Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Novela zákona o ŠFRB zavedie dva nové účely podpory nájomného bývania

Podpora nájomného bývania sa bude vzťahovať aj na obstarávanie technickej vybavenosti a kúpu pozemku pre výstavbu a užívanie nájomných bytov. Novela zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní umožní poskytovať podporu aj na štartovacie byty.

[openiazoch.zoznam.sk; 07/09/2017]

Novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB)

Novela zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB), ktorú vo štvrtok schválil parlament, zavedie dva nové účely podpory nájomného bývania – pri obstarávaní technickej vybavenosti a kúpe pozemku pre výstavbu a užívanie nájomných bytov. Financovanie bude zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov rozpočtu ŠFRB na príslušný rok.

V súčasnosti podľa ministerstva dopravy a výstavby nie je možné vyčísliť výšku poskytnutých podpôr, nakoľko nie je je zrejmé, koľko oprávnených žiadateľov využije túto formu financovania navrhovaných nových účelov.

Súčasťou novely sú aj úpravy a doplnenia ako rozšírenie typov zariadení sociálnych služieb na výstavbu alebo obnovu, ktorým je možné poskytnúť úver zo ŠFRB. Okruh žiadateľov sa rozšíri pri fyzickej osobe o osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom do pätnásť rokov. Zvýši sa tiež maximálna výška úveru pri obstarávaní nájomného bytu na sto percent obstarávacej ceny v obciach s vyšším predpokladom obsadenosti týchto bytov.

Poslanci jednej z politických strán v novele zákona o ŠFRB navrhli zvýšiť maximálnu rozlohu podlahovej plochy bytových a iných priestorov v rodinnom dome prislúchajúcej k jednému bytu zo 120 na 160 štvorcových metrov ako jednu z podmienok poskytnutia podpory štátu pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu. “Takáto právna úprava už na Slovensku existovala, a to v čase účinnosti predošlého zákona o ŠFRB. V roku 2013 bola táto podmienka nevhodne znížená na 120 metrov štvorcových,” uviedli v pozmeňujúcom návrhu poslanci. Za optimum považujú dom s podlahovou plochou 160 metrov štvorcových pre viacdetnú rodinu s kompletným vybavením. Parlament však tento návrh nepodporil.

Novela zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní

Poslanci schválili aj novelu zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, ktorá umožní poskytovať podporu aj na štartovacie byty. Ide o nájomný byt bežného štandardu s podlahovou plochou do 50 štvorcových metrov a limitovanou dĺžkou nájomného maximálne na šesť rokov. Môže ísť o dvojizbové byty na podporu mobility pracovnej sily. Nájomné zmluvy na tieto byty budú môcť byť uzatvorené na dobu určitú do troch rokov a pri dodržaní podmienok ich bude možné predlžiť o rovnakú lehotu.

Pre podporu štartovacích bytov sa môže zvýšiť podiel dotácie o 10 %, čo má žiadateľom umožniť určiť primerané nájomné pre nájomníkov a nájomcom kumulovať si vlastné zdroje pre zabezpečenie si iného bývania v budúcnosti.

Ministerstvo dopravy a výstavby pripravilo návrhy oboch noviel s účinnosťou 1. januára 2018.