Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Do konca mesiaca musíte stihnúť túto povinnosť. Inak vám hrozí pokuta v tisíckach eur

Do stredy 31. januára si treba splniť viacero povinností voči štátu.

Daň z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľností je považovaná za miestnu daň a upravuje ju zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len “zákon o miestnych daniach”). Osobitosťou tejto dane je, že sa platí vopred. Daň z nehnuteľností, zaplatená v roku 2024 je daň, ktorá sa vzťahuje na rok 2024. Pokuta za nepodanie je od 5 až do 3 000 eur,

Priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník, ktorému vznikla povinnosť k dani z nehnuteľnosti, a to v priebehu uplynulého roka sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností, a to 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovníkovi vznikla táto povinnosť.

Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

Ak v priebehu roka 2023 došlo k žiadnym zmenám, daň sa automaticky vyrubí podľa údajov z posledného podaného priznania. Žiadosť o oslobodenie alebo zníženie dane je taktiež potrebné podať do 31. januára 2024.

Daňové priznanie sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré je rovnaké aj pre fyzické aj pre právnické osoby. Vyplniť a podať ho môžete: v papierovej forme prostredníctvom tlačiva ??, ktorého vzor ustanovuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom. Riadne vyplnené tlačivo je potrebné odovzdať osobne, alebo si ustanoviť zástupcu, alebo ho zaslať poštou. V elektronickej forme prostredníctvom elektronického formulára ??. Aby ste mohli formulár odoslať a podpísať je potrebné byť prihlásený občianskym preukazom (EID karta) na portáli.

Príklad:// //Ak nadobudnete nehnuteľnosť v období od 2. 1. do 31. 12. 2023, daň platíte od 1. 1. 2024. To isté platí, aj keď nadobudnete nehnuteľnosť 1. 1. 2024. Daň platíte od 1. 1. 2024. Zároveň máte povinnosť najneskôr do konca januára 2024 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Rovnaký termín platí aj pre podanie žiadosti o oslobodenie alebo zníženie dane z nehnuteľností.

Ako sa podáva priznanie

Priznanie k dani z nehnuteľností podáva: fyzická osoba, ktorej pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31.1., právnická osoba, ktorej pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31.1., dedič a vydražiteľ v priebehu zdaňovacieho obdobia.

Priznanie sa podáva príslušnému správcovi dane. Priznanie sa podáva do 31.1. toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom vám vznikla/zanikla daňová povinnosť podľa stavu k 1.1. zdaňovacieho obdobia. Fyzická osoba, ktorá nadobudla nehnuteľnosť v dedičskom konaní,ho podáva do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni právoplatnosti osvedčenia o dedičstve. Fyzická a právnická osoba, ktorá nadobudla nehnuteľnosť vydražením, a to do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom.

Daň z motorových vozidiel

Ak ste držiteľom motorového vozidla evidovaného v Slovenskej republike a využívate ho na podnikateľské účely alebo inú zárobkovú činnosť, na podanie daňového priznania a na zaplatenie dane z motorových vozidiel (tzv. cestná daň) za zdaňovacie obdobie 2023 máte už len pár dní. Lehota končí 31. januára 2024. Správcom dane je v tomto prípade štát, teda finančná správa.

Správca dane za nesplnenie daňových povinností uloží alebo vyrubí daňovému subjektu pokutu za správny delikt ak :

a) nepodá daňové priznanie v

1. ustanovenej lehote – pokuta od 30 eur až do 16 000 eur,

2. lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 15 ods. 1 daňového poriadku od 30 eur až do 16 000 eur

3. lehote určenej správcom dane vo výzve podľa § 15 ods. 2 daňového poriadku – pokuta od 60 eur až do 32 000 eur,

b) nesplní registračnú povinnosť v ustanovenej lehote – pokuta od 60 eur až do 20 000 eur,

c) nesplní oznamovaciu povinnosť v ustanovenej lehote – pokuta od 30 eur až do 3 000 eur

d) nesplní povinnosť uloženú rozhodnutím správcu dane – pokuta od 60 eur až do 3 000 eur,

 

Zdroj: pravda.sk; Užitočná pravda