Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Top 10 otázok o exekúcii

23.10.2014, HN, PORADCA
Máte dlhy a ste podnikateľ, nezamestnaný alebo rodič? HN prinášajú odpovede na najčastejšie otázky, ako bude exekútor v jednotlivých prípadoch postupovať a na čo vám nemôže siahnuť, ak od vás vymáha dlhy.

1. Dlhy a penzia

Požičal som si na dôchodku peniaze, ale nemám ich z čoho platiť. Nebankovka sa mi vyhráža, že ma dá vymáhačskej firme alebo exekútorovi. Aký je medzi nimi rozdiel? Môžu mi siahnuť aj na penziu, alebo nie?

“Vymáhačské firmy” nemajú oprávnenie na nútený výkon súdnych a iných rozhodnutí. Môžu na vás vyvíjať tlak, aby vás donútili zaplatiť. Môžu to byť písomné, telefonické výzvy, esemesky, môžu prísť za vami osobne, ale nemôžu napríklad nariadiť zrážky z dôchodku alebo uskutočniť predaj hnuteľných vecí. Zároveň to môže byť pre vás osobne psychicky tvrdšie, ak by bol takýto tlak na hranici vyhrážok. Výkon exekúcie súdnym exekútorom má pevné pravidlá určené Exekučným poriadkom, vrátane výhod splátkového kalendára, ktorý je osobitnou formou odkladu exekúcie. Z vašej otázky mi je zrejmé, že exekúcia sa zatiaľ nezačala, ak by tak bolo, súdny exekútor vám skutočne môže nariadiť zrážky z dôchodku, musí vám však ostať celá výška životného minima a 50 % životného minima na manželku, a to aj vtedy, ak má vlastný príjem.

2. Nezamestnaný a exekúcia

Čo v prípade, ak si nezamestnaný človek s jedným príjmom z dohody o pracovnej činnosti, kde zarobí menej ako 100 eur v čistom, naberie rôzne SMS pôžičky a hrozí mu exekúcia?

Ak sa voči takémuto občanovi začne exekúcia, súdny exekútor musí zisťovať majetok dlžníka. Odmena z dohody o vykonaní práce nemusí byť jeho jediným príjmom. Okrem toho bude potrebné zistiť, či vlastní hnuteľný alebo nehnuteľný majetok, prípadne či on sám má nejaké pohľadávky. Exekučný poriadok určuje jednotlivé spôsoby výkonu exekúcie a súdny exekútor musí rozhodnúť, akým spôsobom bude exekúciu vykonávať. Nemožno vylúčiť ani skutočnosť, že dlžník nebude mať žiaden likvidný majetok, z ktorého by bolo možné uspokojiť vymáhanú pohľadávku; vtedy bude vhodné vec oznámiť oprávnenému a zvážiť možnosť zastavenia exekúcie pre nedostatok majetku na strane povinného.

3. Živnostník a blokovaný účet

Mám asi päť exekúcií, z toho štyri od štátu. Podľa blokovanej sumy na účte v banke je to 2 500 eur. Som živnostník a nedarilo sa mi. Chcem to splatiť, no ako sa mám zaviazať k nejakým splátkam, keď neviem, aký budem mať zárobok?

Chápem, že je ťažké odhadnúť vašu situáciu v podnikaní, no musíte začať komunikovať so súdnymi exekútormi, inak sa nepohnete z miesta. Exekútori budú stále zisťovať váš majetok, prípadne hľadať vás osobne. Pokúste sa dohodnúť splátkové kalendáre v čo najnižších sumách alebo postupne v jednotlivých spisoch. Ak sa vám nepodarí zaplatiť už dohodnutú splátku, dajte to vedieť súdnemu exekútorovi. Premyslite si, či sám nemáte nejakú pohľadávku, ktorú by mohol súdny exekútor prikázať vášmu dlžníkovi. Ak nebudete nijako komunikovať, bude exekútor hľadať spôsob, ako vymôcť vašu dlžobu, čo sa zobrazí na trovách exekúcie.

4. Exekútori a poisťovne

Som živnostníčka. Mám dlh zhruba 200 eur v Sociálnej a v zdravotnej poisťovni. Hrozí mi exekúcia. Majú tieto úrady vlastných exekútorov?

Sociálna poisťovňa a jednotlivé zdravotné poisťovne vymáhajú pohľadávky cestou súdnych exekútorov, to znamená, že súdnemu exekútorovi, ktorého si vyberú, zašlú návrh na vykonanie exekúcie. Následne exekútor požiada príslušný exekučný súd o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Až potom môže exekúciu začať vykonávať. Doručí vám Upovedomenie o začatí exekúcie, z ktorého bude zrejmé, kto je veriteľ, aká je výška dlhu a ako ho možno splatiť. Ak je dlh uhradený do 15 dní od doručenia upovedomenia, trovy sa znižujú na 50 % zákonnej odmeny. V opačnom prípade začne exekútor vykonávať exekúciu niektorým zo spôsobov podľa Exekučného poriadku.

5. Doručovanie exekúcie

Môže byť súdne rozhodnutie o exekúcii právoplatné, ak nebolo osobne doručené? Môj známy bol dlhodobo v zahraničí a po návrate mu exekútor tvrdil, že má právoplatné rozhodnutie súdu. Môj známy nič osobne neprevzal.

Exekučným titulom môže byť len právoplatné a vykonateľné rozhodnutie. Ak je váš známy presvedčený, že súdne rozhodnutie mu nebolo doručené a ani nesplnomocnil nikoho na preberanie poštových zásielok, mal by v čase, keď príde na Slovensko, nahliadnuť do súdneho spisu a zistiť, ako je vykázané doručenie súdneho rozhodnutia. Na podrobnejšiu odpoveď by bolo vhodné uviesť, či mal váš známy spor ako fyzická osoba alebo ako právnická osoba, či nebol v konaní ustanovený opatrovník a podobne.

6. Dlhy na materskej

Som na materskej dovolenke a chystám sa na rodičovskú. Ešte pred rokom som riadne neplatila splátky banke a teraz ma čaká exekúcia. Môžu mi siahnuť na dávky alebo až keď začnem pracovať? Zostane mi nejaká suma?

Rodičovský príspevok je exekúciou postihnuteľný. Z tohto príjmu vám musí ostať nezraziteľná časť, a to 60 % životného minima + 25 % životného minima na každú vyživovanú osobu. Môže sa stať, že zrážky nebude možné realizovať, pretože nepostihnuteľné sumy budú vyššie ako váš príjem. V tom prípade bude vhodné dohodnúť sa s exekútorom na ďalšom postupe. Zvážte, či by ste napriek terajšej situácii vedeli aj akokoľvek malými splátkami splácať dlh. Bude to iste lepšie, ako by sa mala exekúcia vykonať napr. predajom hnuteľných vecí.

7. Drobné exekúcie

Po novom sa zaviedla maximálna výška trov pri drobných exekúciách. Sumu, ktorá prevyšuje zákonný limit, si rozdelia dlžník a veriteľ na 50 %. Platí to vždy, alebo len po dohode?

Táto zásada pri drobných exekúciách je určená zákonom, preto ju nemožno osobitne upraviť dohodou. Pravdupovediac, súdna prax v prípadoch – čo ak oprávnený odmietne uhradiť “svojich” 50 % prekročeného limitu trov, neexistuje. Zákon však hovorí, že ak súd rozhodne o zastavení exekúcie, rozhodne aj o tom, kto a v akej výške platí trovy. Ak by teda súd rozhodol aj vo veciach drobných exekúcií a určil by, kto a koľko platí, právoplatné uznesenie by bolo novým exekučným titulom. Hranice trov nemôžu byť striktne ohraničené, pretože exekútor pri začatí exekúcie nevie, akými spôsobmi bude exekúciu realizovať.

8. Nemajetný syn a dom

Bývame v rodičovskom dome – rodičia, brat s rodinou a ja. Brat má dlhy a pôžičky v nebankovkách. Môže exekútor siahnuť na náš spoločný dom, keď brat nie je na liste vlastníctva? Brat nepracuje, nemá úspory ani auto.

Nie je to príjemná situácia, najmä ak bývate v spoločnom dome, preto by ste mali byť pripravení na niektoré veci, ktoré reálne nastať môžu. Exekúciu možno uspokojiť výlučne z majetku dlžníka, preto ak váš brat nie je spoluvlastníkom rodinného domu, nemôže sa predať na dražbe. Na druhej strane predpokladám, že na vašej adrese má evidované trvalé bydlisko, preto ho budú na danej adrese súdni exekútori hľadať. V mieste jeho bydliska môžu spísať jeho hnuteľné veci, to znamená, že môžu vstúpiť do domu, zisťovať jeho majetok, zaistiť ho a prípadne predať na dražbe.

9. Predaj domu exekútorom

Údajne platí, že ak môj dlh neprevyšuje 2 000 eur, exekútor nehnuteľnosť, v ktorej mám trvalý alebo prechodný pobyt, predať nemôže. Som živnostník a vedľa rodinného domu mám firemnú prevádzku a dve garáže. Teraz som v exekúcii.

Od júna 2014 platí novela Exekučného poriadku, podľa ktorej nemožno vykonať exekúciu predajom nehnuteľnosti, v ktorej má dlžník trvalý či prechodný pobyt. Ak by exekúcií nižších ako 2-tisíc eur bolo viac a nebol by dostatok iného majetku, z ktorého možno uspokojiť dlhy, súd môže dať súhlas na predaj aj tejto nehnuteľnosti. Prevádzka či garáže môžu byť predmetom predaja, no exekútor môže vstúpiť do všetkých dlžníkových priestorov, teda aj do vášho domu. Ak už exekúcia prebieha, komunikujte s exekútorom, najmä čo sa týka možnosti splátkového kalendára.

10. Auto zdravotne postihnutého

Mám zdravotne postihnutého syna, je na čiastočnom invalidnom dôchodku. Narobil si dlhy a každý deň čakám exekútora. Jediné, čo vlastní, je menšie auto. Býva v mojom dome a riadne sa o neho starám. Môže prísť aj o to auto? Počula som, že exekútor mu ho musí nechať.

Ak váš syn poberá čiastočný invalidný dôchodok, súdny exekútor môže nariadiť exekúciu zrážkami z iných príjmov – dôchodku, pričom mu musí ostať suma zodpovedajúca 100 % životného minima (+ 50 % životného minima na každú vyživovanú osobu). Motorové vozidlo je vyňaté z exekúcie len v prípade, ak slúži na prepravu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a pre potreby jeho rodiny alebo členov jeho domácnosti.

Odpovede vypracovala Stanislava Kolesárová, súdna exekútorka a hovorkyňa Slovenskej komory exekútorov