Využite efektívne nové daňové zmeny – seminár 11.3.2020


Seminár pre podnikateľov z Bratislavského kraja od Slovak Business Agency

Už 11. marca 2020 v Bratislave

Rok 2020 prináša viacero zaujímavých zmien v daňovej oblasti, ktoré po dlhšom čase obsahujú aj pozitívne stránky pre fungovanie firiem. Na seminári sa im budeme podrobne venovať. A poradíme vám, ako správne nastaviť vaše podnikanie podľa platnej legislatívy.

ČO SA DOZVIETE?
  • zmeny v Zákone č. 595/2003 Z.z. (Zákon o dani z príjmu) platné od roku 2020
  • praktické príklady, ako ich implementovať vo firme a efektívne využiť ich potenciál
  • ako porozumieť účtovným výkazom a čo si mám pýtať od účtovnej spoločnosti aby som vedel ako stojím s mojim podnikaním
  • pripočítateľné a odpočítateľné položky základu dane
KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Miroslava Vojteková LL.M. manažérka LeitnerLeitner v Bratislave, špecializuje sa predovšetkým na slovenské a medzinárodné daňové právo, priame dane spoločností a fyzických osôb, najmä v oblasti cezhraničných transakcií. Po štúdiu na Ekonomickej univerzite v Bratislave prišla do LeitnerLeitner ako čerstvá absolventka. V roku 2015 úspešne zložila skúšku ako certifikovaný daňový poradca a v roku 2017 promovala na Vysokej škole ekonómie a podnikania vo Viedni (LL.M.) v odbore medzinárodného daňového práva. Počas pôsobenia v LeitnerLeitner, Miroslava Vojteková pracovala na niekoľkých projektoch zameraných na zdaňovanie fyzických osôb, malých a stredných podnikov, korporácií a rodinných podnikov.

KEDY?

11.3. 2020

9:00 – 13:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum
Coworking NPC
Karadžičova 2
Twin City Blok A
811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 10.3.2020 do 13:00

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Kontakt: rp@npc.sk

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU

Odborný seminár, ako jedna z foriem skupinového odborného poradenstva, sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, prostredníctvom podaktivity 1.5 Rastový program Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

  • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky
  • spĺňa definíciu malého a stredného podniku
  • má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji
  • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania
  • Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti)

Prečo iba Bratislavský kraj?

Tento odborný seminár sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 – Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránke www.npc.sk