Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Pozemkové spoločenstvá čaká v budúcom roku séria zmien

POVINNOSTI Pozemkové spoločenstvá čaká rad termínov, ktoré budú musieť dodržať.

Napríklad do polovice budúceho roka, do 30. júna 2019, musia prispôsobiť stanovy alebo zmluvu novele zákona. Zmien, ktoré bude treba v spoločenstvách urobiť na základe novely zákona, je celý rad, vraví Juraj Vanko z Únie regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska.

[HN; 157/2018; 15/08/2018; s.: 15; Helena Kokolová ; Zaradenie: HN EXPERT]

Musia najmä prispôsobiť zmluvy o spoločenstve novele zákona, doplniť údaje o tom, či ide o spoločenstvo vlastníkov spoločných alebo spoločne obhospodarovaných nehnuteľností. Doplniť treba aj podrobnosti o spôsobe vystúpenia zo spoločenstva, ak ide o vlastníka spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti.

Pripomína aj povinnosť spoločenstva uviesť v zmluve a v registri spoločenstiev na okresnom úrade riadnu adresu svojho sídla. V zmluve treba aj upraviť podrobnosti o náhradníkoch za členov výboru a dozornej rady, najmä spôsob ich výberu a nastupovania do funkcií.

Upraviť treba aj zoznam členov v tom zmysle, že už v ňom nemusí byť uvádzaný titul nadobudnutia podielu, pretože je zrejmý z listu vlastníctva, ale musí v ňom byť právny
predchodca aktuálneho vlastníka, vraví Vanko.

Hrozba sankcie

Novela zákona o pozemkových spoločenstvách je rozsiahla. Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska v spolupráci s ministerstvom pôdohospodárstva preto v záujme informovanosti vlastníkov lesov usporiada v jesenných mesiacoch roku 2018 sériu informačných seminárov vo všetkých regiónoch Slovenska.

Chceme vlastníkov lesov detailne oboznámiť so zmenami a s ich dôsledkami na činnosť pozemkových spoločenstiev, vraví Vanko.

Keďže zmeny treba realizovať do polovice budúceho roka, je potrebné termíny zvolania zhromaždení prispôsobiť tomuto dátumu.

Nedodržanie realizovania zmien predpísaných novelou zákona a nesplnenie ohlasovacej povinnosti môže orgán štátnej správy sankcionovať pokutou od sto do tritisíc eur, upozorňuje Vanko.

Starostlivosť o les

Spoločenstvo, ktoré sa zrušilo do 30. júna 2018, je do 31. augusta 2018 povinné zabezpečiť starostlivosť o poľnohospodársku pôdu alebo určiť obhospodarovateľa lesa. Táto úprava podľa Vanka formálne rieši zodpovednosť vlastníkov za riadnu starostlivosť o pozemky.

Praktický dosah tohto ustanovenia vidím len za predpokladu, že spoločenstvo, ktoré sa zrušilo, ale ide do transformácie na obchodnú spoločnosť, sa musí až do pretransformovania riadne o svoje pozemky starať.

Otázny zostáva postup pri zrušení spoločenstva bez transformácie, pretože tu sa o
pozemky nemá kto starať a bude ho pri lesných pozemkoch riešiť novela zákona o lesoch cez inštitút takzvaného osobitného obhospodarovania lesa.

Ak zhromaždenie do 30. júna 2018 rozhodlo o zmene právnej formy na družstvo, obchodnú spoločnosť alebo inú právnickú osobu, zmena právnej formy sa dokončí podľa doterajšieho zákona.

Spoločenstvo je povinné oznámiť rozhodnutie zhromaždenia o zmene právnej formy okresnému úradu do 31. augusta 2018. Naplatí to, ak spoločenstvo o tejto skutočnosti podalo návrh na zápis zmeny údajov do registra podľa doterajšieho zákona. Právnická osoba, na ktorú sa spoločenstvo zmenilo, je povinná oznámiť okresnému úradu zmenu právnej formy do 30 dní odo dňa zmeny právnej formy.

Pokiaľ ide o transformáciu pozemkových spoločenstiev na obchodné spoločnosti, je to podľa Vanka skôr ojedinelé.

Avšak postupným zavádzaním administratívne náročných povinností pre spoločenstvá má únia informácie o tom, že mnohé spoločenstvá o tejto transformácii uvažujú, tvrdí.

Nahlasovanie zmien

Žiadne formuláre na nahlasovanie zmien zatiaľ podľa Vanka neexistujú. Odporúča obrátiť sa na príslušné okresné úrady, pozemkové a lesné odbory.

K spoločenstvám sú pri riešení týchto záležitostí ústretové a podľa našich informácií už
niektoré z nich vydali aj písomné usmernenia pre nahlasovanie zmien vyplývajúcich z novely zákona.

Na právo vlastníka podielov oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti, s ktorými fond nakladá, alebo jeho právneho nástupcu uplatniť vo fonde svoje právo na vydanie výnosu z predaja podielov oddelenej časti spoločnej nehnuteľnosti, ku ktorému došlo do 30. júna 2018, sa vzťahuje predpis účinný do 30. júna 2018.

Ide o to, že do 30. júna 2018 fond podiely, s ktorými nakladal, spoločenstvu prenajímal, a teda ten, kto svoje vlastníctvo k týmto pozemkom preukázal, mal právo žiadať podiel na tomto nájomnom. Po 1. júli 2018 už fondu vznikol nárok na podiely na zisku a zmena spočíva v tom, že oprávnený vlastník bude žiadať podiel na zisku pripadajúci na jeho výmeru.

Helena Kokolová ©hn helena.kokolova@mafraslovakia.sk

ZMENY, KTORÉ URBARIÁTY MUSIA ZAPRACOVAŤ DO ZMLÚV

1. júla 2018 nadobudla účinnosť novela zákona o pozemkových spoločenstvách, ktorá ukladá spoločenstvám prispôsobiť svoje pomery zákonu. Týka sa to predovšetkým zmeny zmluvy o spoločenstve a stanov.

Pôjde o tieto povinné zmeny:
NOVELA PRINÁŠA AJ NIEKTORÉ VOLITEĽNÉ ZMENY

Ustanovuje sa nižší minimálny počet členov výboru, a to traja na rozdiel od doterajších piatich. Výboru sa zveruje priamo zákonom právo prenajímať spoločnú nehnuteľnosť alebo spoločne obhospodarovanú nehnuteľnosť, kým doteraz to záviselo od poverenia valným zhromaždením.

Do zoznamu členov si spoločenstvo môže dať aj dobrovoľné údaje: spôsob vyplatenia podielu na zisku.

Novela vylučuje zo spoločnej nehnuteľnosti určené stavby spoločenstvá sa musia rozhodnúť, akým spôsobom budú stavbu naďalej užívať.

Vlastníci spoločnej nehnuteľnosti môžu poveriť spoločenstvo, aby ich zastupovalo pri odkúpení podielu na spoločnej nehnuteľnosti; podiel sa rozdelí medzi všetkých spoluvlastníkov.

Veľa zmien sa bude musieť vykonať aj preto, že zmluvy spravidla skopírovali celé ustanovenia zákona. Preto každá zmena zákona vyvolá potrebu zmeniť zmluvu alebo stanovy. Napríklad pôjde o počítanie hlasov pri hlasovaní zhromaždenia pri oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti, poverení spoločenstva na nákup podielov na spoločnej
nehnuteľnosti.

Zdroj – ministerstvo pôdohospodárstva