Daňové povinnosti pri nehnuteľnostiach za rok 2021

Akú sú daňové povinnosti pri nehnuteľnostiach?

Z daňových zákonov vyplývajú občanom alebo podnikateľským subjektom vlastniacim nehnuteľný majetok určité daňové povinnosti. Tie môžu byť napríklad registračné/evidenčné, ohlasovacie, odvodové a podobne.

Vybrané daňové povinnosti:

 1. registračná a evidenčná povinnosť

 2. daň z nehnuteľnosti

 3. daň z príjmov

 

1. registračná povinnosť v termíne do 31. januára 2022

PREDÁVAJUCI

Pri predaji nehnuteľnosti vzniká predávajúcemu povinnosť ohlásiť zánik daňovej povinnosti k nehnuteľnosti, a to na miestne príslušnom úrade = u správcu miestnej dane. Jedná sa o zmenu, kedy predávajúci (vlastník nehnuteľnosti) predajom ukončuje vlastníctvo danej nehnuteľnosti, a preto je potrebné ohlásiť úradu, že už ďalej nebude platiť daň z predanej nehnuteľnosti (darovanej alebo inak prevedenej).

SPRÁVCA DANE – je mesto alebo obec, ktorému sa platí daň z nehnuteľností. Určuje sa podľa toho, na území, ktorej obce alebo mesta sa nehnuteľnosť nachádza. Uvedené znamená, že nezáleží na tom, kde má daňovník trvalý pobyt, resp. sídlo podnikania, ale to, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

V minulosti mal túto povinnosť iba kupujúci, avšak už niekoľko rokov má podobnú povinnosť aj predávajúci. Priznanie (oznámenie) môže vykonať elektronicky u tých miest a obcí, ktoré majú zriadenú elektronickú službu, inak podáva priznanie v papierovej forme.
V prípade podania daňového priznania k dani z nehnuteľností elektronicky, je potrebné aby mal daňovník predovšetkým elektronický občiansky preukaz, aktivovaný kvalifikovaný elektronický podpis, čítačku občianskeho preukazu a nainštalované potrebné aplikácie pre elektronickú komunikáciu s orgánmi verejnej správy.

Predávajúci podáva čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti

Potrebné tlačivá a návod na vyplnenie nájdete tu:

TLAČIVO: https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/vzory-danovych-priznani-k-dani-z-nehnutelnosti-miestnym-daniam/

KUPUJÚCI

Kupujúci podáva riadne daňové priznanie

Pri kúpe nehnuteľnosti vzniká kupujúcemu povinnosť ohlásiť vznik daňovej povinnosti k nehnuteľnosti, a to na miestne príslušnom úrade = u správcu miestnej dane. Jedná sa o zmenu, kedy kupujúci, dedič, obdarovaný a pod. nadobúda do vlastníctva danú nehnuteľnosť alebo súbor nehnuteľností, a preto je potrebné ohlásiť úradu, že sa stáva platcom dane k danej nehnuteľnosti (darovanej alebo inak prevedenej).

SPRÁVCA DANE – (platí ako vyššie uvedené) je mesto alebo obec, ktorému sa platí daň z nehnuteľností. Určuje sa podľa toho, na území, ktorej obce alebo mesta sa nehnuteľnosť nachádza. Uvedené znamená, že nezáleží na tom, kde má daňovník trvalý pobyt, resp. sídlo podnikania, ale to, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

Potrebné tlačivá a návod na vyplnenie nájdete tu:

TLAČIVO: https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/vzory-danovych-priznani-k-dani-z-nehnutelnosti-miestnym-daniam/

 

2. daň z nehnuteľnosti

Existujú 3 typy daní z nehnuteľností, a to:

Daň z nehnuteľností sa platí 1x ročne, a to v aktuálnom roku. V roku 2022 teda bude daň z nehnuteľností platiť ten, kto je k nej povinný. Dlhodobo alebo ten, komu vznikla daňová povinnosť v kalendárnom roku 2022. To je napríklad kupujúci (dedič, obdarovaný a pod.), ktorý sa stal vlastníkom novej nehnuteľnosti v roku 2021. Daňová povinnosť v roku 2022 sa ohlasuje už vyššie spomínaným podaním priznania na miestne príslušný úrad do termínu 31.1.2022. Správca dane potom v stanovenom termíne zašle novému vlastníkovi nehnuteľnosti výmer dane, ktorý je povinný nový vlastník zaplatiť v uvedenom termíne.

Ten, kto má aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie a ak daný správca elektronickú komunikáciu využíva – príde mu v zákonom stanovenom termíne zásielka do elektronickej schránky alebo ako zásielka do poštovej schránky, resp. do vlastných rúk.

Kto je povinný platiť daň z nehnuteľností na rok 2021?

Daň z nehnuteľností na rok 2021 je povinný platiť ten daňovník (fyzická a právnická osoba), ktorý v rozmedzí dátumov od 2.1.2020 do 1.1.2021 (vrátane) bol alebo je:

 • vlastníkom,
 • správcom,
 • nájomcom,
 • užívateľom

nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane (t. j. pozemku, stavby, bytu).

Daňovník, t. j. osoba, ktorá je povinná platiť daň z nehnuteľností je spravidla osoba, ktorá nehnuteľnosť vlastní, to znamená, že je vlastníkom pozemku, stavby alebo bytu, či nebytového priestoru.

Daňovník platí daň z nehnuteľností aj v prípade, ak spravuje nehnuteľnosť, t. j. je napr. správcom pozemku, či stavby vo vlastníctve štátu, vo vlastníctve obce, či vo vlastníctve vyššieho územného celku a je zapísaný ako správca tejto nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností.

V prípade nájomného vzťahu s daňovníkom, t. j. s nájomcom nehnuteľnosti, je povinný daňovník (nájomca) platiť daň z nehnuteľností napr. v prípade nájmu pozemku, ak nájomný vzťah trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a je zapísaný v katastri nehnuteľností. Upozorňujeme, však že väčšinou sa platenie dane z nehnuteľností netýka nájomcov napr. kancelárskych priestorov a pod.

Prečítajte si tiež

U predmetu dane z nehnuteľností – pozemku alebo stavby, však môže byť daňovníkom aj užívateľ nehnuteľnosti, t. j. pozemku a stavby a to v tom prípade, ak nie je možné určiť, kto je vlastníkom, správcom alebo nájomcom predmetnej nehnuteľnosti. V uvedenom prípade je daňovníkom tá osoba, ktorá danú nehnuteľnosť skutočne užíva.

V prípade, ak bol daňovník vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností už aj 1.1.2020, zaplatil daň z nehnuteľností na rok 2020.

Kto je správcom dane z nehnuteľností?

Už zo samotného názvu zákona o miestnych daniach vyplýva, že daň z nehnuteľností patrí medzi miestne daneSadzby dane z nehnuteľností upravuje zákon o miestnych daniach, a to pre každý predmet dane z nehnuteľností zvlášť. Správca dane, t. j. obec alebo mesto však môže všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok v obci ale jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území znížiť alebo zvýšiť sadzbu dane, ako aj určiť rôzne sadzby dane pre napr. jednotlivé katastrálne územia.

 Inzercia Vacuumlabs
Zatvor

Správca dane, t. j. mesto alebo obec, ktorému sa platí daň z nehnuteľností, sa určuje podľa toho, na území, ktorej obce alebo mesta sa nehnuteľnosť nachádza. Uvedené znamená, že nezáleží na tom, kde má daňovník trvalý pobyt, resp. sídlo podnikania, ale to, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

Príklad na určenie správcu dane z nehnuteľností:

František má trvalý pobyt v Prešove a vlastní pozemok v Nitre. Správcom dane pozemku, ktorý vlastní František je mesto Nitra, t. j. mesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

Aká je lehota na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností na rok 2021?

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností podľa § 99a ods. 1 je povinný podať každý daňovník, ktorému vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností.

Zákon o miestnych daniach rozlišuje:

 • priznanie k dani z nehnuteľností, a
 • čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností.

Priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník:

 • pri prvom vzniku daňovej povinnosti, to znamená, že daňové priznanie podáva správcovi dane prvýkrát.

Čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník:

 • v prípade, ak sa stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti,
 • v prípade, ak dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru,
 • pri zániku vlastníctva, správy, nájmu alebo užívania nehnuteľností.

V prípade, ak daňovník v minulosti už podal daňové priznanie k dani z nehnuteľností, napr. podal daňové priznanie na rok 2020 a nič sa po podanom daňovom priznaní nezmenilonie je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na ďalšie roky. Ak by u daňovníka nastali vyššie uvedené zmeny, napr. ak sa stane vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti, podá čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností.

Lehota na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti na rok 2021 je do 31. januára 2021, avšak nakoľko tento deň pripadne na nedeľu, termín na podanie daňového priznania je 1. február 2021.

Tip: Ak daňovník urobí chybu v podanom priznaní alebo v podanom čiastkovom priznaní k dani z nehnuteľností a chce vykonať opravu, podáva opravné (pred uplynutím lehoty na podanie riadneho priznania) alebo dodatočné daňové priznanie k dani z nehnuteľností (po uplynutí lehoty na podanie riadneho priznania).

Kedy daňovníkovi vzniká daňová povinnosť k dani z nehnuteľností na rok 2021?

Daňová povinnosť k dani z nehnuteľností vzniká daňovníkovi 1. januára 2021, ak sa v roku 2020 (v rozmedzí dátumov od 2.1.2020 do 1.1.2021 vrátane) stal:

 • vlastníkom,
 • správcom,
 • nájomcom, alebo
 • užívateľom,

nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.

To, kedy sa daňovník stáva vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti je bližšie špecifikované v zákone o miestnych daniach, a to podľa toho, o aký predmet dane ide.

Prečítajte si tiež

Vyššie uvedené znamená, že ak sa daňovník stal napríklad vlastníkom nehnuteľnosti v rozmedzí od 2.1.2020 do 1.1.2021 vrátane, je povinný platiť daň z nehnuteľností na rok 2021, avšak, v prípade, ak by sa stal vlastníkom nehnuteľnosti až 2.1.2021, bude povinný platiť daň z nehnuteľností až na rok 2022 (pozor, daňovník, ktorý sa stal napr. vlastníkom nehnuteľnosti 1.1.2020, zaplatil už daň z nehnuteľností na rok 2020, avšak bude platiť daň z nehnuteľností aj na ďalšie roky, ale daňové priznanie už na ďalšie obdobia podávať nemusí, a to v prípade, ak nedôjde k žiadnym zmenám).

Tip: V prípade, ak daňovník nadobudne nehnuteľnosť dedením alebo vydražením, neplatí vyššie uvedený vznik daňovej povinnosti. V tomto prípade upravuje vznik, ako aj zánik daňovej povinnosti § 18 ods. 2 zákona o miestnych daniach. Viac informácie nájdete aj v našom článku Vydraženie nehnuteľnosti a dedenie nehnuteľnosti.

Kedy daňovníkovi zaniká daňová povinnosť k dani z nehnuteľností na rok 2021?

Daňová povinnosť k dani z nehnuteľností zaniká daňovníkovi 31. decembra 2020, ak v roku 2020 (v rozmedzí dátumov od 2.1.2020 do 1.1.2021 vrátane) zanikne:

 • vlastníctvo,
 • správa,
 • nájom, alebo
 • užívanie

nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.

Príklady na vznik a zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností na rok 2021

Príklad na vznik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti k 1.1.2021:

Marián sa v mesiaci september 2020 stal vlastníkom bytu a v tom istom mesiaci bol zapísaný aj do katastra nehnuteľností ako vlastník.

Daňová povinnosť k dani z nehnuteľnosti vzniká Mariánovi k 1.1.2021, nakoľko v rozmedzí dátumov od 2.1.2020 do 1.1.2021 vrátane nadobudol nehnuteľnosť. V prípade, ak nedošlo k žiadnym zmenám a Marián je k 1.1.2021 stále vlastníkom nehnuteľnosti, je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2021 do 1.2.2021.

Príklad na zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti k 31.12.2020:

Jana v mesiaci marec 2020 predala dom a pozemok, ktorý mala vo svojom osobnom vlastníctve a bola vymazaná ako vlastník z katastra nehnuteľností.

Daňová povinnosť k dani z nehnuteľností zaniká Jane k 31.12.2020. To znamená, že nie je povinná už platiť daň z nehnuteľností na rok 2021, nakoľko rozhodujúci je stav k 1.1.2021. Nový majiteľ domu a pozemku je však povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2021, a to do 1.2.2021.

Príklad na vznik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti až k 1.1.2022:

Marián sa 2.1.2021 stal vlastníkom bytu a je zapísaný aj v katastri nehnuteľností ako vlastník.

Daňová povinnosť k dani z nehnuteľnosti vzniká Mariánovi k 1.1.2022, nakoľko až v rozmedzí dátumov od 2.1.2021 do 1.1.2022 vrátane nadobudol nehnuteľnosť. V prípade, ak nedošlo k žiadnym zmenám a Marián bude k 1.1.2022 stále vlastníkom nehnuteľnosti, bude povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2022.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2021?

Daňové priznanie podáva daňovník na predpísanom tlačive s názvomPriznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Tlačivo daňového priznania k dani z nehnuteľností je jednotné pre fyzické, ako aj právnické osoby.

Ako môžeme vidieť zo samotného názvu, priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na tom istom vzore, ako napr. priznanie k dani za psa, uvedené znamená, že ak má daňovník povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností aj k dani za psa, uvedie to v jednom priznaní.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2021 môže daňovník podať:

 • osobne,
 • poštou, alebo
 • elektronicky.

Upozorňujeme však, že elektronické podanie daňového priznania je možné iba u niektorých správcov dane, t. j. iba u tých miest a obcí, ktoré majú túto elektronickú službu zriadenú.

V prípade podania daňového priznania k dani z nehnuteľností elektronicky, je potrebné aby mal daňovník predovšetkým elektronický občiansky preukaz a aktivovaný kvalifikovaný elektronický podpis, ako aj vlastnil čítačku čipových kariet a mal potrebné softvéry.

Ako vypočítať daň z nehnuteľností a aká je lehota na zaplatenie dane z nehnuteľností na rok 2021?

Daňovník v podanom daňovom priznaní k dani z nehnuteľností nevykonáva výpočet dane z nehnuteľností na rok 2021, nakoľko to je úlohou správcu dane. Daňovník je povinný v daňovom priznaní uviesť správne údaje pre výpočet tejto dane, ako je napr. výmera bytu v m2, výmeru pozemku a pod..

Na základe údajov v podanom daňovom priznaní k dani z nehnuteľností, ktoré uvedie daňovník, správca dane vypočíta výšku dane z nehnuteľností, ktorú oznámi daňovníkovi v príslušnom rozhodnutí.

V rozhodnutí uvedie správca dane okrem výšky dane z nehnuteľností aj platobné údaje. Splatnosť dane z nehnuteľností je pritom 15 dní odo dňa nadobudnutia rozhodnutia, pričom správca dane môže určiť aj platenie dane z nehnuteľností v splátkach. V prípade, ak je vyrubená daň z nehnuteľností vyššia ako 33 000 €, správca dane určí platenie tejto dane najmenej v dvoch rovnomerných splátkach.

Upozorňujeme, že v roku 2020 mnohé mestá a obce pristúpili k zvýšeniu dane z nehnuteľností. Informácie o tejto zmene, aj s praktickými príkladmi výpočtu dane, sme vám priniesli v článkoch:

Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/dan-z-nehnutelnosti/dan-z-nehnutelnosti-priznanie-2021 © Podnikajte.sk