Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Európsky profesijný preukaz – dvere do ostatných krajín EÚ sú pre realitných maklérov od 1. 1. 2016 o niečo viac pootvorené

V dňoch 25. až 27. novembra 2015 Národná Asociácia Realitných Kancelárií Slovenka (NARKS) organizovala v Bratislave ako hostiteľská organizácia rokovanie predsedníctva a valného zhromaždenia  Európskej Asociácie realitných profesionálov (CEPI-CEI). Ako zástupca NARKS považujem za veľmi významné najmä aktivity CEPI-CEI ktoré smerujú k podpore vytvorenia jednotného trhu v Európe. Stratégia EU smerovaná k jednotnému trhu má za cieľ čo najviac zjednodušiť voľný pohyb pracovnej sily, tovarov a služieb v rámci teritória EÚ.

[Autor: Ing. Stanislav Haviar, NARKS ]eu_narks

Jednou z najdôležitejších priorít v nadchádzajúcom období pre CEPI-CEI je  zavedenie (European porofessional card = EPC ). Táto úloha bola jednou z hlavných tém novembrového stretnutia predsedníctva a valného zhromaždenia CEPI-CEI v Bratislave.

Myšlienka  EPC bola prvýkrát predstavená v roku 2010. Teraz sa stáva realitou. Európska komisia prijala potrebné vykonávacie nariadenia a prvé EPC sú už k dispozícii pre rad vybraných profesií, vrátane realitných kancelárií. EPC nebude fyzická karta. Bude sa jednať o elektronický certifikát a informácie budú uložené v Informačnom systéme o vnútornom trhu (IMI). Podstatu tvorí proces uznávania kvalifikácie profesionálov medzi krajinami EU. EPC je dôležitou súčasťou stratégie EU na vytvorenie Jednotného európskeho trhu.

Od januára 2016 realitní agenti majú možnosť požiadať on-line o uznanie svojej kvalifikácie v ostatných krajinách EÚ prostredníctvom IMI systému vytvorením EPC. Registrácia EPC bude dobrovoľná a je na jednotlivých odborníkoch, aby sa rozhodli, či chcú alebo nechcú EPC. Nový postup uznania kvalifikácie prostredníctvom EPC bude oveľa jednoduchší a rýchlejší.

Počiatočná fáza sa týka len realitných agentov a niektorých ďalších profesií ( zdravotné sestry, lekárnici, fyzioterapeuti a horskí sprievodcovia). Zámer Európskej komisie je vydať EPC do tejto skupiny ako prvej, a potom ho neskôr rozšíriť o iné povolania, ktoré vyjadria záujem a spĺňajú podmienky.

Žiadosť o EPC zahŕňa vytvorenie zabezpečeného osobného on-line účtu. Všetky dokumenty potrebné na podanie žiadosti možno predložiť elektronicky. Účet tiež poskytuje prístup k informáciám o aktuálnom stave vybavovania žiadosti.

Požadované budú rovnaké dokumenty ako pri žiadosti o uznanie kvalifikácie v rámci existujúceho systému, v závislosti na tom, či sa žiadosť týka vydania trvalého EPC v inej krajine EÚ, alebo dočasného a príležitostného poskytovanie služieb.

Žiadosť bude najskôr spracovaná vnútroštátnymi orgánmi v domovskom členskom štáte žiadateľa prostredníctvom  Informačného systému vnútorného trhu (IMI).

Na základe právnych predpisov EÚ o jednotnom trhu majú ľudia a podniky určité práva, pokiaľ ide o pohyb v Európskom hospodárskom priestore na účely práce, štúdia, obchodu atď. správne orgány jednotlivých členských krajín zapojených do praktického vykonávania týchto právnych predpisov si vymieňajú informácie s podobnými orgánmi v iných krajinách. Umožňuje to práve Informačný systém o vnútornom trhu (IMI).

IMI sa využíva predovšetkým na poskytovanie a overovanie informácií o migrujúcich poskytovateľoch služieb z členských štátov, ktorí poskytujú služby zahrnuté v smernici o službách. Výmena informácií medzi orgánmi členských štátov slúži na posúdenie splnenia požiadaviek na uznanie dokladov na rozhodovanie o udelenie oprávnenia na podnikanie v prípade usídlenia sa poskytovateľa služieb a na výkon dozoru a kontroly príslušných orgánov nad cezhraničnými poskytovateľmi služieb, ktorí cezhranične (dočasne) poskytujú služby na území členských štátov.

Systém IMI výrazným spôsobom znižuje administratívne zaťaženie kladené na jednotlivých poskytovateľov služieb pri vstupe do podnikania v niektorom z členských štátov. Prostredníctvom priamej elektronickej komunikácie si jednotlivé orgány členských štátov sami overujú informácie a predložené dokumenty, vďaka čomu sa celý proces získavania oprávnenia na podnikanie pre poskytovateľa služieb urýchľuje a zjednodušuje.”

Orgánmi oprávnenými využívať systém IMI pre oblasť živnostenského podnikania v rámci Slovenskej republiky sú všetky okresné (živnostenské) úrady v postavení jednotných kontaktných miest (JKM) a  Ministerstvo vnútra SR, odbor živnostenského podnikania. Využívanie IMI systému JKM uľahčuje slovenským poskytovateľom služieb ich usídlenie sa v členských štátoch či cezhraničné (dočasné) poskytovanie služieb a zároveň uľahčuje vykonanie kontroly a dozoru nad zahraničnými poskytovateľmi služieb na území SR.

Informácie budú odovzdané prostredníctvom IMI orgánom v hostiteľskom členskom štáte v ktorom má fyzická, alebo právnická osoba záujem poskytovať svoje služby. Hostiteľský členský štát môže následne rozhodnúť o vydaní ECP, zamietnutí, alebo si vyžiada dodatočné informácie prípadne uloží opatrenia, ktoré musia byť vykonané pred vydaním EPC.

Poplatok za vydanie EPC závisí od vnútroštátnych orgánov žiadateľa. Ak bude účtovaný poplatok jeho výška musí byť zrejmá pred podaním žiadosti.

Generovanie EPC a tiež všetkých súvisiacich dokumentov bude elektronické. Európska komisia bude tiež poskytovať on-line systém overovania, ktorý umožňuje tretím stranám overiť platnosť a pravosť EPC.

EPC môže byť vydaný ako trvalý pre stále prevádzky, alebo môže byť vydaný pre dočasné poskytovanie služieb na dobu osemnásť mesiacov.

Európska komisia vypracovala brožúru, ktorá opisuje kroky potrebné na vytvorenie EPC. Brožúra je dostupná v anglickom jazyku a je možné ju získať v elektornickej forme prostredníctvom Národnej asociácie realitných kancelárií slovenska, prípadne stiahnuť na www.narks.sk – EPC Brochure (vo formáte PDF ).