Staňte sa členom narks

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska

Kataster už lepšie chráni váš majetok

Kataster už lepšie chráni váš majetok

LEGISLATÍVA

Vybavte si občiansky preukaz s čipom a čítačkou a aktivujte službu katastra nehnuteľností. Signalizuje každú zmenu na vašej nehnuteľnosti. Odborníci upozorňujú na najnovšie služby katastra.

Helena Kokolová

  1. AKTUÁLNY VLASTNÍK NEHNUTEĽNOSTÍ

Chcete kúpiť pozemok a rodinný dom. Takto zistíte, kto ich aktuálne vlastní. Osobne navštívite katastrálny odbor okresného úradu a vyžiadate si výpis z listu vlastníctva. Takéto výpisy vydáva aj Slovenská pošta na svojich Integrovaných obslužných miestach (IOM). Ak máte prístup na internet, v internetovom vyhľadávači si zadáte “úrad geodézie”– otvorí sa hlavná stránka Úradu geodézie, kartografie a katastra a na webovej stránke skgeodesy.sk sa zobrazia všetky odkazy na stránky, cez ktoré môžete nehnuteľnosti vyhľadávať. Pôjdete do políčka “Mapový klient ZBGIS”.

Rada HN

Všetky katastrálne mapy sú už digitálne. Na portáli ZBGIS nájdete nielen všetkých vlastníkov nehnuteľností, ale aj približnú výšku budovy. Web s názvom Mapový klient ZBGIS nahradil niekdajšiu Mapku, je v ňom oproti nej oveľa viac informácií. Cez Mapového klienta si môžete dokonca aj v mobile, ktorý lokalizuje vašu polohu, zistiť, komu patrí budova, pred ktorou ste, a komu patrí pozemok, na ktorom stojíte.

  1. POTREBNÉ ÚDAJE NA VYHĽADÁVANIE MAJITEĽOV

Aké údaje musím mať k dispozícii, aby som sa dostal k informácii o vlastníctve?

Na katasterportal.sk stačí, ak poznáte číslo podania, ale na Portáli CICA musíte mať číslo listu vlastníctva alebo meno vlastníka a tam podania, ktoré sa doručujú na katastrálne odbory okresných úradov, či už v listinnej alebo v elektronickej podobe, nie sú evidované. CICA neobsahuje ani grafiku, je len záložné riešenie, ak by katasterportál “spadol”. Mapový portál ZBGIS je prepojený s registrom adries ministerstva vnútra. Máme prepojené tri informačné portály – elektronické služby katastra nehnuteľností a základnú bázu geografického informačného systému. To sú informačné systémy, kde sú rôzne údaje a sú prepojené tak, ako keby ste mali vrstvu ZBGIS a katastra a ďalšiu vrstvu adries. Register adries bol predtým len v bodoch a nikto nevedel, čo za nimi je.

  1. NEHNUTEĽNOSŤ ZAŤAŽENÁ ZÁLOŽNÝM PRÁVOM

Chcete si overiť, či nehnuteľnosť, o ktorú máte záujem, nie je založená v prospech banky. Môžete si to overiť priamo na katastrálnom odbore alebo webovej stránke katasterportal.sk či na záložnom portáli CICA. Tam si aj banky pred poskytnutím úveru overujú, či bolo na nehnuteľnosti zapísané v ich prospech záložné právo. Spomínaný katasterportal. sk je síce hojne využívaný, ale je už zastaraný, vyhľadáva sa v ňom zložitejšie.

Rada HN

Ak vypadne server, rozhodujúci je vždy zápis konkrétneho katastrálneho odboru. Informácie, ktoré sú na webovej stránke katasterportal.sk, sú totiž tie, ktoré sa zbierajú z jednotlivých katastrálnych odborov.

  1. NEJASNÉ ZÁPISY PRI JEDNOTLIVÝCH PARCELÁCH

Čo znamená, ak pri parcele registra C nie je záznam o vlastníkovi?

Kataster eviduje parcely registra C – na mape sa ohraničujú čiernou čiarou – a parcely registra E – sú vyznačené zelenou. Ak pri parcele registra C ohraničenej čiernou farbou je údaj, že vlastník tam nie je – “nezaložený list vlastníctva”, v takom prípade sa približovaním treba dostať na ďalšiu vrstvu registra E to sú pôvodné parcely, vyznačené sú zelenou farbou, a keď si kliknete na hociktorú parcelu, zobrazí vám vlastníka alebo viacerých vlastníkov. Teda jeden veľký celok nemusí mať vlastníka, ale malé políčka vyznačené zelenou ich už majú. Každá malá parcelka má vyznačeného vlastníka – to sú pôvodné mapy, ktoré sú súčasťou katastra. Hranice na mapách parciel registra C bez vlastníckeho vzťahu sú predovšetkým v extraviláne – mimo zastavaného územia a väčšinou nie je ich priebeh zrejmý v teréne.

Rada odborníka

Ak je na liste vlastníctva parcela registra E a chcete ju kúpiť, geodet Ondrej Kozlovský upozorňuje, že ju bude potrebné dať geodetom zamerať a vyhotoviť geometrický plán na určenie vlastníckych práv, inak parcela nemá určené lomové body hranice. “Máme však i situácie, keď aj parcela C nemá určené správne lomové body a tu sa vytýčeniu hraníc potom tiež nevyhnete.”

  1. ŠTÁDIUM KATASTRÁLNEHO KONANIA

Chcete zistiť, v akom štádiu je konanie o povolení vkladu zmluvy do katastra. Podali ste na katastrálny odbor podľa miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza, návrh na vklad spolu so zmluvami. Ak chcete zistiť, v akom štádiu je konanie na katastri, môžete ísť na webovú stránku katasterportal.sk, ktorý sa začal prevádzkovať ako prvý, ešte v roku 2004 a od roku 2007 je bezplatný. Na ňom si môžete skontrolovať, v akom štádiu je vkladové konanie na katastri – je tam číslo, pod ktorým bol návrh na vklad podaný, dátum a čas, kedy ho pracovisko prijalo, a v akom štádiu rozhodovania je.

Rada HN

Ak máte občiansky s aktivovaným čipom a čítačkou, môžete uzatvoriť zmluvu elektronicky a rovnako i podať návrh na vklad elektronicky. Prostredníctvom portálu katasterportal. sk môžete na e-formulári podať aj oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad. Pri jeho podaní sa platí 66 a pri urýchlení 266 eur. Ak však návrh podáte elektronicky, platíte o polovicu menej a pri podaní zamýšľaného návrhu na vklad ušetríte ďalších 15 eur. Pri e-podaní takto zaplatíte 33 – 15 = 18 eur.

Pozor

Všetky portály sú živé a na všetkých sú rovnaké údaje, ktoré sú každých 24 hodín aktualizované. Vždy po 18. hodine večer sú už k dispozícii všetky aktuálne údaje.

  1. SLEDOVANIE ZMIEN NA VAŠEJ NEHNUTEĽNOSTI

Ako si aktivovať službu sledovanie zmien na vašich nehnuteľnostiach?

Službu je možné aktivovať prostredníctvom e-občianskeho s čítačkou. Aktivuje sa cez portál úradu geodézie, kde kliknete na dlaždicu Portál ESKN – Elektronické služby katastra nehnuteľností + Prejsť na web. Po prihlásení je potrebné vyplniť formulár. Služba s využitím e-občianskeho na sledovanie vlastných nehnuteľností nie je spoplatnená. Úrad geodézie upozorňuje, že prostredníctvom e-občianskeho je možné využívať všetky e-služby, na ktoré je potrebné prihlásenie e-občianskym s aktivovaným čipom. Na tieto služby bez e-občianskeho prístup nemáte.

Rada úradu geodézie

Ak vlastník nehnuteľnosti má e-občiansky, môže nakladať s nehnuteľnosťou uzatvorením e-zmluvy. Taktiež môže podať návrh na vklad elektronicky a v tomto prípade sa poplatok za návrh na vklad znižuje. V tejto súvislosti úrad geodézie poukazuje aj na službu sledovanie zmien na nehnuteľnostiach, ku ktorej je taktiež prístup podmienený vlastníctvom e-občianskeho.

  1. NÁJOMNÁ ZMLUVA NA PÔDU

Ako sa môžete presvedčiť, kto má nájom na vašej pôde a či dostáva priame platby z Pôdohospodárskej platobnej agentúry?

Úrad geodézie upozorňuje, že v katastri nehnuteľností sa zapisuje nájomné právo k pozemkom len vtedy, ak trvá alebo má trvať najmenej päť rokov. Nájom sa zapíše, len ak bude predložený návrh na zápis tohto nájomného práva. Z tohto dôvodu nie sú evidované v katastri všetky nájomné práva k pozemkom a kataster nehnuteľností ani neobsahuje nejakú osobitnú evidenciu nájomných práv. Informáciu o tom, kto dostáva dotácie na vašu pôdu, vám poskytne Pôdohospodárska platobná agentúra.

Rada odborníka

Cena prenájmu závisí od regiónov a bonity. Podľa Dalibora Hahna z Národnej asociácie realitných kancelárií sa pohybuje od 20 do 200 eur/ha pôdy, najvyššia je v najúrodnejších častiach Žitného ostrova na juhu Slovenska. “Budúcnosť investície znásobia aj pozemkové úpravy, v rámci ktorých sa pôda bude sceľovať. Vzniknú tým väčšie pôdne bloky, ktoré budú určené výhradne na poľnohospodárske účely,” podčiarkol Hahn. Zo zákona sa už vypustila automatická obnova nájomných zmlúv. Vlastníci, ktorí pôdu prenajímali, majú väčšie možnosti osloviť pri obnove viacerých farmárov v regióne.

  1. ORIENTAČNÉ CENY

Chcete pôdu predať, nemáte však predstavu za koľko. Údaj o cene nehnuteľnosti sa podľa vyjadrenia úradu geodézie poskytuje len vybraným osobám. Definuje ich katastrálny zákon. Vydáva sa na požiadanie aj vlastníkovi a na plnenie úloh podľa osobitných predpisov aj štátnym orgánom – Národnej banke, súdu, prokuratúre, polícii, notárovi, exekútorovi, daňovému úradu či znalcom z odboru stavebníctvo

– odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, z odboru poľnohospodárstvo
– odvetvie odhad poľnohospodárskej pôdy, z odboru lesníctvo – odvetvie odhad hodnoty lesov a osobe, ktorá robí cenové mapy.

Rada odborníka

Z pohľadu farmára sa vždy oplatí pôdu kúpiť, tvrdí Hahn. “Ide o dlhodobú investíciu na desiatky rokov. Jej cena neustále a rovnomerne rastie. V čase krízy rapídne stúpla.” Hektár sa predáva od 3 500 až do päťtisíc eur v závislosti od polohy, prístupnosti a celistvosti pozemku.

  1. VEREJNÉ LISTINY

Záznamová listina nepodlieha vkladovému konaniu na katastrálnom úrade. Verejnú listinu, napríklad notársku zápisnicu alebo súdne rozhodnutie, príslušný katastrálny odbor len zaeviduje. Nerozhoduje o jej zavkladovaní, ako je to v prípade rôznych zmlúv – kúpnych, darovacích, zámenných. Kataster začal rozhodovať o týchto zmluvách, a teda o vlastníckom práve, až v roku 1993, dovtedy listiny aj zmluvy len evidoval. O vlastníctve rozhodujú špeciálne pripravení odborníci – vkladári. Iné je to v prípade záznamových listín, ktoré vytvoril iný štátny orgán.

Rada odborníka

Záznamové konanie je na rozdiel od vkladového bezplatné. Vkladové konanie podlieha poplatku 66 eur alebo sa platí 266 eur pri urýchlení konania. “Ak však podáte návrh na začatie záznamového konania, napríklad ide o právoplatné rozhodnutie súdu, kvitanciu o zániku záložného práva a podobne, kataster vám poplatok nevyrubí,” vraví Mojmír Plavec, tajomník Realitnej únie. Novinkou je, že výmaz záložného práva je do piatich dní.

  1. AGRODOTÁCIE FARMÁROM NA PLOCHU

Ako sa bude overovať plocha, na ktorú idú dotácie?

Úrad geodézie spoločne s ministerstvom pôdohospodárstva začali vyhotovovať ortofotomozaiku, a to každý rok na tretine územia.

Rada HN

Ortofotomapy sa využívajú bezplatne. “Dáta sú síce k dispozícii aj verejnosti, no práca s nimi nie je pre laickú verejnosť jednoduchá a treba ich väčšinou upraviť,” vraví Kozlovský. Využije ich rezort pôdohospodárstva a verejná správa. Momentálne je k dispozícii len západné Slovensko, stred sa očakáva tento rok a východ v roku 2020.

 [HN; 46/2019; 06/03/2019; s.: 14; Helena Kokolová ; Zaradenie: EXPERT]