Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Podávate návrh na vklad do katastra? Neurobte v ňom chyby

Majiteľom nehnuteľnosti sa stávate až vtedy, keď kataster rozhodne o schválení návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Na čo si dať pozor, aby váš list vlastníctva nemeškal?

Na to, aby kataster rozhodol, musia byť splnené zákonom stanovené podmienky. Ak urobíte v podaní chyby, úrad konanie zastaví a vám sa predĺži lehota na získanie listu vlastníctva. V konaní o povolení vkladu sa posudzujú nielen zákonné náležitosti samotného návrhu, ale aj formálne a obsahové náležitosti zmluvy. Kataster teda v rámci konania o povolení návrhu na vklad kontroluje samotný návrh, ako aj zmluvy, na základe ktorých má dôjsť k prevodu vlastníctva k nehnuteľnosti. Ak zistí, že v dokumentoch sú chyby, ktoré je možné odstrániť, vyzve účastníkov konania, aby tieto v určenej lehote odstránili. Ak dostanete výzvu zo strany katastra, treba mu v určenej lehote doručiť buď písomný dodatok, alebo urobiť opravu formou doložky. Konanie sa zvyčajne prerušuje na 30 dní. V prípade opravy formou doložky je potrebné v určenej lehote vyhotoviť doložku priamo do zmluvy. V nej treba uviesť, čo je predmetom opravy, správne znenie a dátum tejto opravy. Doložku podpíšu všetci účastníci zmluvy, ako aj pracovník katastra, ktorý doložku opatrí odtlačkom okrúhlej pečiatky. Následne kataster pokračuje v konaní.

Ak doručený dodatok spracujú účastníci opätovne nesprávne alebo úrad dodatočne zistí ešte ďalší nedostatok, môže kataster výzvu na opravu poslať aj opakovane a konanie prerušiť. Ak účastníci na výzvu v stanovenej lehote nereagujú, môže kataster návrh na vklad zamietnuť. Ak po zamietnutí návrhu majú účastníci aj naďalej záujem, aby došlo k zápisu a zmene vlastníckych práv, musia podať nový návrh na vklad, opraviť zistené nedostatky a opätovne zaplatiť správny poplatok.

A na čo si je potrebné dať pozor? Mnohé katastrálne konania sú zastavené, lebo sa nájdu chyby v zmluve, na základe ktorej má prísť k prevodu vlastníckeho práva. Na zmluvách napríklad chýba úradne overený podpis podpisu prevodcu (predávajúceho, darcu, pri zámene oboch zmluvných strán) alebo podpis povinného z predkupného práva, alebo podpis povinného v prípade vzniku vecného bremena, alebo podpis oprávneného v prípade zániku vecného bremena, prípadne podpisy spoluvlastníkov na zmluve o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva alebo pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Ak sú podmienky na vklad splnené, kataster vklad povolí, inak návrh zamietne. Následne kataster doručí rovnopis rozhodnutia o povolení vkladu všetkým účastníkom konania a toto nadobúda právoplatnosť dňom jeho vydania. Takisto úrad doručí rozhodnutie o zamietnutí vkladu všetkým účastníkom konania. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie. Odvolanie sa podáva na katastri, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote 30 dní odo dňa jeho doručenia. Ak kataster podanému odvolaniu nevyhovie v celom rozsahu, o odvolaní rozhodne súd.

Lehota na rozhodnutie o návrhu na vklad práva do katastra nehnuteľností je podlá katastrálneho zákona 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad alebo do 20 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad, ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti, ktorá bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovaná advokátom. Do 15 dní by odo dňa doručenia návrhu na vklad by mal kataster rozhodnúť na základe žiadosti o urýchlené konanie o návrhu na vklad.

Návrh na vklad práva do katastra nehnuteľností: Ako získať list vlastníctva

Konanie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra sa začína na základe písomného návrhu účastníka konania. Ako treba ďalej postupovať?

Pred podaním návrhu na vklad môžu účastníci konania podať oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad na elektronickej podobe tlačiva, ktoré je zverejnené na internetovej stránke úradu https://www.katasterportal.sk/kapor/newNavrhNaVkladAction.do.  Oznámenie sa zašle elektronicky na príslušný kataster. Ak do 90 dní od doručenia oznámenia účastník konania nepodá návrh na vklad, oznámenie kataster vymaže z evidencie.

Obsah návrhu

Identifikačné údaje navrhovateľa: potrebné je uviesť dátum narodenia, rodné priezvisko a údaj o štátnej príslušnosti fyzickej osoby, od cudzinca sa vyžaduje aj iný identifikátor, tiež aj adresa na doručovanie na Slovensku, ak sa účastné osoby zdržujú na inej adrese, napr. sú dlhodobo v zahraničí.

Predmet návrhu: zákon vyžaduje, aby navrhovateľ uviedol, čoho sa domáha

Označenie nehnuteľnosti: v návrhu treba uviesť údaje o katastrálnom území, parcelnom čísle pozemku, druhu pozemku, výmere pozemku, súpisnom čísle stavby a parcelnom čísle pozemku, na ktorom je stavba postavená, o čísle bytu alebo nebytového priestoru, čísle poschodia, čísle vchodu a údaje o spoluvlastníckom podiele na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku, prípadne priľahlom pozemku, o súpisnom čísle stavby a parcelnom čísle pozemku, na ktorom je dom postavený. Vyžaduje sa aj označenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vyjadreného zlomkom k celku, v prípade, ak nehnuteľnosť je v spoluvlastníctve viacerých osôb.

Návrh na vklad musí obsahovať:

a) identifikačné údaje navrhovateľa v rozsahu;

1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, alebo ak ide o cudzinca iný identifikátor, miesto trvalého pobytu, adresu na doručovanie na Slovensku, ak je odlišná od miesta trvalého pobytu, údaj ó štátnej príslušnosti, ak ide o fyzickú osobu

2. názov, identifikačné číslo, sídlo, adresu na doručovanie, ak je odlišná od sídla, ak ide o právnickú osobu

b) názov okresného úradu, ktorému je návrh adresovaný

c) uvedenie predmetu návrhu

d) označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti, ak ide o návrh na vklad

e) označenie nehnuteľností podľa katastrálneho zákona

f) označenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vyjadreného zlomkom k celku

g) číslo úradného overenia geometrického plánu, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje, alebo pri zriadení vecného bremena k častí pozemku alebo pri zápise údajov podľa vymedzených ustanovení katastrálneho zákona

h) údaj o mieste a dátume zverejnenia povinne zverejňovanej zmluvy, ak ide o povinne zverejňovanú zmluvu

j) označenie príloh

j) žiadosť o zaslanie oznámenia o vykonaní , záznamu, oznámenia o vykonaní poznámky alebo žiadosť o zaslanie oznámenia o výsledku prešetrenia zmien údajov katastra prostredníctvom elektronickej pošty na uvedenú elektronickú adresu alebo do elektronickej schránky, ak navrhovateľ žiada oznámiť vykonanie zápisu do katastra alebo oznámiť výsledok prešetrenia údajov katastra v elektronickej podobe

k) žiadosť o urýchlené konanie o vklade, ak navrhovateľ žiada o jeho urýchlenie Prílohou k návrhu na vklad je zmluva, na základe ktorej má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, vo dvoch vyhotoveniach.

Ďalšími prílohami sú:

a) verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak toto právo k nehnuteľnosti nieje vpísané na liste vlastníctva

b) identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nieje vpísané na liste vlastníctva

c} geometrický plán, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje, alebo pri zriadení vecného bremena k pozemku

d) dohoda o splnomocnení. akje účastník konania zastúpený splnomocnencom; podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený, ak sa osvedčenie vyžaduje podľa katastrálneho zákona

e) oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad v papierovej podobe

Katastrálne konanie, ktorým je aj rozhodovanie o vklade práv. možno vykonať aj elektronicky (http://www.portal.gov.sk/). Náležitosti elektronického podania sú rovnaké ako pri písomnom podaní. Pri elektronickom podaní návrhu na vklad sa podáva jeden rovnopis návrhu na vklad a jeden rovnopis príloh. Ak sa v písomnom podaní vyžaduje osvedčený podpis, v elektronickom podaní mu zodpovedá zaručený elektronický podpis. Pri elektronickom podaní musia byť všetky prílohy podané v elektronickom podobe a opatrené zaručeným elektronickom podpisom a časovou pečiatkou.

Potrebujete list vlastníctva? Koľko zaň zaplatíte

Za ktoré úkony pri vybavovaní listu vlastníctva musíte zaplatiť a ako sa dá na tom ušetriť? Tých šikovných môže stáť len 18 eur.

Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností…..66 eur

Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky….33 eur

1. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 266 eur, ak účastník konania pri doručení návrhu na vklad do katastra nehnuteľností žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní.

2. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 133 eur, ak účastník konania podal návrh na vklad do katastra elektronicky. Ak sa konanie prerušilo, lehota prestáva plynúť dňom vydania rozhodnutia o prerušení konania. Príplatok za urýchlené rozhodnutie je splatný v deň doručenia návrhu na vklad. Ak sa konanie zastavilo alebo návrh na vklad bol zamietnutý, poplatok sa nevracia. Ak správny orgán v skrátenom termíne o vklade práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností nerozhodne, vráti rozdiel medzi poplatkom zaplateným podľa splnomocnenia za urýchlené rozhodnutie o návrhu na vklad a poplatkom určeným podľa tejto položky. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky znížený o 15 eur, ak účastník konania o vklade práva podal oznámenie podľa § 30 katastrálneho zákona bez ohľadu na počet právnych úkonov, ktoré sú uvedené v oznámení. Ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností právne vzťahy z viacerých druhov právnych úkonov, poplatoksa vyberie za každý právny úkon osobitne podľa tejto položky. Ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnutelhostí právne vzťahy z viacerých druhov právnych úkonov, poplatok sa vyberie za každý právny úkon osobitne podľa tejto položky. Správne poplatky za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností (t. j. vklad vlastníckeho práva, záložného práva, vecného bremena…) vás vyjdú na:

Výhody elektronického podania:

Fyzická osoba – všetky dokumenty musia byť podané v elektronickej podobe a podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ak sa v písomnom podaní vyžaduje osvedčený podpis (t. j. overený notárom alebo matrikou), v elektronickom podaní mu zodpovedá kvalifikovaný elektronický podpis opatrený časovou pečiatkou. Časová pečiatka je údaj o tom, kedy bol kvalifikovaný elektronický podpis vytvorený a Ústredný portál verejnej správy ju prikladá pri podpise automaticky. Elektronické podanie musí obsahovať kvalifikovaný elektronický podpis všetkých účastníkov zmluvy. Advokát a zmluva obsahuje autorizačnú doložku postačuje kvalifikovaný elektronický podpis advokáta.

Notár – notár zmluvu vyhotoví vo forme notárskej zápisnice a opatrí kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ak návrh na vklad obsahuje aj iné prílohy ako zmluvu (napr. vyhlásenie správcu bytovo nedoplatkoch na úhradách), elektronický návrh na vklad musí podať práve notár, kedže uvedená príloha musí byť ním úradne overená, ak ju správca bytov nepodpíše elektronickým podpisom.

Ako zaplatiť len 18 eur?

Pred podaním návrhu na vklad musíte vyplniť elektronický formulár Oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad na stránke katastrálneho úradu. V lehote 90 následne musíte podať návrh na vklad na príslušný katastrálny odbor v listinnej podobe-v tomto prípade je potrebné si toto vyplnené oznámenie vytlačiť, podpísať a priložiť ho k predkladanému návrhu na vklad alebo v elektronickej podobe – tu treba len uviesť číslo, pod ktorým bolo oznámenie prijaté.

POPLATKY SA VÁM ZNÍŽIA TAKTO:

Rozhodnutie do 30 dní: od poplatku 66 eur za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností odpočítajte 15 eur (suma o ktorú sa poplatok znižuje, ak účastník konania o vklade práva podal Oznámenie o zamýšľanom návrhu) – zaplatíte teda 51 eur. Rozhodnutie do 15 dní: od poplatku 266eur za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností odpočítajte 15 eur (suma o ktorú sa poplatok znižuje, ak účastník konania o vklade práva podal oznámenie o zamýšľanom návrhu) – zaplatíte teda 251 eur. Elektronické podanie: rozhodnutie do 30 dní: od poplatku 33 eur za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností odpočítajte 15 eur (suma o ktorú sa poplatok znižuje, ak účastník konania o vklade práva podal oznámenie o zamýšľanom návrhu) zaplatíte teda 18 eur.

Elektronické podanie: rozhodnutie do 15 dní: od poplatku 133 eur za návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností odpočítajte 15 eur (suma o ktorú sa poplatok znižuje, ak účastník konania o vklade práva podal oznámenie o zamýšľanom návrhu) zaplatíte teda 118 eur.

Viete, ktoré potvrdenia už nemusíte predkladať úradom?

Úrady nevyžadujú ani výpis

z centrálneho registra hospodárskych zvierat, potvrdenie, že hospodársky subjekt nieje v reštrukturalizácii, v konkurze a konkurz na neho nieje ani vyhlásený, a ani výpisy z registra poskytovateľov sociálnych služieb či z registra sociálnych podnikov. Nie je potrebné predkladať v listinnej podobe ani potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie, niektoré právoplatné rozhodnutia súdov, výpisy z registra či zoznamu advokátov a z centrálneho registra exekúcií, potvrdenia o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi, doklad preukazujúci ťažké zdravotné postihnutie a viaceré ďalšie výpisy a potvrdenia. Úrady ich získajú v elektronickej podobe z príslušných registrov.

Od nového roka teda nemusia ľudia na úrady opakovane nosiť ďalší veľký súbor dokumentov, ktoré štát už vo svojej databáze má. Novela zákona proti byrokracii rozširuje okruh údajov z informačných systémov verejnej správy vo forme výpisov. Občania a podnikatelia ich už nemusia predkladať úradom, ale tie si ich medzi sebou vymenia navzájom.

Od januára sa teda môžu občania a podnikatelia tešiť z ..odbúrania” prvých 10 okruhov výpisov. Zmeny sa týkajú matričných listín, ktoré budú oprávneným úradníkom sprístupnené formou elektronických výpisov z registra fyzických osôb. Vďaka tomu ľudia už nemusia nosiť na úrady kópie rodných, sobášnych a úmrtných listov ani potvrdenia o pobyte. Tieto zmeny sa pozitívne dotýkajú najmä žiadateľov o materskú, rodičovský príspevok, príspevok pri narodení dieťaťa, ďalej oblasti daňových úľav a bonusov, sociálnej kurately, dôchodková mnohých ďalších konaní so štátom a samosprávou.

„Pôjde sa podľa pravidla „jedenkrát a dosť’. Znamená to, že úrady nebudú môcť žiadať od ľudí údaje, ktoré štát už má vo svojich informačných systémoch,” vyhlásila vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová.

Zároveň dochádza tiež k odbúraniu byrokracie v podnikateľskom prostredí, najmä pri uchádzaní sa o dotácie, granty, projekty či verejné zákazky, ktoré sú financované z verejných prostriedkov a európskych fondov. V tomto prípade už nieje potrebné dokladovať potvrdenia o IČO podniku alebo informácie o tom, že sa podnik nenachádza v konkurze, reštrukturalizácii či v exekúcii. V rámci vybraných konaní týkajúcich sa napríklad dotácií v oblasti pôdohospodárstva zasa nieje potrebné predkladať listiny z centrálnej evidencie hospodárskych zvierat. Advokáti po novom nemusia pri uchádzaní sa o verejné zákazky deklarovať ich postavenie advokáta a dĺžku advokátskej praxe. Baníci pri žiadostiach o kompenzačné príspevky na úradoch práce nemusia predkladať potvrdenia, že nepoberajú súčasne osobitný príspevok baníkom vyplácaný Rudnými baňami.

Zákon proti byrokracii platí od septembra 2018 a postupne odbremeňuje občanov a firmy od nutnosti dokladovať úradom niektoré výpisy a potvrdenia, vďaka využívaniu informačných systémov verejnej správy. Medzi potvrdenia, ktoré už nemusia firmy aj fyzické osoby predkladať úradom v listinnej podobe, patrí napríklad výpis z listu vlastníctva, výpis zo živnostenského registra či výpis z registra trestov alebo potvrdenie . o návšteve školy za účelom daňového bonusu

A čo robiť v prípade, ak úrad žiada od občana výpis, ktorý podľa zákona proti byrokracii už nemusí poskytovať? Ak sa tak deje napriek tomu, že sú už obsahom zákona proti byrokracii, je potrebné nahlásiť túto informáciu na e-mailovú adresu: stopbyrokracii@vicepremier. gov.sk, prípadne túto situáciu vie občan nahlásiť aj prostredníctvom webovej stránky www.stopbyrokracii. sk V prípadoch technického výpadku systému, ktorý poskytuje možnosť overenia, má právo/ možnosť OVM takéto potvrdenie či výpis žiadať pre vybavenie žiadosti občana či podnikateľa.

Čo treba vedieť

Zákon proti byrokracii ustanovuje povinnosť pre získavanie údajov z dostupných informačných systémov verejnej správy len pre orgány verejnej moci. Zákon neustanovuje túto povinnosť a ani možnosť pre iné subjekty ako orgány verejnej moci, teda pre súkromný sektor.

Orgánmi verejnej moci sú:

a) štátne orgány (ústredné a ostatné ústredné orgány štátnej správy, súdy, prokuratúra, Národná rada SR, výbory NR SR)

b) obce a mestá, VÚC (Ichorgány; orgány, ktoré vykonávajú prenesený výkon štátnej správy (matričné veci, stavebné konanie). Orgány, ktoré vykonávajú originálne kompetencie (miestne dane)

c) verejnoprávne inštitúcie (Sociálna poisťovňa, školy, zdravotné poisťovne, školy), Škola rozhoduje o prijatí a neprijatí študenta na štúdium, a teda má povinnosť postupovať podľa zákona o e-Governmente. Sociálna poisťovňa priznáva poskytnutie sociálnej dávky, a teda má povinnosť postupovať podľa zákona o e-Governmente. RTVS nerozhoduje v žiadnom postupe, ateda nie je povinnou postupovať podľa zákona o e-Governmente

d) niektoré fyzické” osoby (notári, exekútori) a právnické osoby (profesijné komory)

 

Zdroj: Pravda; užitočná pravda

Autor: Zuzana Hlavičková