Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Pravidlá súťaže “Ako úspešne začať v realitách”

(ďalej v texte ako “pravidlá”)

1. Doba a miesto konania súťaže 

Súťaž prebieha v elektronickej forme od 22.8.2016 do 11.9.2016 na území Slovenskej republiky v rámci sociálnej siete Facebook (ďalej v texte ako “súťaž”)

2. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže na území Slovenskej republiky je: Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (ďalej v texte ako “NARKS”), Mierova 56, 821 05 Bratislava, IČO: 2623190655 (ďalej v texte ako “organizátor”).

3. Podmienky účasti v súťaži

Účastníkom súťaže môže byť len plnoletá fyzická osoba (vo veku minimálne 18 rokov) s miestom trvalého pobytu na území Slovenskej republiky. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom alebo obdobnom právnom vzťahu k organizátorovi. (ďalej v texte ako “súťažiaci”). Podmienkou je zdieľanie informácie o tejto súťaži na sieti Facebook alebo stať sa fanúšikom a označiť profilovú stránku NARKS prostredníctvom “Páči sa”.

4. Výhry a určenie výhercov

Výhrou je bezplatná účasť na 2-dňovom školení NARKS “Ako úspešne začať v realitách”, ktoré sa bude konať v dňoch 21.-22. septembra 2016 v Bratislave. Popis školenia sa nachádza na web stránke: http://www.narks.sk/events/ako-uspesne-zacat-v-realitach-4/.

Každý súťažiaci, ktorý bezvýhradne (úplne a správne) splnil podmienky pre účasť v súťaži má šancu vyhrať výhru. Výherca sa určí náhodným žrebovaním zo súťažiacich.

Výhercovia budú kontaktovaní bezprostredne po ukončení súťaže na základe kontaktných údajov zverejnených na sociálnych sieťach. Pokiaľ sa výhercovi, z dôvodov na jeho strane, nepodarí využiť výhru, t.j. nemôže sa zúčastniť školenia v uvedenom termíne 21.-22.9.2016, jeho nárok na výhru zaniká.  V tomto prípade bude následne žrebovaný nový výherca. Ak ani po opakovanom žrebovaní nemôže nový výherca využiť výhru, prepadá výhra v prospech organizátora.

Výhry nie sú právne nárokovateľné. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť predmet výhry.

5. Dane

Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v platnom znení (ďalej len “Zákon o dani z príjmov”), a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry, ktoré získajú výhercovia predstavujú výhry pred zdanením. Podľa Zákona o dani z príjmov výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania neprevyšujúce výšku 350 eur, nepodliehajú zdaneniu. Výhry v súťaži sú príjmy oslobodené od dane podľa § 9 ods. 2 písm. m) Zákona o dani z príjmov.

6. Osobné údaje

Každý účastník udeľuje zúčastnením sa v súťaži Organizátorovi ( v zmysle zákona č. 122/2013 usporiadateľovi) súhlas k spracovávaniu osobných údajov na účely súťaže. Súhlas je udelený dobrovoľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne po uplynutí 6 mesiacov po skončení súťaže.

Súťažiaci udeľuje organizátorovi v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z., súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom preverenia jeho platnej účasti v súťaži, za účelom preverenia totožnosti pri odovzdaní prípadnej výhry rovnako udeľuje organizátorovi súhlas so zverejnením osobných údajov súťažiaceho, ktorý vyhral v rozsahu meno, priezvisko a neúplná adresa bydliska (obec) v hromadných informačných prostriedkoch a na internetovej stránke organizátora. Súťažiaci zároveň vyjadruje súhlas s tým, aby osobné údaje boli v rozsahu a na vyššie uvedené účely spracovávané i prostredníctvom tretích strán. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súťažiaci môže svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla organizátora, a ďalej má práva podľa § 28 cit. zákona t.j. predovšetkým má právo na informácie o stave spracovávania svojich osobných údajov, na zoznam svojich osobných údajov, ich opravu alebo likvidáciu po splnení účelu ich spracovania a ďalšie. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom jeho doručenia organizátorovi a má za následok vylúčenie zo súťaže a stratu nároku na výhru, ak sa tak stane pred jej prevzatím.Účastník Súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že Usporiadateľ je oprávnený s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR.

7. Ďalšie ustanovenia

Organizátor súťaže nie je zodpovedný za žiadne iné záväzky a súťažiaci nemajú nárok na žiadne iné výhry od organizátora, okrem výhry uvedených v zadaní súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre výhru boli súťažiacim splnené, alebo nie. Výhry nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru. Súťažiaci vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže svojou účasťou v súťaži, pričom tiež súhlasí, že ich bude v plnej miere dodržiavať. Účasť ani výhry sa nemôžu vymáhať právnou cestou – ani nemôžu byť alternatívne plnené v peniazoch. Neprevzaté výhry prepadajú organizátorovi.

Organizátor nezodpovedá za vlastnosti výhry. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo pozmeniť pravidlá súťaže alebo zrušiť súťaž ako celok kedykoľvek bez udania dôvodov alebo poskytnutia kompenzácie. Svojou účasťou v súťaži, súťažiaci udeľuje organizátorovi, v súlade s ust. § 12 Občianskeho zákonníka v platnom znení privolenie s vyhotovením a použitím písomností osobnej povahy, podobizní a obrazových snímok, obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa osoby súťažiaceho, ak boli vyhotovené a použité v súvislosti s touto súťažou (najmä ak sa stane výhercom ktorejkoľvek výhry, ktorá bude podľa týchto pravidiel výhercovi odovzdaná osobne), ako aj pre komerčné účely. O akýchkoľvek reklamáciách, či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou organizátor.

Organizátor je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži a v prípade ich spornosti posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke so súťažou spojenou. Vyobrazenie výhry na komunikačných materiáloch (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) nemusí zodpovedať skutočnej podobe výhry.

Pravidlá súťaže sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.