Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Rekordný záujem o chaty je už za nami. Trend sa otočí

S postupným uvoľňovaním opatrení idú Slováci opäť do zahraničia, dovolenkami na našom území sú už pravdepodobne nasýtení. Očakávať môžeme aj zlacnenie.

Veronika Hubinská

Bratislava – Obavy z nepozna­ného nás v období vrcholiacej pandémie vyhnali do menej osídlených častí Slovenska. Pred vírusom sme sa schovávali v prí­rode aj mimo miest. Naznačoval to vysoký záujem o chaty, a to aj napriek zvýšeným cenám. Tie podľa Jána Palenčára, pre­zidenta Národnej asociácie rea­litných kancelárií Slovenska, vzrástli od začiatku koronakrízy približne o 30 percent. Dáta do­stupné na portáli Nehnutelnos­ti.sk navyše ukazujú, že v augus­te 2020 bola priemerná cena za štvorcový meter 750 eur, zatiaľ čo v auguste tohto roku až 920 eur. Ako uviedol Michal Pružinský, analytik zo spomínanej webovej stránky, dopyt stúpal obzvlášť počas jednotlivých lockdownov. V dôsledku obmedzených mož­ností kultúrneho vyžitia a tráve­nia voľného času sa aj obyvate­lia miest orientovali na dediny, či dokonca lazy a kopanice. „Ľu­dia hľadali útočisko najmä na vi­dieku, keďže väčšina výhod mest­ského života bola v tom čase ne­ dostupná,“ ozrejmil Pružinský. Slováci sa taktiež chceli izolovať, nájsť miesto na dovolenku alebo home office ďaleko od ruchu.

Vzácna pandemická komodita

Podľa Rastislava Štalmacha z rea­litnej kancelárie Archeus boli vy­hľadávané všetky lokality, preto­ že chát a chalúp nebol dostatok. Väčší záujem prejavili ľudia o tie v nižšej cenovej kategórii, no pre­dávali sa aj tie drahšie. „Zákazníci chceli byť predo­ všetkým na polosamote, počas le­ta v blízkosti jazera či priehrady, no obľúbené boli aj rôzne atrak­cie, ako napríklad kone. No pre­ dávalo sa v podstate čokoľvek,“ povedal Štalmach. Okrem toho bola pre majoritnú časť ľudí kľú­čová dobrá dostupnosť do mesta či dediny, a to hlavne v prípade dlhšieho pobytu. Menej rekreačných nehnuteľ­ností ponúkaných na predaj si všimla aj realitná kancelária Ro­mantické chalupy. „Svojho času sme ich mali v ponuke 1 800, te­raz necelých šesť stoviek,“ ozná­ mil obchodný riaditeľ Peter Fur­dík. Do pozornosti ich klientov sa však dostali aj miesta ako Dono­valy, Tatry, okolie Chopka alebo Banská Štiavnica. Tá predovšet­kým pre možnosť plávania na taj­choch.

Preferencie boli rozmanité

Majitelia chalúp, ktoré nepotrebo­vali renováciu, mali na realitnom trhu veľkú výhodu. „Lepšie sa predávali hotové, čiže také, ktoré nebolo treba dokončovať. Nemu­seli byť v dokonalej kondícii, ale dôležité bolo, aby sa dali hneď využívať,“ objasnil Furdík. Kupujúci uprednostňovali pri výbere vysnívaného oddychové­ ho miesta v čase „nákupnej cha­tovej horúčky“ rôzne ďalšie veci. „Niektorí chceli investovať do ne­ hnuteľností v čo najlepšom stave, v turisticky atraktívnych lokali­tách a ideálne s veľmi rozvinutý­ mi službami,“ vysvetlil Furdík. „Najdrahšia, ktorú sme počas se­ zóny predali, bola novostavba po­dobajúca sa na drevenicu na Lip­tove za pol milióna eur.“ Ďalšia klientela bola zase ochotná kúpiť aj chatu s chybič­kami krásy, ale za lepší peniaz, ktorú si pomaly chcela zrekon­štruovať. „Tu lokalita veľmi ne­ rozhodovala. Záujem bol aj o pô­vodný vidiecky domček v zlom stave v okrese Veľký Krtíš, od­kiaľ všetci inak utekajú,“ dodal Furdík.

Vplyv má aj uvoľňovanie opatrení

Dopyt sa teraz začal postupne zmenšovať. Podľa obchodného riaditeľa realitnej kancelárie Ro­mantické chalupy sa Slováci skôr orientovali na dovolenku v domá­com prostredí najmä vtedy, keď sa nedalo chodiť do zahraničia. „Posledné dva mesiace záujem o chaty klesol. Do mája to ešte šlo veľmi slušne, odkedy je čas dovoleniek a je možné cestovať, tak je toho menej. Dá sa povedať, že ľudia sú už nasýtení,“ ozrejmil Furdík. Analytik portálu Nehnutelnos­ti.sk navyše uviedol, že trh môže očakávať aj pokles cien. „Nemys­líme si, že tento rok budeme vi­dieť podobný rast ako ten minulý. Pravdepodobne totiž šlo o špeci­fickú situáciu spojenú s pandé­miou. Avšak ponuka na trhu je stále malá, preto sú v aktuálnej výhode skôr predávajúci, ktorí ur­čujú, za koľko sa daná nehnuteľ­nosť predá,“ uzatvoril Pružinský. To, či budú Slováci aj počas tre­tej vlny tráviť veľa času v prírode, zatiaľ nie je jasné. Kým v obdo­bí prvého lockdownu dopyt rás­tol, druhé uzatvorenie krajiny skomplikovalo cestovanie najmä tým, ktorí mali chaty mimo svoj­ ho okresu. Budúcnosť rekreač­ných nehnuteľností sa tak ukáže až s protipandemickými opatre­niami. Dá sa však konštatovať, že záujem ľudí neutícha.

 

Zdroj:  Hospodárske noviny; Firmy & Financie

Autor: Veronika Hubinská