Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Ochrana osobných údajov a poučenie o právach dotknutej osoby

podľa zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“) a podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)(ďalej len „nariadenie“)

 

I. Právo na informácie (§ 19 zákona; čl. 13 nariadenia)

 Za účelom splnenia informačnej povinnosti prevádzkovateľa, ktorá zodpovedá právu dotknutej osoby na informácie, prevádzkovateľ v súlade s ustanovením § 19 zákona a čl. 13 nariadenia poskytuje dotknutej osobe nasledovné informácie:

NARKS, s.r.o.

so sídlom Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 52529061, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 139477/B

poverený zástupca: Ing. Zuzana Jakabíková, e-mail:  narks@narks.sk, tel. č.: +420 902 952 391 / ďalej len NARKS / 

Zodpovedná osoba NARKS pre oblasť ochrany osobných údajov v zmysle zákona a nariadenia  nie je osobitne vymenovaná.

1) Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

so sídlom Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 31792332,  registrovaná Ministerstvom vnútra SR dňa 12. marca 1998 pod č. VVS/1-900/90-13663

2) webmeeting video s.r.o.

so sídlom Južná trieda 1553/8, 040 01 Košice, IČO: 51 787 652, ktorá je dodávateľom a technicky zabezpečuje prístup na ZOOM webmeeting a zabezpečuje platobnú bránu na finančnú úhradu platených prístupov.

 

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby prevádzkovateľom je:

1)  poskytovanie konferenčných a vzdelávacích služieb na základe vyplnenia a zaslania registračného formulára k účasti na akcii “7. realitná konferencia NARKS 2020”, ktorá sa bude konať dňa 26.11.2020 online a ktorej spoluorganizátormi sú NARKS s.r.o. a Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska.  Evidencia osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefón a firemných údajov v rozsahu – názov firmy, IČO, je potrebná  na zasielanie registračných údajov, informácií a materiálov ku konferencii, pozvánky na akciu a komunikáciu – právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie  čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia, t. j. náš oprávnený záujem. Naším oprávneným záujmom v tomto prípade je riadne  a úplné poskytnutie objednanej služby.

2) zaslanie prístupových údajov, zaslanie knihy na adresu s použitím kontaktných údajov dotknutej osoby – právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie  čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia, t. j. náš oprávnený záujem. Naším oprávneným záujmom v tomto prípade je riadne a úplné poskytnutie objednanej služby.

3) spracúvanie osobných údajov a firemných údajov v zákonnom rozsahu za účelom vystavenia faktúry za tovary, ktoré sú Vám poskytované, a to najmä práva a fakturácia služieb poskytnutých na základe zmlúv, spracúvanie účtovných, daňových dokladov a faktúr – právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, t.j. plnenie povinností podľa osobitných predpisov, najmä zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov v súvislosti s poskytnutím tovaru.

4) evidencia pošty a správa registratúry, t.j. evidencia a správa poštových zásielok, pošty doručovanej a odosielanej z a do elektronickej schránky a evidencia a archivácia zmlúv, účtovných, daňových a súvisiacich dokladov v interných systémoch prevádzkovateľa – právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, t. j. splnenie našej zákonnej povinnosti podľa osobitných predpisov, a to najmä podľa zákona o účtovníctve a zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

5) informácie o službách prevádzkovateľa najmä zasielanie informačných newsletterov o  aktivitách a aktuálnej ponuke konferencií a vzdelávania  – právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia, t. j. náš oprávnený záujem. Naším oprávneným záujmom v tomto prípade je riadny výkon našej činnosti.

Uchovávanie osobných údajov

 

 

 

II. Ďalšie práva dotknutej osoby

Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom (ich kópie), ako aj na doplňujúce informácie v rozsahu stanovenom článkom 15 nariadenia.

Vo väčšine prípadov Vám tieto kópie Vašich osobných údajov a doplňujúce informácie poskytneme v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak o poskytnutie týchto informácií požiadate elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Toto právo Vám však umožňuje žiadať od nás, aby sme bez zbytočného odkladu opravili Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnili Vaše osobné údaje, ak sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne.

Vezmite prosím na vedomie, že ste povinný poskytnúť nám len také osobné údaje, ktoré sú úplné a správne, pričom zodpovedáte za nepravdivosť osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.

Máte právo požadovať od nás výmaz Vašich osobných údajov, a to bez zbytočného odkladu po uplatnení tohto práva, napríklad v prípade, ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo spracúvali, ak namietate spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 nariadenia alebo ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú nezákonne. Toto Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

V zákonom stanovených prípadoch máte právo od nás žiadať, aby sme prestali spracúvať Vaše osobné údaje, napr. ak namietate správnosť osobných údajov, ktoré o Vás máme (avšak len počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť Vašich osobných údajov), ak namietate proti spracúvaniu osobných údajov automatizovaným rozhodovaním alebo spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie Vašich osobných údajov, pričom namiesto toho žiadate obmedzenie ich použitia alebo namietate výmaz Vašich osobných údajov, ktoré my ako prevádzkovateľ už nepotrebujeme a chceme ich vymazať, avšak potrebujete ich Vy, napríklad pre potreby súdneho konania.

Máte právo získať od nás Vaše osobné údaje, ktoré ste nám predtým poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia zákonných podmienok; uplatnením tohto práva nie je dotknuté Vaše právo na výmaz osobných údajov.

Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou.

Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na našom legitímnom oprávnenom záujme alebo ak Vaše osobné údaje spracúvame na účel priameho marketingu, máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov.

V prípade, ak podáte námietku a my nepreukážeme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie Vašich osobných údajov, alebo ak podáte námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účel priameho marketingu, nebudeme Vaše osobné údaje na tieto účely ďalej spracúvať.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov z našej strany nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore so zákonom a s nariadením, máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 064 220 (ďalej len „Úrad“) alebo inému príslušnému orgánu najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Návrh na začatie konania (ďalej len „návrh“) musí obsahovať

  1. meno, priezvisko, korešpondenčnú adresu a podpis navrhovateľa,
  2. označenie toho, proti komu návrh smeruje s uvedením mena, priezviska, trvalého pobytu alebo názvu, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
  3. predmet návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené,
  4. dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu,
  5. kópiu listiny alebo iný dôkaz preukazujúci uplatnenie práva podľa druhej časti druhej hlavy tohto zákona alebo nariadenia, ak si takéto právo dotknutá osoba uplatnila, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného zreteľa o neuplatnení predmetného práva, ak návrh podala dotknutá osoba.

Vzor návrhu na začatie konania pred Úradom je zverejnený na webovom sídle Úradu.

Bez toho, aby bolo dotknuté Vaše právo domáhať sa ochrany svojich práv na základe návrhu na začatie konania pred Úradom, máte tiež právo domáhať sa svojich práv na vecne a miestne príslušnom súde Slovenskej republiky, ak sa domnievate, že v dôsledku spracúvania Vašich osobných údajov v rozpore s nariadením došlo k porušeniu Vašich práv ustanovených v nariadení.

Tento dokument nadobúda účinnosť 1.11.2020

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

NARKS, s.r.o.
Galvaniho 17/C
821 04 Bratislava 2

Tel. kontakt: +421 902 952 391
e-mail: narks@narks.sk

 

Celé znenie zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä § 19 – 30 zákona.