Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Poplatky za kataster sa mierne zvýšia, lehoty zas trochu skrátia

3.10.2014, hnporadna.hnonline.sk, Servisné prílohy, Články
Hoci návrh nového katastrálneho zákona sľubuje zrýchlenie a zefektívnenie katastrálneho konania či kvalitnejšiu evidenciu nehnuteľností, nevyhneme sa ani jeho “menším” nedokonalostiam. Advokátka a partnerka spoločnosti Squire Patton Boggs Tatiana Prokopová upozoňuje najmä na problémy, ktoré môžu nastať pri odstúpení od zmluvy.

Žalovať a dokazovať

“Dnes platí, že v prípade, ak sa od zmluvy o kúpe pozemku odstúpi, kataster zapíše vlastníctvo spätne len ak súhlasí s odstúpením aj druhá strana,” vysvetľuje. Po novom sa celý proces odstúpenia od zmluvy skomplikuje – a to dosť výrazným spôsobom. “Nový zákon hovorí, že odstúpenie od zmluvy sa zapisuje záznamom, len ak obe strany súhlasia a len ak sa nehnuteľnosť medzičasom nepredala niekomu ďalšiemu. Pri treťom vlastníctve nie je možné urobiť spätný záznam – jedinou možnosťou je podať návrh na súd,” hovorí Prokopová.

A tento krok môže byť pre občanov nebezpečný. “Keď vám niekto od zmluvy odstúpi a vy nevyjadríte súhlas, nemôže dôjsť k spätnému záznamu,” objasňuje a dodáva, že v takomto prípade bude kataster povinný vyzvať vás, aby ste podali návrh na súd, teda žalobu. Ak však do 60 dní žalobu nepodáte, kataster jednoducho zapíše spätným záznamom odstúpenie o zmluvy. V praxi to môže vyzerať tak, že ak ste kúpili nehnuteľnosť a predávajúci odstúpi, ste prakticky nútení podať žalobu. Ak tak neurobíte, kataster automaticky po uplynutí šesťdesiatdňovej lehoty zapíše odstúpenie. “Je to vážny zásah, pretože iniciátor žaloby musí byť ten, kto neodstúpil a zároveň to pre neho znamená dôkazné bremeno, teda musí dokazovať svoje tvrdenie,” uzatvára Prokopová.

Šedá zóna

Advokátka Alexandra Gacíková hovorí o ďalšej “šedej zóne” katastrálneho zákona. Po novom budú ceny nehnuteľností sprístupnené len určitým osobám, a to konkrétne vlastníkovi nehnuteľnosti, štátnym orgánom a Národnej banke Slovenska, súdu, znalcovi a – osobe, ktorá vyhotovuje cenové mapy. “V legislatíve nie je nikde napísané, o akú osobu ide. Jej činnosť nie je nikde regulovaná a teda je otázka: ako sa takáto osoba preukáže?” uvádza Gacíková. Na druhej strane, o prístup k evidencii cien nehnuteľností prebieha momentálne veľký boj, pokúšajú sa o to najmä ostatné banky, no zatiaľ bez výsledku.

“Zverejnením cien z kúpnych zmlúv by malo vzniknúť to, že cenová mapa bude odrážať realitu – teda trhové ceny – a nie tie, ktoré sú uvedené v inzerátoch,” hovorí Prokopová. “Je však otázne, ako budú tieto údaje sprístupňované a komu,” uzatvára.

Elektronizácia katastra

Nový katastrálny zákon by mal fungovať od júla budúceho roka, zmeny nastanú napríklad aj v lehotách, pribudnú aj nové druhy katastrálneho konania, napríklad doplnenie údajov – pri zmene priezviska či trvalého pobytu. Zároveň pribudne nový geometrický plán, v ktorom budú určené hranice pozemku.

Zmeny nastanú aj v jednotlivých definíciach, napríklad dnešná výmera parcely bude definovaná ako výmera pozemku. Medzi najvýznamnejšie zmeny patrí zjednodušenie prístupu k údajom evidovaných v katastri – výpisy a odpisy dostanete prostredníctvom každého okresného úradu, a to aj v elektronickej podobe. V praxi teda bude možné získať výpis z listu vlastníctva či kópiu katastrálnej mapy aj na pošte. “Dnes to funguje tak, že ak chcete výpis z listu vlastníctva, musíte si ho pýtať v konkrétnom meste. Po novom si ho budete môcť vybaviť odkiaľkoľvek, na pobočkách Slovenskej pošty,” dodáva Prokopová. Zatiaľ takto funguje dvanásť pobočiek Slovenskej pošty, od budúceho roka by ste mali dostať potrebné dokumenty už na každej pobočke.

Pozrite sa, čo všetko sa zmení od júla 2015 skrátia sa lehoty pre vklad na základe notárskej zápisnice a v urýchlenom konaní pribudne samostatná lehota pre výmaz záložného práva záznamom, a to do 5 dní skvalitní sa evidencia nehnuteľností zvýši sa presnosť údajov uvedených v katastri nehnuteľností, teda lokalizačná istota polohy či tvaru nehnuteľnosti nové definície výmery pozemku, budovy, rozostavanej budovy či bytu, podzemnej stavby a rozostavanej podzemnej stavby pribudnú nové druhy katastrálneho konania – doplnenie alebo zmena evidovaných údajov o vlastníkovi a pod. zmení sa štruktúra listu vlastníctva, v časti B – Vlastník alebo iná oprávnená osoba pribudnú poznámky, ktoré vyjadrujú skutočnosti obmedzujúce oprávnenie vlastníka alebo inej osoby nakladať s nehnuteľnosťou Poplatky sa zvýšia iba mierne návrh na vklad: 70 eur (teraz 66 eur) elektronický návrh na vklad: 35 eur (dnes 33 eur) urýchlený návrh na vklad: 260 eur (dnes 266 eur) elektronický urýchlený návrh na vklad: 130 eur (teraz 133 eur) návrh na prešetrenie údajov katastra: 50 eur výpis z listu vlastníctva s chronológiou zmien: 25 eur Lehoty sa skrátia návrh na vklad na základe notárskej zápisnice/listiny autorizovanej advokátom: 15 dní (dnes 20 dní) návrh na vklad urýchlené konanie: 10 dní (dnes 15 až 30 dní) elektronicky podaný návrh na začatie konania o zázname alebo záznamová listina: 30 dní rozhodnutie o výmaze záložného práva: 5 pracovných dní