Parlament definitívne schválil odklad splátok úverov až na 9 mesiacov

Parlament definitívne schválil odklad splátok úverov až na 9 mesiacov.

Klienti bánk (občania, SZČO a malé podniky) budú môcť v čase pandémie nového koronavírusu požiadať o odklad splátok úverov na maximálne deväť mesiacov. Banky budú za stanovených podmienok povinné takejto žiadosti vyhovieť. Ľudia v takom prípade nebudú vedení ako neplatiči. V čo najkratšom čase by sa tiež limit na bezkontaktné platby mal zvýšiť z doterajších 20 eur na 50 eur.

  • Odklad týka sa všetkých splátkových úverov, maximálne na 9 mesiacov
  • O odloženie splátok môžu požiadať klienti bánk, ktorými sú fyzické osoby, živnostníci a malé a stredné podniky, ktoré majú do 250 zamestnancov
  • Žiadosť o odklad splátok možno podať elektronicky, alebo osobne na pobočke a to len raz, možnosť rozhodnúť sa však bude mať počas celého krízového obdobia
  • Banka nie je povinná povoliť odklad splátok, ak je dlžník v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiada odklad splátok, dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosť o odklad splátok
  • Odklad splácania úveru nemá vplyv na príznak zlyhania a nezhoršuje bonitu klienta, odklad splácania úveru sa nepovažuje za omeškanie
  •  Povolenie odkladu splácania úveru sa považuje za zmenu zmluvy o úvere bez potreby uzatvoriť dodatok k nej
  • Banka je povinná vás informovať do 60 dní od povolenia odkladu informovať o nových podmienkach úveru
  • V prípade ak má klient k úveru aj poistenie, splátka za poistenie trvá aj počas odkladu splátok, banka informuje klienta aj o spôsobe a výške tejto platby
  • Nezaplatené úroky za obdobie odkladu splácania úveru banka rozvrhne do zvyšných splátok úveru splatných po uplynutí odkladu splácania úveru. Ak požiadate o odklad splátky s maximálnou dobou 9 mesiacov, môžete banke aj skôr oznámiť, že chcete skrátiť dobu odkladu. Banka následne odklad splátok ukončí a oznámi novú výšku splátky úveru.
  •  Ak však vaša situácia nie je až tak kritická, môžete si splátky iba znížiť a to predĺžením lehoty splatnosti. Táto možnosť je však limitovaná vekom klienta a maximálnou dobou splatnosti úveru.