Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Nižšia DPH nemusí znížiť aj cenu

V tomto roku začala platiť aj novela zákona o dani z pridanej hodnoty. Niektoré zmeny sú výhodné pre podnikateľov, iné zas pre ich zákazníkov. Pozrite si ich sumár.

1. Daň z pridanej hodnoty na ubytovanie

Od 1. januára 2019 platí nižšia daň z pridanej hodnoty na ubytovacie služby. Namiesto 20 percent tak zaplatíte desaťpercentnú sadzbu dane. Zmena sa týka hotelových a turistických ubytovacích služieb, kempov, ale aj ubytovania na internátoch a robotníckych ubytovniach. Pokles sadzby dane z pridanej hodnoty by mal teoreticky znamenať aj pokles
cien za ubytovanie. Je však ťažké povedať, či sa pokles sadzby premietne aj do nižších cien pre zákazníkov. Je možné, že prevádzkovatelia si nechajú rozdiel v dani z pridanej hodnoty pre seba a ceny nezmenia. Ovplyvniť to môžu napríklad drahšie energie či nárast iných nákladov.

[hnonline.sk; 14/01/2019; Zuzana Dzvoníková ; Zaradenie: expert]

2. Služby súvisiace s ubytovaním

Zníženej sadzbe dane z pridanej hodnoty podliehajú aj bezprostredne súvisiace služby. Napríklad služby recepcie, parkovanie hostí. V niektorých prípadoch môže byť problém určiť, akú sadzbu dane z pridanej hodnoty majú služby mať a či bezprostredne súvisia s ubytovaním. Zdaňovanie usmerňuje iba informácia Finančného riaditeľstva. V podstate
môžeme povedať, že služby súvisiace s ubytovaním, ktoré sú poskytované všetkým hosťom bez výnimky spoločne s ubytovaním, by mali byť zdanené desaťpercentnou sadzbou dane z pridanej hodnoty. Hostia ich môžu využívať bez toho, aby za ne samostatne platili, a cenu za ubytovanie neovplyvnia, aj keď službu nevyužijú. Typickou službou súvisiacou s ubytovaním je napríklad parkovné, služby recepcie, upratovanie na izbách, donáška jedla na izbu či využitie hotelového bazéna.

3. Rôzna výška dane

Pokiaľ ubytovacie zariadenie poskytuje raňajky pre ubytovaných hostí, prípadne príplatok za raňajky v izbe hosťa a ak hosť nemá možnosť objednať si ubytovanie bez raňajok, použije sa znížená sadzba na celú cenu. Ak by táto služba bola poskytnutá samostatne, bez ubytovania, zdanila by sa základnou 20-percentnou sadzbou. Opačne je to v prípade
ubytovania s polpenziou alebo plnou penziou, keď dochádza k poskytnutiu dvoch služieb s rozdielnou sadzbou dane. Hotelier klientovi zaúčtuje cenu za ubytovanie desaťpercentnou daňou z pridanej hodnoty a za stravovanie bude 20-percentná sadzba. Rovnako je to aj pri využití wellness služieb, ak sú pre zákazníkov zvlášť spoplatňované. Vtedy sa na nevzťahuje základná 20-percentná sadzba dane z pridanej hodnoty. Platí to aj pri nadštandardných službách ako je poskytnutie golfového ihriska, zapožičanie bicyklov, poskytnutie vstupeniek na kultúrne akcie či skipasy.

4. Čo je v cene ubytovania

Špecificky sa posudzuje prípad, ak ubytovacie zariadenie poskytuje niektorú zo služieb v cene ubytovania, aj keď s ubytovaním nesúvisí. Napríklad skipasy by v tomto prípade mohli byť súčasťou ubytovacích služieb za predpokladu, že by boli poskytované hosťom automaticky v cene ubytovania bez ohľadu na to, či túto možnosť využijú alebo nie a cena za ubytovanie vrátane skipasu je rovnaká ako cena za ubytovanie bez neho. Znížená sadzba dane z pridanej hodnoty na ubytovacie služby je bežná aj v iných európskych krajinách. Nemá ju už len zopár krajín, napríklad Dánsko alebo Veľká Británia.

Sadzba dane z pridanej hodnoty na ubytovacie služby

Poľsko 8 %
Írsko 9 %
Holandsko 6 %
Estónsko 9 %
Taliansko 10 %
Maďarsko 18 %

5. Ďalšie zmeny v dani z pridanej hodnoty

Výrazná zmena sa týka aj prenájmov. V súčasnosti, ak firma prenajímala byt, v ktorom mala sídlo iná spoločnosť, prenájom tohto bytu mohol byť zaťažený daňou z pridanej hodnoty.

Od januára 2019 platí zmena. Novelou zákona dochádza k obmedzeniu práva voľby prenajímateľa na zdanenie prenájmu bytu, rodinného domu a nájmu apartmánu v bytovom dome, pričom tento typ prenájmu musí byť od 1. januára aj medzi podnikateľmi v režime oslobodenia od dane.

Cieľom úpravy je zabrániť podvodom, keď sa nájom bytov deklaroval na podnikateľské účely, ale v konečnom dôsledku išlo o osobnú spotrebu. Keďže prenájom napríklad bytu inej spoločnosti bude bez dane z pridanej hodnoty, nebude mať prenajímateľ ani právo na odpočítanie dane z pridanej hodnoty na vstupe, napríklad z nákladov na opravy alebo z
rekonštrukcie bytu. A to bez ohľadu na skutočnosť, že by v byte bolo napríklad sídlo firmy.

Zmena sa vzťahuje na zmluvy o nájme nehnuteľnosti uzatvorené po 31. decembri 2018, na základe ktorej bola nehnuteľnosť odovzdaná do užívania po 31. decembri 2018. Zároveň sa doplnilo, že aj predaj bytu, rodinného domu a apartmánu po piatich rokoch bude vždy oslobodený od dane.
6. Zábezpeka na daň

Pre podnikateľov sa od januára 2019 ruší nástroj zábezpeka na daň z pridanej hodnoty. Je to záloha, ktorú museli na účet daňového úradu zaplatiť rizikoví podnikatelia, ak sa chceli stať platiteľmi dane z pridanej hodnoty. Sumy o zložení zábezpeky sa pohybovali od tisíc do 500-tisíc eur. Zábezpeka na daň fungovala od roku 2012, aby zabránila vznik daňových nedoplatkov na dani z pridanej hodnoty spôsobených novoregistrovanými platiteľmi dane. Zrušenie tohto inštitútu potvrdzuje jeho nadbytočnosť, čo je pozitívna zmena. Všetky nepoužité zábezpeky daňový úrad automaticky vráti do 28. februára 2019.

7. Dvojnásobná daň

Novela zákona znamená aj koniec dvojnásobnému plateniu dane z pridanej hodnoty. Doteraz ak podnikatelia nakupovali niektoré presne určené tovary v maloobchodných predajniach, a nie vo veľkoobchode, tak museli daň z pridanej hodnoty z nákupu odviesť dvakrát.

V praxi ak napríklad prevádzka reštaurácie súrne potrebovala kúpiť ryžu či bylinkový čaj a zamestnanec išiel do najbližšieho hypermarketu, tak z vystaveného dokladu si platiteľ dane ako kupujúci nemohol uplatniť odpočet dane, respektíve musel odviesť daň štátu druhýkrát. Raz ju podnikateľ zaplatil v obchode a druhýkrát ju zaplatil daňovému úradu. Rovnaká situácia bola aj pri nákupe niektorých výrobkov z kovov. Od januára 2019 prichádza očakávaná zmena.

Podnikatelia si môžu uplatniť odpočet dane z pridanej hodnoty aj za nákupy v predajniach, kde dostanú doklad z elektronickej registračnej pokladnice, ak tovar použijú na podnikanie. Zdroj – Slovenská komora daňových poradcov

Pri účtovaní virtuálnych mien sa už postupuje po novom

Novinky v účtovaní musia začať uplatňovať tak subjekty, ktoré účtujú v podvojnom účtovníctve, ako aj podnikatelia, ktorí používajú jednoduché účtovníctvo. O ich nových povinnostiach hovorí Miroslava Kvočáková, vedúca účtovníctva v spoločnosti Tpa Tax, k. s.Ministerstvo financií na sklonku minulého roka upravilo niektoré postupy pri účtovaní.

Ktorých podnikateľských subjektov sa táto zmena týka?

Od 1. novembra 2018 bolo zákonne spresnené, ako postupovať pri ocenení a účtovaní virtuálnych mien. Uvedená novinka v účtovaní sa týka všetkých subjektov, ktoré nejakým spôsobom nadobudnú virtuálnu menu, či už účtujú v jednoduchom alebo podvojnom účtovníctve. Subjekty účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva čaká od 1. januára
2019 niekoľko ďalších zmien.

O aké zmeny pri účtovaní virtuálnej meny konkrétne ide? Ako sa prejavia v praxi?

V podvojnom účtovníctve virtuálnu menu považujeme za krátkodobý finančný majetok. Virtuálna mena, služba a majetok nadobudnuté výmenou za virtuálnu menu sa oceňujú ku dňu nadobudnutia reálnou hodnotou. Reálnu hodnotu virtuálnej meny na tieto účely predstavuje trhová cena, ktorá sa zisťuje spôsobom určeným účtovnou jednotkou zo zvoleného verejného trhu s virtuálnou menou. Na ocenenie úbytku virtuálnej meny sa použije spôsob ocenenia aritmetickým priemerom alebo metódou first in first out. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, sa virtuálna mena nepreceňuje na reálnu hodnotu.

Čo sa týka jednoduchého účtovníctva, hovoríte o viacerých novinkách. Môžete ich uviesť?

V jednoduchom účtovníctve okrem účtovania virtuálnych mien došlo k zmenám aj v mnohých ďalších oblastiach. Nové postupy sa musia uplatňovať napríklad v doplnení výdavkov, ktoré sa účtujú ako ostatné výdavky, v účtovaní poskytnutých peňažných prostriedkov záložcovi a v oddelenom účtovaní príjmov a výdavkov v účtovnej jednotke, ktorá je poskytovateľom sociálnej služby.

V ktorých ďalších oblastiach treba rátať s novými postupmi účtovania v tomto roku?

Zmeny na základe opatrení sa dotknú aj účtovania v knihe dlhodobého majetku, v knihe účet v banke a pokladničnej knihe, účtovania sociálneho fondu, výdavkov spojených s vlastným chovom zvierat, zľavy z ceny poskytnutej k uhradeným zásobám a účtovania vzájomného zápočtu pohľadávok. Ďalej sem patrí účtovanie pohľadávok u záložného
veriteľa, účtovanie použitia dotácie a sponzorského, účtovanie o dani z pridanej hodnoty a účtovanie storna výdavkov.

Aké nové povinnosti prinesú tieto opatrenia do podnikateľského prostredia?

V podvojnom účtovníctve budú podnikatelia povinní doplniť do svojho účtovného rozvrhu nové účty týkajúce sa účtovania virtuálnych mien a konkrétne analytické účty podľa jednotlivých virtuálnych mien. Novinky v oceňovaní a účtovaní virtuálnych mien podnikatelia použijú už pri zostavovaní účtovnej závierky za rok 2018.

Pri zmenách súvisiacich s vedením jednoduchého účtovníctva ide najmä o spresnenie alebo doplnenie účtovania v príslušných oblastiach. Tieto zmeny nemajú významný dosah na samotné vykazovanie podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva.