Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Čo by ste mali vedieť o zápisoch v katastri nehnuteľností

PRÁVNY STAV SA MEDZIČASOM MÔŽE ZMENIŤ

Práva k nehnuteľnostiam sa do listu vlastníctva zapisujú v poradí, v akom sa okresnému úradu doručili zmluvy, verejné listiny alebo iné listiny o vzniku, zmene alebo zániku práva ku konkrétnej nehnuteľnosti. Vpisujú sa jednak do listu vlastníctva, ako aj do súboru popisných informácií katastra. Stávajú sa tým hodnovernými, prípadne aj záväznými údajmi katastra. Právny stav sa však medzičasom môže zmeniť. „Zmeny údajov na liste vlastníctva môžu nastať v čase od obhliadky nehnuteľnosti priamo na mieste po podpis rezervačnej zmluvy alebo kúpnej zmluvy,“ upozorňuje realitný maklér Peter Molnár. Odporúča preto pred každým právnym úkonom, aby ste si skontrolovali aktuálny stav na liste vlastníctva. Overte si najmä, či nedošlo k zápisu ťarchy alebo k zmene vlastníka. Vyhnete sa tak zbytočným problémom.

OVERTE SI AKTUÁLNY STAV A VLASTNÍKA

Chcete kúpiť pozemok a rodinný dom. V tomto období, ak máte prístup na internet na internetovom vyhľadávači, si zadáte úrad geodézie – otvorí sa hlavná stránka Úradu geodézie, kartografie a katastra a na webovej stránke skgeodesy.sk sa zobrazia všetky odkazy na stránky, cez ktoré môžete nehnuteľnosti vyhľadávať. Pôjdete do políčka „Mapový klient ZBGIS“. Všetky katastrálne mapy sú už v digitálnej forme. Na portáli ZBGIS nájdete nielen všetkých vlastníkov nehnuteľností, ale dokonca aj približnú výšku budovy.

ZÁPISY MAJÚ RÔZNE ÚČINKY

Vklad, záznam a poznámka sú tri spôsoby, akými sa na katastrálnych odboroch okresných úradov zapisujú práva k nehnuteľnostiam. „Vkladom vzniká, mení sa alebo zaniká právo k nehnuteľnostiam. Záznam plní len evidenčné funkcie, ktoré nemajú vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práv k nehnuteľnostiam,“ vysvetľuje Molnár. Poznámkou príslušný okresný úrad, jeho katastrálny odbor vyznačí skutočnosť, ktorá sa vzťahuje na nehnuteľnosti alebo na osobu. Tiež nemá vplyv na vznik, zmenu a ani na zánik práv k nehnuteľnostiam.

VKLADOVÉ KONANIE SA KONČÍ ROZHODNUTÍM

Vkladovým konaním na okresnom úrade, jeho katastrálnom odbore prechádzajú všetky zmluvy, ktoré určil katastrálny zákon. Zapisujú sa do katastra vkladom, ak katastrálny zákon neustanovuje inak. Dňom vkladu vznikajú, menia sa alebo zanikajú práva k nehnuteľnostiam za predpokladu, že zákon neustanovuje inak. „Právne účinky vkladu vznikajú až na základe právoplatného rozhodnutia okresného úradu o jeho povolení,“ upozorňuje Molnár. Pripomína aj, že každý má právo nahliadnuť do evidencie doručených návrhov na vklad.

ZÁZNAMOM SA ZAPISUJE AJ ZMENA PORADIA ZÁLOŽNÝCH PRÁV

Práva k nehnuteľnostiam, o ktorých rozhodol štátny orgán alebo vznikli, zmenili sa alebo zanikli zo zákona, zapisujú sa záznamom. Rovnako tak aj, ak vznikli, zmenili sa alebo zanikli príklopom licitátora na verejnej dražbe, vydržaním, prírastkom a spracovaním. Záznamom sa zapisujú aj práva k nehnuteľnostiam potvrdené notárom.

Ďalej práva vyplývajúce z nájomných zmlúv, ktorých predmetom sú nehnuteľnosti. Záznamu podliehajú aj zmluvy o prevode správy majetku štátu alebo iné skutočnosti svedčiace o zverení správy majetku obce alebo správy majetku vyššieho územného celku. Záznam kataster vykoná na základe verejných a iných listín. „Záznamom sa zapisuje i zmena poradia záložných práv, ktorá vyplýva z dohody záložných veriteľov,“ upozorňuje Molnár. Okresný úrad, v obvode ktorého sa nehnuteľnosť nachádza, posúdi, či je predložená verejná listina alebo iná listina bez chýb v písaní alebo počítaní, bez iných zrejmých nesprávností a či obsahuje všetky predpísané náležitosti. „Ak je na záznam spôsobilá, okresný úrad vykoná záznam do katastra. Osobám, ktorých právo k nehnuteľnosti bolo zápisom dotknuté, to oznámi do 15 dní odo dňa zápisu práva do katastra,“ dodáva Molnár.

Plomba signalizuje zmeny na nehnuteľnosti

Plomby na liste vlastníctva signalizujú zmeny. Okresný úrad ich vyznačí najneskôr v pracovný deň, ktorý nasleduje po dni, keď mu bola doručená zmluva, verejná listina alebo iná listina na zápis vkladom alebo záznamom. Tiež, ak sa začalo katastrálne konanie o oprave chyby v katastrálnom operáte alebo konanie o proteste prokurátora. „Vyznačí sa v poradí, v akom sa okresnému úradu doručili návrhy na zápis do katastra,“ objasňuje Molnár. Skladá sa z označenia druhu konania a poradového čísla registra, z označenia príslušného kalendárneho roka a slova „plomba“. „Ak sa týka iba niektorej nehnuteľnosti alebo iba niektorého práva k nehnuteľnosti, plomba sa vyznačí k tejto nehnuteľnosti alebo k tomuto vlastníkovi.“

Do poznámok sa dávajú obmedzenia vlastníka

Poznámka vyjadruje skutočnosti, ktoré obmedzujú oprávnenie vlastníka nakladať s nehnuteľnosťou, alebo informuje o nehnuteľnosti alebo o práve k nehnuteľnosti. Okresný úrad ju zapíše na základe oznámenia súdu alebo iného štátneho orgánu. Tiež na návrh oprávneného podľa osobitných predpisov alebo účastníka súdneho alebo iného konania.

ĎALŠIE ÚDAJE V POZNÁMKE

Predbežné opatrenia súdu, ktorými sa zakazuje nakladať s nehnuteľnosťou Upovedomenia o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti, o začatí daňového exekučného konania Rozhodnutia o zriadení daňového záložného práva, daňového exekučného príkazu, colného exekučného príkazu Uznesenia súdu o zaistení nehnuteľnosti, o zaistení majetku Rozhodnutia o schválení projektu pozemkových úprav

Zdroj: Hospodárske noviny; SERVIS