Regionálne kluby NARKS

Členská základňa NARKS je rozdelená do štyroch regiónov, ktoré tvoria štyri regionálne kluby: Bratislava, Západ, Stred a VýchodPríslušnosť člena k regiónu sa určuje podľa miesta jeho sídla.

bazapad1a
Termíny najbližších regionálnych klubov NARKS:
Klub NARKS Bratislava:      7. jún 2017
Klub NARKS Západ:               7. jún 2017
Klub NARKS Stred:                8. jún 2017
Klub NARKS Východ:            9. jún 2017
Prihlásenie účasti na e-mail, tel. kontakt:  narks@narks.sk, +421 902 952 454  

Regionálne kluby NARKS sa na základe územného princípu delia nasledovne:

Klub NARKS Bratislava:  územie Bratislavského kraja
Klub NARKS Západ: územie Trnavského, Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja,
Klub NARKS Stred: územie Banskobystrického a Žilinského kraja
Klub NARKS Východ: územie Košického a Prešovského kraja.

Regionálne kluby NARKS sú poradnými orgánmi predsedníctva, pričom najmä

  • vytvárajú podmienky na spoluprácu členov v danom regióne,
  • riešia aktuálne problémy členov a NARKS v danom regióne,
  • predkladajú svoje návrhy, požiadavky a pripomienky k aktuálnym otázkam na predsedníctvo,
  • navrhujú svojich zástupcov do volených orgánov NARKS.
Regionálne kluby sa schádzajú minimálne dvakrát ročne.

Členovia predsedníctva NARKS zvolení za jednotlivé regióny pre obdobie 2016–2019:

Bratislava: Ing. Martin Čapo, Ján Palenčár, JUDr. Zdenka Polednáková, Ing. Jozef Sýkora, MSc, MBA
Západ: Richard Stanislavský, Ing. Zsolt Szabó
Stred: Mgr. Mário Glos, C.I.P.S., Ing. Stanislav Haviar
Východ: Ing. Rastislav Štalmach, Lucia Talianová