Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Všetko o exekúciách: Odpovieme na najčastejšie otázky

2.10.2014, pluska.sk, Žena
Čo všetko by ste mali vedieť o exekúciách?

Čo exekúcii predchádza?
Exekučné konanie je posledná etapa vymáhania dlhu a veritelia k nemu pristupujú väčšinou až vtedy, keď zlyhali všetky možnosti, ako sa domôcť svojich peňazí “zmierlivou” cestou.

“Teda ak dlžník nezaplatil svoj dlh ani na základe právoplatného rozhodnutia súdu,” upresňuje Stanislava Kolesárová zo Slovenskej komory exekútorov. Exekučné konanie sa môže začať až po nadobudnutí právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia.

Ak ste dlžníkom a budete sa vyhýbať vyrovnaniu účtov aj po tom, ako ste dostali napríklad rozhodnutie súdu, veriteľ sa Otázky o exekúciách môže rozhodnúť, či podá návrh na vykonanie exekúcie, alebo sa ešte bude pokúšať nejako vás prinútiť splatiť dlžoby. Ak sa rozhodne pre exekúciu, dostanete od súdu upovedomenie o exekúcii, v ktorom sú všetky základné informácie o vymáhanej pohľadávke a zároveň aj poučenie o možnosti podať námietky proti exekúcii.

Dve tisícky – zanedbateľný dlh?
Myslíte si, že ak máte dlh do dvetisíc eur, nemôžete prísť o strechu nad hlavou? Novela Exekučného poriadku síce upravuje, že pri vymáhaní pohľadávky do tejto sumy vám exekútor nemôže predať tú nehnuteľnosť, v ktorej máte trvalý alebo prechodný pobyt, ale: “Ak by ste mali viacero dlžôb do dvetisíc eur a nemali by ste dostatok majetku na ich splatenie, možno so súhlasom súdu predať aj takúto nehnuteľnosť,” hovorí Kolesárová.

Exekúcia pre výživné?
Pri vymáhaní pohľadávok na výživnom sú viaceré zvýhodnenia. Je to prednostná pohľadávka a tá pri zrážkach zo mzdy a pri zrážkach z iných príjmov predbieha aj prípadné ostatné prednostné pohľadávky. Navyše, neplatí tu obmedzenie výškou dlhu do dvetisíc eur pri predaji nehnuteľnosti. Okrem toho, len pri vymáhaní pohľadávky na výživnom môžu dlžníkovi exekučne odobrať vodičský preukaz.

Dá sa exekúcia zastaviť?
“Vždy keď dlžník zaplatí v rámci už prebiehajúcej exekúcie svoju dlžobu, vlastne zastaví súdne konanie,” vysvetľuje Stanislava Kolesárová. Ak súdny exekútor predal hnuteľné veci alebo nehnuteľnosti, ktoré boli vo vlastníctve dlžníka, novým vlastníkom sa stáva ten, kto ich vydražil. Iba pri predaji spoluvlastníckeho podielu majú predkupné právo spoluvlastníci nehnuteľnosti.

Kto bude pykať?
V exekúcii sa postihuje vždy len majetok, ktorý patrí dlžníkovi. Ak ste napríklad rodič a žijete s dospelým dieťaťom, ktoré si narobilo dlhy, no byt je napísaný na vás, nemusíte sa báť, že pre jeho nerozvážnosť prídete o bývanie. Jedinou výnimkou je majetok manželov v bezpodielovom spoluvlastníctve. V takom prípade však musí ísť o dlžobu, ktorá vznikla počas manželstva, nie pred jeho uzavretím.

Zablokovali vám účet?
Súdny exekútor vždy zablokuje len sumu vymáhanej pohľadávky a trov exekúcie. Nikdy nie celý účet. Ak by totiž nekonkretizoval sumu, ktorú má banka zablokovať, ako by to banka vedela realizovať?