Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Prvá pomoc pri zásahu exekútora

18.10.2014, Nový Čas, Servis
9 faktov, ktoré by ste mali vedieť

Nezaplatené splátky pôžičky, pokuta za MHD či podlžnosti v Sociálnej poisťovni. Všetky tieto a mnohé ďalšie situácie predchádzajú nepríjemnej exekúcii. Nárast podaných exekúcií za posledných päť rokov je markantný. Zatiaľ čo v roku 2009 ich bolo 414 492, v roku 2013 takmer o 250-tisíc viac. Presne 663 039. Čo by ste mali vedieť, ak vám už exekútor klope na dvere.

Dlžoba existuje omnoho skôr ako samotná exekúcia. ,,Tá je len záver dlhodobej etapy, keď sa nijako nepodarilo dlžníka prinútiť, aby svoj dlh zaplatil,” vysvetľuje hovorkyňa a exekútorka Stanislava Kolesárová zo Slovenskej komory exekútorov. Exekúcia môže byť začatá vždy vtedy, ak existuje právoplatné rozhodnutie, ktoré vám ukladá nejakú povinnosť. Tým môže byť platobný rozkaz, uznesenie, notárska zápisnica či platobný výmer. ,,Nijako neodsudzujem ani neposudzujem dôvody, pre ktoré sa exekúcia začala. To súdny exekútor ani nemôže, aby nebol zaujatý. Ale ak nastanú dôvody pre exekučné konanie, treba vec akokoľvek postupne riešiť,” dodala. Zatváraním očí, nepreberaním si poštových zásielok a nekomunikovaním s exekútorom nič nevyriešite. To vás v najhoršom prípade môže pripraviť aj o strechu nad hlavou. ,,A pozor! Exekučný poriadok nestanovuje najmenšiu sumu. Znamená to, že môže byť voči vám začatá už aj vtedy, ak dlhujete len 5 či 10 eur.”

Čo radí exekútorka?

Stanislava Kolesárová, hovorkyňa Slovenskej komory exekútorov

1. Ako zistím, že bolo voči mne začaté exekučné konanie?

Exekučné konanie sa začína dňom doručenia návrhu na vykonanie exekúcie samotnému súdnemu exekútorovi. Požiadať o ňu môže banka, poisťovňa či ktokoľvek, u koho máte dlh. Exekútor požiada súd o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Ak by mal súd pochybnosti, poverenie by nevydal. Následne vám exekútor musí zaslať upovedomenie o začatí exekúcie, a to ešte predtým, ako vydá exekučný príkaz. Máte 14 dní na to, aby ste uviedli námietky, o ktorých bude rozhodovať súd. Námietkou môže byť aj to, že dlžoba je neoprávnená, alebo že máte doklad o jej zaplatení.

2. Možno exekúcii zabrániť?

Áno, dvoma spôsobmi : A) Splatením dlžoby do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie. V tomto prípade sa odmena exekútora zníži o 50 %.

B) Navrhnutím splátkového kalendára Ten je platný len vtedy, ak s ním písomne súhlasí veriteľ, teda banka, poisťovňa či ten, voči komu máte dlh. Ak sa tak stane, exekútor nepokračuje žiadnym spôsobom v exekúcii.

3. Kedy môže súd exekúciu zastaviť alebo odložiť?

Súd môže exekúciu odložiť, ak:
– v prípade, že ste sa v danej situácii neocitli vlastnou vinou, alebo, že by pre vás alebo vašu rodinu exekúcia znamenala obzvlášť nepriaznivé následky. Exekúciu možno zastaviť:
– vtedy, ak by váš majetok nestačil ani na zaplatenie trov exekúcie. POZOR ! Nespoliehajte sa len na nízku mzdu, súd sa pozerá na celkovú hodnotu vášho majetku – hnuteľného aj nehnuteľného – teda napr. dom, byt, šperky, sporiace účty a pod.

4. Môže si exekútor prezrieť môj byt či dom?

Exekútor bude zisťovať vaše majetkové pomery, rovnako môže dôjsť k domovej či osobnej prehliadke. Po zistení majetkových pomerov sa rozhodne o spôsobe vykonania exekúcie. Splatenie dlhu môže zabezpečiť rôznymi spôsobmi:
– zrážkami zo mzdy a z iných príjmov
– prikázaním pohľadávky
– predajom hnuteľných vecí
– predajom cenných papierov
– predajom nehnuteľnosti
– predajom podniku
– príkazom na zadržanie vodičského preukazu v prípade neplatenia vyživovacej povinnosti Nie vždy však musí ísť o zaplatenie dlhu. Exekúcia môže byť vykonaná aj inak:
– vyprataním
– odobratím alebo zničením veci na náklady povinného
– rozdelením spoločnej veci
– uskutočnením prác a výkonov

5. Môže byť exekúcia vedená aj proti dieťaťu. Je to tak?

Áno, za určitých okolností. Samotná exekúcia nikdy nie je vedená voči dieťaťu priamo, ale vždy prostredníctvom osoby, ktorá je zákonným zástupcom maloletého dieťaťa. Typické sú príklady dedičských konaní, keď maloleté dieťa môže zdediť majetok vysokej hodnoty, ale zároveň aj dlhy. Samozrejme, že dieťaťu nemožno zveriť zdedený majetok ani dlhy priamo, ale spravuje ho zákonný zástupca.

6. Čo mi exekútor nemôže zobrať?

Ak sa budú vykonávať zrážky zo mzdy, musí vám ostať 60 % životného minima a 25 % na vyživovanú osobu; dôchodcom musí ostať 100 % životného minima a 50 % na vyživovanú osobu Finančné zrážky:
– vykonávajú sa tretinovým systémom. Odpočítajú vám nezraziteľnú sumu (100 % životného minima), na vášho manžela či manželku i na ďalšie vyživované osoby (na každú 50 % životného minima). Zvyšok sa rozdelí na tretiny. Bežné pohľadávky sa splácajú len z jednej tretiny, zvyšné dve tretiny vám ostanú. Prednostné pohľadávky sú napr. výživné, náhrada škody pri ublížení na zdraví a pod. Pri exekúcii predajom hnuteľných vecí vám nemôže siahnuť napr. na :
– oblečenie, bielizeň, obuv
– postele vás a členov vašej rodiny, stôl, stoličky podľa počtu členov rodiny, chladničku, sporák, varič, vykurovacie teleso, palivo, práčku, posteľnú bielizeň, kuchynský riad, rádioprijímač
– veci slúžiace na plnenie úloh v zamestnaní a podnikaní do výšky 331,94 eur
– zdravotnícke potreby
– veci, na ktoré sa poskytli dávky v hmotnej núdzi
– snubný prsteň a obrúčku
– hotové peniaze do sumy 99,58 eur
– študijnú literatúru a hračky

7. Aké sú náklady na exekúciu?

To je v každom konaní individuálne. Súdny exekútor nikdy dopredu nevie, koľko úkonov bude musieť v exekúcii urobiť, preto aj v Upovedomení o začatí exekúcie určuje predbežné trovy. Pri bežných pohľadávkach má exekútor nárok na:
– odmenu z vymoženej (nie vymáhanej pohľadávky) vo výške 20 % z nároku
– pri upustení od exekúcie 10 % z nároku
– pri vymáhaní opakujúcej sa dávky (napr. výživné) je to 20 % z trojročného plnenia, a to aj vtedy, ak sa vymáha dlhšie obdobie (napr.: vymáhanie pohľadávok na výživné môže trvať aj 10 rokov). Exekútor má nárok na vynaložené hotové výdavky a náhrady straty času.

8. Čo je to drobná exekúcia?

Pri zostatku pôžičky alebo vymáhanej pohľadávky, ktorá ku dňu vykonania exekúcie neprekročila 2 000 eur (suma bez úrokov či iných poplatkov), nemožno exekvovať nehnuteľnosť, v ktorej má dlžná osoba hlásený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt. Pozor! Za drobnú exekúciu sa nepovažuje exekúcia na vymoženie pohľadávky na výživnom. Na trovy pri drobnej exekúcii sú tiež stanovené limity.

9. Kedy môže dôjsť k dražbe?

Dražiť nie je možné nehnuteľné veci, ak hodnota pohľadávky bez úrokov, poplatkov a pod. neprevyšuje 2 000 eur. Takéto obmedzenie neplatí, ak sa vymáha výživné. Ak je viac pohľadávok nižších ako 2 000 eur, možno nehnuteľnosť predávať len so súhlasom súdu.

Počet došlých žiadostí o poverenie na vykonanie exekúcií

2009 – 414 492
2010 – 460 341
2011 – 552 093
2012 – 630 959
2013 – 663 039