Na čo pri predaji nehnuteľnosti prihliada znalec

Na čo pri predaji nehnuteľnosti prihliada znalec

[Nitrianske noviny; 08/2015; 02/03/2015; s.: 10; TASR ; Zaradenie: SERVIS]

Hodnota nehnuteľnosti sa posudzuje na základe množstva ukazovateľov.

Predaj nehnuteľnosti sa zväčša nezaobíde bez znaleckého posudku. Zoznam znalcov vedie ministerstvo spravodlivosti a záujemca si môže na jeho webe nájsť podľa miesta pôsobenia toho, ktorý je k nemu najbližšie. Existuje niekoľko koeficientov, ktoré musí vziať odborník do úvahy, keď chce ohodnotiť byt, dom či pozemok. “Vo veľkej miere sa prihliada na konštrukciu domu a jeho stav. Dôležitý je územný vplyv, teda, v akej časti Slovenska sa nehnuteľnosť nachádza. Lokality sú rozdelené podľa toho, či ide o krajské, okresné, kúpeľné mesto alebo obec a následne jej vzdialenosť od najbližšieho mesta,” priblížil znalec Roman Horečný. “Nemenej dôležitá je občianska vybavenosť lokality. Úrady, zdravotné strediská, obchody či školy. Prihliada sa aj na hustotu zastavania, prašnosť, hlučnosť a iné faktory,” dodal Horečný s tým, že tieto vplyvy znalec vyhodnotí pri obhliadke nehnuteľnosti. Objektívne tiež posúdi záujem o byt či dom v danej lokalite v konkrétnom čase. Ak sa majiteľ rozhodne nehnuteľnosť predať, znalec od neho bude vyžadovať niekoľko dokumentov. Mal by ich mať preto pripravené, aby nedošlo k zbytočným komplikáciám. Ide predovšetkým o list vlastníctva, na základe ktorého znalec zistí, ako je nehnuteľnosť vedená, či je predávajúci skutočne jej majiteľom a v akom spoluvlastníckom pomere. “Veľmi dôležité je aj zistenie prípadných tiarch. Najčastejšie ide o ťarchu v podobe vecného bremena, z ktorých bežne sa vyskytujúce je právo na dožitie a záložné právo v prospech finančného ústavu, ktorý pomáhal s financovaním nehnuteľnosti súčasnému majiteľovi. Vyskytujú sa aj exekučné záložné práva,” doplnil Horečný. Okrem listu vlastníctva treba mať k dispozícii aj pôvodný nadobúdací dokument. Zmluvu, dedičské osvedčenie alebo kolaudačné rozhodnutie, na základe ktorého súčasný majiteľ nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti. Potrebný je tiež dokument určujúci vek domu. U bytov ho majitelia získajú od správcu bytového domu, v prípade rodinných domov ho môžu dostať na príslušnom stavebnom úrade. “Nesmieme zabudnúť ani na kópiu z katastrálnej mapy, je veľmi dôležitá. Znalec vďaka nej zistí, či je nehnuteľnosť zapísaná skutočne na uvedenom pozemku, či nedošlo k chybe v jej umiestnení. Následne vie na prípadné nezrovnalosti upozorniť majiteľa, ktorý by ju s takýmito nedostatkami nemohol predať, respektíve založiť.” (TASR)