Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Nové domy musia byť hospodársky návratné

Ministerstvo výstavby má plán, podľa ktorého takmer nulovú úroveň budú musieť dosiahnuť stavby s povolením po 31. decembri 2020.

Monika Hladíková

Dom s nulovou potrebou energie je stavba s mimoriadne vysokou energetickou hospodárnosťou. Znamená to, že potrebuje veľmi nízke alebo nulové množstvo energie potrebné na to, aby sa efektívne hospodárilo s teplom a teplou vodou.Taktiež musí byť veľké množstvo tejto energie dodané z obnoviteľných zdrojov. Pre zintenzívnenie výstavby týchto stavieb sa s účinnosťou od 1. mája 2019 zaviedol nový príspevok, ktorý má motivovať vlastníkov k ich výstavbe. Výška príspevku pri splnení zákonných podmienok je osemtisíc eur.

 

Podmienky na príspevok

Objekt musí byť v zmysle stavebného zákona rodinným domom. Znamená to, že príspevky sa neposkytuju na chaty a podobne. Taktiež na jeho adrese nesmie byť zapísané sídlo právnickej osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby. Taktiež na získanie príspevku musí byť kolaudačné rozhodnutie vydané v priebehu dvoch rokov pred tým, než bola podaná žiadosť o príspevok. Napríklad pri žiadosti podanej v roku 2020 je podmienka splnená, ak bol dom skolaudovaný v rokoch 2018, 2019 a 2020. Napokon na dom vrátane jeho technického systému nemohol byť v minulosti poskytnutý finančný príspevok na základe žiadosti podanej v predchádzajúcich výzvach, úver z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, verejné prostriedky alebo iné finančné prostriedky. Budova musí tiež disponovať energetickým certifikátom a byť v triede A0 a celková podlahová plocha je najviac 200 štvorcových metrov.

 

Technické parametre

Všetky stavebné konštrukcie, ktoré tvoria obálku rodinného domu, musia spĺňať normalizovanú hodnotu súčiniteľa prechodu tepla Ur2, podľa normy STN 73 0540-2 o tepelnej ochrane budov. Hodnoty súčiniteľov prechodu tepla jednotlivých konštrukcií sú uvedené v správe k energetickému certifikátu, ktorá je súčasťou energetického certifikátu vyhotoveného ku kolaudácii rodinného domu. Pri novostavbe rodinného domu, ktorá má zatiaľ iba vypracovaný projekt, respekíve ešte nie je skolaudovaná, sú tieto parametre uvedené v projektovom energetickom hodnotení. Uvedená hodnota súčiniteľa prechodu tepla musí byť rovná alebo menšia, ako je hodnota uvedená v norme. Splnenie parametrov vie vyhodnotiť zhotoviteľ projektového energetického hodnotenia alebo certifikátu.

 

Prílohy k žiadosti

Pre overenie vlastníctva rodinného domu je potrebné, aby bol skolaudovaný rodinný dom v čase podania žiadosti o príspevok zapísaný na liste vlastníctva. Zápis rozostavanej stavby nie je dostatočný. Elektronickú žiadosť nájdete v sekcii Podanie žiadosti. Pri vypĺňaní formulára žiadosti postupujte podľa manuálu. Je potrebné pripomenúť, že žiadosť je možné vyplniť, len ak je aktívna výzva na daný typ žiadosti a nebol naplnený limit. Po záväznom odoslaní žiadosti je potrebné vygenerovanú žiadosť vytlačiť a podpísanú spolu s prílohami podať na poštovú prepravu alebo doručiť do podateľne ministerstva do 10 pracovných dní. Medzi prílohy, ktoré je potrebné priložiť, patria projektová dokumentácia rodinného domu, právoplatné kolaudačné rozhodnutie a fotodokumentácia. V prípade, že budova patrí viacerým ľuďom, je potrebný súhlas v konaní o podaní príspevku. Napokon aj číslo energetického certifikátu.

 

Rozhodnutie

Následne sa overuje, či žiadosť obsahuje všetky povinné prílohy, ktoré preukazujú splnenie zákonných podmienok. Ak to tak nie je, ministerstvo vyzve žiadateľa na ich doplnenie. Prílohy je nutné doplniť v zákonom stanovenej lehote, čo je 10 pracovných dní, inak sa konanie o poskytnutí príspevku zastaví. Po posúdení kompletnej žiadosti ministerstvo vydá jedno z týchto rozhodnutí, a to je rozhodnutie o poskytnutí príspevku. Po prevzatí rozhodnutia odporúčame skontrolovať číslo účtu, na ktorý bude poskytnutý príspevok. Alebo rozhodnutie o neposkytnutí príspevku v prípade, ak žiadosť nespĺňa niektorú zo zákonných podmienok. Zdroj: byvajteusporne.sk

rada odborníka

rozhodnutie nadobudne právoplatnosť po 15 dňoch od jeho doručenia. v prípade, ak voči rozhodnutiu nemáte námietky, túto lehotu môžete skrátiť vzdaním sa práva odvolania. vzor je k dispozícii na stránke, kde sa podáva žiadosť. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia bude v lehote 60 dní poskytnutý príspevok bezhotovostným prevodom na účet uvedený v rozhodnutí.

 

Zdroj:  Hospodárske noviny; SERVIS

Autor: Monika Hladíková