Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Kataster sa predraží o desiatky eur

Novinky v zákone, ktorý upravuje zápis nehnuteľností do katastra, sa očakávajú až počas leta budúceho roka. Občania sa môžu pripraviť na viaceré zmeny, najmä na to, že návšteva úradu ich bude stáť o čosi viac.

Juraj Pivarči

Kúpili ste byt alebo dom? Nemali by ste zabudnúť na povinnosti voči katastrálnemu úradu, ktorý každý pozná pod jednoduchším názvom – kataster. Ide o verejný register všetkých nehnuteľností, na ktorom nájdete ich presný súpis či opis, geometrické určenie, ale tiež údaje o právach k nim ako napríklad to, kto je ich vlastníkom, kto má na ne záložné, nájomné či predkupné právo, ale tiež všetky vecné bremená. Tieto náležitosti upravuje na Slovensku aktuálne Katastrálny zákon z roku 1995. Takmer tri desaťročia starú legislatívu však čaká novelizácia. Tú ešte počas leta predložil do medzirezortného pripomienkového konania Úrad geodézie, kartografie a katastra. „Cieľom návrhu zákona je reflektovať niektoré otázky aplikačnej praxe a upraviť vzťahy v súlade s identifikovanými potrebami adresátov právnej úpravy,“ uvádza sa v dôvodovej správe návrhu zákona. Predpokladaný dátum nadobudnutia účinnosti predmetného návrhu novely katastrálneho zákona je 1. júl 2023. Pri konkrétnych termínoch sú však predkladatelia v dôsledku aktuálnej politickej situácie opatrní.

Očakávajte vyššie poplatky

Pre bežného občana bude prijatie tohto zákona znamenať viacero zmien a nie všetky budú pozitívne. Tie menej príjemné budú rozhodne vyššie poplatky. Aktuálne je sadzba za návrh na vklad do katastra vo výške 66 eur. Ak účastník konania pri doručení návrhu na vklad do katastra nehnuteľností žiada rozhodnúť o vklade urýchlene, a to do 15 dní, výška poplatku je nastavená na úrovni 266 eur. Po novom by to malo byť pri „bežnej rýchlosti“ 92 eur, pri „vyššej rýchlosti“ 292 eur. Vyššiemu poplatku sa nevyhnete ani vtedy, ak návrh vykonáte elektronicky. Zo súčasných 33 eur to bude 46 eur. V prípade urýchleného elektrického konania sa suma zvýši zo 133 eur na 146 eur. Predseda Úradu geodézie, kartografie a katastra Ján Mrva argumentuje tým, že sa tieto sumy nemenili od roku 2005, teda za posledných takmer 20 rokov, a tiež tým, že návrhy na kataster sú v dnešných časoch čoraz komplikovanejšie. Z navrhovaných materiálov tiež vyplýva, že by vyššie poplatky na úrade mali do štátnej kasy pre krajinu priniesť viac ako 11,3 milióna eur, a to každý nasledujúci kalendárny rok.

Rozhodnutie zašlú každému účastníkovi

V rámci návrhu novely katastrálneho zákona sa predpokladá podrobnejšia právna úprava konania o predmete evidovania v katastri nehnuteľností či precizovanie právnej úpravy doručovania všetkým fyzickým osobám, ktoré sa zúčastnia na predmetnom konaní. „Predpokladá sa tiež vypustenie inštitútu oznámenia o návrhu na vklad. Pre prípad zastúpenia účastníka konania splnomocnencom sa bude rozhodnutie o povolení vkladu okrem splnomocnenca posielať aj samotnému účastníkovi, ktorý plnomocenstvo udelil,“ opisuje ďalej plánované zmeny Ján Mrva. Napríklad touto sa má zabrániť podvodným prepisom a ďalším problémom, ktoré môžu vzniknúť. Vo vzťahu k osvedčovaniu podpisov návrh zákona predpokladá, že sa bude vyžadovať aj osvedčenie podpisu záložného veriteľa, ktorým nie je banka, zahraničná banka alebo pobočka zahraničnej banky, na listine, ktorá preukazuje zánik záložného práva. „Novela zákona taktiež predpokladá podrobnejšiu úpravu nadobúdania nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území Slovenska zo strany cudzieho štátu. Návrh tiež precizuje ustanovenia o zázname, poznámke či plombe,“ dodáva ďalej šéf úradu. V súvislosti s nadobúdaním nehnuteľností na komerčné účely cudzími štátmi sa zavádza povinnosť skúmať v konaní o návrhu súhlas ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.

Na kataster sa dostanú pamiatky i ruiny

V súvislosti s prístupom k údajom katastra nehnuteľností prostredníctvom katastrálnych portálov sa zavádza aj povinná bezplatná registrácia pri prehliadaní údajov katastra nehnuteľností, ktoré sú zverejnené na internete. V neposlednom rade sa novinky dotknú aj historických pamiatok. Po novom sa totiž predmetom evidovania v katastri nehnuteľností stanú aj ruiny, ktoré sú kultúrnou pamiatkou, a práva k takýmto ruinám. Pri zápise ruiny do katastra nehnuteľností sa bude predkladať potvrdenie Pamiatkového úradu o tom, že ide o kultúrnu pamiatku. Tieto body sa do návrhu vložili na základe požiadavky rezortu kultúry a pôdohospodárstva. A ustanoví sa tiež nová skutková podstata priestupku, ako aj porušenia poriadku na úseku katastra nehnuteľností, a to neoprávnené spracúvanie údajov katastra nehnuteľností.

92 EUR bude po novom poplatok za návrh na vklad do katastra.

K zmenám na katastrálnom úrade by mohlo dôjsť počas leta 2023.

 

Zdroj: Hospodárske noviny

Autor: Juraj Pivarči