Regionálne Kluby NARKS

Členská základňa NARKS je rozdelená do štyroch regiónov, ktoré tvoria štyri regionálne Kluby NARKS:  Bratislava, Západ, Stred a Východ.
Príslušnosť člena k regiónu sa určuje podľa miesta jeho sídla.

Termíny najbližších regionálnych Klubov NARKS:

Klub NARKS Stred a východ:           november 2019
Klub NARKS Bratislava a Západ :   november 2019
 
Prihlásenie účasti na e-mail, tel. kontakt:  narks@narks.sk, +421 902 952 454  

Regionálne Kluby NARKS sa na základe územného princípu delia nasledovne:

Klub NARKS Bratislava:    územie Bratislavského kraja
Klub NARKS Západ:   územie Trnavského, Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja,
Klub NARKS Stred:    územie Banskobystrického a Žilinského kraja
Klub NARKS Východ:    územie Košického a Prešovského kraja.

Regionálne Kluby NARKS sú poradnými orgánmi predsedníctva, pričom najmä

  • vytvárajú podmienky na spoluprácu členov v danom regióne,
  • riešia aktuálne problémy členov a NARKS v danom regióne,
  • predkladajú svoje návrhy, požiadavky a pripomienky k aktuálnym otázkam na predsedníctvo,
  • navrhujú svojich zástupcov do volených orgánov NARKS.
Regionálne kluby sa schádzajú minimálne dvakrát ročne.

Členovia predsedníctva NARKS zvolení za jednotlivé regióny pre obdobie 2016–2019:

Bratislava: Ing. Martin Čapo, Ján Palenčár, Ing. Jozef Sýkora, MSc, MBA; Ing. Ivan Krištof
Západ: Richard Stanislavský, Ing. Zsolt Szabó
Stred: Mgr. Mário Glos, C.I.P.S., Ing. Stanislav Haviar
Východ: Ing. Rastislav Štalmach, Lucia Talianová