Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Ďalšia šanca pre zákon o pozemkových úpravách

Pripravovaná novela zákona prináša množstvo drobných, ale veľmi potrebných vylepšení.

Zákon o pozemkových úpravách vnímame ako dôležitú právnu normu, ktorá upravuje činnosť orgánov štátnej správy a samosprávy, vlastníkov a ďalších účastníkov pri spracovaní projektov pozemkových úprav. Výsledkom ma byť usporiadanie, zjednodušenie a spresnenie pozemkového vlastníctva, čím sa vytvára predpoklad pre zmenu vlastnícko-užívacích vzťahov, komerčných aj nekomerčných aktivít a manažmentu ochrany prírody.

Pripravovaná novela zákona prináša množstvo drobných, ale veľmi potrebných vylepšení. Mimoriadne dôležitým sa javí zavedenie osobitného kvalifikačného predpokladu pre pracovníkov štátnej správy na úseku pozemkových úprav, ktorý mohol okamžite prispieť k stabilizácii pracovníkov s adekvátnou kvalifikáciou a praxou.

Benefitov, ktoré novela prinášala, je viac, nemá zmysel venovať sa všetkým. Spomeňme aspoň ustanovenie opatrovníka v prípade úmrtia vlastníka, zavedenie registra trvalých porastov, či možnosť usporiadať pozemky pod stavbami, ktoré prešli zo štátu na obce a vyššie územné celky.

Neuralgickým bodom, ktorý môže opätovne (a dodajme, že zbytočne) ohroziť prijatie novely, je ustanovenie, ktoré sa netýka spracovania projektu pozemkových úprav, ale vzťahu vlastníka a nájomcu po jeho skončení. Návrh predpokladá zánik nájomných vzťahov k pôvodným pozemkom bez možnosti ich „dobehnutia“ aj po zápise projektu do katastra nehnuteľností.

Ani jedno z krajných riešení, teda zánik nájomných vzťahov vs. ich automatická prolongácia, nemusí byť najšťastnejším. Vhodnejšie by bolo kompromisné riešenie, ktoré zabezpečí stabilitu v podnikaní pre poľnohospodárske subjekty (teda „dokončenie nájmu na dohodnutý čas) i primeranú voľnosť pre vlastníkov pozemkov po skončení nájmu.

Najlepšie by však bolo, ak by sa vlastnícko-užívacími vzťahmi striktne a do dôsledkov zaoberal zákon, ktorý to má v názve, teda zákon o nájme poľnohospodárskej pôdy. Tým by sa predišlo situáciám, že do praxe nie je uvoľnená novela, ktorá prinášaj potrebné zlepšenia, a to kvôli ustanoveniam, ktoré so samotným projektom pozemkových úprav súvisia len okrajovo.

Do budúcnosti je potrebné počítať s prípravou ucelenej novely alebo v ideálnom prípade úplne nového zákona o pozemkových úpravách, ktorý odstráni častými novelizáciami nahromadenú zložitosť a nedostatky súčasného znenia. Napriek tomu si myslíme, že zákon v súčasnej podobe pomerne dobre upravuje pravidlá, ktorými sa riadi projekt pozemkových úprav a umožňuje jeho kvalitné vykonanie.

Čo absentuje, je koordinácia s ďalšími činnosťami, ktoré sú potrebné v našej krajine. Ide o návrh, ale následne aj o realizáciu adaptačných opatrení na klimatickú zmenu, teda vodozádržných a protipovodňových opatrení, biokoridorov, líniových prvkov, protieróznych opatrení a tak ďalej. Chýba nám stratégia, ktorá by vyzdvihla a do praxe uviedla nadrezortný charakter pozemkových úprav. Poľnohospodárstvo totiž zďaleka nie je jedinou oblasťou, kde majú pomáhať.

 

Zdroj: komentare.hnonline.sk

Autor: Vladimír Uhlí