí, ako majú nárok na uspokojenie svojich pohľadávok v rámci poradia skupín – určené sú v Exekučnom poriadku. Ak dedičia alebo veritelia nemajú záujem o uzatvorenie tejto dohody, notár môže nariadiť likvidáciu predlženého dedičstva. V oboch týchto prípadoch je už veriteľ účastníkom konania o dedičstve.

8. Prihlásenie po termíne

Ako sa konanie o dedičstve ukončí a čo nastane, ak sa niektorý z veriteľov bude domáhať dlhu až potom?

Notár po skončení dedičského konania predkladá spis okresnému súdu. Odtiaľ sa veriteľ dozvie o právoplatnom skončení, pokiaľ nebol účastníkom konania o dedičstve. Chcem upozorniť, že pri zisťovaní dlhov, ako aj majetku sa nenapĺňa legitímna, ale len majetková funkcia konania o dedičstve. Ak sa teda nájde ďalší majetok alebo aj ďalší dlh – a nielen dlh, súd začne dodatočné konanie o dedičstve o tomto majetku či dlhu. Samotné nezaradenie pohľadávky veriteľa do dlhov dedičstva ešte nezbavuje dediča jeho zodpovednosti a veriteľa jeho práva na uspokojenie. V uznesení o dedičstve sa totiž nevysporadúva samotný dlh, teda konkrétny dedič sa nezaväzuje k povinnosti splatiť dlh poručiteľa v určitej výške do určitej lehoty konkrétnemu veriteľovi, pokiaľ nejde o spomínané dohody dedičov a veriteľov alebo o predlžené dedičstvo. V uznesení sa „len“ deklaruje prechod zodpovednosti. Práva a povinnosti veriteľov ostávajú zachované voči dedičom tak, ako ich mal veriteľ voči poručiteľovi ako dlžníkovi.

9. Poplatky na notárskom úrade

Z akej sumy vychádzajú poplatky za prejednanie dedičstva na notárskom úrade?

Základom odmeny notára je všeobecná, teda trhová hodnota dedičstva, dve percentá z prvých 3 300 eur jeho hodnoty, jedno percento zo sumy nad 3 300 eur, ďalej 0,7 percenta zo sumy nad 16 500 eur, potom 0,4 percenta zo sumy nad 33 100 eur a 0,2 percenta zo sumy nad 99 500 eur až do 663 800 eur. Suma nad 663 800 eur sa do základu nezapočíta. 23 eur je najnižšia odmena notára, 13 eur, ak konanie o dedičstve bolo zastavené. Odmena notára závisí od toho, či je dedičstvo predlžené. Ak nie je, odmenu platí dedič, ktorý dedičstvo nadobudol alebo v pomere, v akom ho nadobudli viacerí. Odmenu môže súd primerane zvýšiť, najviac však o 50 percent, ak úkony notára boli mimoriadne zložité alebo časovo náročné. K výške odmeny treba pripočítať aj 20 percent DPH, keďže notári sú aj platiteľmi tejto dane. Ak je dedičstvo predlžené a vykoná sa jeho likvidácia, v takom prípade sa odmena notára hradí práve z výťažku likvidácie, alebo v tom rozsahu, v akom sa nedá zaplatiť z výťažku likvidácie, ju uhradí štát. Oproti niektorým iným štátom Európskej únie majú dedičia na Slovensku však výhodu v tom, že notár vykoná za nich všetky úkony vrátane podania návrhu na záznam vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na toho dediča alebo tých dedičov, ktorí dedičstvo nadobudli.

10. Súdne vymáhanie

Dlh zosnulej osoby sa dá ďalej vymáhať aj súdnou cestou?

Áno, treba si uvedomiť, že dedičské konanie nesupluje sporové konanie o uspokojenie pohľadávky, teda plnenie dlhu, ktoré môže viesť veriteľ voči konkrétnym dedičom. Dedičia, ako právni nástupcovia dlžníka poručiteľa, sú známi z dedičského rozhodnutia, ale už aj počas konania o dedičstve. Veritelia si súdnu cestu môžu preto stále zvoliť, ak im dedičia dlh dobrovoľne nevyrovnajú napriek tomu, že majetok po zosnulom dlžníkovi prijali.

11. Hrozba premlčania

Ako treba chápať rozhodnutie o dedičstve na notárskom úrade, majú veritelia na rozhodnutie čakať?

Veritelia by nemali čakať na výsledok dedičského konania po dlžníkovi, lebo môžu zmeškať lehoty, počas ktorých by mali uplatniť svoje pohľadávky na súde. Inak im hrozí, že sa ich nároky premlčia a dlh sa tak stane nedobytným. Rozhodnutie totiž nie je v bežnom mimosporovom konaní o dedičstve ani exekučným titulom pre veriteľa. A teda neslúži na uspokojenie jeho pohľadávky zodpovedajúcej dlhu poručiteľa.

12. Speňaženie majetku

Ako sa postupuje pri speňažení majetku zosnulého?

Notár môže nariadiť speňaženie majetku po zosnulom na návrh dedičov, ale aj bez toho, aby mu návrh podávali. Podmienkou je, že ide o predlžené dedičstvo a dedičia alebo veritelia nemali záujem uzatvoriť medzi sebou dohodu o jeho prenechaní na úhradu dlhov. V prípade, že by malo dedičstvo pripadnúť štátu ako odúmrť – lebo nie je žiaden legitímny dedič, náš civilný mimosporový poriadok zľavuje od podmienky predlženého dedičstva. Ukladá súdu nariadiť likvidáciu aj nepredlženého dedičstva. Predpokladom je, že veriteľ odmietol prijať na úhradu veci, ktoré svojou hodnotou zodpovedajú výške pohľadávky na úhradu jeho dlhu a peniaze z dedičstva už nepostačujú na uspokojenie pohľadávky veriteľa. V oboch prípadoch samotný proces likvidácie dedičstva už má pramálo spoločné s právami dedičov a jej cieľom je čo najväčšmi uspokojiť veriteľov z majetku patriaceho do dedičstva.

13. Predaj alebo dražba

Čo nasleduje po nariadení likvidácie?

Po právoplatnom nariadení likvidácie, teda vydaním, doručením uznesenia dedičom a už aj všetkým známym veriteľom a jeho zverejnením na úradnej tabuli notár pristúpi k speňažovaniu majetku, a to buď priamym predajom (zmluvou či uznesením o prechode vlastníckeho práva), exekučnou dražbou primerane podľa ustanovení Exekučného poriadku, prostredníctvom dražobníka na dobrovoľnej dražbe či iným spôsobom upraveným v právnom predpise ohľadne speňažovania majetku.

14. Rozdelenie výťažku

Ako sa rozdelí výťažok?

Výťažok zo speňaženia rozvrhne notár medzi veriteľov. Robí sa to na osobitnom pojednávaní a v poradí uspokojovania veriteľov podľa Exekučného poriadku. Právoplatným skončením likvidácie zanikajú proti dedičom neuspokojené pohľadávky veriteľov. Dedič je pri likvidácii dedičstva vlastne už len formálnym účastníkom konania, pravda, za predpokladu, že sám nie je veriteľom. Ak veriteľom je aj on, uspokojí sa z rozvrhu výťažku.

Odpovedá Mojmír Plavec, tajomník Realitnej únie SR

15. Sledovanie zmien

Cez internet sa už dajú odsledovať pohyby na vlastnej nehnuteľnosti. Poradíte ako?

Áno, ak je vlastník účastníkom konania, ktoré prebieha na katastrálnom úrade, potom jeho priebeh môže sledovať prostredníctvom čísla konania na stránke https://www.katasterportal.sk. Ak chce sledovať zmeny na liste vlastníctva, napríklad či niekto nenakladá neoprávnene s jeho nehnuteľnosťou, túto službu za poplatok možno aktivovať prostredníctvom portálu elektronických služieb katastra nehnuteľností (https://kataster. skgeodesy.sk). Citované zo stránky – popis služby: Služba umožní aktiváciu alebo deaktiváciu automatického sledovania zmien nehnuteľností a právnych vzťahov k nim a následnú notifikáciu.

16. Len vlastné nehnuteľnosti

Čo všetko sa dá prostredníctvom služby sledovať na liste vlastníctva a je táto služba spoplatnená aj vtedy, ak by som chcela takto sledovať len svoje nehnuteľnosti?

Služba umožní sledovanie listov vlastníctva v jednotlivých jeho častiach a umožní definovať pre príslušný list vlastníctva sledovanie zmien na liste vlastníctva a následné zasielanie notifikácie o týchto zmenách. Prístupná je všetkým prihláseným používateľom pomocou eID karty, teda s národným občianskym preukazom s čipom. Bezodplatná je len pre sledovanie zmien nehnuteľností a právnych vzťahov vo vlastníckom vzťahu prihláseného používateľa.

17. Výpis všetkých pozemkov

Za akých podmienok môžem získať výpis všetkých svojich pozemkov na našom území?

Ide o takzvaný súpis nehnuteľností, čo je typom výstupu z katastra, ktorý obsahuje zoznam všetkých nehnuteľností jedného vlastníka a je ho možné vyhotoviť za celé územie Slovenska alebo len pre jeden kraj, okres či katastrálne územie. Súpis je spoplatnený a môže oň požiadať len vlastník alebo iná oprávnená osoba. Výhodou je, že vlastník nemusí žiadať o vyhotovenie jednotlivých výpisov z listov vlastníctva rôzne katastrálne odbory.

Odpovedá Zuzana Jakabíková, generálna sekretárka Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska

18. Aktuálny stav

Pri predaji prostredníctvom realitnej kancelárie stav vlastníctva overuje realitný maklér, čo presne zisťuje?

Overuje predovšetkým list vlastníctva, titul nadobudnutia nehnuteľnosti predávajúcim a stav vysporiadania spoluvlastníkov. Napríklad zohľadní sa predkupné právo, ak je nehnuteľnosť v spoločnom vlastníctve viacerých spoluvlastníkov. Klient môže makléra požiadať o predloženie listu vlastníctva, napríklad aktuálneho ku dňu, keď má zložiť rezervačnú zálohu. Treba však vziať do úvahy, že aj dostupné údaje v katastri môžu byť ešte zmenené prebiehajúcimi konaniami a zaevidované zmeny sa môžu ukázať aj neskôr.

19. List vlastníctva

Aké údaje potrebné pre bežného užívateľa sa dajú vyčítať z listu vlastníctva?

List vlastníctva v jednotlivých častiach obsahuje konkrétne údaje a dôležité informácie k nehnuteľnosti – v časti A o majetkovej podstate, jej type, umiestnení v rámci zastavaného územia obce, ochrane. V ďalšej časti B sú údaje o vlastníkoch a iných oprávnených osobách a v časti C o ťarchách a iných údajoch k nehnuteľnosti. V liste vlastníctva nenájdete napríklad informácie o celkovej úžitkovej ploche, napríklad pri rodinných domoch, ale iba o zastavanej ploche. Takže časť informácií je potrebné získať z projektovej dokumentácie alebo reálnym premeraním priestorov nehnuteľnosti.

20. Laicky vyhotovené zmluvy

Kúpne, ale aj darovacie zmluvy si často vyhotovujú ľudia bez pomoci právnikov či notárov. Aké nedostatky majú?

Každý občan má právo uzavrieť sám zmluvu podľa Občianskeho zákonníka. Odporúčame však, aby túto prácu zveril realitnej kancelárii, ktorá túto službu štandardne dojednáva s odborne spôsobilou osobou. Pri sprostredkovaní viacerých transakcií kúpy a predaja a vďaka praktickým skúsenostiam ide o vysoko kvalitnú službu, pri ktorej nedochádza k prerušeniu konania na katastri. Opakom môže byť neodborne naformulovaná zmluva alebo návrh na vklad, ktoré môžu viesť k prerušeniu konania.

Zdroj:   Hospodárske noviny; 20 OTÁZOK A ODPOVEDÍ

Autor: Helena Kokolová

Partneri NARKS