Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Paušálne výdavky predstavujú v praxi veľmi jednoduchý a obľúbený spôsob uplatňovania daňových výdavkov v daňovom priznaní fyzických osôb. Fyzickým osobám, napr. živnostníkom alebo iným samostatne zárobkovo činným osobám (ďalej len „SZČO“) tak paušálne výdavky vedia ušetriť nielen peniaze na daniach, ale aj čas strávený vedením účtovníctva či daňovej evidencie.

Podnikatelia majú podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) pri uplatňovaní výdavkov v daňovom priznaní na výber z dvoch možností, a teda či si budú uplatňovať výdavky ako:
* skutočne preukázateľné výdavky – ktoré podnikateľ preukazuje na základe vedenia jednoduchého alebo podvojného účtovníctva alebo daňovej evidencie, alebo
* výdavky percentom z príjmov – t. j. paušálne výdavky.

Zvolený spôsob uplatňovania výdavkov musí podnikateľ dodržiavať počas celého zdaňovacieho obdobia. Zmeniť spôsob, akým si podnikateľ uplatňuje výdavky vo svojom daňovom priznaní je možný, avšak musí sa tak urobiť k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a iba do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, t. j. za rok 2024 do 31.3.2025 (ak podnikateľ nepodáva odklad daňového priznania).

Kto si (ne)môže uplatniť paušálne výdavky v roku 2024?

Paušálne výdavky si v roku 2024 môže uplatniť fyzická osoba, ktorá dosiahla príjmy:
* podľa § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov – t. j. príjmy z podnikania (napr. živnostník),
* podľa § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov – t. j. príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti (napr. lekár, znalec, tlmočník, autor),
* podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov – t. j. príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu.

Možnosť uplatňovania paušálnych výdavkov u fyzických osôb je obmedzená. Výdavky percentom z príjmov si nemôže uplatniť tá fyzická osoba, ktorá bola v roku 2024 platiteľom dane z pridanej hodnoty počas celého kalendárneho roka.

Upozornenie: Schválená novela zákona o DPH prináša zmeny v registrácii za platiteľa DPH. Po novom sa nebude obrat sledovať za 12 po sebe idúcich mesiacov, ale za kalendárny rok. Ak sa prekročí obrat 50 000 eur, platiteľom DPH sa stane podnikateľ až od 1. januára nasledujúceho roka (ak neprekročí obrat 62 500 eur alebo iný zo zákonných dôvodov zakladajúcich povinnosť registrácie za platiteľa DPH, kedy je potrebné byť platiteľom DPH už skôr).

Zároveň bude platiť, že žiadosť o zrušenie registrácie pre daň môže podať tuzemský platiteľ (ak je registrovaný podľa § 4 zákona o DPH) najskôr po uplynutí jedného kalendárneho roka odo dňa, keď sa stal platiteľom, ak jeho obrat nepresiahol v predchádzajúcom kalendárnom roku 50 000 eur.

To by znamenalo, že minimálne jeden celý rok bude podnikateľ platiteľom DPH a vtedy paušálne výdavky využiť nebude môcť.

Viac informácií o novinkách v oblasti DPH nájdete v našom článku Novela zákona o DPH od 1.1.2025 a neskôr: dôležité zmeny.

Ak bol napr. živnostník v roku 2024 platiteľom dane z pridanej hodnoty iba časť roka, alebo je osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty podľa § 7 alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, paušálne výdavky si uplatniť môže.

Paušálne výdavky si tiež nemôžu uplatniť fyzické osoby, ktoré dosahujú príjem podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov, t. j. fyzické osoby, ktoré majú príjem z prenájmu nehnuteľnosti (bez živnosti).

Príklad na nemožnosť uplatnenia paušálnych výdavkov v roku 2024 – prenájom bytu

Pán Lukáš je zamestnaný a okrem príjmu zo zamestnania v roku 2024 dosiahol aj príjem z prenájmu svojho bytu vo výške 12 000 eur. Môže si Lukáš pri príjmoch z prenájmu uplatniť paušálne výdavky?

Nie, nakoľko pri príjmoch podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov si fyzická osoba nemôže uplatniť výdavky percentom z príjmov. Pri zisťovaní základu dane z tohto príjmu si pán Lukáš môže uplatniť iba skutočne preukázateľné daňové výdavky, ktoré s prenájmom bytu súvisia (zistené podľa účtovníctva alebo daňovej evidencie).

Výška paušálnych výdavkov v roku 2024

Podnikateľ, ktorý sa rozhodne uplatňovať paušálne výdavky, si bude daňové výdavky uplatňovať nie v ich skutočne preukázateľnej výške, ale výšku výdavkov uplatní percentom z dosiahnutých zdaniteľných príjmov. Zákon o dani z príjmov určuje výšku paušálnych výdavkov podľa druhu príjmov v sume:
* 60 % z úhrnu (súčtu) príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, maximálne však do výšky 20 000 eur,
* 60 % z príjmov z použitia diela a umeleckého výkonu, maximálne však do výšky 20 000 eur.

Ak by podnikateľ v roku 2024 dosiahol príjmy z podnikania aj z inej samostatnej zárobkovej činnosti, nemôže si na základe vyššie uvedených skutočností uplatniť paušálne výdavky na každú z týchto činností samostatne, ale iba zo súčtu (úhrnu) týchto príjmov.

Naopak, ak by mal podnikateľ v roku 2024 príjem napr. zo živnosti a zároveň by mal aj príjem z použitia diela a umeleckého výkonu, môže si paušálne výdavky uplatniť z obidvoch typov príjmov samostatne, a to až do výšky 20 000 eur.

Príklad na uplatnenie paušálnych výdavkov v roku 2024 – kombinácia príjmov

Pán Jozef (živnostník, nie je platiteľom DPH) dosiahol v roku 2024 príjem zo živnosti vo výške 33 600 eur. Počas roka si pán Jozef zarobil ďalších 5 000 eur z použitia diela (s vyplácajúcou stranou vopred uzatvoril pred vyplatením honoráru dohodu o nezrazení dane vyberanej zrážkou z týchto príjmov v súlade s ustanovením § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov). Akú výšku paušálnych výdavkov si môže pán Jozef uplatniť vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2024?

Pán Jozef si v daňovom priznaní k dani z príjmov môže uplatniť paušálne výdavky vo výške:
* 60 % x 33 600 eur = 20 160 eur – z príjmu zo živnosti, maximálne však do sumy 20 000 eur,
* 60 % x 5 000 eur = 3 000 eur – z príjmu z použitia diela.

Spolu si tak pán Jozef uplatní v daňových výdavkoch sumu 23 000 eur (plus zaplatené odvody v preukázateľnej výške).

Paušálne výdavky a odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne v roku 2024

Pri určovaní výšky paušálnych výdavkov je dôležité myslieť na to, že vo vypočítanej sume paušálnych výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky fyzickej osoby, okrem povinne zaplatených odvodov do zdravotnej a Sociálnej poisťovne v danom roku (vrátane nedoplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia).

Celková suma paušálnych výdavkov za rok 2024 sa vypočíta tak, že k výške paušálnych výdavkov podnikateľ pripočíta aj zaplatené odvody v roku 2024 do zdravotnej a Sociálnej poisťovne (v preukázanej výške):

PV2024 = 60 % z príjmov (max. 20 000 eur) + celková suma zaplatených odvodov do ZP (v roku 2024) + celková suma zaplatených odvodov do SP (v roku 2024)*

* použité skratky: PV2024 = celková suma paušálnych výdavkov 2024; ZP – zdravotná poisťovňa; SP – Sociálna poisťovňa

Preukázaná výška zaplatených odvodov predstavuje sumu, ktorú podnikateľ zaplatil v roku 2024 a vie preukázať ich úhradu napr. prostredníctvom bankového výpisu, potvrdenia o výške zaplatených odvodov z príslušnej poisťovne a pod.

Príklad na výpočet výšky paušálnych výdavkov v roku 2024

Pani Rozália je finančná sprostredkovateľka. Za rok 2024 dosiahla ako SZČO príjmy vo výške 21 000 eur, zaplatila si odvody do zdravotnej poisťovne vo výške 1 200 eur a odvody do Sociálnej poisťovne vo výške 2 900 eur. Iné výdavky, ktoré by súviseli s jej činnosťou nemala žiadne a teda sa rozhodla, že si v daňovom priznaní uplatní paušálne výdavky. Výšku paušálnych výdavkov vypočíta ako: 60 % x 21 000 eur = 12 600 eur. K tejto sume však ešte pripočíta výšku zaplatených odvodov, t. j. 12 600 +1 200 + 2 900 = 16 700 eur. V daňovom priznaní vykáže výšku paušálnych výdavkov v sume 16 700 eur.

Paušálne výdavky a vedenie evidencie výdavkov v roku 2024

Napriek tomu, že podnikateľ nemá povinnosť pri uplatňovaní paušálnych výdavkov viesť podrobnú evidenciu svojich výdavkov, zákon o dani z príjmov mu predpisuje povinnosť viesť evidenciu v rozsahu podľa § 6 ods. 11 písm. a) a d), t. j. evidenciu o:
* príjmoch v časovom slede, potrebnom na zistenie základu dane, resp. čiastkového základu dane, vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
* zásobách,
* pohľadávkach.

Výstupy z tejto evidencie slúžia ako podklad pre vyplnenie daňového priznania, avšak nie sú jeho povinnou prílohou. Zákon o dani z príjmov pritom podrobne nešpecifikuje, ako by mala evidencia vyzerať a teda je na samotnom podnikateľovi, pre akú formu sa rozhodne. V praxi sa často stretávame napr. s evidenciou v Exceli, či s evidenciou vedenou v účtovnom softvéri.

Mimoriadnu pozornosť by mal podnikateľ venovať daňovej evidencii v prípade, že sa stal platiteľom DPH počas roka 2024. Vtedy je totiž povinný okrem vyššie spomínanej evidencie povinný viesť aj evidenciu na účely zákona o DPH.

Tip: Dávame do pozornosti vzor daňovej evidencie, ktorý si môžete stiahnuť v článku Daňová evidencia – vzor.

Paušálne výdavky alebo skutočné výdavky v roku 2024?

Výber formy uplatňovania daňových výdavkov je u každého podnikateľa ovplyvnený rôznymi faktormi a všeobecne sa nedá vyhodnotiť, ktorá z foriem je jednoznačne výhodnejšia pre všetkých podnikateľov.

Väčšina podnikateľov pri vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov myslí najmä na to, ako si minimalizovať daň, ktorú bude potrebné uhradiť. Dôležité je aj samotné administratívne zaťaženie, ktoré so sebou jednotlivé formy evidencie prinášajú. Z praxe vieme, že podnikatelia majú spravidla záujem zamerať sa primárne na vlastné podnikanie a jeho rozvoj. Administratívu preto chcú riešiť minimálne, prípadne ju úplne ponechávajú na zamestnancoch či externých firmách (čo však so sebou prináša vznik dodatočných výdavkov).

Porovnanie rôznych druhov evidencie daňových výdavkov prinášame v prehľadnej tabuľke:

Pri paušálnych výdavkoch si môžeme všimnúť, že ide o najmenej nákladnú evidenciu, ktorá si vyžaduje menej času na spracovanie, obvykle ju zvládne spracovať a viesť aj sám podnikateľ, pričom na jej vedenie nie je potrebné žiadne špeciálne softvérové vybavenie. Pri uplatňovaní paušálnych výdavkov zároveň nevzniká povinnosť zostavenia účtovnej závierky či preukazovať podrobnú evidenciu výdavkov.

Nevýhodou paušálnych výdavkov však ostáva skutočnosť, že ich výšku si vie podnikateľ vyčísliť až po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré podáva daňové priznanie a tiež stanovená maximálna výška 20 000 eur.

Kedy sa (ne)oplatí uplatňovať paušálne výdavky v roku 2024?

Na základe informácii uvedených v článku sa uplatňovanie paušálnych výdavkov javí ako najjednoduchší spôsob uplatňovania výdavkov. V praxi sa s uplatňovaním paušálnych výdavkov stretávame hlavne u podnikateľov, ktorých predmet činnosti má duševný charakter, napr. IT pracovníci (programátori), právnici, účtovníci, tlmočníci, rôzni finanční či profesijní poradcovia, športovci, umelci a pod. Ide predovšetkým o povolania, pri ktorých podnikateľom nevznikajú vysoké skutočné náklady, napr. v porovnaní s výrobnými činnosťami, kde musí podnikateľ nakupovať množstvo výrobného materiálu či využívať služby externých dodávateľov.

Uplatňovať paušálne výdavky v roku 2024 sa spravidla oplatí u podnikateľa pre ktorého platí, že:
* výška jeho skutočne preukázateľných výdavkov je nižšia ako suma paušálnych výdavkov, prípadne
* výška jeho skutočne preukázateľných výdavkov je vyššia ako suma paušálnych výdavkov, avšak tento rozdiel je zanedbateľný.

Príklad kedy sa oplatia paušálne výdavky u podnikateľa v roku 2024 – začínajúci podnikateľ

Slečna Lucia si založila živnosť k 2.1.2024. V roku 2024 dosiahla zdaniteľné príjmy zo živnosti vo výške 17 000 eur, pričom ako lektorke anglického jazyka jej vznikli počas roka skutočné výdavky vo výške 8 000 eur. V roku 2024 okrem toho platila iba zdravotné odvody, vo výške 97,80 eur mesačne (od februára 2024).

Bude pre slečnu Luciu v prvom roku podnikania efektívne uplatniť si paušálne výdavky?

Slečna Lucia na prepočet efektívnosti paušálnych výdavkov využila našu Kalkulačku paušálnych výdavkov v roku 2024, v ktorej jej vyšlo:
* paušálne výdavky (bez zaplatených odvodov) = 17 000 eur x 60 % = 10 200 eur,
* odvody poistného = 97,80 eur x 11 mesiacov = 1 075,80 eur,
* základ dane z príjmov = 17 000 – (10 200 + 1 075,80) = 5 724,20 eur,
* nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka pre rok 2024 = 5 646,48 eur,
* základ dane z príjmov = 5 724,20 – 5 646,48 = 77,72 eur,
* daň z príjmov na úhradu = 77,72 x 15 % sadzba dane = 11,66 eur

Ako je zrejmé z prvého riadku prepočtu, výška paušálnych výdavkov bez zaplatených odvodov je v sume 10 200 eur, čo je viac ako suma skutočných výdavkov, ktoré slečne Lucii vznikli počas roka 2024 (8 000 eur) a teda sa jej rozhodne oplatí uplatniť v prvom roku podnikania paušálne výdavky.

Pre viac praktických príkladov, kedy sa podnikateľovi oplatí či neoplatí uplatňovať paušálne výdavky, dávame do pozornosti náš článok Kedy sa oplatia paušálne výdavky (príklady).

 

Zdroj: podnikajte.sk

Autor: Jana Vašičková