Daň z nehnuteľností 2015

Ak ste vlani kúpili nehnuteľnosť, nejakú ste skolaudovali alebo zdedili, musíte najneskôr podať do konca januára daňové priznanie k dani z nehnuteľností. Daňové priznanie za rok 2014 treba podať do 31. januára 2015. Do rovnakého termínu sa podáva aj žiadosť o zníženie alebo oslobodenie od dane.

Podať daňové priznanie musia aj firmy. Od januára však neexistuje samostatné tlačivo pre právnické osoby. Fyzické a právnické osoby podávajú priznanie na jednom, spoločnom tlačive.

Nezmenilo sa len tlačivo ale aj podmienky zdaňovania nehnuteľností. Novela zákona o miestnych daniach (č. 268/2014 Z. z) nadobudla účinnosť 15. októbra 2014, ale fakticky začala platiť od januára tohto roku. Niektoré mestá ju už zapracovali do všeobecne záväzných nariadení.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca , v ktorom zanikli vlastnícke práva k nehnuteľnosti.

Ak vlastníte nehnuteľnosť už dlhšie a priznanie ste už podali dávnejšie, obec či mesto vám pošle do 15. mája výmer s výškou dane. Tú potom treba zaplatiť do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Platenie dane v splátkach a dedenie po novom

Zmena v zákone: Pri platení dane v splátkach bude mať správca dane (obec, mesto) povinnosť určiť platenie dane z nehnuteľností najmenej v dvoch rovnomerných splátkach, ak vyrubená daň z nehnuteľností bude vyššia ako 33 000 eur. Lehoty splatnosti príslušnej splátky dane určí správca dane (obec, mesto) v rozhodnutí, ktorým vyrubí daň. Daňovník môže vyrubenú daň z nehnuteľností zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

Zmena v zákone: Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného dedičského osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. Priznanie k dani z nehnuteľností je daňový subjekt povinný podať najneskoršie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Čo sa zdaňuje
Daň z nehnuteľnosti je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Daň sa vyberá z:
– pozemkov (aj zastavaných)

– stavieb (napríklad aj skleníkov, chát či samostatne stojacich garáží)

– bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

Zmena v zákone: V novele zákona o miestnych daniach majiteľom niektorých stavieb vyrubila novú daň – platí sa z pozemku predajných stánkov a trafostaníc. V niektorých mestách túto daň ani nevyrubujú, lebo sa im to nevyplatí. Napríklad v Bratislave je základom dane z pozemkov, na ktorých sú trafostanice alebo predajné stánky, hodnota pozemku určená vynásobením skutočnej výmery transformačnej stanice alebo stánku v m2 a hodnoty pozemku vo výške 71,69 eura za meter štvorcový. Sadzba dane je v Starom meste 1,2 %.
Predmetom dane zo stavieb sú aj stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných alebo podzemných podlaží a sú spojené so zemou pevným základom alebo sú ukotvené pilótami. Spresnilo sa vymedzenie niektorých druhov stavieb pri chatách a pri stavbách garáží. Garáže sa rozčlenili na samostatne stojace, hromadné garáže a hromadné garáže umiestnené pod zemou.

Niektoré mestá už zmeny zapracovali do svojich všeobecne záväzných nariadení. Základom dane pri stavbe hromadných garáží umiestnených pod zemou je výmera zastavanej plochy v m2, pričom zastavanou plochou sa rozumie pôdorys na úrovni najrozsiahlejšej podzemnej časti stavby.

Najvyššiu daň za stavbu garáží má Bratislava. V novom všeobecne záväznom nariadení sa ročná sadzba dane líši podľa mestskej časti. Ak sa samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží a stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou nachádzajú v Starom Meste, zaplatia ich majitelia za m2 1,85 eura. Napríklad pri rozlohe 4 000 štvorcových metrov ročná daň dosiahne 7 400 eur. V mestských častiach Nové Mesto, Ružinov, Petržalka, Karlova Ves, Dúbravka, Devínska Nová Ves, Rača, Podunajské Biskupice je sadzba 1,50 eura, čo znamená pri rovnakej rozlohe daň 6 000 eur. Najmenej (1,40 eura a ročne 5 600 eura za 4 000 m2) zaplatia za garáže v Rusovciach, Jarovciach, Čunove, Vajnoroch, Devíne, Záhorskej Bystrici a Lamači.

Na porovnanie, podnikatelia v Banskej Bystrici zaplatia za meter štvorcový garáží 0,90 eura. V Košicach platia za garáže podnikatelia podľa kategórií. V I. kategórii je to za meter štvorcový 1 euro, v II. kategórii je to 0,85 eura a v III. je to 0,65 eura. Pri viacpodlažných stavbách podnikateľ ešte priplatí za podlažie 0,16 eura, okrem prvého nadzemného podlažia.

Typy daňového priznania

Aj v roku 2015 sa podáva k dani z nehnuteľností:

– Priznanie: Označí daňovník, ktorý podáva správcovi dane v obci priznanie prvýkrát

– Čiastkové priznanie: Označí daňovník, ktorý už podal priznanie k dani v predchádzajúcom období a vznikla mu nová daňová povinnosť k dani (nadobudnutím novej nehnuteľnosti kúpou, darovaním, dedením, darovaním, dražbou) alebo nastala nová skutočnosť, ktorá má vplyv na vyrubenie dane (vydanie právoplatného stavebné rozhodnutie, kolaudačného rozhodnutia, zmena účelu užívania stavby, bytu, zmena výmery pozemku, stavby…).

– Dodatočné priznanie: Podáva sa, ak daňovník zistí, že v priznaní neuviedol správne údaje a to najneskôr do 4 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností).

– Opravné priznanie: Označí daňovník, ktorý opravuje priznanie k dani pred uplynutím lehoty na podanie priznania. Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledné podané opravné priznanie.

Kto musí podať daňové priznanie

Podať ho musia fyzické osoby (občan, podnikateľ) alebo právnické osoby, ak v priebehu roku 2014:

– nadobudli nehnuteľnosť, pričom k 1. januáru 2015 sú zapísaní v katastri nehnuteľností

– predali nehnuteľnosť a k 1. januáru 2015 už nie sú zapísaní v katastri nehnuteľností

– nastali také zmeny oproti minulému roku, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane (napríklad sa zmenila výmera pozemkov)

Daňová povinnosť vzniká na základe:

– povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe kúpnej alebo darovacej zmluvy,

– nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o dedení nehnuteľnosti,

– nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením na základe právoplatnosti dražby alebo na základe schválenia príklepu súdom,

– vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov,

– vydania právoplatného stavebného povolenia,

– na základe právoplatného rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred dokončením,

– dodatočného povolenia stavby,

– právoplatného kolaudačného rozhodnutia,

– ukončenia výstavby drobnej stavby; oznámením ukončenia drobnej stavby,

– povolenia zmeny užívania stavby alebo zmeny užívania stavby alebo bytu,

– zmenou užívania stavby na iné účely ako sa stavba užívala,

– podpísania nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so SPF,

– podpísania dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti zapísaného v katastri nehnuteľností,

– zmeny druhu pôdy v katastri nehnuteľnosti,

– zmeny výmery nehnuteľnosti, rozdelenia parcely, prečíslovania parcely.

Daňová povinnosť zaniká napríklad na základe:

– povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe predajnej, darovacej zmluvy,

– vydraženia nehnuteľnosti,

– zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov,

– zmeny výmery nehnuteľnosti,

– povolenia zmeny užívania stavby, bytu alebo časti bytu,

– zrušenia nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so SPF,

– zrušenia dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností,

– zbúrania alebo odstránenia stavby na základe povolenia búracích prác stavby a následným výmazom stavby z listu vlastníctva.

Nehnuteľnosť v spoluvlastníctve

Ak nehnuteľnosť vlastnia viacerí spoluvlastníci, každý z nich je daňovníkom podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Daňové priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa však dohodnú, môže to urobiť jeden z nich. Treba to však vyznačiť v daňovom priznaní.

Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne. Daňové priznanie ale nepodávajú obaja ale len jeden z nich.

Tlačivo daňového priznania

Fyzické a právnické osoby podávajú priznanie na jednom spoločnom tlačive číslo MF/021249/2014-725.

– Daňové priznanie pre FO a PO k miestnym daniam (platné od 1.1.2015)

– Poučenie na vyplnenie priznania k miestnym daniam (platné od 1.1.2015)

– Potvrdenie o podaní priznania k miestnym daniam (platné od 1.1.2015)

Ako vyplniť priznanie

Tlačivo je určené pre viac druhov daní. Daňovník vyplní len úvod a konkrétny oddiel. Daň nevypočítava. Urobí to obec či mesto.

I. Oddiel – údaje o daňovníkovi (napríklad meno, priezvisko, rodné číslo, IČO, adresa, …).Tu daňovník vyznačí, či je fyzickou alebo právnickou osobou, keďže už neexistuje osobitné tlačivo pre firmy.

II. Oddiel – daň z pozemkov (údaje o daňovníkovi, informácie o pozemku – napríklad katastrálne územie, číslo parcely, výmera pozemku, druh pozemku, právny vzťah k pozemku, spoluvlastníctvo, počet spoluvlastníkov, dátum vzniku a zániku daňovej povinnosti atď.).

III. Oddiel – daň zo stavieb –stavba slúžiaca na jeden účel, stavba slúžiaca na viaceré účely (údaje o daňovníkovi, informácie o stavbe – napríklad katastrálne územie, číslo parcely, výmera zastavanej plochy stavby, druh stavby, právny vzťah k stavbe, spoluvlastníctvo, počet spoluvlastníkov, dátum vzniku a zániku daňovej povinnosti).

IV. Oddiel – daň z bytov a z nebytových priestorov v bytových domoch (údaje o daňovníkovi, informácie o byte alebo nebytovom priestore – napr. katastrálne územie, číslo parcely, výmera podlahovej plochy bytu, právny vzťah k bytu, spoluvlastníctvo, počet spoluvlastníkov, dátum vzniku a zániku daňovej povinnosti).

Príloha na zníženie alebo oslobodenie od dane (vyznačiť znakom x, ak si uplatňujete zníženie alebo oslobodenie od dane).

Čo treba priložiť k tlačivu

Najčastejšími prílohami k daňovému priznaniu z nehnuteľností sú rozhodnutie katastra o povolení vkladu, zmluvy o prevode nehnuteľností, osvedčenia o dedičstve, kolaudačné rozhodnutie, darovacie zmluvy alebo iný doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti.

– Pri predaji nehnuteľnosti treba predložiť rozhodnutie vydané katastrom, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

– Pri kúpe nehnuteľnosti daňovník predloží rozhodnutie katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

– V prípade vlastníctva stavby skutočnú výmeru zastavanej plochy.

– Pri zdedenej nehnuteľnosti treba právoplatné osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve. Na osvedčení alebo rozhodnutí o dedičstve musí byť vyznačený dátum právoplatnosti, nakoľko pri nadobudnutí nehnuteľností dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

– Ak získate nehnuteľnosť darovaním, musíte predložiť rozhodnutie katastra, ktorým povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.

– Pri stavebnom pozemku sa predloží právoplatné stavebné povolenie

– Pri kolaudácii stavby treba právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán – prípadne skutočnú výmeru zastavanej plochy stavby.

– Odstránenú stavbu treba doložiť právoplatným búracím povolením.

– Pri zmene užívania stavby sa predloží doklad o zmene užívania stavby.

– Ak sa zmení charakter pozemku, daňovník musí predložiť výpis z listu vlastníctva.

– Pri dražbe je potrebné osvedčenie o priebehu dražby.

Pokuty za oneskorenie

Ak podáte daňové priznanie po 31. januári, môžete dostať od obce alebo mesta pokutu od 5 do 3 000 eur, najviac do výšky vyrubenej dane.

Ak nepodáte priznanie na výzvu správcu dane, správca dane uloží pokutu od 10 do 3 000 eur, najviac do výšky vyrubenej dane.

Sadzby dane z nehnuteľností

Sadzby dane z nehnuteľností určuje samospráva vo všeobecne záväzných nariadeniach. Môžete ich nájsť na webových stránkach obcí a miest. Daň nezvyšovali v Bratislave, v Trnave, v Trenčíne, v Žiline, v Nitre, Prešove a ani v Košiciach. V Banskej Bystrici sa ročná sadzba dane z pozemkov znížila pri ornej pôde, chmeľniciach, ovocných sadoch, trvalých trávnatých porastoch z 1,40 % na 1,25 %.

Ročná sadzba dane zo stavieb na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu sa zvýšila z 0,20 eura na 0,25 eura na m2 zastavanej plochy.

Zdroj – Flickr