Realitný maklér a jeho práca v období šírenia koronavírusu

Informácie NARKS k práci realitných kancelárií počas pandémie koronavírusu na Slovensku

 

Prehľad najdôležitejších zmien od 1.1.2021

Vláda SR schválila uznesením č. 453/2020 Z. z. možnosť opakovaného predĺženia núdzového stavu. Núdzový stav stále platí a bude sa pravdepodobne predlžovať.Na základe zlej epidemiologickej situácie nariadila Vláda zatvorenie všetkých prevádzok maloobchodu a služieb.

Realitné kancelárie musia zostať zatvorené pre klientov, nakoľko nemajú výnimku!!

  • Od 1. januára 2021 platí od 5. hodiny rána na Slovensku prísny zákaz vychádzania s minimom výnimiek, opatrenie bude platiť do 24. januára

Klienti RK – fyzické osoby:

Môžu: navštíviť banku, poisťovňu, poštu, vycestovať do zahraničia a vrátiť sa zo zahraničia, sprevádzať dieťa do jaslí a  MŠ a atď. Fyzické osoby, občania nemajú povolené chodiť na obhliadky nehnuteľností do 24. januára 2021.

Zamestnanci a podnikatelia:

  • obmedzenie pohybu a zákaz vychádzania sa nevzťahuje okrem iného na:
    – cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti a cestu späť, (ak nie je možný home office podľa rozhodnutia zamestnávateľa)
    Z uvedeného vyplýva povolená možnosť pracovnej aktivity pre SZČO a podnikateľov mimo domov,
    – príklad podpis zmlúv u notára, ktorý pracuje v bežnom režime a pod.

    Odporúča sa obmedziť pohyb a stretávanie sa osôb na minimum.

 

Otvorené prevádzky

Naďalej otvorené prevádzky môžu mať:  prevádzky poštových, bankových, poisťovacích a leasingových služieb, advokáti, notári, súdni exekútori, správcovia konkurzných podstát, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia, prevádzky kľúčových služieb, zberné dvory a iné viď Celé znenie výnimiek zo zákazu pre prevádzky TU

Ministerstvo vnútra / Agenda klientských centier:

Ministerstvo upravilo úradné hodiny a možnosti vybavovania agendy len dopoludnia.

Okresné úrady a klientske centrá

Klientske centrá, okresné úrady a vybrané útvary okresných riaditeľstiev PZ budú občanom k dispozícii počas pracovných dní v čase od 08.00 – 12.00 hod.

Na okresných úradoch budú občania môcť podať svoje žiadosti len prostredníctvom podateľne.

Osobne konzultovať svoje požiadavky budú môcť len na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru s vedúcim príslušného odboru.

Ubytovacie služby / poskytovanie krátkodobého ubytovania

Pozor: Podľa prechodného ustanovenia §  najnovšej Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR – Prevádzky poskytujúce hotelové služby a ubytovacie služby podobné hotelovým službám, turistické a ostatné krátkodobé ubytovacie služby, v ktorých sú ubytovaní hostia so začiatkom ubytovania pred účinnosťou tejto vyhlášky, môžu pokračovať v prevádzkovaní až do skončenia pobytu posledného hosťa ubytovaného pred účinnosťou tejto vyhlášky, najneskôr však do 10. januára 2021!!! Ubytovávanie nových hostí po účinnosti tejto vyhlášky je zakázané.

Hygienické opatrenia na prevádzkach – voči zamestnancom

Informácie nájdete tu – Povinnosti zamestávateľa k ochrane zamestnancov, pre prípad, keď bola niektorému zamestnancovi nariadená karanténa / domáca izolácia.

Základné hygienické opatrenia sa nezmenili, platí pravidlo ROR, odstup 2m, počet osôb v otvorených prevádzkach 1 osoba na 15 m2 a ďalšie stále platné odporúčania. Celé znenie TU – Vo vyhláške strana 4.

Ekonomická pomoc

Ekonomickú pomoc a podporu podnikateľom, zamestnancom a SZČO poskytuje viacero ministerstiev a inštitúcií. Popis jednotlivých schém pomoci sa nachádza na ich stránkach.

AKTUÁLNE: Štát poskytuje Prvú pomoc aj z dôvodu zatvorenia prevádzok, z dôvodu náhrady miezd pre zamestnancov, z dôvodu poklesu tržieb a podobne.
V prípadoch kde je to aplikovateľné, je možné využiť pandemickú OČR. Na pandemickú OČR má nárok zamestnanec, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), dobrovoľne nemocensky poistená osoba (DNPO), fyzická osoba, ktorej vznikla potreba osobného a celodenného ošetrovania alebo osobnej a celodennej starostlivosti po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote. Dôvody ošetrovania sú uzavretie školy alebo nariadená karanténa a pod.

Prvá pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom

Dotácie na nájomné – Ministerstvo hospodárstva

Sociálna poisťovňa

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny

Ďalšie Informácie:

Zákaz vychádzania od 1. januára 2021

Aktuálne platné hygienické opatrenia

Cestovanie do SR od 21.12.2020

Povinná domáca karanténa

Povinnosť nosiť rúško

 

Od 24. 10. 2020 platili tieto opatrenia:

Základnou informáciou pre realitné kancelárie a realitných maklérov pre aktuálne obdobie je, že

Práca realitných kancelárií, realitných maklérov a spolupracujúcich profesií – advokátov, notárov, pracovníkov bánk, finančných sprostredkovateľov

nie je obmedzená.

 

  • Obmedzenia vznikli NA STRANE KLIENTOV realitných kancelárií, pokiaľ sa jedná o FYZICKÉ OSOBY!
  • SZČO, ktoré vykonávajú svoju podnikateľskú činnosť, alebo podnikatelia a spoločnosti (právnické osoby) vykonávajúce činnosť prostredníctvom zamestnancov, konateľov, splnomocnených zástupcov a pod. nie sú pri svojej práci obmedzení, teda ani pri realitných obchodoch a súvisiacich aktivitách. Môžu pokračovať v práci s obchodnými partnermi, na pracovisku resp. mimo neho od 1. novembra, ak boli testovaní na Covid-19 s negatívnym výsledkom (ak nie sú infekční).
  • Pre klientov – ak sa jedná o FYZICKÉ OSOBY*
    – platia nariadenia platné pre občanov SR, čo znamená, že od soboty 24.10.2020 sú tieto osoby obmedzované v pohybe a pobyte UZNESENÍM VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 678 z 22. októbra 2020 nasledovne:

(* nepodnikateľov)

Pozn. Pokiaľ chcete preskočiť vládou nariadené obmedzenia slobody pohybu a pobytu, prejdite nižšie k časti

PRÁCA S KLIENTOM V RK , PODPISOVANIE ZMLÚV, FINALIZÁCIA OBCHODOV atď.

Vláda obmedzuje

 

1/ v územných obvodoch okresov Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, toto obmedzenie sa nevzťahuje na:
1. cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným najviac 24 hodín pred platnosťou zákazu podľa tohto uznesenia,
2. cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia,
3. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cestu späť,
4. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom kúpy novín alebo tlačovín, servisu telekomunikačných zariadení, cesty na poštu, do prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb, čistiarne a práčovne, autoservisu, stanice technickej kontroly, kľúčovej služby a očnej optiky osobou, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným najviac 24 hodín pred platnosťou zákazu podľa tohto uznesenia alebo vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia,
5. cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa bodu 3 pre inú osobu (susedská výpomoc) a cestu späť,
6. cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cestu späť,
7. cestu na vykonanie RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť,
8. cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
9. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,
10. cestu osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta pobytu a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,
11. cestu osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
12. cestu za účelom pobytu v prírode v extraviláne obce v rámci okresu, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným najviac 24 hodín pred platnosťou zákazu podľa tohto uznesenia alebo vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia,
13. cestu maloletého dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku, materskej školy a základnej školy pre žiakov prvého až štvrtého ročníka za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky a cestu späť,
14. doprevádzanie maloletého dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku, materskej školy a základnej školy pre žiakov prvého až štvrtého ročníka za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky a cestu späť, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným najviac 24 hodín pred platnosťou zákazu podľa tohto uznesenia alebo vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia,
15. dojazd do bydliska do 25. októbra 2020;

 

2/ vo všetkých územných obvodoch ostatných okresov slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, toto obmedzenie sa nevzťahuje na:
1. cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,
2. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cestu späť,
3. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom kúpy novín alebo tlačovín, servisu telekomunikačných zariadení, cesty na poštu, do prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb, čistiarne a práčovne, autoservisu, stanice technickej kontroly, kľúčovej služby a očnej optiky,
4. cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa bodu 2. pre inú osobu (susedská výpomoc) a cestu späť,
5. cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cestu späť,
6. cestu na vykonanie RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovanému na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť,
7. cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
8. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,
9. cestu osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta pobytu a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,
10. pobyt v prírode v extraviláne obce v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v extraviláne v rámci územia mesta,
11. cestu maloletého dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku, materskej školy a základnej školy pre žiakov prvého až štvrtého ročníka za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky a cestu späť,
12. doprevádzanie maloletého dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku, materskej školy a základnej školy pre žiakov prvého až štvrtého ročníka za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky a cestu späť,

13. dojazd do bydliska do 25. októbra 2020;

Z tohto uznesenia Vlády SR a platných hygienických nariadení na Slovensku sa odvodzujú nasledovné obmedzenia v práci realitných kancelárií:

 

PRÁCA S KLIENTOM A PODPISOVANIE ZMLÚV (FINALIZÁCIA OBCHODOV)

  • Realitná kancelária môže vykonávať svoju činnosť a poskytovať realitné služby klientom.
  • Realitná kancelária môže mať otvorenú prevádzku pre svojich maklérov a obchodných partnerov (podnikateľov), pokiaľ vykonajú návštevu prevádzky v rámci svojej pracovnej činnosti. (Pozn. platia nariadené hygienické opatrenia)
  • Realitná kancelária môže vykonávať činnosť v spolupráci s klientom (mimo prevádzkových priestorov).
  • Klient (fyzická osoba – nepodnikateľ) nemôže navštíviť prevádzku RK  v období od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020 v čase od 5. hodiny ráno do 1. hodiny v noci nasledujúceho dňa, ani navštíviť nehnuteľnosť (byt, rodinný dom a pod.) z dôvodu obhliadky v tomto čase.
  • Klient (fyzická osoba – nepodnikateľ) nemôže navštíviť advokáta, notára, finančného sprostredkovateľa v jeho prevádzke. Opačne je to možné, teda klienta môže navštíviť notár, advokát, finančný sprostredkovateľ a pod. pri výkone svojej činnosti. Stretnutie je možné.
  • Klient aktuálne môže ísť do banky a napr. poisťovne na Slovensku, s výnimkou okresov Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov, kde je potrebný vykonaný test na Covid-19. Po 1. novembri môže ísť klient na tieto prevádzky len s platným testom a to bude platiť  na celom území SR.
  • Pri porušení tohto zákazu pohybu a pobytu je možné  vyvodiť dôsledok voči fyzickej osobe – občanovi SR.

 

OBHLIADKY

  • Realitný maklér v rámci výkonu realitnej činnosti môže ísť ku klientovi – napr. predávajúcemu na obhliadku a nábor nehnuteľnosti.
  • Ale klient – fyzická osoba so záujmom o kúpu (dopytujúci sa na nehnuteľnosť) – nemôže ísť na obhliadku nehnuteľnosti, nakoľko táto aktivita nepatrí medzi výnimky v čase od 5,00 hod. ráno do 01,00 hod v noci počas uvedeného obdobia.
  • Pohyb klientov (okrem pohybu z pracovných dôvodov) medzi okresmi nie je povolený. Povolený je pohyb/presun v rámci okresu z dôvodu špecifikovaného v uznesení vlády v bodoch (1. až 13., resp. 15.), medzi iným aj z dôvodu pobytu v prírode.

 

POZOR!!!:  Prísnejšie pravidlá aktuálne platia pre okresy Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín a Bardejov.

Klienti môžu byť podrobení kontrole, či neporušili uznesenie Vlády SR k obmedzeniu slobody pohybu a pobytu (pravdepodobne náhodná kontrola, kontrola pri prechodoch medzi okresmi) a môžu byť voči nim vyvodené následky pre porušenie uvedených obmedzení.

Viac informácií nájdete v stručnej prezentácii Úradu vlády SR tu:

https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2020/10/k-_opatrenia_201022_0v1.pdf

Detailný zoznam nariadení podľa prijatého uznesenia Vlády SR nájdete tu:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/290/20201023

Aktuálne protiepidemiologické opatrenia v oblasti hygieny sa nachádzajú na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR – tu.

Všetky základné infomácie o ochorení Covid-19 sa nachádzajú na stránke
https://korona.gov.sk/

 

 

Informácie NARKS k práci realitných kancelárií počas 1. vlny koronavírusu na Slovensku

 

Obdobie: marec – jún 2020

V súlade s odporúčaniami Vlády SR dáva NARKS odporúčanie na 14 dní obmedziť kontakt s klientmi predovšetkým pri nových obhliadkach. Momentálne je to najlepšie preventívne opatrenie na spomalenie šírenia koronavírusu COVID-19 a platí predovšetkým v prípade ďalšieho zvýšenia výskytu choroby na území SR. Realizácia obchodných prípadov a bežné  osobné rokovania by mali byť skôr vykonávané vo výnimočných prípadoch ako je dokončenie obchodného prípadu a prevodu nehnuteľností a podobne.

V prípade, že je nevyhnutné, aby ste pokračovali vo svojej práci, prosíme vykonať také opatrenia, aby sa zabezpečila ochrana zdravia vás, vašich kolegov, klientov aj rodiny.

Viac v zhrnutí, ktoré pripravil Martin Čapo.

Ako pracovať ako realitný maklér v období šírenia Corona vírusu

 

I. Na začiatok stručné zhodnotenie situácie

(Ak sa ponáhľate a máte vo všetkom jasno, preskočte na Článok II.)

Ak sa snažíte získavať informácie o aktuálnej situácii, je veľmi dobré, ak to nie sú sociálne siete. Tie, podobne ako v prípade volieb, dávajú do popredia emóciami nabité správy, ktoré iba polarizujú názor. Viaceré a ideálne aj zahraničné a odbornejšie médiá, vám podajú komplexnejší a menej emotívny pohľad na celý problém.

Riziko Covid-19 nie je ani tak vo vysokej úmrtnosti (SARS mal vyššiu), ale v nebezpečnom, exponenciálnom šírení sa. Dlhá inkubačná doba (posledné čísla hovoria aj o 27 dňoch) znamená, že akýkoľvek nositeľ môže veľmi dlho chodiť medzi svojimi známymi, kolegami, klientmi a neznámymi na verejných miestach bez toho, aby vedel, že vírus šíri. Z toho vyplýva exponenciálny nárast postihnutých v čase.

Je teda jedno, či sme mladí alebo starí, všetci môžeme byť nositeľmi. Je nanajvýš hlúpe myslieť si, že toto je problém dôchodcov a chorých ľudí. Až to prepukne, bude zasiahnutá naša populácia tak široko ako na severe Talianska a bude to problém nás všetkých. Ak sa pozrieme na doterajší priebeh šírenia, môžeme povedať, že toto celé je iba hra o čas.

Čas je dôležitý, ako aj včasnosť opatrení!

Ako zabezpečiť, aby sa nakazilo čo najmenšie percento ľudí, kým sa:

a) zvýši teplota prostredia natoľko, že sa výrazne spomalí šírenie vírusu a následne b) sa stihla pripraviť vakcína, ktorá bude používaná pre oslabenie vírusu v nasledujúcich sezónach (túto jeseň sa to asi ešte nestihne, ale aspoň už budeme vedieť ako sa správať).

Situácia v Číne, ako v mieste vzniku a v Taliansku, ako v mieste vstupu vírusu do Európy, je výsledkom podcenenia rýchlosti šírenia tohto vírusu. Preto je namieste čo najskôr, a čo najširšie zabezpečiť karanténne opatrenia u nás ešte kým sa začnú zvyšovať počty nakazených. Z pohľadu času mám pocit, že reakcia našich úradov bola celkom promptná, je však na každom z nás individuálne a na firmách kolektívne, aby sme brali situáciu, čo najvážnejšie a dodržiavali karanténne opatrenia ešte dnes a v plnej miere.

Keďže môžeme predpokladať, že v tomto karanténnom stave budeme dlhšie ako 2 týždne (s ohľadom na vývoj v Číne a Taliansku môžeme predpokladať skôr 2 až 3 mesiace, čiže do leta), je dôležité zabezpečiť, aby sa naše karanténne opatrenia stali bežnou súčasťou každodenného života a práce.

II. Odporúčania pre realitných maklérov.

Realitní makléri síce nie sú lekári, napriek tomu sú vysoko rizikovou a pomerne širokou skupinou, ktorá môže byť nositeľom vírusu, keďže sa každodenne stretáva s veľkým počtom ľudí z rôznych skupín. Čo znásobuje riziko je fakt, že makléri nie sú zamestnanci, ale podnikatelia, ktorých príjmy sú priamo závislé od množstva týchto stretnutí. Ak maklér nenáboruje a neobhliadkuje, nezarába. To vedie u mnohých z nich prirodzene k zľahčovaniu celkovej situácie a k podceňovaniu alebo ignorovaniu karanténnych opatrení. Nechápte ma zle. Je úplne jasné, že teraz nechceme zavesiť naše remeslo na klinec do leta. Je však potrebné, aby sme podobne ako iné podniky a firmy stanovili čo najjasnejšie pravidlá, s ktorými budeme pristupovať k našim klientom v najbližšom období tak, aby sme zabezpečili zdravie nás a aj všetkých v našom okolí.

1. Čo hovoríme a ako postujeme na sociálnych sieťach

Boj s Corona vírusom je aj informačná vojna. Je preto dôležité, aby sme boli hlasom rozvahy a rozumu, nie šíritelia hrôzostrašných alebo srdcervúcich príbehov. Nezdieľajme prosím všetko, čo nám pristane na stole. Ak, tak zdieľajme fakty. Buďme pokojní a pragmatickí. Hovorme o svojej práci a opatreniach, ktoré pri svojej práci robíme, ale nestrašme. Neprospieva to ani našej práci, ani našim klientom a ani celkovej situácii.

2. Všeobecné a veľmi jednoduché pravidlá

ktoré by mali fungovať aj mimo takejto krízovej situácie, v akej sa nachádzame dnes.

  • Dodržiavajme spoločenský odstup, nepodávajme si ruky, umývajme si pravidelne ruky (antiseptický gel, keď voda a mydlo nie je po ruke), nechytajme si tvár, vyhýbajme sa miestam a situáciám s väčším počtom ľudí (všetci vieme o čo ide).
  • Toto je ten čas zbaviť sa hlúpych zvykov (ide ma rozhodiť, keď po podaní ruky zistím, že človek s ktorým som sa stretol je vlastne chorý) a znovuobjavenia tých dobrých (pobyt v prírode, trošku súkromia pri knihe, life-work balance).

3.   Jednotlivé situácie, s ktorými sa ako makléri stretávame s odporúčaním ako k nim karanténne pristupovať.

  1. NÁBOR  je to bez čoho sa pochopiteľne nezaobídeme. Skôr však než viesť niekoľkohodinový rozhovor na byte majiteľa je vhodné urobiť maximum telefonicky a následne mailom. Získanie informácií o nehnuteľnosti, poskytnutie informácií o našej službe, to všetko vieme urobiť aj s použitím dobre pripravených marketingových materiálov a nástrojov od stola (alebo homeofficu). Samotné náborové stretnutie by už malo byť iba potvrdením si skutočného stavu na nehnuteľnosti prípadne momentom podpisu zmluvy s klientom. Samozrejme, rukou si nepotriasame.
  2. PRÍPRAVA NEHNUTEĽNOSTI  na predaj a podkladov na marketing sa môže udiať bez prítomnosti majiteľa. Pre staging a nakrúcanie 3D prehliadky alebo videa je prítomnosť majiteľa tak či tak prekážkou. Postačí ak nám nechá kľúče od nehnuteľnosti na potrebný čas. Pred začatím práce dôkladne vyvetráme. Pred aj po našej práci si nikdy nezabudneme vydezinfikovať ruky.
  3. OBHLIADKY  sú hneď druhým najrizikovejším bodom našej práce. Podobne, ako pri nábore, príprava znamená veľa. Dobre pripravený inzerát so správnymi a úplnými informáciami a s 3D prehliadkou sprostredkuje 85% potrebnej informácie. Pri telefonickom kontakte so záujemcom si overme, či má všetky potrebné informácie, či videl 3D prehliadku a či je naozaj relevantným záujemcom o kúpu. Požiadajme ho, aby sa obhliadky zúčastnil maximálne so spolurozhodujúcim partnerom, bez detí a rôznych spolucestujúcich. Ide aj o ich zdravie. Obhliadka je, samozrejme, bez prítomnosti majiteľa a obmedzíme ju aj časovo. Dodatočné informácie si dokážeme vymeniť aj následne telefonicky alebo mailom. Ruku si nepodávame. Rúško na tvár je plus.
  4. Prichádzame k momentu RIEŠENIA ZMLÚV A DOKUMENTOV. Túto časť zhrniem do jedného, keďže tu platia rovnaké pravidlá. Tak RZ ako aj ZoBKZ a KZ dokážeme vyrokovať a pripraviť bez osobného stretnutia telefonicky a mailom. Kladieme dôraz na to, aby sme mali čo najmenej zložitých podmienok na splnenie a nechávame si čo najdlhšie lehoty. Podklady na prípravu nemusíme preberať od klienta osobne, postačia nám scany prípadne fotky. Podpisy zmlúv nerealizujeme naraz ale individuálne. Podpis RZ a ZoBKZ realizujeme v kancelárii a nie na verejných miestach. Podpis KZ u notára po predošlom dohovore tak, aby prebehol čo najefektívnejšie a ideálne bez prítomnosti iných ľudí. Opäť dodržiavame odstup, nepodávame ruky a dezinfikujeme.
  5. Nakoniec riešenie FINANCOVANIA A PREVODU. Všetky zúčastnené strany upozorníme na to, aby boli trpezlivé čo sa týka priebehu riešenia transakcie. Snažíme sa minimalizovať tak počet osobných kontaktov ako aj počet ľudí pri kontakte. Dokumenty, ktoré je možné získať alebo podať elektronicky, neriešime osobne. Detailná znalosť procesu a čo najúplnejšie informovanie klientov je v tomto kľúčové. Vezmime to ako príležitosť pre vytunovanie našich postupov pre digitálnu realitnú budúcnosť.

Záver

Iba krátka poznámka. Boj s koronavírusom bude hlavne o psychike. Teraz v tom, aby sme zachovali chladnú hlavu a zároveň ešte dnes prijali za fakt, že je na každom z nás, aby sa u nás vývoj šírenia ochorenia nezvrhol tak strašidelne ako v Taliansku. Potom to bude o týždňoch, v ktorých bude potrebné dôsledne dodržiavať disciplínu v karanténnych opatreniach a neprísť pritom o nervy pri pohľade na náš bankový účet alebo nenaplnené očakávania našich klientov. Pochopiteľne, dotkne sa to nielen našej práce, ale aj rodiny.
Bude to jednoducho náročné. Ak však budeme brať našu rolu v tomto celom zodpovedne, všetko sa bez väčšej ujmy môže dostať naspäť do bežného stavu a ak tomu dovolíme, bude  to zároveň veľmi dlho potrebné a prospešné spomalenie pre realitný trh, ako aj pre každého z nás realitných profesionálov.
Máme to v rukách :).

Autor: Martin Čapo