Nehnuteľnosti treba priznať do konca januára, priznanie možno podať aj elektronickyDaň z nehnuteľností musí priznať každý, kto vlani nadobudol či napríklad predal pozemok či dom. Majitelia bytov, domov, pozemkov, nebytových priestorov či garáží vypĺňajú prvé daňové tlačivo už tento mesiac. Dane z nehnuteľností treba priznať do 31. januára.

1. Dokedy treba podať priznanie k dani z nehnuteľnosti?

Ak ste od 2. januára 2020 (vrátane) do 1. januára 2021 nadobudli byt, dom či pozemky, prípadne nebytový priestor alebo garáž, daňové priznanie podávate do konca januára 2021. Keďže však 31. január vychádza na nedeľu, priznanie môžete podať aj v pondelok 1. februára.

Tí, ktorí nehnuteľnosť nekupovali, ale zdedili, podávajú priznanie do tridsiatich dní od právoplatnosti osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. Rovnaká lehota, teda 30 dní, platí aj pre tých majiteľov, ktorí nehnuteľnosť nadobudli dražbou.

2. Kto musí podať priznanie?

Oznámiť nadobudnutie nehnuteľnosti a prihlásiť sa na platenie miestnych daní musí každý majiteľ nehnuteľnosti.

Vlastník sa však môže dohodnúť s nájomníkom či správcom nehnuteľnosti, že budú daň platiť zaňho. Dôležité je, aby nájomný vzťah bolo zapísaný v katastri nehnuteľností.

3. Musím priznanie podávať každý rok?

Nie. Priznanie k dani z nehnuteľnosti stačí vyplniť a podať raz.

Ak však v priebehu uplynulého roka došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo vám zanikne vlastníctvo k nehnuteľnosti, podávate do 31. januára tak-zvané čiastkové priznanie, v ktorom tieto okolnosti uvediete.

4. Komu a ako priznanie podám?

Priznanie sa podáva správcovi dane. Tým je obec, v katastri ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. V prípade Bratislavy je správcom magistrát, nie mestská časť.

Tlačivo priznania predávajú v papiernictvách. Dá sa tiež stiahnuť z webovej stránky ministerstva, kde nájdete aj formulár, do ktorého sa priznanie dá priamo písať.

Viaceré mestá a obce už umožňujú podanie priznania aj prostredníctvom elektronického formulára. Na to však budete potrebovať čipový občiansky preukazu s aktivovaným certifikátom na tvorbu kvalifikovaného elektronického podpisu.

Daňové priznanie má niekoľko strán. Je to však preto, že ide o spoločný formulár k viacerým miestnym daniam – dani z nehnuteľnosti, za psa a za predajné automaty. Sekcie pre jednotlivé dane sú odlíšené farebne.

Na prvej strane tlačiva zadávate základné údaje – meno, priezvisko, rodné číslo či e-mailový a telefonický kontakt.

Následne vypĺňate len tie časti priznania, ktoré sa vás týkajú. Ak ste vlani kúpili pozemky, vypĺňate II. oddiel, ak ste nadobudli dom, treba vyplniť III. oddiel, a ak byt, tak IV. oddiel.

V jednotlivých častiach daňovník znova vypíše osobné údaje, ale najmä údaje o nehnuteľnosti: katastrálne územie, číslo parcely a bytu, či existuje spoluvlastníctvo a aké (podielové alebo bezpodielové), počet spoluvlastníkov nehnuteľnosti ako aj informácie o výmere.

K daňovému priznaniu prikladáte kópiu alebo sken rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností či rozhodnutia o dedičstve.

Vyplnené tlačivo aj s prílohami podáva daňovník buď osobne na mestskom alebo obecnom úrade, alebo ho pošle klasickou poštou (ideálne doporučene) alebo prostredníctvom elektronickej služby.

Či sa dá priznanie podať elektronicky, zistíte buď na webe obce, alebo na portáli slovensko.sk (sekcia Občan, podkategória Bývanie, Daň z nehnuteľností).

5. Koľko budem platiť?

Každý správca dane určuje vlastné sadzby, preto sa dane z nehnuteľnosti naprieč Slovenskom líšia. Minulý rok viaceré mestá a obce sadzby dane zvyšovali, niekde aj dvojnásobne.

V tomto roku sa, naopak, dane takmer nikde nezmenili – napríklad na úrovni vlaňajška ostávajú vo všetkých krajských mestách.

Výška dane závisí nielen od lokality, ale aj od typu nehnuteľnosti.

Daňovník nemusí v priznaní počítať, akú vysokú daň bude platiť. Urobí to za neho obec.

Kto chce, môže si približný výpočet spraviť na základe sadzieb, ktoré obce zverejňujú na svojich stránkach vo všeobecne záväznom nariadení.

6. Mám nárok na nejaké zľavy?

Zákon o miestnych daniach určuje konkrétne kategórie nehnuteľností, ktoré sú od dane oslobodené. Patria medzi ne napríklad také, ktorých majiteľom je obec či niektoré štátne inštitúcie. Okrem týchto výnimiek umožňujú obce občanom daň z nehnuteľnosti znížiť, respektíve si uplatniť úľavu.

Napríklad v Bratislave majú seniori nad 65 rokov nárok na 50-percentnú zľavu na garáž a pozemky, ktoré využívajú na vlastnú potrebu (napríklad záhradu) a 60-percentnú zľavu na byt alebo dom, v ktorom bývajú. Rovnakú zľavu na daň za garáž a byt či dom majú v Bratislave aj zdravotne ťažko postihnutí.

Zľavu na pozemok a garáž si podľa zákona o miestnych daniach uplatníte v čiastkovom daňovom priznaní (treba ho podať do 1. februára 2021). Tohtoročnou novinkou je, že zľavu na byt, dom a garáž získava daňovník automaticky. Zákon pritom hovorí, že zľavy na daniach (automaticky) získavajú majitelia nehnuteľností nad 62 rokov, ale obec môže túto vekovú hranicu zvýšiť.

V prípade Bratislavy je teda 65 rokov, v Košiciach zasa 70 rokov. Informujte sa na webe obce, na čo máte nárok.

7. Kedy dostanem nový výmer?

Obce posielajú výmer dane z nehnuteľnosti spravidla do polovice mája. Špecifikom tejto dane je, že sa neplatí za uplynulý rok, ale za aktuálny (prebiehajúci) rok.

Daň treba zaplatiť do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia (výmeru).

8. Čo ak som sa v priznaní pomýlil?

Rovnako ako napríklad v prípade priznania k dani z príjmov aj v prípade dane z nehnuteľnosti môže daňovník podať opravné alebo dodatočné daňové priznanie.

Rozdiel je v tom, kedy priznanie podáva. Ak je to v termíne do konca januára, tak vyplní opravné priznanie, ak je to po tomto termíne, vypĺňa dodatočné daňové priznanie.

9. Kedy mi povinnosť platiť daň z nehnuteľností zaniká?

Povinnosť platiť daň z nehnuteľnosti zaniká, ak od 2. januára 2020 do 1. januára 2021 (vrátane) zaniklo vlastníctvo (alebo iný vzťah, napríklad nájom či správa nehnuteľnosti).

Zánik vlastníctva nehnuteľnosti – ak ste byt, dom alebo pozemok predali, prípadne darovali – treba správcovi dane nahlásiť v čiastkovom daňovom priznaní.

10. Môžu mi za nepodanie priznania vymerať pokutu?

Áno, správca dane, teda obec, môže za nepodané daňové priznanie v riadnom termíne vymerať pokutu do výšky vyrubenej dane, najviac však tritisíc eur.

Autor: Martina Raábová, Košický večer