Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Realitný maklér a jeho práca v období šírenia koronavírusu

Realitný maklér a jeho práca v období šírenia koronavírusu

Informácie NARKS k práci realitných kancelárií počas pandémie koronavírusu na Slovensku.

AKTUALIZÁCIA 

OPATRENIA PLATNÉ  OD  25.11. 2021 DO 9.12.2021

Hlavné zmeny

Najnovšie opatrenia pre prevádzky priniesli posledné vyhlášky Úradu Verejného zdravotníctva č. 261 až 264/2021 z dňa 24.11.2021

261/2021 Hromadné podujatia
262/2021 Prekrytie dýchacích ciest (odteraz povinné na 1. stupni ZŠ)
263/2021 Obmedzenia prevádzok
264/2021 Vstup zamestnancov na pracovisko

Najdôležitejšie aktuálne zmeny:

 • Bol vyhlásený núdzový stav na 90 dní
 • Bol stanovený zákaz vychádzania pre občanov.
 • Realitné kancelárie musia byť pre klientov zatvorené. Vyhláškou boli všetky prevádzky, mimo výnimiek, zatvorené.
 • Neplatí ani režim OP, keďže prevádzky musia byť zatvorené.
 • Klienti musia dodržiavať uznesenie vlády o obmedzení vychádzania v čase od 5:00 do 1:00 v noci nasledujúceho dňa. Domov môžu opustiť iba v prípade presne definovaných výnimiek.* Obhliadka nehnuteľnosti s klientom kupujúcim nie je možná. Klient kupujúci nesmie chodiť na obhliadku, realitný maklér môže pracovať a byť na obhliadkach a pracovne vycestovať podľa povahy svojej práce.
 • Zamestnanci môžu dochádzať do práce, ak to povaha ich práce vyžaduje a nemôžu pracovať z domu. Potrebujú však na cestu potvrdenie zamestnávateľa, že povaha ich práce vyžaduje prácu na pracovisku alebo mimo neho.
  Pre realitných maklérov – živnostníkov je postačujúce preukázať sa dochádzaním za výkonom podnikateľskej činnosti (napr. predložením výpisu zo Živnostenského registra, ktorý dokladá vydanie živnostenského oprávnenia)
 • Od pondelka 29.11.2021 dochádzajú zamestnanci na pracovisko len v režime OTP. Do pondelka zamestnanci môžu dochádzať do zamestnania v normálnom režime, ale potrebujú potvrdenie od zmestnávateľa!!!
 • Notári, advokáti, prevádzky poštových, bankových, iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb môžu byť otvorené.
 • Zakazuje sa zhromažďovanie nad 6 osôb (neplatí to pr jednej domácnosti)

 

*Výnimky zo zákazu vychádzania, ktorý platí od 25.11.2021 do 9.12.2021

 Zákaz neplatí pre: 

 1. cestu do a zo zamestnania zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce vykonávať túto prácu z domácnosti, ak sa preukáže potvrdením zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce
  – kde je to možné odporúča sa home office,
  – pre zamestnanca, ktorý podľa povahy práce nemôže vykonávať home office bude potrebné, aby zamestnávateľ vydal potvrdenie zamestnávateľa o nemožnosti výkonu práce zamestnanca formou home office s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce, ktorým sa zamestnanec bude vedieť preukázať v rámci tejto výnimky zo zákazu vychádzania.
 1. cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná formou home office,
 2. cestu na nákup alebo zaobstaranie nevyhnutných potrieb do najbližšej predajne/prevádzky uvedených v prílohe č. 1 uznesenia,
 3. cestu kvôli neodkladnej zdravotnej starostlivosti alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,
 4. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu za účelom preventívnej prehliadky,
 5. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na hromadné podujatie uvedené v prílohe č. 2 tohto uznesenia od miesta bydliska a cestu späť,
 6. cestu za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť,
 7. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na vykonanie RT-PCR testu alebo do mobilného odberového miesta za účelom vykonania antigénového testu, na vykonanie očkovanie proti ochoreniu COVID-19,
 8. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst,
 9. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu/príbuzného, ktorý je na to odkázaný a cestu späť,
 10. cestu osoby so psom, mačkou do vzdialenosti 500 m od bydliska a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá, poskytnutia veterinárnej starostlivosti a cestu späť,
 11. cestu za účelom vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia,
 12. pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu,
 13. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku a materskej školy, do a zo školy alebo školského zariadenia,
 14. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu za účelom sprevádzania dieťaťa alebo osoby podľa vyššie uvedených odsekov a cestu späť,
 15. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cestu späť,
 16. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča s dieťaťom,
 17. v čase od 05.00 hod. do 20.00 hod. na cestu osoby na účel vykonania pracovného pohovoru, výberového, prijímacieho konania alebo uzavretia pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy,
 18. a iné v uznesení uvedené výnimky.

Vyššie uvedené výnimky budú po 10 dňoch prehodnotené a následne upravené podľa reálneho stavu.

 Ďalšie prijaté opatrenia v rámci núdzového stavu

 • zamestnávatelia majú umožniť zamestnancom vykonávať prácu formou home office v maximálnej možnej miere,
 • školy sa plošne zatvárať nebudú, zostane to na rozhodnutí regionálnych hygienikov,
 • zatvoria sa všetky prevádzky okrem esenciálnych (príloha č. 1 uznesenia) – otvorené budú môcť byť len napr. obchody s potravinami, drogérie, lekárne, predaj obuvi či záhradkárskych potrieb,
 • upravujú sa podmienky Prvej pomoci:
  – v mesiacoch november a december 2021 sa zvyšuje výška príspevkov pre zamestnávateľov na úroveň Prvá pomoc+,
  – výška príspevku tak bude 80 % z celkovej ceny práce, najviac však 1.100 eur (opatrenia 3A a 1),
  – opatrenie 3B sa aj naďalej nebude uplatňovať,
  – pripomíname, že o príspevok je možné žiadať za zamestnancov, ktorí boli prijatí do zamestnania najneskôr 1. 10. 2021.

Testovanie zamestnancov vo firmách

Základné informácie:

Zamestnávatelia sú povinní pri vstupe na pracovisko dodržiavať od 29. 11. 2021 OTP režim
(t.j. vstup na pracovisko je možný = len očkovaní, prekonaní alebo testovaní)

Testovaný zamestnanec = absolvoval antigénový samotest z nosa pod dohľadom autorizovanej osoby za posledných 7 kalendárnych dní

platnosť: do 31. 12. 2021

 • zamestnávateľ je povinný zabezpečiť:
  a) dostatok AG testov (dostupných v lekárňach alebo v iných obchodných spoločnostiach),
  b) vhodný priestor na testovanie,
  c) poverenie osoby, ktorá bude vykonávať dohľad nad vykonaním samotestov (tzv. autorizovaná osoba, ktorá vykonáva aj poučenie v prípade potreby, vedie evidenciu v rozsahu meno a rodné číslo zamestnanca, dátum testovania, výsledok testovania),
 • MZ SR stanoví regulovanú koncovú cenu za AG test vo výške najviac 5 eur vrátane DPH,
 • uskladnenie AG testov vykoná zamestnávateľ v súlade s návodom výrobcu,
 • osobné ochranné prostriedky zabezpečí zamestnávateľ vo vlastnej réžii,
 • likvidáciu odpadu v zmysle platnej legislatívy takisto zabezpečí zamestnávateľ vo vlastnej réžii.

 Želáme veľa zdravia!

NARKS

 

 

Informácie NARKS k práci realitných kancelárií počas 1. vlny koronavírusu na Slovensku